Středa 8. února 1995

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, z pověření stálé komise pro sdělovací prostředky si vás dovolím seznámit s usnesením stálé komise pro sdělovací prostředky, jimiž Poslanecké sněmovně předkládá kandidáty do Rady českého rozhlasu. Kandidáti splnili požadované formální předpoklady. Dovolím si vás upozornit, že se volí jeden člen Rady českého rozhlasu. Přílohou usneseni jsou volební řády pro tajnou volbu a pro veřejnou volbu hlasovacími lístky.

Vzhledem k tomu, že jako u předchozích voleb ani u těchto voleb stálá komise pro sdělovací prostředky nedošla ke koncensu, je opět na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, jakým způsobem bude člen Rady českého rozhlasu volen.

Usnesení se jmény kandidátů a volební řády byly všem poslancům rozdány před jednáním. A nyní vás seznámím s usnesením stálé komise pro sdělovací prostředky.

Usnesení č. 29/1995 ze dne 8. 2. 1995, kterým se předkládají kandidáti do Rady českého rozhlasu: Stálá komise

l. předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu tyto kandidáty do Rady českého rozhlasu:

1. Petr Markov

2. Václava Veselá

3. Václav Svoboda

II. předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh volebního řádu pro tajnou volbu a návrh volebního řádu pro veřejnou volbu hlasovacími lístky. Oba volební řády jsou přílohou tohoto usnesení.

III. žádá Poslaneckou sněmovnu, aby rozhodla o způsobu voleb

IV. pověřuje poslance Koronthályho, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu s tímto usnesením. Podepsán ing. Jan Kasal, předseda komise.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče! Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a rozhodneme o způsobu hlasování.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dovolím si navrhnout, abychom nejprve hlasovali o veřejné volbě hlasovacími lístky.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Než tak učiníme, všechny jsem vás odhlásil a prosím o novou prezentaci.

Budeme teď hlasovat o návrhu na veřejné hlasování hlasovacími lístky.

Kdo je pro tento způsob hlasování, ať to dá najevo v právě zahájeném hlasování č. 86.

Kdo je pro? Děkuji, Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 39 proti a 27 poslanců se zdrželo hlasování a 8 jich nehlasovalo. Je třeba hlasovat o jiném způsobu.

Poslanec Vladimír Koronthály: Navrhuji tedy, abychom hlasovali o tajné volbě hlasovacími lístky.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o tajné volbě. Hlasování č. 87.

Kdo je pro tajnou volbu? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh na tajnou volbu byl přijat poměrem hlasů 77 pro, 22 proti, 22 se zdrželo hlasování, nehlasovalo jich 7.

Tento návrh na tajnou volbu byl přijat.

Nyní přistoupíme ke schválení volebního řádu pro tajnou volbu. Pro pořádek otevírám rozpravu k tomuto volebnímu řádu, který jste obdrželi v příloze. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy? Protože se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a budeme tedy hlasovat.

Kdo je pro přijetí volebního řádu pro tajnou volbu, ať to dá najevo v hlasování č. 88.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 108 pro, 3 poslanci proti, 16 se zdrželo hlasování. Návrh volebního řádu byl schválen.

Nyní žádám ověřovatele Poslanecké sněmovny, pány poslance Josefa Effenbergera, Jiřího Karase, Roberta Koláře, Evu Matouškovou, Ladislava Rymeše, Tomáše Svobodu, Jaroslava Sýkoru, Oldřicha Vrchu a Eduarda Zemana, aby se ujali úkolů spojených s přípravou a samotným aktem voleb. Protože jsem zpraven o tom, že lístky pro tajnou volbu budou připraveny zhruba za půl hodiny, přimlouvám se za jistou improvizaci v našem programu a pokud nejsou námitky, pokračovali bychom bodem č. 27 našeho programu, kterým je

XXVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii

Vítám mezi námi ministra obrany pana Viléma Holáně. Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1366 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1469. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní pan ministr obrany Vilém Holáň, kterého prosím, aby se ujal slova. Celou sněmovnu prosím, aby vydržela v klidu. Prosím, pane ministře.

Ministr obrany Vilém Holáň: Pane předsedo, pane předsedající, vážení páni poslanci, paní poslankyně, předkládám návrh novely zákona 124/1992 Sb., o Vojenské polici. Zákon 124/1992 byl po dva roky celkem užitečným nástrojem pro výkon činnosti této složky armády. Nicméně vývoj jak v armádě, tak ve společnosti, dal také tomuto dokumentu trochu zastarat. Kromě toho v právním řádu došlo ke změnám, které významně práci Vojenské policie ovlivnily. Byl novelizován trestní řád a další zákony. Došlo ke zrušení prokuratury a vzniku státního zastupitelství.

Cílem navrhované novely zákona o Vojenské policii je především vytvoření podmínek pro lepší činnost policie, protože dosavadní právní úprava neumožňuje Vojenské policii reagovat na všechny případy, s nimiž se v praktickém výkonu služby setkává. Běží zejména o ochranu majetku spravovaného a užívaného ministerstvem obrany. Dosud byla objektem policejní ochrany pouze armáda. Dále je to šetření přestupků, zajištění jiných osob než vojáka v případech, kdy je to nutné, oprávnění k udělování, zadržování a odnímání určených dokladů v souvislosti s provozováním vojenské techniky, oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven, oprávnění k používání nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky a detailnější vymezení oprávnění k použití zbraně.

Kromě toho návrh zákona zahrnuje také formální úpravu názvů, které vyplynuly ze změny státního uspořádání.

V předkládaném zákonu jsou dále navrhovány tyto důležité změny: rozšíření, lépe řečeno precizace působnosti a úkolů policie na policejní ochranu majetku státu, který je spravován ministerstvem obrany. Postihuje změnu organizační struktury Vojenské policie, která jako výsledek transformace armády vede současně k efektivnějšímu využití sil. Dále zrušení institutu vyhledávání, které se odrazilo v procesním postavení vojenských policistů, potřebuje změnu. Pověření příslušníci Vojenské policie nyní plní úkoly policejních orgánů v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil.

Navrhované doplnění zákona o oprávnění k vydávání, rozšiřování a odnímání oprávnění pro řidiče, jejich učitele a zkušební komisaře vychází ze specifických potřeb armády. Zájem na dodržování kázně a pořádku vojáky v činné službě na veřejnosti vedl k návrhu oprávnění vojenských policistů ke vstupu do živnostenských provozoven. Oprávnění k používání nástrojových prostředků a zabezpečovací techniky je v nynějších podmínkách stavu kriminality nutnou podmínkou k jejímu předcházení a odhalování pachatelů.

Podrobnější úprava použitá zbraně vojenským policistou, obdobně jako policistou Policie ČR, vyplývá z podrobnosti úkolů a situace, v níž obě policie tyto úkoly plní. V zájmu jednotného uplatňování policejní praxe vychází předložený návrh přiměřeně ze zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizace zákona si nevyžádá nároky na pracovní síly, ani nároky na státní rozpočet České republiky. Z těchto důvodů vás žádám o schválení této předlohy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů pan poslanec Tomáš Fejfar a podal zprávu o projednání návrhu ve výborech. Dámy a pánové, důrazně vás prosím o klid ve sněmovně.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně, nebudu dlouze hovořit jako zpravodaj o návrhu zákona o Vojenské policii. Pan ministr se zmínil o tom, čeho se tento zákon týká. Já bych jenom připomněl, že tento návrh projednaly dva výbory, ústavně právní výbor a branný a bezpečnostní výbor. Připomínky z těchto dvou výborů jsou obsahem společné zprávy, kterou předkládáme a prosím sněmovnu o podporu této společné zprávy.

Nicméně jsem dlužen sněmovně jednu informaci, a to tu, do jaké míry se předloha, kterou vláda předložila, v těchto dvou výborech změnila. Změnila se podle mého názoru značně, a to do té míry, že některé pravomoci, které byly navrhovány, aby je měla Vojenská policie, výbory shledaly přílišnými, a ty body, kterých se to týkalo, navrhly vypustit. To je také obsazeno ve společné zprávě. Myslíme si, že ty pravomoci by neměly být tak veliké, že to do jisté míry souvisí s postojem společnosti k armádě, že to souvisí s prestiží armády, kterou má nebo nemá ve společnosti, a že přílišná ingerence Vojenské policie do civilního života by mohla způsobovat problémy s prestiží armády České republiky, s tou prestiží, u které myslím drtivá většina této sněmovny cítí, že se musí zvednout, že se musí zlepšit, že bez dobré armády tento stát dobře fungovat nikdy nebude. Není to tedy namířeno proti armádě, ale naopak pro dobro její prestiže. Nakonec mechanizmy, které jsou obsaženy ve starém zákoně (a některé samozřejmě posilujeme) způsobí to, že dál bude moci spolupracovat jak s obecní, tak s Policií ČR a věříme, že přijatá novela tu spolupráci zlepší a že Vojenská policie bude moci dostatečně efektivně pracovat. Děkuji vám a prosím vás o podporu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Tomáši Fejfarovi. Otevírám rozpravu. Nemám žádné písemné přihlášky do rozpravy. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Klučka.

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych se především připojit k tomu, že tento zákon je skutečně potřebný a důležitý k tomu, aby pravomoce Vojenské policie odpovídaly potřebám armády České republiky v současnosti. Zároveň bych doporučil (pojímám to jako určitou legislativní věc) změnu § 3 písmeno d) v bodě 3 na straně 2 předloženého návrhu.

Stávající zákon 124/1992 v § 3 je uvozen větou, že se jedná o úkoly Vojenské policie a pod tím je, že Vojenská policie plní tyto úkoly. Tudíž bych doporučil, aby v tom textu došlo ke změně - podle zvláštního zákona, index 1 se závorkou "působení" nahradit "působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán a šetří přestupky vojáků" s tím, že za ty přestupky vojáků bych dal index 2 se závorkou, s tím, že pod čarou by pak bylo "§ 58 a následující zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů". Toť vše.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nevidím nikoho, proto rozpravu uzavírám.

Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem.

Ministr obrany ČR Vilém Holáň: Obecně souhlasím s návrhem tak jak byl předložen ve společné zprávě i s návrhem, který přednesl pan poslanec Klučka. Nicméně bych rád poznamenal k vypuštění dosavadního bodu 10, tzn. k § 18 odst. 1, že tam je zachováno stávající znění § 18 a je tam fixován onen pojem "vyhledávání", který už jinak v právním řádu neexistuje.

Kromě toho přece jen doporučuji zvážit navrhované vypuštění bodu 15 z § 32 - použití zbraně. Vypuštění tohoto bodu bude znamenat, že bude platit stávající úprava z roku 1959, kdy Vojenská policie neexistovala. Lze tam použít zbraň k pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí službě. Tolik moje poznámka.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Slovo má společný zpravodaj.

Poslanec Tomáš Fejfar: Dovolím si pana ministra upozornit na to, že to nikdo nenavrhl a ve společné zprávě to prostě tak je. Zvažovali jsme to dlouho a myslíme si, že se žádný fatální omyl nestane, když použití zbraně zůstane tak jak je navrhováno.

S pozměňovacími návrhy vystoupil v rozpravě pan poslanec Klučka. Podal dva návrhy. První pozměňovací návrh je k bodu 3 § 3 písm. d) - změnit výraz "působení v řízení" na "působí v řízení". Já s tímto návrhem souhlasím a pan ministr také.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Klučky. Kdo je pro tento pozměňovací návrh v hlasování číslo 89? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 104 pro, 1 proti, 8 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Tomáš Fejfar: Druhý návrh pana poslance Klučky zní, aby v tomtéž bodě 3 na konci byla poznámka číslo 2 pod čarou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Klučku, aby zopakoval přesné znění svého návrhu.

Poslanec Václav Klučka: Přesné znění poznámky pod čarou: "§ 58 a následující zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Víme, o čem budeme hlasovat.

Poslanec Tomáš Fejfar: Já souhlasím, pan ministr také.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Zahajuji hlasování č. 90. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

l tento druhý pozměňovací návrh pana poslance Klučky byl přijat poměrem hlasů 112 pro, 1 proti, 8 se zdrželo.

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a přistupujeme k hlasování o celém zákonu.

Než tak učiníme, dámy a pánové, opět jsem vás odhlásil a prosím, abyste se svými kartami přihlásili.

Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon c. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, podle sněmovního tisku 1366, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1469 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem zákona, ať to dá najevo v hlasování č. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno poměrem hlasů 123 pro, nikdo proti, 11 se zdrželo hlasování. Tento zákon byl přijat.

Děkuji panu ministru Vilému Holáňovi a společnému zpravodaji Tomáši Fejfarovi. Konstatuji, že jsme ukončili další bod našeho programu.

Pokud nejsou připomínky k úpravě programu, navrhuji, abychom se věnovali bodu

XXVII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich

spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové

válce na území tehdejšího Sovětského svazu

Připomínám, že tento bod byl zařazen v návrhu pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny a na žádost pana poslance Jiřího Payna jsme rozhodli přeřadit jej na únorovou schůzi. Usnesení výboru petičního, pro lidská práva a národnosti č. 173 z 24. 11. 1994, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny, nám bylo rozdáno na 25. schůzi Poslanecké sněmovny.

Nyní prosím předsedu výboru pana poslance Josefa Pavelu, aby se ujal úvodního slova a zároveň odůvodnil návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, problém našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu se nachází v Poslanecké sněmovně dá se říci už několik let.

Na předsedu sněmovny, výbor petiční, další výbory i na jednotlivé poslance se několikrát obrátil výbor "Oni byli první", především v osobě předsedy tohoto výboru pana Bystrova, ale i dalších členů výboru, a to jak prostřednictvím petice, tak i dalšími podáními.

Pro připamatování vlastní problematiky a odůvodnění navrhovaného usnesení několik slov podle materiálů zmíněného výboru "Oni byli první". Příslušníci ruské protibolševické emigrace začátkem 20. let přijali pozvání Masarykovy republiky, která sdílela jejich nedůvěru ke komunismu a sovětskému zřízení, aby si u nás vybudovali nové domovy a naplnili v naší demokratické meziválečné společnosti své představy o realizaci svobodně se rozvíjejících lidských osobností. Avšak poválečným Československem, tedy po 2. světové válce, byli pro své odmítání komunismu a nevíru v Sovětský svaz naopak shledáni nepohodlnými a ponecháni na pospas bolševické moci, která řadu těchto bývalých emigrantů odvlekla a uvrhla do koncentračních táborů.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že okruhy obětí sovětských represí byly dva. Jednak to byli bývalí ruští a ukrajinští poříjnoví emigranti, většinou již českoslovenští občané, ale také nositelé mezinárodního průkazu uprchlíka z bolševického Ruska, které Sovětský svaz pronásledoval z politických důvodů.

Druhým okruhem obětí sovětských poválečných represí jsou českoslovenští občané, kteří se stali obětmi nezákonných postupů a zvůle Rudé armády a NKVD, ale nemohou být považováni podle platných zákonů za politicky pronásledované. Likvidace této emigrace v Československu byla nepochybně výraznou tragickou součástí prvních kroků zavádějících naši republiku do závislosti na Sovětském svazu a pochybných ideálech sovětské společnosti a byla zřejmě prvním masovým popřením základních lidských a politických práv našich občanů a dalších osob, žijících v naší zemi, a to v zájmu komunistické ideologie a jejích světovládních totalitních cílů.

Výbor "Oni byli první" považuje za nutné k uvědomění si tohoto pochybení a alespoň k morální nápravě využít příležitosti, která nastane v květnu 1995, kdy od počátku neblahé likvidace ruské protibolševické emigrace v Československu uplyne 50 let. Z obětí tehdejších represí už nikdo nežije. Žije však jejich památka, jejich pravda, jejich děti, případně vdovy.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti se touto záležitostí několikrát zabýval a při posledním projednávání 24. 11. 1994 přijal usnesení, jímž pověřil předsedu výboru, aby připravil návrh usnesení Poslanecké sněmovny k morální satisfakci všem osobám odvlečeným sovětskými silami z území Československé republiky do Sovětského svazu po květnu 1945.

Tento bod byl zařazen na prosincovou schůzi Poslanecké sněmovny, ale jak už bylo řečeno, na návrh poslance předsedy zahraničního výboru pana Payna byl tento bod přeložen na tuto únorovou schůzi.

Předkládám proto Poslanecké sněmovně návrh usnesení, tak, jak byl koncipován za přispění předsedy Poslanecké sněmovny a schválen výborem petičním, pro lidská práva a národnosti. V prosinci jste jej sice všichni obdrželi, ale domnívám se, že bude nutné jej znovu přečíst.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se seznámila s dokumenty, které jí předložili členové iniciativy "Oni byli první." Poslanci si znovu uvědomili, že tragické osudy všech našich spoluobčanů po druhé světové válce protizákonně zavlečených na území někdejšího Sovětského svazu a vystavených nejrůznějším formám útisku a utrpení, od policejních šikan až po ohrožení života a jeho ztrátu, nelze odčinit, odškodnit nebo zmírnit cestou zákona ani jiným obecně platným opatřením. Vyslovili proto upřímnou lítost nad tím, že se těmto loajálním občanům Československé republiky, kteří se právem spoléhali na její ochrannou ruku, nedostalo účinné pomoci tehdejší československé vlády, poklonili se památce všech obětí a jejich pozůstalým vyjádřili hlubokou účast.

Tolik návrh usnesení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji předsedovi výboru panu poslanci Josefu Pavelovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se hlásí předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde. Dále se písemně přihlásil pan poslanec Štrait a pan poslanec Wagner.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, čas, který uplynul od doby, kdy jsme zařadili poprvé tento bod na pořad jednání Poslanecké sněmovny, posloužil k tomu, že se podle mého názoru podařilo zpřesnit některé formulace. Především se podařilo přesně pojmenovat iniciativu, která se jmenuje trochu jinak, než je uvedeno v návrhu usnesení. Dále se podařilo uvědomit si, že vedle spoluobčanů tu byli také nositelé mezinárodního průkazu uprchlíka, kteří nebyli přímo našimi občany, ale spadali pod ochranu Československé republiky a byli rovněž vydáni represím.

Pokusil jsem se proto zformulovat poněkud opravené znění návrhu usnesení a přidat k němu jednu závěrečnou větu. Jestli dovolíte, přečtu toto znění a Kancelář připravila písemnou podobu, která vám bude zároveň rozdána.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se seznámila s dokumenty, které jí předložil výbor "Oni byli první". Poslanci si znovu uvědomili, že nelze odčinit tragické osudy našich spoluobčanů a nositelů mezinárodního průkazu uprchlíka po druhé světové válce protizákonně zavlečených na území tehdejšího Sovětského svazu a vystavených represím až po ohrožení života a jeho ztrátu. Vyslovují proto upřímnou lítost nad tím, že se těmto loajálním československým občanům a uprchlíkům, kteří se právem spoléhali na ochrannou ruku Československé republiky, nedostalo účinné pomoci tehdejší československé vlády, sklánějí se před památkou všech obětí a jejich pozůstalým vyjadřují hlubokou účast. Zároveň projevují vůli nedopustit opakování podobných bezpráví.

V poslední větě je uvedeno v tisku, který dostanete, "Poslanecká sněmovna projevuje" Později jsem si uvědomil, že gramaticky by bylo lepší navázat na to, že poslanci vyjadřují hlubokou účast, a další větu zahájit slovy: "Zároveň projevují vůli nedopustit opakování podobných bezpráví."

Děkuji vám, že zvážíte tuto možnost. Domnívám se, že je přesnější. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Prosím pana poslance Štraita, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Wagner, potom pan poslanec Vychodil. Nemám žádné další písemné přihlášky do rozpravy. Prosím, pane poslanče.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP