Čtvrtek 20. dubna 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci úhrady ztráty z podnikání soukromé televizní stanice z prostředků peněžního ústavu, ve kterém má stát majoritní podíl, uvedenou v tisku 1575 A."

Jedná se o 254. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 29, zdrželo se 9 poslanců.

Dovolte mi navrhnout vám následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci úhrady ztráty z podnikání soukromé televizní stanice z prostředků peněžního ústavu, ve kterém má stát majoritní podíl, uvedenou v tisku 1575 A."

Jedná se o 255. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 33, proti 32, zdrželo se 6 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci volné soutěže politických sil, dodržování lidských práv, odsouzení a potrestání politických zločinů, tisk 1578. Odpověď se předkládá jako otisk 1578 A. Já se ptám pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení ministři vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, bohužel nemohu říci vážený pane premiére, ale to už je takový osud, že pan premiér zřejmě nemá rád některé poslance.

Předně bych chtěl panu premiérovi poděkovat za jeho uznání. Cituji: "Vaše interpelace předčila svojí dikcí a obsahem zcela určitě všechno, co jsem dosud četl v interpelacích opozičních poslanců." Bude muset vzít na vědomí, že se tu formuje zcela odlišná opozice, zcela odlišná od té polistopadové analogie komunistické Národní fronty, která tu byla opět uměle vytvořena.

Chtěl bych poděkovat panu premiérovi i za to, že mě nenutil, abych příliš přemýšlel o tom, jak na jeho odpověď budu reagovat. Cituji: "Po jejím prostudování si naprosto nedělám iluze o tom, že vás uspokojí moje odpověď, ať již bude jakákoliv. Vaše vidění světa, vaše vnitřní naladění je totiž tak diametrálně odlišné od mého, že každý můj argument bude vámi a priori odmítnut." Nemůže tomu být jinak. Ano, moje vidění světa a vnitřní naladění je, pane premiére, asi skutečně odlišné od vašeho.

Odlišné asi podobně, jako se liší demokracie od totality, aspoň z mého pohledu. Někdy v roce 1991 jsem, tenkrát jako prostý občan, navázal kontakt s komisí pro lidská práva Rady Evropy a měl jsem možnost prostudovat si materiály o činnosti této komise a Evropského soudu pro lidská práva a kupodivu nebylo snad jediné tradiční demokratické evropské země, na jejíž demokratické fasádě by se nenašlo alespoň nějaké to smítko. Demokracie totiž není stav, který je možno nastolit, nebo znovu nastolit. Demokracie je proces, který vyžaduje periodické prověřování, zda jsou dodržovány její principy. A proto onu činnost evropského soudu nepokládám za zpochybnění demokracie, ale za důkaz, že tento proces prověřování v těch zemích funguje a že vše je v pořádku.

Naopak totalitní země obvykle suverénně prohlašují, že jakékoli porušení lidských práv u nich vůbec nepřipadá v úvahu a jakékoli prověrky zásadně odmítají. Tak postupovalo např. komunistické Československo při hromadném schvalování příslušných konvencí OSN o lidských právech v 50. letech.

Stejnou dikci jsme slyšeli i v této sněmovně při ratifikaci dohody o přidružení České republiky k Evropskému společenství. Tady asi, pane premiére, se naše vize liší. Já vidím důkaz demokracie v onom permanentním odstraňování smítek z očí, ne v ustrnulém pohledu, po znovunastolení, až navěky. Zde se mi naopak vtírá na mysl ono poněkud zprofanované slovo "dočasný". Konečně, kdyby současná garnitura respektovala už moje dřívější upozornění, nemusela být moje interpelace tak rozsáhlá.

Moudrá a demokratická vláda bere upozornění na drobná porušení principu i od prostých občanů vážně a seriozně se jimi zabývá. Naopak, vládu, která nedbá, ani podle vás, zcela soukromých upozornění od poslanců zastupitelských sborů, nelze do této kategorie řadit. A oněm pánům poslancům potom nezbývá, než uplatnit svoje připomínky u nadnárodních institucí pro lidská práva, což konečně hodlám udělat i já, protože vaše odpověď mne vůbec neuspokojuje. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci volné soutěže politických sil, dodržování lidských práv, odsouzení a potrestání politických zločinů, uvedenou v tisku 1578 A.

Jde o 256. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro 31, proti 28, zdrželo se 7 poslanců.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci volné soutěže politických sil, dodržování lidských práv, odsouzení a potrestání politických zločinů, uvedenou v tisku 1578 A.

Ve 257. hlasování se ptám, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti, kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro 36, proti 16, zdrželo se 17 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci objasnění některých okolností v souvislosti se smrtí ředitele Zbrojovky Uherský Brod pana Miroslava Dudy, tisk 1596. Odpověď se předkládá jako tisk 1596 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.)

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Navrhuji proto přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci objasnění některých okolností v souvislosti se smrtí ředitele Zbrojovky Uherský Brod pana Miroslava Dudy, uvedenou v tisku 1596 A.

Jde o 258. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 23, zdrželo se 8 poslanců.

Dovolím si vám navrhnout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci objasnění některých okolností se smrtí ředitele Zbrojovky Uherský Brod pana Miroslava Dudy, uvedenou v tisku 1596 A.

Jde o 259. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 34, proti 23, zdrželi se 2 poslanci.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci omezování stavu letecké záchranné služby, podle tisku 1606. Odpověď se předkládá jako tisk 1606 K. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.)

Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci omezování stavu letecké záchranné služby, uvedenou v tisku 1606 K.

Jde o 260. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 21, proti 20, zdrželo se 13 poslanců.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci omezování stavu letecké záchranné služby, uvedenou v tisku 1606 K.

Jde o 261. hlasování. Kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci vystoupení ministra Jindřicha Vodičky v televizi NOVA dne 19. 3. 1995, podle tisku 1616. Odpověď se předkládá jako tisk 1616 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, především bych chtěl konstatovat, že nešlo o interpelaci jenom mou, ale, že ji podalo 7 poslanců.

Vítáme, že ministerský předseda nepodpořil extremní, nebo snad extremistické?, a neuvážené výroky ministra práce a sociálních věcí, ač jsou ze stejné politické strany. Vítáme jednoznačné prohlášení ve vztahu ke KSČM.

V odpovědi však vůbec nereaguje na následující části otázek.

Za prvé. Jak jsou určena extremistická hnutí ve zprávě BIS.

Za druhé. Jak vláda zhodnotila dodaný výsledek.

Za páté. Jestli je namístě, aby ministr tímto způsobem podporoval vyhlášky, které byly správními orgány v řadě míst pozastaveny, a o kterých Ústavní soud prohlásil, že nejsou v souladu se zákonem o obcích a kompetencemi obcí.

Za šesté. Jestli vláda hodlá přijmout, a nebo už přijala jako výsledek celého případu BIS - extremismus - nějaké opatření a jestli souhlasí s jednáním ministra Vodičky v uvedeném pořadu televize NOVA, jaké závěry z něj vyvozuje.

Odpověď na třetí otázku je všeobecná a nespojuje nutně, pokud jde o extremismus, osoby s organizacemi.

Nevyloučila ani nepotvrdila sledování členů ani parlamentních stran. Používá se určení "extremistické znaky chování" a "záměry proti demokratickým základům státu", avšak ani při této příležitosti není uvedeno to nejpodstatnější, to je, co se myslí extremistickým chováním. Pokud to nebylo určeno, je vážné nebezpečí svévole Bezpečnostní informační služby, zvláště při problémových kontrolních mechanizmech její činnosti a vlastně potvrzené možnosti vůbec neuzavírat příslušný svazek nebo případně možnosti vést obecný průběžný svazek. Z toho důvodu žádáme doplnění odpovědi pana ministerského předsedy a nesouhlasíme s obdrženou odpovědí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Poprosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat. (Minimální účast poslanců v sále.) Zdá se, že se nevytvořil dostatečný prostor pro to, abychom mohli dále zasedat. Proto mi dovolte využít své možnosti, vyhlásit dvouhodinovou přestávku s tím, že pan předseda sněmovny v této chvíli do místnosti 120 svolává politické grémium s pokusem řešit tuto problematiku jinou formou. Děkuji vám. Přeji vám dobrou chuť. Sejdeme se ve 14.00 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.12 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.06 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, poprosil bych všechny přítomné, aby se prezentovali svojí magnetickou kartou.

Dámy a pánové, budeme pokračovat přerušeným bodem, kterým jsou Odpovědi na interpelace. Jsem povinen tlumočit názor politického grémia, které má zato, že se budou projednávat dneska jenom odpovědi na interpelace těch ministrů, kteří jsou přítomni - pochopitelně za předpokladu, že si to někdo jiný z přítomných poslanců vymíní. Myslím, že je třeba o tom dát hlasovat jako o procedurálním návrhu politického grémia. Hlasování č. 262.

Kdo je pro tento procedurální návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 65 pro, 3 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Budeme tedy projednávat odpověď místopředsedy vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka, který odpověděl na naléhavou interpelaci pana poslance Františka Brožíka ve věci vyměřování daňového penále - tisk 1606. Odpověď se předkládá jako tisk 1606 B. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Prosím, pane poslanče, k řečništi.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, obdržel jsem odpověď na interpelaci, týkající se daňového penále ve smyslu ustanovení § 63 zákona o správě daní a poplatků. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi, že skutečně odpověděl ve zkrácené lhůtě. Ovšem s odpovědí tak, jak byla podána, nemohu souhlasit, a to z následujících důvodů.

Pan místopředseda vlády ve své odpovědi obhajuje postup finančního úřadu při vyměřování penále po 1. lednu 1995 za období před tímto datem argumentem, že se jedná o hmotně právní ustanovení, jež je zařazeno do procesního předpisu, přičemž se odvolává na ustanovení § 63 odst. 4 citovaného zákona, jež má zakládat nárok státu na penále dnem, kdy jsou splněny podmínky pro jeho uplatnění. Toto ustanovení je ovšem platné až od 1. ledna 1995, kdy jsou platné nižší sazby a nelze s ním obhajovat uplatňování sazby 0, 3%.

Uplatňováním tohoto ustanovení by se totiž jednalo o retroaktivitu, kterou zákon nepřipouští. Před 1. lednem 1995 platilo ustanovení, které umožnilo správcům daně předepsat penále formou platebního výměru nejdříve poté, co byl nedoplatek zcela vyrovnán. To znamená, že teprve poté mohl vzniknout státu nárok na penále. Dovoluji si poznamenat, že nelze použít sazbu 0, 3% ani u ustanovení § 63 odst. 2 zákona ve znění před 1. lednem 1995, stanovující, že dlužník je povinen platit penále v této výši z nedoplatku daně za každý den prodlení. U penále neplatí zásada samovyměření, s ohledem na procesní normu je splatné teprve po vyměření a předepsání správcem daně.

Dalším aspektem odpovědi pana místopředsedy vlády je otázka míry spravedlnosti a účelnosti sankce, jež by byla odvislá od subjektivního prvku, zda již bylo správcem daně penále vyměřeno či nikoliv a jež by mohlo zvýhodňovat daňového dlužníka, který setrval v prodlení delší dobu. K tomuto lze poznamenat, že to je důsledek doby, kdy bude penále uplatňováno. Je nutno mít na paměti, že penále je jistým druhem sankce či trestem pro daňového dlužníka. Při uplatňování trestů je nutno potom vždy posoudit podle znění zákona platného v době, kdy je trest uplatňován.

Uvedený postup finančních úřadů jako správců daně při vyměřování penále jistě povede při nesouhlasu daňových dlužníků k soudním sporům. Jelikož soud není a nebude vázán výkladem Ministerstva financí, ani názorem pracovníka Ústavu státu a práva, jež měl potvrdit postup finančních úřadů, bude tato situace vést ke zvyšování přetěžování soudů, ke zbytečnému zatěžování daňových poplatníků a k vytváření právní nejistoty. Pokud se někteří poplatníci potom domohou svého práva soudní cestou, nastane situace, že budou platit jiné penále, než ti, kteří tuto možnost nemají, nevyužijí ji nebo o ní ani nevědí. V praxi totiž budou nastávat situace, kdy bude penále za období před 1. lednem 1995 vyměřováno, přestože daňové řízení bude zahájeno až po 1. lednu.

Jelikož pro řízení zahájené až po 1. lednu nelze říci, že penále se již počítalo se sazbou 0, 3%, je pravděpodobné, že soud by mohl rozhodnout při sporu o výši penále ve prospěch poplatníka. Příkladem takovýchto řízení budou situace, kdy poplatníci např. nepodali daňové přiznání před 1. lednem a daňové řízení ve věci vyměření daně a následně penále za pozdní platbu bude zahájeno až po 1. lednu.

Na základě těchto uvedených údajů proto nemohu souhlasit s odpovědí pana místopředsedy vlády na interpelaci uvedenou v tisku č. 1606 B. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec tedy odpověď považuje za neuspokojivou. Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásí.) Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na naléhavou interpelaci poslance Františka Brožíka ve věci vyměřování daňového penále, uvedenou v tisku 1606 B. Hlasování č. 263.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat v poměru hlasů 43 pro, 27 proti, 9 poslanců se zdrželo hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu opačném. (Omylem spuštěno hlasovací zařízení.) Toto hlasování (č. 264) je neplatné. Návrh opačný tedy zní:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na naléhavou interpelaci poslance Františka Brožíka ve věci vyměřování daňového penále, uvedenou v tisku č. 1606 B. Hlasování č. 265.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat. Poměr hlasů - 31 pro, 35 proti, 10 poslanců se zdrželo hlasování.

S faktickou se hlásí předseda poslaneckého klubu pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, dovolil bych si předložit sněmovně procedurální návrh, který vyplývá z jednání politického grémia. Poslanci, které bych za chvíli jmenoval, žádají, aby projednávání jejich odpovědí bylo přeloženo až na příští, tuším, 31. schůzi sněmovny.

Procedurální návrh by zněl: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se žádostí poslanců Nedorosta, Orgoníkové, Wagnera, Grulicha, Grosse, Bláhy, Krause a Buzkové, aby odpovědi na jejich interpelace se projednávaly až na 31. schůzi Poslanecké sněmovny vyjma písemně uvedených interpelací, které předám místopředsedovi sněmovny.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slyšeli jste procedurální návrh, který chce faktickou poznámkou doplnit pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Mladý předseda klubu už je trošku unavený - také Vyvadil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Slyšeli jste tedy procedurální návrh, dávám o něm neprodleně hlasovat. Než tak učiním, prosím, abyste se znovu všichni přihlásili. Hlasování č. 266.

Kdo je pro tento procedurální návrh pana poslance Grosse? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 73 pro, 4 proti, 17 poslanců se zdrželo hlasování, 2 nehlasovali.

Pan místopředseda vlády a ministr Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní - tisk 1501. Odpověď byla předložena jako tisk 1501 B. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení ministři vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych panu ministrovi poděkovat za jeho odpověď. Zcela chápu jeho stanovisko, že jeho účast na celé věci byla v tom, že za českou vládu podepsal smlouvu, kterou připravilo jiné ministerstvo. V tomto smyslu bude také moje odpověď spíše směrována na ministerstvo průmyslu a obchodu, ze kterého jsem dostal přílohu k jeho odpovědi.

Nechci se tady dotýkat obecných otázek jaderné energetiky, její bezpečnosti, rizikových faktorů apod. Chápu, že shoda této společnosti je v tom, že jadernou energetiku provozovat budeme, a můj osobní názor na věc by neměl záležitost této interpelace žádným způsobem ovlivnit.

Plně chápu, že vláda zkoumá různé varianty dodávek jaderného paliva a jeho případného přepracování z různých kanálů včetně Ruské federace, protože určitá míra bezpečnosti v dodávce paliva je nezbytným předpokladem jakési politiky.

Plně chápu, že vzhledem k mezinárodním závazkům České republiky, zejména Basilejským konvencím o zacházení s nebezpečnými odpady, pokud s někým uzavíráme smlouvu o přepracování jaderných materiálů, tak součástí musí být dodatek o tom, že veškeré odpadové materiály dovezeme zpět. Takovým způsobem pokročilo v současnosti mezinárodní právo.

Chtěl bych se zastavit u jednoho bodu, který v odpovědi ministerstva průmyslu a hospodářství byl poskytnut. Říká se, že o tom, zda možnost dovozu plutonia bude či nebude využita, bude rozhodnuto na základě hodnocení ekonomiky využitelnosti získaných produktů pro výrobu směsného paliva. Chtěl bych pouze požádat, aby kromě hledisek ekonomiky byla brána v úvahu příslušná rizika zneužití plutonia pro výrobu jaderných zbraní, které také není nulové, a byly zváženy všechny tyto faktory.

Kromě toho bych chtěl konstatovat, že pokládám za mnohem bezpečnější uložení nepřepracovaných jaderných odpadů než uložení produktů po přepracování včetně plutonia, protože zneužití nepřepracovaných jaderných odpadů pro výrobu jaderných zbraní je mnohem obtížnější než zneužití přepracovaného plutonia, a proto tuto variantu pokládám za bezpečnější.

Jinak bych chtěl panu ministrovi poděkovat a s celkovým tónem jeho odpovědi souhlasím s těmito připomínkami. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci nebezpečí oprávněného převodu jaderné energie změnou jeho využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze smlouvy o šíření jaderných zbraní, uvedenou v tisku 1501 B.

Hlasování č. 267. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 81 poslanců pro, 2 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Další odpovědí je odpověď místopředsedy vlády a ministra financí pana Kočárníka na interpelaci poslanců Stanislava Grosse, Petry Buzkové a dalších 19 členů klubu České strany sociálně demokratické ve věci dodržování usnesení vlády č. 901/1990, tisk 1516. Odpověď byla předložena jako tisk 1516 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana ministra.

Doplňující odpověď je předložena jako tisk 1516 A/1. Ptám se pánů poslanců, zda považují odpovědi za uspokojivé. Hlásí se předseda klubu pan poslanec Gross.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP