Úterý 7. února 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

7. února 1995 v 14.08 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 188 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr obchodu a průmyslu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

8. února v 9.40 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 175 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr životního prostředí Fr. Benda, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

9. února 1995 v 9.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 192 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

1. den schůze (7. února 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 188 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr obchodu a průmyslu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. milí hosté, zahajuji 28. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Podle prezenční listiny je přítomno 91 poslanců. Prosím, abyste se všichni přihlásili k přítomnosti svými identifikačními kartami. Děkuji vám, že tak učiníte.

V tuto chvíli je prostřednictvím registračních karet přihlášeno 69 poslankyň a poslanců. Znamená to, že jsme schopni se usnášet. Prosím, abyste mi oznámili čísla náhradních karet, pokud jste je dostali. Děkuji.

Přistoupíme k projednání poradu schůze. Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, jste všichni obdrželi na pozvánce.

Organizační výbor současně stanovil, že body "Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády" a "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny" budou projednávány na začátku jednacího dne ve čtvrtek 9. února.

A nyní několik poznámek k navrhovaným bodům pořadu.

Především chci informovat, že ke čtyřem bodům návrhu pořadu nejsou dosud zpracovány společné zprávy výborů. Jde o bod 22, tj. poslanecký návrh zabývající se nabýváním vlastnického práva k některým nemovitostem, a bod 38., tj. vládní návrh týkající se opatření ke Svazové republice Jugoslávie, u nichž není dosud ukončeno projednávání ve výborech.

Dále jde o body pod čísly 8, tj. vládní návrh zákona o regulaci reklamy, a bod 23, tj. poslanecký návrh týkající se spořitelních a úvěrních družstev. K těmto návrhům se dnes sešli příslušní zpravodajové. Protože projednávání uvedených návrhů zákonů bude možné až po uplynutí 24hodinové lhůty od rozdání společných zpráv, nelze nyní přesně určit, kdy tak budeme moci učinit. Rozhodneme se tedy operativně podle situace.

Dále vám chci sdělit, že body, které jsou v návrhu pořadu zařazeny pod čísly 27, 32 a 38 - jde o návrh poslance Ivana Vrzala týkající se daní z příjmů, dále vládní návrh týkající se poplatků za uložení odpadů a vládní návrh týkající se opatření ke Svazové republice Jugoslávie - lze na této schůzi projednávat pouze za předpokladu, že budou schváleny návrhy na výjimečné upuštění od projednávání zásad a návrhy na zkrácení 60tidenní lhůty.

Nyní dávám slovo vám, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili. Chci ještě znovu připomenout, abyste návrhy na rozšíření pořadu předávali v podobě písemného znění názvu nového bodu.

Do rozpravy o návrhu pořadu mám před sebou tyto písemné přihlášky: jako první pan poslanec Jaroslav Ortman, připraví se pan poslanec Jiří Honajzer, dále pan poslanec Jan Černý, poslanec Dalibor Matulka, poslanec Jiří Karas a poslanec Richard Mandelík. To jsou všechny písemné přihlášky. Prosím pana poslance Jaroslav Ortmana, aby se ujal slova. Plénum prosím o uklidnění.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, jménem poslaneckého klubu Levého bloku učiním návrh, aby byl zařazen nový bod 40, který by zněl takto "Informace kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby o konaných kontrolních akcích a stran šetření ve věci BIS". Zdůvodnění: podle § 18 zákona o BIS vykonává kontrolu činnosti BIS Poslanecká sněmovna, tedy my, který k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán. Po tomto orgánu můžeme chtít zprávu o jeho vlastní činnosti. Ale předesílám, že do dnešního dne nám kontrolní orgán nesdělil nikdy, jaké kontrolní akce prováděl do této chvíle.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance Ortmana o písemné znění jeho návrhu. Slovo má pan poslanec Jiří Honajzer, připraví se pan poslanec Jan Černý

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji, aby body, které jsou uváděny na pozvánce, na návrhu programu této schůze, jako číslo 21 a 22 - oba návrhy pana poslance Františka Kozla, týkající se zjednodušeně řečeno Voršilek - byly staženy z programu této schůze a přesunuty na program schůze příští.

Podotýkám zároveň, že tak já - a doufám, že kdokoli další z klubu ODS - činím naposledy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Honajzrovi. Slovo má poslanec Jan Černý. Připraví se pan poslanec Dalibor Matulka.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, mám změnu, která se týká bodu č. 20, návrhu paní poslankyně Orgoníkové, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, sněmovní tisky 213 a 344. Navrhuji stáhnutí z programu této schůze a přeložení na příští schůzi této sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Černému. Slovo má pan poslanec Dalibor Matulka. Připraví se pan poslanec Jiří Karas. (Protesty v sále.) Faktická poznámka paní poslankyně Orgoníkové. Prosil bych pana poslance Matulku, aby laskavě umožnil pronesení faktické poznámky. Přehlédl jsem tuto přihlášku. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, chápu, že pan poslanec Černý předložil návrh na stažení novely zákona 172/1991, neboť tím byl pověřen svým klubem. Ale je s podivem, že poslanecký klub ODS si myslí, že může rozhodovat o zákonech, které předkládají jiní poslanci. Může to vyjádřit hlasováním, když se projednává zákon. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Slyšeli jsme její poznámku. Slovo má poslanec Dalibor Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v původním návrhu pořadu této schůze byly také dva vládní návrhy zákonů z oblasti zdravotnictví, resp. zdravotního pojištění. Tyto dva návrhy mají znamenat určité dílčí systémové změny v této oblasti. Protože poslanecký klub KSC M je přesvědčen, že v oblasti zdravotnictví již nestačí provádět víceméně kosmetické úpravy současného stavu, dovoluji si jménem našeho poslaneckého klubu předložit návrh na zařazení nového bodu pořadu této schůze, a to návrh na usnesení tohoto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje vládě České republiky, aby provedla analýzu výsledků uplatňování dosavadní koncepce zdravotnictví a na jejím podkladě tuto koncepci přepracovala, popř. vypracovala novou koncepci zdravotnictví. Současně Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby analýzu výsledků dosavadní koncepce, spolu s návrhem změn této koncepce, předložila do 30. června 1995 výborům Poslanecké sněmovny k projednání tak, aby připomínky z tohoto projednání mohla zohlednit při schválení.

Ke zdůvodnění tohoto návrhu bych rád uvedl: Současný stav našeho zdravotnictví rozhodně nelze považovat za uspokojivý. Nejvíce problémů se již delší dobu projevuje v oblasti jeho financování. S přechodem od ryze rozpočtového systému s plnou účastí státního rozpočtu na systém zdravotního pojištění se začíná ukazovat, že metodu, kterou nastoupila ještě vláda premiéra Pitharta, zřejmě nelze nazvat ucelenou koncepcí. Jak se ukazuje při jednání parlamentních výborů o dvou posledních vládních návrzích zákonů, týkajících se zdravotního pojištění, nelze od těchto, ani od podobných dílčích úprav očekávat prakticky žádnou zásadnější změnu k lepšímu. Nevyřeší problémy zdravotních pojišťoven, nezajistí efektivnější využívání omezených finančních prostředků, nezajistí vyřešení problémů se stagnací v oblasti lékařského výzkumu, ve kterém naše země ještě před nedávnem vynikala.

V řešení nahromaděných problémů v oblasti zdravotnictví naší vládě nepomohou ani konflikty s profesními komorami, ani odvolání jednoho ministra a jmenování druhého. Vládě nelze upřít snahu o zlepšení současného stavu. Jenom je čím dál tím víc zřejmé, že dokud vláda nenajde dostatek odvahy přiznat, že "koncepce" ministra Bojara a Pithartovy vlády vlastně vůbec žádnou koncepcí není a že je tedy zapotřebí zpracovat koncepci zcela novou, opřenou o seriózní analýzu, zásadní změny k lepšímu se dosáhnout nedá, stejně jako se již nedá vrátit ve změněných hospodářských podmínkách ke starému, ryze rozpočtovému systému.

Dámy a pánové, je docela dobře možné, že návrh na zařazení tohoto bodu pořadu neschválíte, neboť jde o návrh z opozičních lavic a jako obvykle jej tedy odmítnete. Přál bych si však, abyste tentokrát postupovali raději s rozumem v hrsti a přijetím navrženého usnesení pomohli urychlit proces žádoucích změn ve zdravotnictví.

Předseda PSP Milan Uhde: Panu poslanci Matulkovi předem děkuji za to, že mi odevzdá písemnou podobu znění svého návrhu. Udílím slovo panu poslanci Jiřímu Karasovi. Připraví se pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout změnu programu, a to vypuštění bodu č. 36, nazvaného Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného fondem na rok 1995, sněmovní tisk 1379, a vypuštění bodu č. 37, nazvaného Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995, sněmovní tisk 1380. Důvodem je rozhodnutí výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor přerušil projednávání obou těchto bodů a vyžádal si od předsedy výboru Fondu dětí a mládeže doplňující informace. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Karasovi, slovo má pan poslanec Richard Mandelík. Je poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout, aby z programu této schůze byl stažen bod 23. - Návrh na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Důvodem je za prvé, že nebyla vypracována společná zpráva a za druhé, že se dnes sešly výbory hospodářský a rozpočtový a oba dva se shodně usnesly, že doporučují sněmovně, aby na této schůzi tento návrh zákona neprojednávala a projednávala jej až na schůzi následující a v neposlední řadě, protože navrhovatelé by rádi ještě využili jistého času k precizaci a zlepšení tohoto zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Slovo má pan místopředseda Pavel Tollner, který se přihlásil do rozpravy. Připraví se pan poslanec Gross.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, můj návrh je spíš technického charakteru. Navrhuji nové znění bodu 17, a to tak, aby šlo o návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhu na propůjčení, nebo udělení státních vyznamenání. Můj návrh je nesen tím, že nově navrhovaná komise je šestičlenná. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi, slovo má pan poslanec Gross. Je poslední přihlášený do rozpravy. Zvažte své přihlášky, pokud je chcete podat.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se, že nebudu vystupovat k pořadu schůze, ale dovolím si využít jednacího řádu a vystoupím jako předseda poslaneckého klubu. Omlouvám se všem, že takto na začátku, ale slibuji, že budu velice stručný.

Chci zde zdůvodnit jednu zásadní věc, a to takovou, proč klub ČSSD nebude v současné době podporovat návrh Levého bloku na zařazení na pořad dnešní schůze bod, který by se týkal informace kontrolního orgánu BIS. Domníváme se, že v současné době je zapotřebí, aby celá tato kauza byla dostatečně dořešena a veřejnost o celé záležitosti informována. Jsme ale přesvědčeni, že projednávání tohoto bodu v současné době, kdy není celá záležitost dořešena, by nepřispělo této situaci a vedlo by spíš k zamlžení celé záležitosti. Myslíme si, že tuto věc bude zapotřebí projednávat až kontrolní komise tuto záležitost uzavře a poté budeme navrhovat, aby se Parlament touto záležitostí zabýval. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi, slovo má pan poslanec Doubrava, který se přihlásil k technické poznámce, vztahující se k návrhu pana poslance Ortmana, návrh bude za chvíli projednáván hlasováním.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážená sněmovno, vědom si toho, že k programu se nevede rozprava, chci pouze konstatovat toto. Návrh kolegy Ortmana se tváří tak, jako kdyby žádal, aby v současné chvíli byla sněmovně předána informace o činnosti kontrolního orgánu pro kontrolu BIS za nějaké období a pod. Takováto věc, jak jistě chápete, není kontrolním orgánem v dané chvíli připravena a pokud by byla přijata, nemohla by mít tu úroveň, jakou bychom se všichni přáli. Domnívám se, že se spíš jedná o kauzu, tzn. popud politické rady ODA. V té věci musím říci, že není tato záležitost kontrolním orgánem uzavřena a považuji za neúčelné o průběžném stavu v dané chvíli sněmovnu informovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Doubravovi. Uzavírám rozpravu o návrhu pořadu a oznamuji, že pan poslanec Andrej Gjurič má náhradní kartu č. 2 a pan místopředseda Pavel Tollner náhradní kartu č. 3.

Přistoupíme k hlasování o vašich návrzích na úpravu návrhu pořadu 28. schůze, a to v takovém pořadí, v jakém jste je předkládali. Jako první budeme hlasovat o návrhu pana poslance Jaroslava Ortmana, aby byl do návrhu pořadu vtělen jako nový bod 40., který nese název Informace kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro kontrolu činnosti BIS o konaných kontrolních akcích a stavu šetření ve věci BIS.

Jde o první hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? První hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných bylo 31 pro, 88 proti, 54 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Tento návrh nebyl přijat.

Jako druhý navrhl pan poslanec Jiří Honajzer, aby byly z návrhu programu 28. schůze staženy body 21 a 22. Namítá někdo proti tomu něco, abychom o těchto bodech hlasovali pohromadě? Není tomu tak. Budeme ve druhém hlasování hlasovat o návrhu pana poslance Honajzra na vypuštění bodů 21 a 22 z návrhu pořadu této schůze.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Druhé hlasování skončilo.

Ze 179 přítomných bylo 102 pro, 50 proti, 23 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Jako třetí navrhl pan poslanec Jan Černý, aby byl z návrhu pořadu stažen bod 20. Ve třetím hlasování rozhodneme o osudu tohoto návrhu.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Třetí hlasování skončilo.

Ze 177 přítomných bylo 91 pro, 44 proti, 29 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Jako čtvrtý navrhl pan poslanec Dalibor Matulka, aby byl do návrhu pořadu vtělen nový bod pod názvem Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterým Poslanecká sněmovna doporučuje vládě Č R, aby provedla analýzu výsledků uplatňování dosavadní koncepce zdravotnictví a na jejím podkladě tuto koncepci přepracovala, popřípadě vypracovala novou koncepci zdravotnictví. Současně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby analýzu výsledků dosavadní koncepce spolu s návrhem změn této koncepce předložila do 30. června 1995 výborům Poslanecké sněmovny k projednání tak, aby připomínky z tohoto projednání mohla zohlednit při schválení.

Budeme ve čtvrtém hlasování rozhodovat o tomto návrhu pana poslance Matulky. Kdo jej podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných bylo 47 pro, 67 proti, 59 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jiří Karas, aby byl z návrhu pořadu vypuštěn bod 36. a 37., sněmovní tisky 1379 a 1380.

Táži se sněmovny, zda má někdo námitky proti tomu, abychom o návrhu na vyřazení těchto dvou bodů hlasovali pohromadě. Není námitka.

Předkládám tedy sněmovně k hlasování návrh poslance Karase na vypuštění bodů 36 a 37 z návrhu pořadu 28. schůze. 5. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 5. hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 141 pro, nikdo proti, 37 se zdrželo a 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Richard Mandelík, aby byl z návrhu pořadu 28. schůze stažen bod 23 týkající se spořitelních úvěrních družstev. Víme, o který bod jde. Hlasujeme v 6. hlasování o návrhu pana poslance Mandelíka.

Kdo jej podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 6. hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 148 pro, 3 proti, 25 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Pan místopředseda Tollner jako poslední z navrhovatelů předkládá návrh, aby bylo nově upraveno znění bodu 17 a aby nyní tento bod zněl: Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky atd. 7. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporujete návrh místopředsedy Tollnera, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 143 pro, nikdo proti, 26 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále v rozpravě promluvil pan poslanec Stanislav Gross. Nepřednesl však žádný doplňující ani pozměňující návrh.

Zapomněl jsem, že tu mám ještě dodatečnou přihlášku pana poslance Tomáše Ježka. Dávám mu slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, ve dnech 4. až 5. března letošního roku by se měla uskutečnit návštěva jihokorejského prezidenta Kim Yong-Sama v České republice. Při této příležitosti je předpokládána výměna ratifikačních listin, která je nutná pro vstup v platnost smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Tento dokument jsme projednávali jako sněmovní tisk č. 1416. Návrh této smlouvy byl projednán a schválen 25. ledna 1995 rozpočtovým výborem a 26. ledna zahraničním výborem. Oba příslušné výbory tedy tento návrh už schválily.

Vzhledem k tomu bych uvítal, vážený pane předsedo, zařazení zmíněného návrhu smlouvy na program únorové schůze Poslanecké sněmovny, protože si myslím, že by bylo dobré, aby u příležitosti návštěvy pana prezidenta jsme už smlouvu měli schválenu. Byl by to hezký zahraničně politický počin.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, na jaké místo navrhujete zařadit tento nový bod?

Poslanec Tomáš Ježek: To bych nechal na vašem laskavém uvážení. Je to v podstatě lhostejné.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP