Úterý 18. dubna 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

18. dubna 1995 ve 14.14 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 187 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany V. Holáň, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

19. dubna 1995 v 10.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 186 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

20. dubna 1995 v 9.17 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 188 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věci J. Vodička.

1. den schůze (18. dubna 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 187 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany V. Holáň, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Jednání zahájeno ve 14.14 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 30. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás na ní srdečně vítám.

Podle registračního zařízení je přítomno 108 členů a členek Poslanecké sněmovny. Znovu vás vyzývám, abyste se všichni přihlásili svými magnetickými kartami. Jsme schopni se usnášet.

Prosím, abyste vzali na vědomí tuto technickou informaci. Pan poslanec Přibáň má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Josef Valenta náhradní kartu č. 3, pan poslanec Radim Špaček náhradní kartu č. 4, pan poslanec Stanislav Gross náhradní kartu č. 5, poslanec Ota Fejfar náhradní kartu č. 7.

Pokud má někdo další náhradní kartu a chce oznámit číslo, nechť tak učiní neprodleně. Pan místopředseda Kalvoda má náhradní kartu č. 9, pan poslanec Kuba má náhradní kartu č. 8, pan poslanec Votava náhradní kartu č. 2.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dříve než přistoupíme k jednání, chtěl bych připomenout smutnou událost, která v minulých dnech postihla náš politický život. Tragicky zesnul bývalý federální ministr pro životní prostředí ing. Josef Vavroušek. Ti, kdo jsme ho znali, vzpomeneme na něj v dobrém a s uznáním. Prosím ty, kdo ho neznali, aby se k tomuto projevu posmrtné pocty připojili. Vybojoval si mimořádnou autoritu na politické i odborné scéně. Chci vás požádat, abychom památku ing. Josefa Vavrouška uctili povstáním a minutou ticha. (Všichni přítomní povstali.) Děkuji vám.

Pan poslanec Sojka má náhradní kartu č. 6.

Přistoupíme k projednání pořadu schůze. Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, jste všichni obdrželi na pozvánce. Organizační výbor současně stanovil, že body "Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády" a "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny" budou projednány na začátku jednacího dne ve čtvrtek 20. dubna.

Dále upozorňuji, že bod, který je v návrhu pořadu zařazen pod č. 14 - jde o poslanecký návrh novely zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce - lze na této schůzi projednávat jen za předpokladu, že bude schválen návrh na výjimečné zkrácení šedesátidenní lhůty. V souladu s názorem politického gremia navrhuji první bod návrhu pořadu - týká se změn zasedacího pořádku přeřadit do závěru naší schůze, a to před bod 24, tj. před zprávu o činnosti organizačního výboru. Dále navrhuji, abychom bod 10 - týkající se návrhu jednacího řádu - projednávali nejdříve zítra.

Dále chci informovat, že ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický se písemně omluvil na naše jednání ve čtvrtek a v pátek. Bude na zahraniční pracovní návštěvě. Proto bod, jehož projednávání se má zúčastnit, zařadíme nejpozději do středy.

O omluvu své neúčasti na schůzi požádal také ministr vnitra pan Jan Ruml, a to pro náhlé onemocnění.

Nyní dávám slovo vám, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili. Pokud budete mít návrhy na rozšíření pořadu, prosím jako obvykle, abyste návrhy nových bodů předali v písemném vyhotovení.

Technická poznámka - paní poslankyně Petra Buzková má náhradní kartu č. 10.

Do rozpravy o návrhu programu se jako první přihlásil pan poslanec Jan Vik, připraví se paní poslankyně Marie Stiborová. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si jménem poslaneckého klubu Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa navrhnout stažení bodu "návrh jednacího řádu Jana Kasala a dalších" z programu schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi krátké odůvodnění.

Poslanecky klub SPR-RSČ je toho názoru, že právě jednací řád Poslanecké sněmovny by měl být normou, na které by se měla shodnout naprostá většina poslanců. Tato norma by měla být oproštěna od všech politických vlivů a současného rozdělení politických sil. Bohužel, předložený návrh toto nesplňoval a jeho projednávání a desítky protisměrných pozměňovacích návrhů to jen dosvědčily. Poslanecký klub SPR -RSČ považuje stávající jednací řád sněmovny za dostačující. Jsme toho názoru, že případná tvorba nového jednacího řádu by měla být svěřena z nových voleb vzešlé reprezentaci, která se snad bude umět lépe shodnout na fungování této Poslanecké sněmovny. To je můj první návrh.

Můj druhý návrh - jako již tradičně, abych nezklamal své věrné posluchače - bude znít: zařadit novy bod 1 s názvem "přeřazení poslance Kuby z výboru hospodářského do výboru ústavně právního". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Vikovi. Slovo má paní poslankyně Marie Stiborová, připraví se pan místopředseda Jan Kasal se svým návrhem.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhla změny pořadu 30. schůze naší Poslanecké sněmovny, a to následující. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby byl stažen z pořadu schůze Poslanecké sněmovny bod 15, kterým je návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací.

Zdůvodnění je následující. Vzhledem k tomu, že bude Poslanecká sněmovna obesílat rovněž delegaci do Západoevropské unie, bude daleko lepší, jestliže se celkové změny provedou až tato delegace bude připravena. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Slovo má pan místopředseda Jan Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, minulý týden zasedala Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Z našeho zasedání vzešla celá řada usnesení. Jedno z těchto usnesení mi ukládá, abych navrhl rozšíření programu 30. schůze Poslanecké sněmovny o následující bod - Návrh na úpravu výše odměn členům Rad České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že tento bod by mohl být projednáván někdy v průběhu zítřejšího zasedání, navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako nový bod č. 15. Věřím, že návrh poslanecké komise pro sdělovací prostředky podpoříte. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Zaznamenal jsem si jeho návrh a zvu k řečništi pana místopředsedu Karla Ledvinku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu ODA vás žádám o souhlas se zařazením krátkého technického bodu, kterým je Změna ve složení Stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro práci Kanceláře PSP, a navrhuji, aby byl zařazen za stávající bod 16 navrženého programu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. Poprosím ho rovněž o písemné vyhotovení jeho návrhu a zvu k řečništi pana poslance Vratislava Votavu, který podal písemnou přihlášku.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu KSČ předložil návrh na rozšíření programu 30. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o další bod s názvem Zpráva předsedy vlády České republiky o průběhu a výsledcích jednání, která vedli členové vlády České republiky s představiteli Spolkové republiky Německo od počátku roku 1995 a o připravovaných iniciativách vlády v českoněmeckých vztazích. V případě přijetí tohoto návrhu si myslím, že by měl být zařazen jako nový bod 18 ve čtvrtek ráno před bod Interpelace na členy vlády. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Votavovi. Nemám další písemnou přihlášku do rozpravy, ale vidím zdviženou ruku pana poslance Šafaříka. Zvu ho k řečništi.

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, jménem navrhovatelů si vás dovoluji požádat o laskavost, a sice o přeřazení bodu 11, to znamená návrhu poslanců Richarda Mandelíka a dalších o spořitelních a úvěrních družstvech, za stávající bod 22. Vyrovná se tomu i určitá potřeba doladit legislativní materii, o které budeme jednat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Byl to devátý návrh na doplnění nebo změnu pořadu. Je ještě nějaký další návrh? Není tomu tak, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o jednotlivých navržených změnách v pořadí, v jakém byly předloženy.

První dva návrhy jsem podal v rámci prezidiálního textu sám. První z nich se týká přeřazení prvního bodu před bod č. 24. Jde o první hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? První hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných bylo 165 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Můj druhý návrh záležel v tom, aby bod původně desátý, to je návrh jednacího řádu, byl projednáván nejdříve ve středu 19. dubna. Druhé hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Druhé hlasování skončilo.

Ze 181 přítomných bylo 169 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat. Děkuji a předkládám k vašemu hlasování třetí návrh.

Podal jej pan poslanec Jan Vik. Navrhl stáhnout z pořadu bod 10. - Návrh poslance Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Třetí hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 3. hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných bylo 14 pro, 89 proti, 71 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Čtvrtý návrh vznesl rovněž pan poslanec Jan Vik. Navrhl zařadit nový bod č. 1 pod názvem Přeřazení poslance Kuby z výboru hospodářského do výboru ústavně právního. 4. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Vika, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 4. hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných bylo 79 pro, 35 proti, 60 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhla paní poslankyně Marie Stiborová, aby byl z pořadu 30. schůze stažen původní bod 15.

V 5. hlasování o tom rozhodneme. Kdo podporujete návrh paní poslankyně Stiborové, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Páté hlasování skončilo. Ze 183 přítomných bylo 150 pro, nikdo proti, 25 se zdrželo a 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Šestý návrh zazněl z úst místopředsedy Jana Kasala. Doporučuje jako nový bod 15. zařadit bod pod názvem "Návrh na úpravu výše odměn členům Rad České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře".

6. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh místopředsedy Jana Kasala, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Šesté hlasování skončilo. Ze 182 přítomných bylo 57 pro, 37 proti, 82 se zdrželo a 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat a bod nebyl zařazen.

Dále navrhl pan místopředseda Karel Ledvinka, aby za dosavadní bod 16. byl zařazen návrh poslaneckého klubu Občanské demokratické aliance na rozšíření programu - bod se nazývá "Změna ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny." Ještě jednou - změna ve složení stálé komise Poslanecké komise Parlamentu České republiky pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Byl by to bod zařazený za dosavadní bod 16.

7. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete zařazení tohoto bodu, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Sedmé hlasování skončilo. Ze 182 přítomných bylo 127 pro, 1 proti, 45 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Vratislav Votava, aby jako nový bod 18. byl zařazen bod, jehož název nyní čtu: "Rozšíření programu 30. schůze Poslanecké sněmovny o bod Zpráva předsedy vlády České republiky o průběhu a výsledcích jednání členů vlády České republiky s představiteli Spolkové republiky Německo od počátku roku 1995 a o připravovaných iniciativách vlády v česko-německých vztazích." Opakuji - nový bod 18., projednávaný ve čtvrtek ráno před bodem Interpelace.

Tak zní návrh pana poslance Votavy a v 8. hlasování se o něm rozhodne. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Osmé hlasování skončilo. Ze 181 přítomných bylo 64 pro, 88 proti, 23 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Šafařík jako poslední zúčastněný v rozpravě navrhl, aby byl bod dosud očíslovaný jako 11. přeřazen za dosavadní bod 22. Pan poslanec Šafařík odůvodnil tento svůj návrh a sněmovna o něm v 9. hlasování rozhodne.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

9. hlasování skončilo. Ze 183 přítomných bylo 124 pro, 4 proti, 44 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Rozhodli jsme o všech přednesených pozměňovacích návrzích. Nyní budeme v 10. hlasování hlasovat o celém návrhu pořadu 30. schůze Poslanecké sněmovny, jak vám byl písemně zaslán, včetně schválených pozměňovacích a doplňujících návrhů.

Kdo s tímto pořadem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. 10. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

10. hlasování skončilo. Ze 183 přítomných bylo 162 pro, 6 proti, 9 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh pořadu byl přijat. Budeme se jím řídit.

Přistupuji k prvnímu bodu. Je to

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi celkem 5 sněmovních tisků, a to pod čísly 1622, 1653 - 1656.

Táži se Poslanecké sněmovny, zda má někdo z jejích členů k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Budeme nejprve hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona uvedeném ve sněmovním tisku 1622. Týká se příspěvku na nájemné.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to dá v 11. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

11. hlasování skončilo. Ze 181 přítomných bylo 166 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1653. Týká se živnostenského zákona.

12. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

12. hlasování skončilo. Ze 182 přítomných bylo 103 pro, 36 proti, 35 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Také tento návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1654. Týká se zákona o obcích.

13. hlasování rozhodne o tomto návrhu. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

13. hlasování skončilo. Ze 182 přítomných bylo 135 pro, 8 proti, 31 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o dalším návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona. Je uveden ve sněmovním tisku 1655 a týká se hmotného zabezpečení vojáků.

14. hlasování rozhodne o tomto návrhu. Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

14. hlasování skončilo. Ze 182 přítomných bylo 140 pro, 1 proti, 31 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

A konečně budeme hlasovat o posledním návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona. Je uveden ve sněmovním tisku 1656 a týká se státního občanství.

15. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných bylo 149 pro, 1 proti, 23 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s prvním bodem a přistupujeme k bodu 2.

Jde o

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv

K tomuto bodu jsme obdrželi sněmovní tisky pod čísly 1623 a 1624. Protože § 75 jednacího řádu říká, že se o takovém návrhu hlasuje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 1623 a týká se příspěvku na nájemné. 16. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 16. hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných 148 pro, 6 proti, 13 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme nyní hlasovat o dalším návrhu na výjimečné zkrácení zákonné lhůty. Je to druhý a poslední návrh, uveden ve sněmovním tisku 1624, a týká se poskytnutí peněžní částky obětem nacistické perzekuce.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to v 17. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 17. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných bylo 127 pro, 11 proti, 25 se zdrželo, 15 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s druhým bodem pořadu 30. schůze, přistupujeme k bodu třetímu.

Jde o

III.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994

Vládní návrh je uveden ve sněmovním tisku 1426 a z pověření vlády jej odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím jej, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Pro vzájemné vztahy s Finskem v hospodářské oblasti platí Smlouva o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci z roku 1971 a Smlouva o podpoře a ochraně investic z roku 1990. V daňové oblasti vzájemné vztahy jsou až dosud regulovány Smlouvou o zamezení dvojího zdanění, která byla uzavřena v roce 1975. Jelikož však tato smlouva neodpovídá současným politickým a ekonomickým podmínkám, obě strany se dohodly na sjednání nové smlouvy, která je vám právě předkládána. Tato smlouva vychází ze standardní smluvní úpravy z modelu OECD, kde Česká republika má dosud sjednáno více jak 30 obdobných smluv.

Předseda PSP Milan Uhde: Promiňte, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, prosím vás o uklidnění. Není skutečně slyšet. Kdo chce vyjádřit svůj nezájem o tuto problematiku, má příležitost odejít, ale nerušte prosím, ty, kteří chtějí poslouchat. Prosím, pane místopředsedo, pokračujte.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Shrnuji, jde o standardní smlouvu a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby s ní vyslovila souhlas. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi a žádám společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny pana poslance Otakara Vychodila, aby se ujal slova a informoval nás o jednání ve výborech.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP