Středa 8. února 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Koronthálymu. Prosím pana poslance Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, když rozpočtový výbor projednával tuto předlohu, přijal několik návrhů, které se dostaly do nezařazených připomínek k tisku 1358. Budu některé z nich navrhovat jako pozměňovací návrhy, ale předtím dovolte několik obecných poznámek.

Nejdřív bych si dovolil říci něco k rozměru tohoto problému. Jsou země, které mají počet výtisků daleko vyšší, blížící se stovce povinných výtisků, než my. Rozsah tohoto problému je z hlediska počtu povinných výtisků nevýznamný s ohledem na jiné evropské země, takže předmět sporu by měl být spíše veden snahou, aby historická paměť národa bylo to hlavní kritérium, kterému chceme prospět, a aby ty knihovny, které považujeme za součást nejvýznamnějších kulturních institucí státu, byly povinnými výtisky dotovány. Domnívám se, že je významné, aby takovouto knihovnou se stala i knihovna parlamentní po vzoru mnohých jiných parlamentů světa.

Snad ještě jednu obecnou poznámku. Nejen pro tento návrh zákona, ale obecně bychom měli uvažovat o tom, zda-li naše pravidla daná zákonem o Sbírce zákonů jsou správná, pokud jde o účinnost zákona. Dovolím si připomenout, že v historii právního řádu této země, tedy za Rakouska, byla dokonce povinná legisvakance daleko delší, pololetní. Pro právní vědomí, pro smysl občanů, pro ctění zákonů, pro schopnost zákony respektovat, by takovéto řešení bylo velmi rozumné a na místě. Pomalu přicházíme k době, kdy už to porevoluční zametání skončilo a kdy by právní řád měl být postaven na daleko pevnějších základech i v této zásadní otázce.

Ale jsou i jiné než zásadní důvody pro to, aby tato změna, která proti předloze se do návrhu dostala, posunutí termínu účinnosti od 1. července k 1. lednu, zůstala tak, jak ji uvádí společná zpráva. Jsou to důvody rozpočtové a myslím, že předřečník je zdůvodnil dostatečně. Rozpočtový výbor měl tentýž názor.

Ještě si dovolím připomenout, že je skutečně z ekonomické logiky nevýznamné při obvyklých nákladech publikací, zda bude povinných výtisků 69 nebo 10, ale je to významné pro ty knihovny, které jsou rozpočtovány, byť státem nebo obcemi. Považuji proto za velmi důležité, abychom nerozhodovali jen z logiky jednostranné a když, tak máme povinnost z logiky jednostranné rozhodovat právě z hlediska potřeb ctění historické paměti, které tímto prospíváme.

Proto dovolte, abych předložil následující pozměňovací návrh. Doporučuji v § 3 bod e/: jeden povinný výtisk z příslušných oborů parlamentní knihovně v Praze, a bod f/: jeden povinný výtisk z příslušných oborů knihovně Akademie věd České republiky (vyhláška ministerstva kultury vymezuje příslušné obory pro knihovny uvedené v bodě e/ a f/).

Domnívám se, že toto řešení by vyhovělo všemu tomu, co bylo řečeno jednak v mé argumentaci, jednak v debatě na rozpočtovém výboru, který zcela jistě vzala v úvahu i porada společných zpravodajů.

Domnívám se, že by bylo možné uvažovat i o tom, aby v § 2 bylo zařazeno v odst. 1 písm. B) toto znění: Rok vydání, pořadí. Mám za to, že předložené návrhy by měly být při hlasování respektovány jako samostatné a hlasováno o nich jednotlivě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Prosím pana poslance Sourala.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložil bych dva pozměňovací návrhy, které směřují k § 3 projednávaného zákona ve znění společné zprávy. Navrhuji doplnit dvě nová písmena - záleží na tom, c jakém pořadí budou přijaty předchozí návrhy.

V prvním písmenu navrhuji toto zněni: Jeden povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze. Jedná se o to, že tato knihovna má dlouhou tradici od roku 1854 a plní funkce, které jsou nenahraditelné, navazuje na tradice, které reprezentuje Jungmann, Dobrovský a další představitelé našeho národa. Domnívám se, že tato kontinuita by přerušena být neměla.

Další písmeno by mělo znít: Jeden povinný výtisk knihovně Akademie věd ČR. Tím podporuji to, co zde zaznělo.

Jinak konstatuji, že se shoduji v této filozofii v přístupu s panem kolegou Wagnerem a domnívám se, že řešení, které máme na stole, příliš šťastné není.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Souralovi a slova se ujme pan předseda školského výboru poslanec Kozel.

Poslanec František Kozel: Pane předsedo, pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat, jenom mne přivedla v úžas argumentace kolegy Koháčka. Já bych jeho argumentaci ohledně regionálních výtisků knihoven atd. spíše zařadil do oblasti humoru než vážné argumentace. Kdybychom totiž skutečně uvažovali, že regionálním výtiskem je výtisk, který se týká svým obsahem určitého regionu, tak to skutečně věřím, že by nebylo v silách ani tohoto ministerstva kultury nebo kohokoliv, takovou vyhlášku dát dohromady.

Regionální knihovna přece není knihovna, která shromažďuje, půjčuje knihy, které se týkají svým obsahem pouze regionu. Regionální knihovny, o kterých hovoříme, mají určitou územní působnost a já jsem přesvědčen, že i když můžeme mít třeba velmi rigorózní názory na úroveň práce ministerstva kultury, jsem přesvědčen, že je schopno vydat seznam okresů, ve kterých spádově tam vytištěné knihy budou patřit určité regionální knihovně.

Děkuji tedy kolegovi Koháčkovi za jeho argumentaci, ale já ji nepovažuji za logickou a podstatnou. Podporuji tedy ponechání úpravy, jak je navržena. l s parlamentní knihovnou. Myslím, že k tomu není co dodat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Přibáň.

Poslanec Martin Přibáň: Dámy a pánové, nechci příliš zdržovat, chtěl bych se v rámci rozpravy vyjádřit k některým návrhům, které zde zazněly a chtěl bych se k nim vyjádřit jako poslanec, nikoliv jako zpravodaj.

K návrhům, které navrhují rozšiřovat počet povinných výtisků bych si dovolil upozornit, že hlavním smyslem zákona bylo omezit počet povinných výtisků z toho důvodu, aby byly dávány jenom ty výtisky, které slouží k účelům konzervačním a bibliografickým. Návrhy, které zde zazněly, jdou nad rámec smyslu tohoto zákona, který měla vláda a který jsme i my při projednávání ve výboru vzali za svůj.

K návrhu o rozšíření povinného výtisku pro parlamentní knihovnu - jako poslanec bych si přál, aby parlamentní knihovna obsahovala co možná nejvíce svazků a ptal bych se, jakým způsobem může tato významná a důležitá díla získat. Myslím, že parlamentní knihovna patří mezi ty knihovny, které si je mohou koupit. Jestliže zákonem rušíme povinné výtisky pro x knihoven a zrovna speciálně pro parlamentní knihovnu zákonem povinný výtisk přikážeme, tak to není příliš pěkné řešení.

Jinak velice podporuji stanovisko pana poslance Koronthályho k zachování toho data účinnosti zákona, které je ve společné zprávě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Přibáňovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nemám žádné písemné přihlášky. Do rozpravy se ještě hlásí pan poslanec Ullmann, kterému uděluji slovo.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, nebudu dávat pozměňovací návrh, nicméně cítím potřebu říci několik slov právě ke snahám o rozšiřování počtu povinných výtisků. Osobně se domnívám, že bychom se měli vyjadřovat poněkud poctivěji. Schválně používám slova "poctivěji". Tady se totiž de facto to, že je nějaký povinný výtisk, říká, že vydavatel financuje nějakou knihovnu, která má právo povinný výtisk dostávat. Bylo by daleko poctivější říci, že se rozhodujeme o tom, že nám vydavatelé budou financovat x knihoven, včetně parlamentní.

Návrh na rozšíření povinného výtisku pro parlamentní knihovnu mně připadá již úplně kuriózní z tohoto pohledu: Je parlament orgánem vydavatelů, nebo je orgánem celé společnosti, celého státu. Mají se tedy jeho potřeby sanovat z peněz vydavatelů nebo z peněz daňových poplatníků? Domnívám se, že se mají sanovat z peněz daňových poplatníků, protože Parlament slouží celé společnosti, nikoliv vydavatelům. Jestliže si filozofii přeložíme do takto srozumitelné řeči, zcela jasně vyplyne absurdita všech těch návrhů na rozšiřování povinných výtisků. S tím s dobrým svědomím nemohu souhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu uzavírám a končím. Táži se pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. (Pan ministr Tigrid: ne.) Není tomu tak. Prosím tedy pana společného zpravodaje, aby se ujal své úlohy. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Martin Přibáň: Přistoupíme rovnou k věci. V první rozpravě vystoupil s pozměňovacím návrhem pan kolega Koháček, který

1. doporučuje vypustit z § 3, písm. d) text: jeden regionální povinný výtisk místně příslušné Státní vědecké knihovně podle sídla vydavatele. Ministerstvo kultury určí vyhláškou regionální příslušnost jednotlivých knihoven pro potřeby tohoto zákona. Pan ministr souhlasí, já nemám názor.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Slyšeli jste vyjádření společného zpravodaje i předkladatele. Než začneme hlasovat, jsem povinen všechny vás odhlásit a poprosit vás o novou prezentaci.

Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Koháčka, který jste právě vyslechli.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať to dá najevo v hlasování č. 94, které jsem právě zahájil.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 46 proti, 43 poslanců se hlasování zdrželo a 6 nehlasovalo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Další pozměňovací návrh kolegy Koháčka se týkal data účinnosti zákona. Navrhuje změnit datum, které doporučuje společná zpráva, tzn. 1. leden 1996 nahradit datem 1. červenec 1996.

Pan ministr ani já nesouhlasíme s tímto návrhem.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, kdo je pro tento návrh? Hlasování č. 95.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Děkuji.

Pozměňující návrh nebyl přijat poměrem hlasů 4 pro, 80 proti, 42 poslanců se zdrželo hlasování. Prosím další návrhy.

Poslanec Martin Přibáň: Dalším vystupujícím poslancem byl pan kolega Koronthály, který přednesl jeden pozměňující návrh k § 2. Navrhoval, aby se v odstavci 1 písm. d) doplnila na závěr slova "... je-li znám". To znamená, že celý text by zněl: "... rok prvního vydání, je-li znám". Doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr také doporučuje.

Kdo je pro tento návrh v hlasování č. 96? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh byl přijat v poměru hlasů 116 pro, 3 proti, 13 poslanců se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Dále v rozpravě vystoupil pan poslanec Wagner, který přednesl více pozměňujících návrhů. Dovolím si přednést první z nich.

Navrhuje, aby se v § 3 odst. 1 doplnilo písmeno e), případně jiné písmeno, které vzejde z hlasování tohoto znění:

"Jeden povinný výtisk z příslušných oborů parlamentní knihovně v Praze".

K tomu předpokládám, že pan kolega chtěl rovnou připojit větu: "Vyhláška ministerstva kultury vymezuje příslušné obory pro knihovnu uvedenou v bodě x)". Souhlasí? Dobře.

Já nesouhlasím, pan ministr také nesouhlasí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat. Hlasování č. 97.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 47 proti, 32 poslanců se zdrželo hlasování. Prosím další.

Poslanec Martin Přibáň: Dalším návrhem kolegy Wagnera bylo doplnit k témuž paragrafu, k témuž odstavci další písmeno, které bude znít: "Jeden povinný výtisk z příslušných oborů knihovně Akademie věd České republiky..." a opět: "... vyhláška ministerstva kultury vymezí příslušné obory pro knihovnu uvedenou v bodě tom a tom".

Pan ministr ani já nesouhlasíme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se tedy v hlasování 98.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 38 proti, 38 se zdrželo hlasování. Prosím další.

Poslanec Martin Přibáň: Poslední pozměňovací návrh kolegy Wagnera směřoval k § 2 a navrhoval zde, aby odstavec 1 písm. d) zněl: "Rok vydání, pořadí." Pro nepříliš jednoznačný výklad toho nedoporučuji. Pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, ptám se tedy v hlasování č. 99.

Kdo je pro tento pozměňující návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňující návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 43 proti a 60 poslanců se zdrželo.

Poslanec Martin Přibáň: Poslední pozměňovací návrhy přednesl pan poslanec Soural. První pozměňovací návrh se týkal opět § 3 odst. 1. Pan poslanec si přál doplnit další písmeno, které by znělo: "Jeden povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze." Nedoporučuji. Pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano. Ptám se tedy v hlasování č. 100.

Kdo je pro tento pozměňující návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 54 pro, 42 proti, 38 se zdrželo.

Poslanec Martin Přibáň: Pan kolega Soural měl ještě jeden pozměňující návrh, ale o tom se již hlasovalo, protože byl totožný s návrhem kolegy Wagnera. Takže tím jsme vyčerpali, předpokládám, všechny pozměňující návrhy a můžeme nechat hlasovat o celém textu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, děkuji, pane společný zpravodaji. Nyní tedy budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se stanoví některé povinnosti při vydávání a veřejném šíření neperiodických publikací, podle sněmovního tisku 1358 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1455 a schválených pozměňujících návrhů.

Ptám se tedy, kdo souhlasí s návrhem zákona, ať to dá najevo v hlasování č. 101, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Poměrem hlasů 87 pro, 27 proti, 28 poslanců se zdrželo hlasování a jeden poslanec nehlasoval, byl návrh zákona přijat.

Děkuji panu ministru kultury Pavlu Tigridovi a děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Martinu Přibáňovi a celé sněmovně. Konstatuji, že tímto jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Mám zprávu, že je možno vyhlásit druhé kolo voleb do Rady České tiskové kanceláře. Volební lístky budou vydávány v 17.20 hodin do 17.50 hodin. Sejdeme se v 17.55 hodin. Prosil bych o dochvilnost. Připomínám, že se volí jeden člen ČTK.

(Jednání přerušeno v 17.10 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.55 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosil bych všechny, kteří jsou přítomni, aby se zaprezentovali, protože jsem vás všechny právě odhlásil. Budeme pokračovat bodem, který se nazývá

XXIX.

Vládní návrh zákona o regulaci reklamy

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1289 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1460. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní pan ministr hospodářství Karel Dyba. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte, abych z pověření vlády stručně odůvodnil a uvedl vládní návrh zákona o regulaci reklamy. Stručná připomínka z historie: Jde o úkol, o jehož splnění požádala vládu Poslanecká sněmovna svým usnesením ze dne 16. února 1994.

Předložený návrh zákona představuje výsledek práce tří ministerstev - ministerstva hospodářství, průmyslu a obchodu a zdravotnictví. Je to svým způsobem průřezová práce. Hlavní rys a obsah vládního návrhu zákona vystihuje jeho název. Smyslem zákona je reklamu v nezbytné míře (zdůrazňuji v nezbytné míře) regulovat. Čili stanovit určitá pravidla hry v oblasti podnikání na reklamním trhu, přesnější, než je současný stav.

Myslím, že vládní návrh zákona v dostatečné míře zabezpečuje právní ochranu před nejvýraznějšími projevy neetické, chcete-li společensky nežádoucí reklamy, a stanoví za tyto projevy také odpovídající sankce, které jsou vymahatelné.

Dalším významným rysem vládního návrhu zákona je skutečnost, že vytváří dostatečný prostor pro jakousi mimoprávní regulaci, a to na základě samoregulace profesního prostředí. Určitá samoregulace subjektů na reklamním trhu, která - a to zdůrazňuji - věcně i časově předchází státní regulaci, a doplněná vhodným způsobem veřejně právní úpravou, vytváří základní podmínku pro standardní režim, který mimo jiné je v souladu s tím, co v této oblasti existuje v zemích Evropské unie. To je důležitý fakt z hlediska našich snah o přiblížení se právu Evropské unie.

Rád bych také řekl, že v tomto směru hraje svoji roli Rada pro reklamu, jako zastřešující dobrovolná organizace nejvýznamnějších subjektů na reklamním trhu, která vydala svůj etický kodex reklamy. Arbitrážní komise Rady pro reklamu má už dnes pět prvních sporných případů co se týká reklamy, její etiky a v brzké době vydá své první nálezy.

Pokud jde o širší souvislosti právní úpravy reklamy, vláda navrhuje, aby v platnosti beze změny zůstala její soukromoprávní část. To je zejména úprava nekalé soutěže podle obchodního zákoníku. Tato úprava se osvědčila, je v praxi stále více využívána samotnými podnikateli a za pomoci soudů.

Ještě jednou opakuji, že snahou vládního návrhu, který máte před sebou, je naproti tomu právem veřejným explicitně stanovit jistá reklamní omezení, na nichž má zájem stát, chcete-li na nichž existuje veřejný zájem, a která ovšem také stát může efektivně kontrolovat, případně postihovat.

Velmi stručně ještě k obsahu navrženého zákona. Předložený vládní návrh je koncipován jako věcně či komoditně univerzální. To znamená, že režimu tohoto zákona se zásadně podřídí reklama všeho zboží, služeb i myšlenek, přičemž se počítá se zvláštní regulací reklamy u 4 citlivých komodit. Čili u 4 citlivých komodit bude zvláštní, přísnější regulace, a to u tabákových výrobků, alkoholických nápojů, zbraní a střeliva a léků a prostředků zdravotnické techniky. Jistě nemusím zvlášť zdůvodňovat, proč jsou to právě tyto 4 oblasti, u kterých bude specifická regulace reklamy.

Oproti současnému stavu návrh počítá s určitou liberalizací zejména u reklamy tabákových výrobků. Tady platí, že i v budoucnu se podle návrhu zakazuje reklama tabákových výrobků v televizním vysílání bez ohledu na to, o jakou televizi jde, veřejnoprávní či soukromou. V omezeném rozsahu však za přesně specifikovaných podmínek vládní návrh připouští takovou reklamu v rozhlasovém vysílání (za podmínek stanovených tímto zákonem) a v ostatních telekomunikačních médiích. Tady se opět přidržujeme obvyklého standardu zemí Evropské unie a vyhovujeme mezinárodní Úmluvě o televizi, která vysálá přes hranice států a k níž dříve nebo později (spíše dříve) chce Česká republika přistoupit.

Návrh zákona je také koncipován jako mediálně univerzální, tzn., že se má vztahovat na reklamu prováděnou prostřednictvím všech komunikačních médií, která jsou definována a která umožňují přenos informací.

Vážená sněmovno, dovolte mi, abych na závěr konstatoval, že stanovisko obsažené ve společné zprávě výborů sněmovny je v souladu se záměry vládního návrhu zákona. Proto s ním souhlasím a doporučuji přijmout vládní návrh zákona o regulaci reklamy ve znění předložené společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Dybovi. Prosím, aby se slova ujala společná zpravodajka výborů Poslanecké sněmovny poslankyně Anna Röschová a aby uvedla společnou zprávu.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, již pan ministr se ve svém úvodním slově zmínil o tom, že vlastně návrh zákona o regulaci reklamy, který zde projednáváme, je jaksi na vyžádání - abych to maličko přehnala - této sněmovny. My jsme svým usnesením z minulého roku vládu požádali, aby problematiku regulace reklamy upravila svým obecným zákonem. Vláda to splnila a já mohu s velkým potěšením konstatovat, že skutečně návrh zákona, tak jak byl předložen sem do sněmovny, měl velmi dobrou úroveň. Myslím, že konvenuje našim představám o regulaci reklamy. A nejen to. Zdůrazňuji přístup nejen pana ministra, ale i pracovníků ministerstva hospodářství, kteří nám k tomuto návrhu zákona předložili Evropskou konvenci o regulaci reklamy a veškeré podklady k tomu, abychom si mohli skutečně zjistit a ověřit, že tento návrh zákona je v souladu s Evropskými konvencemi a normami Evropských společenství.

Já o tom zde mluvím, protože se to stalo vlastně úplně poprvé, kdy některé ministerstvo a jeho lidé tímto způsobem postupovali. Proto si myslím, že je třeba to říci veřejně a tento přístup vyzvednout.

Návrh zákona, který vám byl předložen pod sněmovním tiskem 1289, projednaly výbory, kterým to přikázal organizační výbor. Všechny výbory daly doporučující usnesení. Na poradě zpravodajů se zpravodajové dohodli na tom, jaké připomínky budou zařazeny do společné zprávy, a toto vám předkládáme pod tiskem 1460.

Končím své úvodní slovo a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala tento návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které jsou obsahem společné zprávy. Ještě úplně na závěr bych velmi poprosila, aby ti, kteří budou vystupovat v rozpravě s pozměňovacími návrhy, nám své návrhy předložili písemně. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní společné zpravodajce a otevírám rozpravu, do níž se zatím písemně přihlásili páni poslanci Jaroš, Vorlíček, Röschová, Řezníček, Benda a Špaček. Slovo má první z přihlášených, pan poslanec Jaroš.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP