Čtvrtek 3. listopadu 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Tím ukončil své závěrečné slovo. Mám k němu ještě jednu prosbu, pane ministře, pokud byste byl ochoten pronést ještě jedno slovo na mikrofon, protože já jsem se dopustil toho, že jsem rozpravu uzavřel, ušetříte nám jedno hlasování.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Pan předsedající mě žádá o to, abych pronesl jakékoliv slovo. Já ho pronesu tím, že vyzvu pana poslance Vyvadila, aby se vyjádřil k danému problému.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pane ministře. Tím jste mi umožnil, abych vyhověl té procedurální prosbě pana kolegy Vyvadila, na kterou jsem, přiznávám vlastní chybu, předtím zapomněl. Byl bych rád, kdyby se pan kolega Vyvadil mohl vyjádřit. Mně by stačilo vyjádření k délce navrhované přestávky pro jednání klubů.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, čistě z bezpečnostních důvodů podávám ještě čtvrtou variantu svého pozměňovacího návrhu. Inspiroval mě k tomu svým brilantním vystoupením pan ministr, který nás chtěl vybídnout, abychom vládu k čemusi vybízeli. Já mám pocit, že to není zapotřebí. My jsme zákonodárci, my to vtělíme do zákona, a proto navrhuji nevyjde-li žádná z těchto variant, které jsem doporučil - aby slůvka "v odůvodněných případech" byla zaměněna na slůvka "ve zcela nezbytných případech".

Myslím, že to přesně odpovídá duchu toho, co jsem řekl a nemusíme dávat jakési doprovodné usnesení, které by se mi nejevilo dostatečně důsledné. To je můj čtvrtý pozměňovací návrh, kdyby neprošly všechny ty předchozí.

Pokud se týče té vyhlášky, necitoval jste to přesně, tak nezní ten pozměňovací návrh, ale může to být dáno tím, že jsem to prostě naškrábal.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Požadovaná délka přestávky je 15 minut? (Ano.) Sejdeme se ve 21.15 hodin. Vyhlašuji přestávku pro jednání klubů.

(Jednání přerušeno ve 20.55 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 21.16 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji naše přerušené jednání. Ptám se, zdali se chce někdo vyjádřit v rozpravě, která ještě trvá. prosím, pan poslanec Vyvadil. Zároveň žádám kolegy a kolegyně v předsálí, aby zaujali svá místa.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, ještě nejsme plní. Nicméně podám procedurální návrh. Jsme si velice vědomi požadavku, aby úprava byla co nejpreciznější. Na druhé straně se domníváme, že by bylo záhodno to řešit. Z těchto důvodů podáváme procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do příští schůze a hospodářský výbor a ústavně právní výbor požádán řešit otázku zejména s ohledem na pojem toho, co pracovně nazval pan ministr, ale to, co jinak je třeba definovat, zbytkového privatizovaného majetku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zazněl zde tedy návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze s tím, že by byl ústavně právní výbor a hospodářský výbor Poslanecké sněmovny požádán o to, aby se precizováním celé matérie do příště zabýval.

Chci jen upozornit, že sport, který jsme zdě tak úspěšně provozovali v průběhu dnešního odpoledne - přesouvání na prosincovou schůzi, se mi zdá poměrně velmi nebezpečný. Ale chápu myšlenku, která se týká této matérie.

Pan ministr Skalický si přeje vystoupit. Prosím, aby se ujal slova. Prosím, abyste se zároveň průběžně registrovali.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Chci konstatovat svoji připravenost k diskusím o obou okruzích problémů - jak o okruhu problémů souvisejících s prozatímní správou národního majetku, tak s okruhem problémů, které souvisejí s poskytováním výjimek blokačního § 45. Jenom velmi prosím, aby se kvůli těmto problémům neodkládalo schválení předložené vládní novely zákona, která je dnes předložena, protože se domnívám, že se tyto další problémy dají řešit jiným způsobem, nebo event. - nenajdeme-li jiný způsob - tak další novelizací tohoto zákona. Chci ale upozornit na to, že na tuto novelu praktické provádění privatizace naléhavě čeká a opravdu se přimlouvám za to, aby byla dnes projednána a rozhodnutí nebylo odkládáno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, hlásí se ještě někdo do rozpravy. Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, hlásil jsem se do rozpravy k jiném u problému. Mám za to, že byste o procedurálním návrhu měl dát hlasovat hned, a pak můžeme v rozpravě pokračovat. Měl jsem pouze obavu, že hodláte rozpravu uzavřít, proto jsem šel sem k řečništi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Padl zde procedurální návrh. Pro pozdější příchozí opakuji - návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze s tím, ze hospodářský výbor a ústavně právní výbor sněmovny budou požádány, aby se touto matérií zabývaly a pokusily se najít preciznější formulaci problému, o kterém tady byla řeč.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 155. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 56 proti, 24 se zdrželo.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Wagner. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, pan ministr ve svém závěrečném slově pravil něco na tento způsob, že v původním znění zákona 92/1992 Sb., bylo implicitně obsaženo to, co se tam explicitně dostalo na jeho návrh v novele myslím pod č. 210/1993 Sb. Mám za to, že pan ministr nemluvil pravdu. A pan ministr nemluvil pravdu vědomě. Protože je zcela vyloučeno, aby nevěděl, že pokud explicitně zákon nevyloučí možnost použití obecných norem o správním řízení nebo norem občanského práva, ať občanského zákona nebo občanského soudního řádu, pak je zcela zřejmé, že tato obecná úprava platí a postupuje se podle ní. Takto to bylo do novely pod č. 210/1992 Sb. přijato, a tudíž pan ministr nemluvil pravdu.

Mám vzácnou příležitost, protože rozprava byla obnovena, to říci z tohoto místa a včas. Upozorňuji, že všechny výmluvy, směřující k tomu, že bychom byli zavaleni spoustou soudních sporů, že by soudy nevěděly, co s tím dělat, jsou liché. Na období, které uplynulo od platnosti novely pod č. 210/1993 Sb. do případné platnosti této novely se samozřejmě nemůže vztahovat úprava, která by byla mým návrhem zavedena. Navíc se dá očekávat, že soudy, aniž to bude zákon explicitně obsahovat, budou moci vyžadovat před podáním návrhu výsledek správního řízení. A chtěl-li by pan ministr mít jistotu, aby to soudy vyžadovaly, mohli bychom se domluvit na tom, že místo ustanovení odstavce, který jsme navrhli vypustit, by tam mohlo být ustanovení, že před podáním návrhu podle občanského soudního řádu musí proběhnout a nabýt účinnosti rozhodnutí podle zákona o správním řízení. Takže předmětem sporu by bylo až konečné stanovisko vyřčené ve správním řízení. Ty spory by byly značně omezeny, ale proces privatizace by nebyl vyčleněn ze soudní kontroly, jedna ze tří mocí této země by nebyla vyčleněna z procesu privatizace. Jestli ji někdo chce vyčlenit, tak mi to připadá podobně (byť v jiné podobě), jako když politbyro rozhodovalo za všechny. Chcete-li být politbyrem, přeji vám k tomu úspěch. Nehodlám se na tom podílet a varoval jsem vás. Děkuji. (Dva poslanci z části ODS se projevují skandovaným potleskem. Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím klid, dámy a pánové. Děkuji panu poslanci Wagnerovi. O slovo se přihlásil pan ministr Skalický. Prosím.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Dovolím si, vážený pane předsedající, již jen krátkou repliku, protože nechci touto nedůstojnou polemikou zdržovat jednání sněmovny v těchto požehnaných večerních hodinách. Pan poslanec Wagner diplomaticky prohlásil, že jsem vědomě nemluvil pravdu. Jinými slovy prohlásil, že jsem vědomě lhal. Já na to budu replikovat jenom tím, že se domnívám, že pan poslanec Wagner je neinformovaný a že mu doručím příslušné dokumenty a stanoviska Nejvyššího soudu, ze kterých plyne, že jsem takříkajíc nemluvil do větru. Jinak se už nehodlám s panem poslancem Wagnerem v dané věci domlouvat, jak mě k tomu vybízí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Skalickému. O slovo se hlásí pan poslanec Wagner. (Hluk v sále. Smích. Potlesk.)

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, není potřebí těchto reakcí, jsou zbytečné, ničemu neprospějí. Toto chování je podobně jako ignorace minulého režimu, proti niž jsem uměl udržet své názory a říkat je, když bylo potřeba. Udrž:m je i nyní proti převaze několika málo hlasů, které zde máte a z níž usuzujete, že držíte v rukou veškerou moc, veškerý rozum a že můžete vše. Laskavě si prosím uvědomte, ze instituty práva nemá obcházet žádná sněmovna, že má vzít především na vědomí právní řád a na jeho základě se mohou z politických důvodů - ale jen na jeho základě - podávat návrhy. Pokud se trvá z čistě z politických důvodů na tom, aby nebylo možno vstoupit do nějakých uzavřených procesů, aby soudní moc jako moc nezávislá tuto šanci neměla, pak je úplně jedno, do jakého pozlátka to zabalujete, čemu tleskáte, čemu se vysmíváte. To všechno je úplně jedno. Výsledek je prostý, že každý občan této země může vědět, že tato vláda si přeje, aby mohla v procesu privatizace rozhodovat s konečnou platností a aby její rozhodnutí nemohlo být podrobeno soudní kontrole. My jsme navrhovali, aby bylo právo soudů i o procesu privatizace rozhodovat. Toť vše. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Prosím, pan poslanec Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu dlouho hovořit. Chci se obrátit jen s krátkou otázkou na předkladatele pana ministra Skalického, který ve vyslovení názoru na návrh kolegy Matějky odpověděl, že je to zařazeno do novely z důvodu operativního řešení pro vládu a Českou národní banku. Já mám dotaz, co mínil konkrétně tím "Českou národní banku". Jaký má Česká národní banka vztah k České inkasní RSO a Konzolidační bance, státnímu peněžnímu ústavu a jaké operace s těmito orgány dělá.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy uzavírám a dávám šanci panu ministrovi, aby se vyjádřil závěrečným slovem k obsahu druhé části rozpravy.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vyjádřím se jenom k dotazu pana poslance Hájka, obávám se, že neuspokojivým způsobem.

Problematika vztahů mezi Fondem národního majetku, jakožto držitelem výnosu z privatizace mezi Konsolidační bankou Praha, jakožto speciálním státním peněžním ústavem, který nakládá s mnoha aktivy ale i pasivy, které byly na tuto banku převedeny z podnikové sféry, ale i z bankovní sféry, mezi Českou národní bankou, jakožto institucí, zodpovědnou za měnovou politiku státu a např. mezi Československou obchodní bankou, jakožto institucí, která v minulosti uzavírala mnohé kontrakty, zvláště v oblasti zahraničního obchodu a díky tomu byla držitelem mnoha obtížně dobytných pohledávek, které byly určitým složitým mechanismem a díky vytvoření toho, čemu se říká Česká inkasní s.r.o., převedeny z ČSOB na Konsolidační banku, propletence vztahů, které souvisí s tím, že majoritními vlastníky Československé obchodní banky jsou Česká národní banka, ministerstvo financí a Fond národního majetku, prostě celý tento složitý propletenec vztahů, který bych se neměl pokoušet objasnit v tomto závěrečném slově. Nicméně konstatuji, že tady toto předivo vztahů existuje a že pro operativní přesun určitých prostředků vláda toto ustanovení zákona, které bylo předmětem diskuse do novely zákona č. 171/91 Sb., navrhla. Bude-li o to zájem, můžeme tomu věnovat nějakou diskusi, ale obávám se, že přesahuje možnosti tohoto večera. Jestli s tím souhlasíte.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Skalickému. Nyní prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Josef Holub: Pane předsedající, děkuji za slovo. V rozpravě vystoupilo pět poslanců, z toho pan poslanec Vyvadil celkem třikrát, přednesl jeden procedurální návrh, který byl již vyřešen a dva pozměňovací návrhy, z nichž druhý má celkem čtyři části, o nichž se bude postupně hlasovat, pokud budou jednotlivé části zamítnuty. Druhým, který několikrát vystoupil, byl pan poslanec Wagner - vystoupil celkem čtyřikrát.

Nyní bych si vám dovolil předložit jednotlivé pozměňovací návrhy. Jako první byl pan poslanec Vyvadil, který ve svém prvním pozměňovacím návrhu navrhuje - je to k zákonu č. 92/1991 Sb., v jeho současném platném znění. Za dosavadní text § 1 odst. 2 vložit nový odst. 3 tohoto znění:

Tento zákon se použije obdobně na národní majetek v prozatímní správě dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku.

Tento návrh pokračuje dál. Za § 44 zákona č. 92/1991 Sb., v současném platném znění se vkládá nový § 45 následujícího znění:

Ustanovení vyhlášky č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku se nepoužijí, pokud jsou v rozporu s tímto zákonem.

Myslím, že můžeme hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolím si vás odhlásit, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Prosím zpravodaje, aby k pozměňovacímu návrhu, který byl korektně zopakován, zaujal stanovisko.

Poslanec Josef Holub: Já nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Rozhodneme tedy ve 156. hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 57 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Druhý návrh je návrh, který nakonec doznává čtyř podob. První z nich je k současnému znění zákona č. 92/1991 Sb., k § 45 odst. 2, kde požaduje tento odstavec vypustit a ostatní odstavce přečíslovat. Jedná se o to, že tento text zní: " Výjimky z ustanovení první věty odstavce 1 může v odůvodněných případech povolit vláda." Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať se vyjádří v hlasování číslo 157. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 55 pro, 59 proti, 18 se hlasování zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat, je zde varianta b), která požaduje nové znění zmíněného odst. 2 § 45 v následujícím znění: "Výjimky z ustanovení první věty odst. 1 může vláda povolit jen v případech, kdy cena privatizovaného majetku, uvedené podle § 6 odst. 1 d) nepřevyšuje částku 10 mil Kč"

Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování číslo 158. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 59 proti, 19 se zdrželo hlasování.

Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Protože nebyl tento návrh přijat, je zde varianta c), která je naprosto shodná s variantou b), pouze se mění částka na 20 mil Kč. Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu v hlasování číslo 159? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 61 proti, 14 se hlasování zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Protože tento návrh rovněž nebyl přijat, je zde poslední návrh k této variantě. Dovolil bych si přečíst odstavec, jak by zněl, aby bylo jasno: "Výjimky z ustanovené první věty odst. 1 může ve zcela nezbytných případech povolit vláda".

Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 160. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 52 proti, 21 se zdrželo.

Poslanec Josef Holub: Druhým, kdo v rozpravě vznesl pozměňovací návrh byl pan poslanec Matějka. Jeho pozměňovací návrh se váže k tisku 1137, kde na str. 3 úplně dole najdete v čl. II odst. 2 znění: V § 18 odst. 2 písm. b) se doplňují body 8 a 9, které znějí: "K úhradě ztrát vzniklých Státnímu peněžnímu ústavu Konsolidační banka Praha, SPÚ v souvislosti s plněním úkolů stanovených rozhodnutím vlády. 9. k doplnění zdrojů České inkasní, s. r. o. na úhradu jejich závazků v souvislosti s plněním úkolů stanovených rozhodnutím vlády."

Pan poslanec Matějka požaduje tento text vypustit. Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 161. Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 60 proti, 14 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Josef Holub: Posledním, kdo vznesl pozměňovací návrh, byl pan poslanec Wagner. Týká se zákona č. 92/1991 Sb. v současném platném znění. Jedná se o § 10, kde požaduje pan poslanec vypustit odst. 3, který zní: "Na rozhodování o privatizaci se nevztahují obecná ustanovení o správním řízení. Toto rozhodnutí nepodléhá přezkoumání soudem." Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 162. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 55 pro, 59 proti, 18 se zdrželo. Prosím, další návrhy.

Poslanec Josef Holub: Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Myslím, že můžeme dát hlasovat o novele zákona jako o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb., zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1266.

Kdo souhlasí s tímto návrhem zákona, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 163. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 75 pro, 42 proti, 16 se zdrželo.

Tím jsme projednali další bod našeho programu. Děkuji panu společnému zpravodaji a panu ministru Skalickému.

Dalším bodem je

XXVIII.

Návrh poslanců Miroslava Čapka a Jaroslava Ortmana

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České

republiky a zákon č. 154/1994 Sb.,

o Bezpečnostní informační službě

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1138 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1267.

Předložený návrh odůvodní pan poslanec Miroslav Čapek. Pane poslanče, prosím, abyste se ujal slova.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, byl vám předložen k rozhodnutí návrh novely zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky a zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.

Jak již bylo uvedeno v důvodové zprávě, která byla předložena společně s navrhovanou novelou, Parlament ČR přijal 7. července dva zásadní zákony týkající se zpravodajských služeb. Jde o tzv. střechový zákon, který upravuje obecnou činnost všech tří zpravodajských služeb působících v České republice.

Dále Poslanecká sněmovna schválila zákon o BIS. Již při projednávání tohoto zákona jsme upozorňovali, kromě celé řady jiných problémů, na nedostatečnou úpravu týkající se používání tzv. krycích dokladů. Tuto problematiku ve stávajících zákonech upravuje ustanovení § 18 odst. 2 resp. § 13 odst. 2 citovaných zákonů, které taxativně vypočítávají, které doklady nesmí být používány jako krycí doklady a jakého okruhu osob se tento zákon dotýká. Kromě jiných osob jde též o zákaz používání tzv. krycích dokladů i na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i senátory Parlamentu.

Předkladatelé jsou přesvědčeni o tom, že stejná ochrana má být systematicky poskytována též poslancům, též resp. voleným zástupcům nižších zastupitelských sborů, zejména pak členům zastupitelstev vyšších územně správních celků a členům obecních zastupitelstev.

Předkladatelé jsou si vědomi, že již stávající právní úprava znemožňuje používání krycích dokladů na jméno žijících osob, ale navrhovaná úprava má poskytovat ochranu především ve vztahu k instituci, kterou je v tomto případě, obecně řečeno, ten nejnižší článek samosprávy, a to je obec a pak dále zastupitelstvům vyšších územních samosprávných celků, a to i přesto, že tyto celky dosud nebyly vytvořeny.

Jeví se mi jako lichá protiargumentace, že se jedná o úpravu, když dosud nebyly vyšší územně správní celky vytvořeny.

Ústava ČR předpokládá také Senát, ale ten dosud rovněž nebyl vytvořen.

Stejně tak nemohu souhlasit s tím, že není třeba poskytovat ochranu obecním a městským zastupitelstvům tak, jak je argumentováno odpůrci této novely s tím, že v obecních a městských zastupitelstvech se spíše vytváří podhoubí k organizovanému zločinu a navrhovatelé že chtějí v dobré víře pomáhat organizovanému zločinu a že tímto dochází k rozšíření osob, na které se vztahuje ochrana daná v ustanovení § 18 odst. 2 resp. § 13 odst. 2 citovaných zákonů z několika desítek osob na několik desítek tisíc osob.

Předkladatelé rovněž nemají v úmyslu touto úpravou postavit ústavní činitele na úroveň členů zastupitelstev v obcích a dalších volených členů zastupitelstev.

Myslím, že zvláštní postavení ústavních činitelů zajišťuje Ústava ČR a žádným jiným zákonem nelze postavení ústavních činitelů snížit. Považuji za objektivní sdělit Poslanecké sněmovně, že vláda svým usnesením vyslovila nesouhlas s navrhovanou novelou, neboť tuto novelu nepovažuje za potřebnou a důvodnou s tím, že postačuje dosavadní výčet osob, které jsou touto úpravou chráněny.

Chtěl bych k tomuto stanovisku protiargumentovat, neboť si dost dobře nedovedu představit, že zpravodajská služba by použila jako krycí doklad např. průkaz prezidenta republiky. Nedokážu si představit, k čemu by to zpravodajské službě bylo Na druhou stranu si ale velmi dobře dokážu představit situaci, kdy zpravodajské služby použijí jako krycího dokladu průkaz člena obecního zastupitelstva, a sice na jméno nežijící osoby, ale rozhodně jim to může být prospěšnější a užitečnější než již zmiňovaný průkaz prezidenta republiky.

Pokud jde o stanovisko výborů, nechci zasahovat do činnosti společného zpravodaje, ale považuji rovněž za poctivé sdělit, že návrh nedoporučil ústavně právní výbor a souhlas těsnou většinou s pozměňovacími návrhy doporučil branný a bezpečnostní výbor a bez připomínek souhlas vyslovil výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.

Předkladatelé této novely jsou si vědomi celé řady nedostatků, které mají již schválené zákony, ale nekladou si za cíl touto novelou měnit podstatu nekvalitních zákonů. Jde především o úpravu, jejíž potřebu vyvolaly i některé nesouhlasné projevy členů zastupitelstev a starostů některých měst. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP