Čtvrtek 3. listopadu 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čapkovi a prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Vlastimila Doubravu, aby podal zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, skutečně pan předkladatel již skoro učinil všechny práce za mne, protože zde oznamoval, jak výbory rozhodly, ale já víceméně dostojím své zpravodajské povinnosti s tím, že je vhodné oznámit, že tento zákon projednaly tři výbory, ústavně právní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a branný a bezpečnostní výbor.

Ústavně právní výbor tento zákon nedoporučil Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti vyslovil s předloženým návrhem souhlas bez připomínek a branný a bezpečnostní výbor souhlasil s předloženým návrhem, s úpravou, která je obsahem společné zprávy, jak ji máte v tisku 1267.

Co se týká obsahu tohoto pozměňovacího návrhu, který se stal součástí společné zprávy, jedná se o zúžení chráněných dokladů proti původnímu návrhu na doklady dnes ještě neexistujících zastupitelstev vyšších samosprávných celků.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodajovi a otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, ze se do ní nikdo nepřihlásil. Chci se zeptat, zda si přejí předkladatelé či zpravodaj ještě něco dodat. Jestliže ne, dovolím si vás odhlásit. Prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali.

Dámy a pánové, budeme hlasovat o celém návrhu poslanců Miroslava Čapka a Jaroslava Ortmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovního tisku 1138 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1267.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 164. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 63 proti, 13 se zdrželo.

Dámy a pánové, děkuji zástupci navrhovatelů a společnému zpravodaji. Konstatuji, že jsme projednali další bod a přistupujeme k předposlednímu bodu našeho pořadu, což je

XXVIX.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké

sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1283. K předložené zprávě otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 27. září do 31. října 1994, podle sněmovního tisku 1283.

Kdo je pro schválení tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 165. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 115 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo.

Dámy a pánové, hlásí se pan poslanec Kolář s tím, že nás seznámí s výsledky 3. kola voleb. Prosím ho, aby se ujal slova.

XII.

Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky 3. kola tajného hlasování při volbě člena výboru Fondu dětí a mládeže.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. z toho bylo vydáno 111 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 96 platných lístků, 13 neplatných lístků, 2 hlasovací lístky nebyly odevzdány. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Richarda Dolejše bylo odevzdáno 41 platných hlasů, pro pana Jiřího Ponikelského bylo odevzdáno 38 platných hlasů. Ani ve 3. kole nebyl nikdo zvolen do výboru Fondu dětí a mládeže, a proto je třeba volbu opakovat na některé z příštích schůzí na základě nově sestavené kandidátní listiny. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Dámy a pánové, nyní přistoupíme k poslednímu bodu našeho pořadu, což je

XXX.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

za období od 27. září do 31. října 1994

Jako první se do rozpravy k tomuto bodu přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde, kterého prosím, aby se ujal slova.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, do nedávné chvíle jsem byl toho názoru, že když jsem určitý řetězec písemných kroků, k nimž mě zavazuje zákon, nezavršil závěrečným rozhodnutím, nemohu mluvit o tom, že jsem učinil opatření, a nemám vám tedy v tomto bodě naší schůze co oznámit.

Diskuse s mnohými z vás, s poslanci, právníky i jinými odborníky zaměstnanými v Poslanecké sněmovně mě však přesvědčila, že i neuzavřený řetězec takových kroků je možno chápat jako opatření, zejména když jeho uzavření formou rozhodnutí nepředpokládám.

Proto jako opatření předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v období od 27. září do 31. října tohoto roku uvádím, že jsem dne 18. října 1994 podle zákona ČNR č. 238 z roku 1992 Sb. o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, zaslal klubu ODS písemné sdělení odpovídající § 13 odst. 1 citovaného zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi Uhdemu. Prosím pana poslance Vorlíčka, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, také já se přikláním k názoru, že dopis, jímž pan předseda Uhde oznámil své podezření, že pan poslanec Čermák porušil zákon č. 238/1992 Sb., je opatřením ve smyslu § 13 zákona č. 238/1992 Sb.

Pokud pan předseda nechce nyní věc podle dalších ustanovení tohoto zákona rozhodnout, přestože mu to ukládá § 12 tohoto zákona, i když si k tomu vyžádal právní expertizy, domnívám se, že by bylo vhodné alespoň v prvém kroku sněmovnu podrobněji informovat o výsledku těchto expertiz, a proto pana předsedu o to žádám.

Domnívám se, že apel pana předsedy na politické kluby, aby přispěly k novelizaci zákona 238/1992 Sb., se může ukázat jako vleklá záležitost a hlavně by se případná novela stejně na otevřený případ pana poslance Čermáka svou platností nevztahovala. Jsem přesvědčen, že to nejhorší, co bychom mohli pro pověst Poslanecké sněmovny udělat v současné fázi rozhodování, by byla záležitost bez konečného výroku vést do ztracena ve stylu - vyšetřování skončilo, zapomeňte.

Jestliže o důsledné vyřešení tohoto případu usiluji, není to z důvodů, které mi část tisku podsouvá. Tento případ se stal skutečnou kauzou opět přičiněním samého poslance Čermáka, který neudělal to nejpřirozenější, co se nabízelo. Mohl totiž prohlásit - poradil jsem se s právníky, asi jsem udělal chybu, omlouvám se za ni a mercedes vracím. Rázem nebylo co řešit, protože do toho, kdo udělá omluvné gesto, žádný slušný člověk nekopá.

Vůdčím motivem pro mne v tomto případě je, že bych se rád dožil skutečně demokratické společnosti v České republice a k tomu dodržování určitého morálního kodexu ve společnosti i v politické sféře patří. Nemohu proto souhlasit s tím, aby se řešení celého případu umrtvilo pod záminkou, že zákon je nedokonalý a nedává přesný návod k jednání.

Chci přitom upozornit na jeden rys skutečně demokratických společností, totiž že v nich je stejně důležité jako podoba zákonů i respektování ducha těchto zákonů. A tím i respektování řady nikde nepsaných pravidel. Tak se v těchto státech setkáte například s tím, že bez složitých ustanovení zákonů a jednacích řádů dostává opozice přiměřený podíl na parlamentních funkcích, nebo je třeba předseda rozpočtového výboru v některých státech vždy z řad opozice, aby kontrola rozpočtu nemohla být pokládána za formální atd. V těchto státech nemusí být složité zákony, aby bylo třeba manželce významného politika jasné, že nemůže být členkou statutárního orgánu význačného podniku s majoritou státu. A už vůbec by nebylo možné, aby některý vládní politik přijal od soukromé společnosti finanční podporu nebo úlevu, a jeho straničtí kolegové začali filozofovat, zda to vlastně není v pořádku.

Před několika dny se ve Francii o Alainu Carignonovi, poradci ministerského předsedy a dřívějším ministrovi, zjistilo, že přijal od jedné soukromé firmy bezplatné ubytování a od jiné bezplatné letenky. Druhý den raději odstoupil. Nepadlo jediné slovo na jeho podporu.

Nastolil jsem svým podnětem tento případ, protože se mi zdá, že prohřešků proti poměrům skutečně demokratických států je už u nás příliš. Na jedné straně znějí hrdá prohlášení o žádosti ke vstupu do Evropské unie v roce 1996 a na druhé straně se místo skutečné demokracie předvádí často občanům pimprlové divadlo. Takto nemůžeme být součástí vyspělé demokratické Evropy, takto můžeme utržit jenom ostudu.

Ani ti, kteří budou nejvíce obhajovat verzi, že zákon 238/1992 Sb. je nedokonalý, nemohou popřít, že z tohoto zákona jasně vyplývá povinnost předsedy Poslanecké sněmovny podnět rozhodnout, ne ho odložit nedořešený. Podle mého mínění má pan předseda možnost iniciovat soudní kauzu Uhde kontra Čermák, respektive přesněji žalobu na určení stavu, a rozhodnout podle výroku nezávislého soudu.

Jak dnes řekl v souvislosti s usnesením mandátového výboru pan poslanec Ullmann, měl by každý poslanec podezřelý z porušení zákona raději podstoupit soudní řízení, aby na něm do dalšího života nezůstal ani stín podezření. Podobně pan poslanec Výborný dnes hovořil o tom, že rozhodnutí sněmovny neumožnit poslanci podstoupit soudní řízení znamená, že se nemůže už nikdy očistit.

Přicházím proto s návrhem usnesení ve dvou alternativách. První alternativa: Poslanecká sněmovna žádá předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby k dořešení problému, zda poslanec Petr Čermák přijetím bezplatného užívání mercedesu od firmy Helbig porušil zákon 238/1992 Sb., inicioval soudní řízení a rozhodl podle jeho výsledku.

Nebude-li toto usnesení přijato, navrhuji tuto podobu: Poslanecká sněmovna podporuje názor předsedy Poslanecké sněmovny o důvodném podezření, že poslanec Petr Čermák porušil zákon 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a dovolím si dát hlasovat o dvou návrzích usnesení Poslanecké sněmovny, které právě přednesl pan poslanec Vorlíček. Je samozřejmé, že alternativním návrhem k těmto návrhům, pokud by nebyly přijaty, je obvyklý návrh usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za příslušné období.

Dámy a pánové, prosím, abyste se zaregistrovali, dovolil jsem si vás odhlásit.

Smyslem prvního návrhu, který je zaznamenán ve stenozáznamu, je, že Poslanecká sněmovna žádá předsedu Poslanecké sněmovny, aby k dořešení celého případu inicioval soudní řízení a rozhodl podle jeho výsledku. To je smyslem návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 166. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 43 pro, 70 proti, 18 se zdrželo.

Smyslem dalšího návrhu je zhruba toto: Poslanecká sněmovna podporuje názor předsedy Poslanecké sněmovny pana Milana Uhdeho, že je důvodné podezření atd. atd. Všichni známe tento text z minulých týdnů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 167. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 51 pro, 33 proti, 44 se zdrželo.

Dám nyní hlasovat o následujícím návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v - doufám - posledním hlasování této schůze, které má číslo 168. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 81 pro, 20 proti, 25 se zdrželo.

Já vám děkuji. Tím jsme projednali stanovený pořad, schůzi končím.

(Schůze skončena ve 22.10 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP