Úterý 27. prosince 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Brodskému. Zvu k řečništi pana poslance Jaroslava Ortmana.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení ministři vlády České republiky, vážení kolegové, kolegyně, chtěl bych se vrátit k návrhu pana poslance Motyčky, který přednesl jménem klubu KDU-ČSL návrh na doprovodné usnesení.

Když jsme schvalovali program schůze, schválili jsme ho tak, jak jsme ho schválili. Proto se domnívám, že pokud myslí pan Motyčka jménem klubu KDU-CSL zcela seriózně svůj návrh, měli bychom teď hlasovat o tom, zda bude toto doprovodné usnesení třetím bodem jednání schůze. Opírám se především o čl. 50 Ústavy, neboť dnes tady máme hlasovat bez pozměňovacích návrhů o tom, zda jsme pro či nejsme pro přijetí návrhů zákonů, které prezident vrátil.

Domnívám se, že pokud bychom takto pokračovali, tzn. hlasovali o bodu, zda bude návrh kolegy Motyčky zařazen jako další bod jednání, bylo by to možné zvážit tak, že po ukončení rozpravy by se mohly sejít poslanecké kluby a prodiskutovat návrh usnesení, jak jej předložil pan poslanec Motyčka; upravený návrh pak formuloval pan poslanec Výborný. Podle mého je to čistá technika, jak můžeme postupovat.

Můj návrh je vlastně procedurálního charakteru, myslím, že ani jinak míněn být nemůže.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Domnívám se, že můžeme tu věc překlenout tak, pane poslanče, že v tuto chvíli neuzavřu rozpravu, bude přestávka na kluby. Kluby se poradí a zaujmou stanovisko jak k tomu, co jste říkal, tak ke konkrétnímu textu, který přednesli pánové Motyčka a Výborný.

Do rozpravy se ještě hlásí pan poslanec Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, měl bych jen malou poznámku k návrhu usnesení, které zde zaznělo z úst předsedy poslaneckého klubu KDUČSL. Jak si všichni pamatujeme, projednali jsme v závěru tohoto roku zásady zákona o neziskových právnických osobách a vláda připravuje nyní paragrafované znění tohoto návrhu zákona.

Osobně se věnuji této problematice již více než rok a vím, jak je to velice složitá materie. Byl bych nerad, aby i v naší zemi došlo k inflaci tzv. neziskových právnických osob, jak k tomu došlo třeba ve spojených státech a v některých dalších zemích.

Proto si myslím, že doprovodné usnesení je nejen nadbytečné; vláda již návrh tohoto zákona připravuje, ale dokonce pro složitost celé věci se domnívám, že přijetí takového usnesení věc urychlí k tomu, že věci samé velmi výrazně uškodí. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. V této chvíli nevidím žádnou přihlášku do rozpravy. Rozpravu však neuzavírám, aby do ní mohly být pojaty případné výsledky porad klubů. Tyto porady teď začnou a budeme pokračovat za 20 minut, tj. v 15.37 hodin. Děkuji.

(Schůze přerušena v 15.17 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.43 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaujměte prosím svá místa, budeme pokračovat v rozpravě. Nebyla ukončena, hlásí se do ní pan poslanec Jiří Machalík. Má slovo. Ostatní prosím o kolegiální klid, příležitost, aby pan poslanec Machalík mohl pronést svůj příspěvek.

Poslanec Jiří Machalík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, přiznám se, ze jsem na rozpacích a vůbec nerozumím postupu, který navrhl kolega Motyčka. Já jsem si nechal vytáhnout hlasování o zákonu, který nyní projednáváme a slova kolegy Motyčky, že pan prezident mu mluví z duse, mě trošičku zarazila, protože všichni přítomní poslanci KDU-ČSL, kteří v tom okamžiku seděli v sále, hlasovali pro tento zákon a neměli žádnou snahu projevit návrh na nějaké doprovodné usnesení. Myslím si tedy, že chceme-li řešit věci poctivě, měli bychom je řešit tak, že budeme hlasovat o zákonu a budeme-li hovořit o nějakém usnesení, měli bychom ho navrhnout jako samostatný bod programu. Všechno ostatní se mi zdá jenom děláním si alibi a hraní si pro horní galerii. (Potlesk).

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Podtrhuji, že nemáme ještě ukončen spor o to, zda má být navržen zvláštní bod, a od KDU-ČSL nemám stále příslušný návrh. Chystám se přitom rozpravu uzavřít. Prosím, kdo ještě chce promluvit? Místopředseda Kasal se hlásí. A pan poslanec Vyvadil se hlásil jako první. Prosím, dostane přednost, protože jsem ho neviděl. (Poslanec Vyvadil dává přednost místopředsedovi Kasalovi). Děkuji za pochopení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, paní a pánové, nechci reagovat na to, co zde s takovým patosem před chviličkou zaznělo, chci se věnovat formální stránce věci a myslím si, že vůbec nic nebrání tomu, abychom požádali ve smyslu návrhů, které už tady zazněly, aby se o doprovodném usnesení hlasovalo v dalším bodu programu naší schůze. Žádám tedy o to, aby po hlasování o zákonu bylo hlasováno o tom, zda dnešní schůze bude rozšířena o třetí bod - přijetí usnesení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám o tomto návrhu hlasovat ještě před ukončením rozpravy. A nyní prosím pana poslance Vyvadila.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já toho mnoho neřeknu, protože svým způsobem to podstatné za mě řekl kolega Machalík. Musím říci, že v prosinci jsem tady zaznamenával jeden iniciativní návrh KDU-ČSL za druhým. Samozřejmě každá strana má potřebu se zviditelňovat. Patří to i ke koaličním stranám. Nicméně pokládám aspoň za slušné, přátelé z KDU-ČSL, až znovu přijdete s nějakým iniciativním návrhem, buďte alespoň té dobroty a seznamte s tím představitele jiných poslaneckých klubů. To je prostě křesťanská slušnost. (Smích.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pokud nejsou další hlasy do rozpravy, dám hlasovat o návrhu, který přednesl pan místopředseda Kasal, aby byl program této schůze rozšířen o nový bod tři. (Hlasy: po hlasování o druhém bodu.) Dobrá, po hlasování o druhém bodu. Uzavírám tedy rozpravu, protože už nejsou žádné další přihlášky do ní. Oznamuji vám, že vás všechny odhlašuji, a prosím, abyste se nově přihlásili jako přítomní za pomoci svých magnetických registračních karet.

Přistoupím k hlasování o usnesení. Text vám přečtu.

Poslanecká sněmovna:

l. setrvává na zákonu, kterým se mění a doplňuje zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění zákona č. 72/1994 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky dne 21. prosince 1994.

II. stanoví, aby toto její rozhodnutí bylo jako opatření Poslanecké sněmovny vyhlášeno uveřejněním plného znění ve Sbírce zákonů.

3. hlasování na této schůzi: Kdo podporuje předložené usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

3. hlasování skončilo. Ze 180 přítomných bylo 121 pro, 10 proti, 48 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval.

Návrh usnesení byl tedy přijat.

Druhý bod jsme projednali a já před kládám vašemu hlasování návrh místopředsedy Kasala, aby byl program této schůze rozšířen o bod třetí, nazvaný "Přijetí doprovodného usnesení".

4. hlasování na této schůzi: Kdo podporujete tento návrh pana místopředsedy Kasala, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

4. hlasování skončilo. Ze 178 přítomných bylo 99 pro, 17 proti, 60 se zdrželo hlasování, 2 nehlasovali.

Návrh byl přijat - bod byl zařazen.

Přijetí doprovodného usnesení.

Žádám Poslaneckou sněmovnu o mínění, zda má pan poslanec Výborný ještě jednou přečíst návrh usnesení, než k němu otevřu rozpravu. (Hlasy: Ne.) Není to zapotřebí. Rozprava je otevřena.

Kdo se do ní hlásí? Pan poslanec Matulka jako první. máte slovo.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, dámy a pánové, je to spíš technická prosba. Návrh přednesený klubem KDU-ČSL má dva body. Prosím jménem našeho klubu, kdyby se mohlo hlasovat o každém zvlášť.

Předseda PSP Milan Uhde: Budu to mít na zřeteli, pane poslanče, a vyhovím. Další hlasy do rozpravy? Nejsou. Proto rozpravu uzavírám a o návrhu usnesení, jež předložil pan poslanec Výborný jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL, budeme hlasovat po bodech. Nejprve tedy v pátém hlasování o bodě l.

Kdo podporujete tento bod, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Páté hlasování skončilo.

Ze 179 poslanců bylo 90 pro, 17 proti, 71 se zdrželo, 1 nehlasoval. První bod byl schválen.

V šestém hlasování budeme hlasovat o druhém bodu předloženého usnesení.

Kdo podporujete tento bod, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Šesté hlasování skončilo.

Ze 181 přítomných bylo 107 pro, 20 proti, 53 se zdrželo, 1 nehlasoval. Doprovodné usnesení bylo přijato.

Není třeba hlasovat o celku, protože se skládá ze dvou bodů, které byly schváleny.

Není žádný další bod na pořadu, já vám děkuji, že jste se ukázněně dostavili k této schůzi. Schůzi prohlašuji za ukončenou.

(Jednání ukončeno v 15.53 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP