Čtvrtek 20. dubna 1995

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, omlouvám se, ale dovolil bych se vás zeptat, protože jsem ve svém vystoupení položil několik otázek, jestli v tomto případě to mohu považovat za položené otázky a bude mi odpovězeno. Není mi to jasné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Tyto otázky jste položil, ale z hlediska jednacího řádu jako byste je nepoložil. Byly součástí vašeho vyjádření. Předpokládám, že budete muset znovu napsat interpelaci. Jednací řád je zcela jednoznačný.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci Jozefa Wagnera ve věci financování důchodového zabezpečení či pojištění, podle sněmovního tisku 1454, odpověď byla předložena jako tisk 1454 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, nepovažuji, ale to byl sled interpelací, které měly přimět pana premiéra k tomu, aby konečně porozuměl otázkám, které jsou mu kladeny. Hlasováním o předchozím bylo vlastně zodpovězeno i toto. Jediné vyjádření, které bych k tomu rád dal, je, že je mi s podivem, že pan předseda vlády na tři otázky, které byly v textu interpelace položeny a jsou srozumitelné - domnívám se - dětem školou povinným, tvrdí, že otázkám nerozumí. Nechci zdržovat, mám za to, že jednou hlasováno bylo k meritu věci stejné, nicméně podle jednacího řádu je třeba hlasovat. Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci financování důchodového zabezpečení či pojištění, uvedenou v tisku 1454 A.

Jedná se o 242. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 34, zdrželo se 11 poslanců.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci financování důchodového zabezpečení či pojištění, uvedenou v tisku 1454 A. Jedná se o 243. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

I tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 31, zdrželo se 11.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci privatizace státního podniku Petrof Hradec Králové, podle sněmovního tisku 1489. Odpověď byla předložena jako tisk 1489 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ve své interpelaci jsem se obracel na záležitost kolem privatizace státního podniku Petrof a současně jsem se vrátil ke své předchozí interpelaci, která se týkala privatizace Lehkých stavebních hmot Brno a odpověď na tuto interpelaci od pana premiéra nebyla sněmovnou přijata.

Požádal jsem tedy pana premiéra v rámci interpelace k státnímu podniku Petrof o zodpovězení těch otázek, které v první interpelaci zodpovězeny nebyly. Musím konstatovat, že pan premiér se v odpovědi věnoval problematice privatizace s. p. Petrof, ale opět opomenul všechny záležitosti týkající se Lehkých stavebních hmot Brno.

K privatizaci státního podniku Petrof. Mohl bych samozřejmě znovu odpovídat na jednotlivá tvrzení pana premiéra a prokazovat jiné postoje a jiné názory. Musím s politováním konstatovat, že nemohu souhlasit s odpovědí pana premiéra, protože odpověď, kterou mně poskytl, není odpověď argumentační, je to pouhé tvrzení a sdělení, které v této věci je pro mne nedostačující.

K privatizaci Lehkých stavebních hmot Brno, k tomu co se mně už nedostalo, na co pan premiér opět opomněl, i když byla jeho odpověď sněmovnou minule nebo předminule zamítnuta. Chtěl bych připomenout nejzákladnější věci, které zůstaly zcela přehlédnuty panem premiérem. Jedná se o to, že v samém počátku privatizace tohoto podniku šlo o porušování privatizačních pravidel stanovených vládou. Připomněl bych: Základní privatizační projekt byl podán Lehkými stavebními hmotami Brno 25. 10. 1991. 14. 1. 1992 je předkládán materiál pro hospodářskou radu vlády České republiky. Věc schválení privatizačního projektu firmy Hebl AG SRN a Hoeg GMBH Rakousko na privatizovanou jednotku Lehké stavební hmoty a. s. Brno. Předkládá ing. Tomáš Ježek, CSc., ministr. To bylo 14. 1. 1992. Až o tři dny později předkládá, tedy 17. 1. 1992, tato firma svůj konkurenční projekt na privatizaci Lehkých stavebních hmot Brno. Těžko lze usoudit, z čeho čerpal materiál pro hospodářskou radu vlády České republiky, když oficiálně byl tento konkurenční projekt předán až tři dny po předložení materiálu této radě.

Dále bych chtěl podotknout, že v době podání privatizačního projektu a možná dokonce i nyní, firma Hebl a Hoeg nebyla zaregistrována tak, jak to určují naše právní předpisy. Firma Hebl Porobeton Praha a. s. se sídlem Praha 2, Ječná 39, není totiž totožná s firmou kupující 100% akcií tří nejlepších podniků Lehkých stavebních hmot.

Dala by se zase vydedukovat celá chronologie, kde všude byly porušeny pravidla privatizace, na které se pan premiér ve své odpovědi odvolává. Chtěl bych jenom podotknout, protože by to bylo zdržováním a protože jsem podrobný rozklad provedl minule, že je s podivem, když v interpelaci byly svým způsobem napadeny kontakty bývalého spolužáka pana premiéra pana ing. Luboše Piroutka, že bylo tvrzeno, že tento člověk nemá podíl na nákupu žádné části Lehkých stavebních hmot, zatímco v mém držení jsou doklady a samozřejmě tyto doklady jsou i v držení příslušné komise a vlády, kde je podepsán jako kupující jednoho z provozů Lehkých stavebních hmot. Dále je s podivem, že odpověď, kterou jsem dostal na svou první interpelaci, zcela zjevně čerpala ze zprávy, kterou zaslal pan ing. Piroutek předsedovi hospodářského výboru panu poslanci Budinskému právě jako rozklad na mou interpelaci. Při sledování odpovědi je zcela zjevné, že odpověď čerpala z těchto údajů pana ing. Piroutka. Na mou interpelaci, která se dotýkala i určitých vztahů pana ing. Piroutka, pana poradce Kocourka a pana premiéra vlády, odpovídá jeden ze tří, který v interpelaci je stavěn do role člověka, který obcházel svým způsobem úřední cestu, snažil se urychlit ve svůj prospěch a prospěch své firmy privatizaci.

Minule jsem navrhoval dodatečné usnesení, aby byl NKÚ požádán kontrolou privatizace Lehkých stavebních hmot Brno, a to ještě v takové době, aby nemohlo dojít k nenávratným škodám. Bohužel toto usnesení neprošlo. Musím tedy říci, že nejsem spokojen ani s druhou odpovědí pana premiéra. Nejsem spokojen s tím, že i když sněmovna nesouhlasí s odpovědí na první interpelaci a pan premiér byl znovu vybídnut, aby doplnil proto svoji odpověď, že tak neučinil a zcela se rozhodnutí sněmovny i mému požadavku vyhnul.

Musím tedy konstatovat, že navrhuji usnesení, aby Poslanecká sněmovna nesouhlasila s odpovědí pana premiéra na uvedenou interpelaci. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan kolega Váca.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane předsedající, členové vlády a kolegové, byl jsem jedním z těch, kteří se možná určitým způsobem snažili urychlit privatizaci Hebl pórobetonu v Chlumčanech, protože chlumčanský podnik je jeden z mála velkých podniků v okrese Plzeň-jih a zdlouhavá privatizace podniku způsobovala to, že podnik přestával prosperovat, jak jsme v kraji byli zvyklí, že podnik prosperuje, a vznikala i značná nejistota pracovních míst lidí, kteří tam pracují. Právě ti, kteří usilují o to, aby byla stabilita v pracovních příležitostech, zdržováním privatizace by chtěli způsobovat ztrátu pracovních příležitostí, o tom pochybuji. Osobně jsem přesvědčen, že mnohokrát rychlá privatizace, kdy navíc ze strany těch, kteří privatizují, dojde k tomu, že zaplatí pohledávky, které zaplatit mají, je jenom dobře. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Dámy a pánové, jsem poněkud překvapen vystoupením a tvrzením svého předřečníka o zdržování nebo záměru zdržování privatizace. Kdo pozorně sledoval má vystoupení, kdo si pozorně přečetl mé interpelace, muselo mu být zřejmé, že šlo o správnost a čistotu privatizačního procesu, takže nejde o žádné zdržování, ale jde o to, že zcela evidentně byla porušena pravidla privatizace a zcela zjevně byla porušena ze soukromých známostí, nebo z toho důvodu, že byli protěžováni lidé a firmy, kteří neměli protěžováni být. Nikde jsem nenavrhoval pozastavení privatizace, ale navrhoval jsem kontrolu této privatizace. Není věcí poslance parlamentu, aby dělal soudce, jestli je privatizace správná a čistá. Když má poslanec pochybnosti o správnosti privatizace, musí si vyžádat její kontrolu a její zprůhlednění. Nic víc ani nic méně. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové. Zaznělo tu jakési obvinění, že někdo zdržuje privatizaci. Chtěl bych vám, kolegové, kteří tento názor můžete mít, každý má právo na svůj názor, připomenout něco, co jste možná nečetli a co plyne z úst někoho, kdo je nebo měl by být pravé části politického spektra velmi blízký. T. G. Ash před nějakou chvílí v Literárních novinách napsal o tomto problému velmi trefná slova. Staví proti sobě čistotu privatizace a rychlost a zcela jednoznačně dává do souvislosti přesně to, co v tomto konkrétním případě můj parlamentní kolega poslanec Grulich kritizuje, a kde žádá nápravu s oním úmyslem rychle. Pan T. G. Ash praví, že odtud plyne i korupce. Z onoho rychle. Bylo by dobře, v Literárních novinách v č. 7, 8, 9, abyste si to přečetli. Je to pojednání muže, kterého by pravice měla ctít. I naše česká pravice by měla vzít v úvahu názory těch, kteří ze zahraničí z jejího úhlu pohledu kritizují její činnost, stejně jako česká levice. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci privatizace státního podniku Petrof Hradec Králové, uvedenou v tisku 1489 A.

Jedná se o 244. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42, proti 29, zdrželo se 12.

Dovolím si navrhnout vám následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci privatizace státního podniku Petrof Hradec Králové, uvedenou v tisku 1489 A.

Jedná se o 245. hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Dovolím si zpochybnit předchozí hlasování vzhledem k tomu, že počet nehlasujících ho ovlivnil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím, že je zbytečné komplikovat již v této době dost komplikované projednávání, a proto zjednodušeně: dovolil jsem si vás odhlásit. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali a budeme znovu hlasovat o původním návrhu usnesení, jak byl navržen předkladatelem.

246. hlasování. (Poslanci nevědí, o čem se hlasuje.)

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh nebyl přijat. Pro 36, proti 40, zdrželo se 6 poslanců.

Ano, slyšel jsem ta slova, ale zřetelně jsem řekl, můžete se podívat do stenozáznamu, že opakujeme zpochybněné hlasování.

Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 36, proti 40, zdrželo se 6 poslanců.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci privatizace státního podniku Petrof Hradec Králové, uvedenou v tisku 1489 A.

Jedná se o 247. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 41, zdrželo se 12 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci údajného sledování parlamentní strany SPR-RSČ Bezpečnostní informační službou podle tisku 1502. Odpověď byla předložena jako tisk 1502 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Ne. Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Vika ve věci údajného sledování parlamentní strany SPR-RSČ Bezpečnostní informační službou, uvedenou v tisku 1502 A.

Jedná se o 248. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 29, proti 46, zdrželo se 14.

Dovolte mi, abych vám navrhl následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Vika ve věci údajného sledování parlamentní strany SPR-RSČ Bezpečnostní informační službou, uvedenou v tisku 1502 A.

Jedná se o 249. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42 poslanců, proti 26, zdrželo se 19.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci případného využívání České republiky k legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti, podle sněmovního tisku 1518.

Odpověď byla předložena jako tisk 1518 A. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny předloženo na jednání příští schůze.

Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou?

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vládo, dámy a pánové, já s odpovědí pana premiéra nesouhlasím. Pan premiér se totiž rozhodl, že mi již odpovídat nebude. Myslím, že to od něho není pěkné takto se chovat k poslanci a myslím si, že mě vůbec nemá rád. (Smích v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Neodporuje ani pan premiér. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci případného využívání České republiky k legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti, uvedenou v tisku 1518 A.

Jedná se o jubilejní 250. hlasování na této schůzi. Kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42 poslanců, proti 35, 21 se zdrželo hlasování.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci případného využívání České republiky k legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti, uvedenou v tisku 1518 A.

Jedná se o 251. hlasování. Kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 39 poslanců, proti 36, zdrželo se 17. Sněmovně se nepodařilo vyřešit ani druhou doplňující otázku paní kolegyně Orgoníkové.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci přidělení vysoké finanční částky na vydávání tisku pro národnostní menšiny v České republice, podle sněmovního tisku 1525. Odpověď se předkládá jako tisk 1535 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jan Vik: Ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Vika ve věci přidělení vysoké finanční částky na vydávání tisku pro národnostní menšiny v České republice, uvedenou v tisku 1535 A.

Jedná se o 252. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 20 poslanců, proti 42, zdrželo se 19.

Dovolte mi navrhnout vám následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Vika ve věci přidělení vysoké finanční částky na vydávání tisku pro národnostní menšiny v České republice, uvedenou v tisku 1535 A.

Jedná se o 253. hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50 poslanců, proti 12, zdrželo se 18, nehlasovalo 21.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci úhrady ztráty z podnikání soukromé televizní stanice z prostředků peněžního ústavu, ve kterém má stát majoritní podíl, podle sněmovního tisku 1575. Odpověď se předkládá jako tisk 1575 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec František Kačenka: Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo vlády, rád bych přijal vaše vysvětlení a spokojil se s odpovědí na moji interpelaci týkající se krytí ztráty TV Premiéra Investiční a poštovní bankou, kdyby obsahovala to, co jsem požadoval. Jejím účelem nebylo dohadovat se o spekulativních názorech, které se vyskytují v souvislosti s tímto případem, ani o případné výši ztráty TV Premiéra. Šlo mi o to zjistit, jaké jsou skutečné příčiny takovéhoto jednání této banky a zda je či není její postup v rozporu se zákonem.

Představoval jsem si, že odpověď bude mít přibližně stejný obsah jako následující část mého vystoupení. Na první otázku jsem očekával tuto odpověď:

TV Premiéra je držitelem licence. Její celý majetkový podíl vlastní ze 45% přímo a z 55% prostřednictvím FTV Premiéra Investiční a poštovní banka. Nejedná se tedy o ztrátu TV Premiéra, na jejíž úhradě se podílela IPB, ale o přímou ztrátu této banky.

Na druhou otázku jsem očekával tuto odpověď:

Ztráta IPB z provozu TV Premiéra představuje za rok 1994 částku 107 mil. Kč. Státu, který má v bance prostřednictvím Fondu národního majetku ČR podíl 32, 88%, vznikla škoda ve výši cca 35 mil. Kč. Vláda ani Česká národní banka nedali k nákupu vysílacích a majetkových práv TV Premiéra od italského podnikatele Mária Volániho za částku X miliónů Kč souhlas. IPB tak porušila § 17 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a státu vznikla další škoda ve výši Y miliónů korun. Vláda se tímto porušením zákona bude zabývat na některé své příští schůzi.

Odpověď však mohla znít i následovně:

IPB zakoupila majetkový podíl TV Premiéra včetně vysílacích práv od italského podnikatele Mária Volániho a drží je po dobu přechodnou za účelem odprodeje 90% podílové účasti třetím osobám. Řešila tak situaci, kdy původní zahraniční majitel nemohl dostát svým závazkům. Kdyby tak neučinila, hrozilo by nebezpečí pro další vývoj a vyváženost budovaného duálního systému v oblasti televizního vysílání v České republice.

V obou případech jsem byl ochoten odpověď přijmout. Nic takového však vaše odpověď neobsahovala. Proto si v této souvislosti dovolím dvě poznámky. Pokud se jedná o výši ztráty TV Premiéra, je věcí názoru, co do ní zahrnout. Podle mne tam patří i 90% nákladů, které IPB v rozporu se zákonem vynaložila na nákup vysílacích a majetkových práv od zahraničního subjektu a dále náklady na reklamu, prostřednictvím které se banka nepřímo podílela na financování provozu této televize.

A to se už jedná o jiné částky než o 107 mil. korun. Není mi zcela jasné, k čemu má stát ve správních radách bank své zástupce, když vláda neví, co se v nich děje a nedokáže zabránit jejich činnosti, která není v souladu se zákonem.

Vážený pane předsedo vlády, ve své odpovědi reagujete na mé dotazy jen zčásti. Navíc se vám nepodařilo vyvrátit moji nedůvěru, kterou v souvislosti s činností Investiční a poštovní banky v médiích mám. Vámi citované vyjádření ředitele pana Tesaře, podle kterého se tato banka, cituji "nepodílela na krytí podnikatelské ztráty společností TV Premiéra jinak než úvěrem za standardních komerčních podmínek" dokazuje, že pan ředitel o výlučném vlastnictví TV Premiéra bankou, kterou řídí, vůbec neví. Proto příliš nepřekvapuje tvrzení, že kryje vlastní ztrátu vlastním úvěrem, který si poskytne za běžných komerčních podmínek.

Investiční a poštovní banka takovýchto ztrátových aktivit, které jsou v rozporu se zákonem o bankách, sama nebo prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje více. Namátkou lze uvést tiskařské závody Mír nebo noviny Telegraf. Podle ředitele IPB pana Tesaře, cituji "nová tiskárna společnosti Integra stojí banku mnoho peněz". Je to pochopitelné, vždyť do výstavby nového závodu v Uhříněvsi vložila cca 2 miliardy korun. Dnes se ho marně snaží prodat zahraničnímu partnerovi. Podle tiskového mluvčího pana Rezka je Investiční a poštovní banka prostřednictvím akciové společnosti Integra vydavatelem a financuje ztrátový deník Telegraf, a to jen proto, že v každé demokracii by mělo být spektrum tisku poměrně široké a neměl by v něm chybět konzervativní deník.

Ptám se, proč na témže politickém spektru chybí např. deník, který by reprezentoval politické spektrum středu, proč IPB takovýto deník nefinancuje? Investiční a poštovní banka má však prostřednictvím FTV Premiéra podíl i v dalším mediálním prostředku, v Rádiu Echo.

Vážený pane předsedo vlády, poslání bank je jiné než vytvářet jakýsi pseudosystém soukromostátních mediálních prostředků. Rád bych věřil tomu, že v tomto případě se jedná jen o řadu náhod, nikoli o úmysl. O tom mě ale vaše odpověď nepřesvědčila. Věc je o to složitější, že musím brát v úvahu i názory našich zahraničních partnerů, kteří v souvislosti se zrušením výsledků mezinárodní soutěže vypsané na dostavbu ruzyňského terminálu - mimochodem tento krok vlády přijde naše poplatníky na 70 - 150 miliónů Kč, protože budeme muset vyplatit odškodné nizozemské firmě Schnipoll - hovoří o zvláštní přízni vlády České republiky, kterou prokazuje Investiční a poštovní bance tím, že jí bylo bez ohledu na výsledek mezinárodní soutěže svěřeno financování této akce. Tento postup vlády byl o to nepochopitelnější, že sama nejlépe musela vědět, že IPB nemá na financování této stavby dostatečný kapitál a bude si muset půjčit peníze v zahraničí.

Necítí-li vláda nedostatky v mediálním zákonodárství, já je tam cítím. Úspěch komerční televize je pro vnější svět známkou zralé tržní ekonomiky, duální systém v mediálních prostředcích známkou zralosti demokracie. Klíčovou otázkou pro stabilitu mediální scény u nás je nikoli podpora jedné z privátních televizí, ale vytvoření takových legislativních podmínek, kdy se o koláč televizní reklamy nebudou dělit tři stanice, z toho jedna placená občany, ale jen stanice dvě, podnikatelské. Nestane-li se tak brzy, pak TV Premiéra nemá šanci v konkurenci České televize a TV Nova obstát a peníze do ní vložené se rovnají peníze vyhozené. Ze všech výše uvedených důvodů nemohu s vaší odpovědí souhlasit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP