Úterý 1. listopadu 1994

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, ukázalo se jako moudré, že jsme přesunuli tento bod programu z minulé schůze a že jsme právě schválili jednomyslnou většinou zákon o rozhodčím řízení. Zhruba řečeno, jestliže jsme řekli A, nyní nastává situace, abychom řekli B. Toto B se týká určité části úpravy vládního návrhu, ale pouze ve vztahu k Rozhodčímu soudu, protože - jak se říká v bibli - co je císařovo císaři, co je božího Bohu. Já se nebudu zabývat otázkami Hospodářské komory a Agrární komory, ale jde o to, aby Rozhodčí soud odpovídal mezinárodnímu standardu, který si asi přejeme všichni. Aby tomu tak bylo, měl by mít určitou charakteristiku.

Podávám pozměňovací návrh. Zdůrazňuji, že je komplexní. Podávám jej zároveň písemně a vám si jej dovolím přečíst.

Doporučuji, aby v § 3 se nahradilo stávající znění textem:

(1) Název Rozhodčího soudu působícího dosud při Československé obchodní a průmyslové komoře v Praze, jako stálý rozhodčí soud se mění na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře (dále jen Rozhodčí soud).

(2) Rozhodčí soud je nezávislým orgánem pro rozhodování sporů o majetkových věcech nezávislými rozhodci podle zvláštního zákona. (Zvláštním zákonem se přirozeně rozumí onen zákon, který jsme před chvílí schválili.) Rozhodčí soud je právnickou osobou se sídlem v Praze a působí při Hospodářské komoře a Agrární komoře.

V čele Rozhodčího soudu je předsednictvo, jmenované společně představenstvy obou komor na dobu pěti let. Návrh na složení předsednictva předkládá oběma komorám Konference rozhodců, zapsaných na listině rozhodců, vedené u tohoto soudu.

(3) Předsednictvo Rozhodčího soudu se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších šesti členů. Předsednictvo volí předsedu a místopředsedy, kteří jednají jménem Rozhodčího soudu navenek ve všech věcech. Každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

(4) Předsednictvo Rozhodčího soudu vydává Statut a Řád tohoto soudu, jimiž upravuje působnost, organizační uspořádání a řízení Rozhodčího soudu včetně nákladů řízení.

(5) Rozhodčí smlouvy (doložky) odkazující na pravomoc (příslušnost) Rozhodčího soudu při Československé obchodní a průmyslové komoře, popř. Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, se považují nadále za rozhodčí smlouvy (doložky) uzavřené ve prospěch Rozhodčího soudu.

(6) Tento Rozhodčí soud je, pokud jde o Českou republiku, rozhodčím soudem ve smyslu Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů, vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení.

(7) Do nabytí účinnosti Řádu rozhodčího soudu, vydaného podle § 3 odst. 4, tohoto zákona, se použijí na činnost Rozhodčího soudu a řízení před ním, ustanovení řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory.

(8) Předsednictvo Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory je předsednictvem Rozhodčího soudu a vykonává působnost předsednictva až do jmenování nového předsednictva Rozhodčího soudu podle § 3, odst. 2, tohoto zákona.

V části druhé, § 4, vypustit bod 3.

V bodě 4 navrhovaný odst. 1 a 2 sloučit v jeden odstavec, a to takto: "Při Hospodářské komoře a Agrární komoře působí jako stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře.

Vypustit odst. 3 a 4.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi. Slovo má pan poslanec Pavel Hirš, připraví se pan poslanec Karel Mach.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. kolega Vyvadil mě předběhl. Na § 3 jsem měl v podstatě stejný názor. Dovolte jen krátké zdůvodnění, co nás vedlo k názoru, že § 3 je třeba změnit.

Jsme přesvědčeni, že rozhodčí mají být nezávislí na státu i na jakékoli jiné instituci, která by mohla vykonávat negativní vliv na rozhodování sporů především v zahraničním obchodě, což by mohlo dát podnět k námitkám proti vykonatelnosti rozhodčích nálezů zejména v cizině.

Nebudu číst můj pozměňovací návrh. Formulačně se shoduji s kolegou Vyvadilem. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Slovo má pan poslanec Karel Mach, připraví se pan poslanec Vladimír Budinský se svým návrhem.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, z pověření zemědělského výboru, který na své 39. schůzi projednával tisk č. 1000 (jistě si vzpomenete na to, jak jsme na minulé schůzi o této věci diskutovali), vám přednáším náš pozměňovací návrh, který) se nedostal do společné zprávy. Chtěl bych vás s tímto návrhem seznámit a chtěl bych říci, že po oba dva dny při projednávání tisku č. 1000 v zemědělském výboru byli přítomni prezidenti obou komor, jak hospodářské, tak agrární. Projednávání v zemědělském výboru bylo přerušeno.

Vraceli jsme se k němu o týden později, kdy došlo ke konsensuální dohodě mezi představenstvy obou komor. Podílela se na tom řada právníků a myslím, že i ty přednesené návrhy kolegou Vyvadilem jsou v podstatě obsahově shodné nebo velmi podobné.

Proto se mi jeví jako příhodnější přijmout komplexní návrh, který si osvojil zemědělský výbor a který také pan ministr ve svém úvodním slově zmínil, že je možno jej doporučit. Návrh by zněl:

"Návrh na změnu vládního návrhu zákona o ČSOPK s HK ČR a některých opatřeních s tím souvisejících" a tak dále, tisk 1000.

V § 3 se v odstavci 1, 2 a 3 mění označení "Rozhodčí soud Hospodářské komory ČR" na "Rozhodčí soud Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR".

Za druhé v § 3 odstavec 1, věta druhá, se za slova "soudu Hospodářské komory ČR" doplňují slova "a Agrární komory ČR".

V § 4 bod 4 se v navrhovaném znění § 19 odstavec 1 za slova "České republiky" doplní slova "a Agrární komory České republiky". Odstavec 2 se vypouští a odstavec 3, 4 a 5 se označuje jako odstavec 2, 3 a 4.

Odstavec 3, věta první, slova "představenstvem komory" nahrazují slovy "představenstvy obou komor".

Odstavec 3 mění znění věty druhé takto: "Předseda Rozhodčího soudu má právo účastnit se jednání představenstev obou komor."

V podstatě se domnívám, že návrh je shodný nebo velmi podobný úpravě, jak to navrhoval poslanec Vyvadil v § 3, ale zdá se mi, že by bylo lépe přijmout toto znění, neboť je výsledkem dohody představenstev obou komor, konsensuální dohody, která nebyla nijak jednoduchá a plédují za ni představenstva obou komor, kterých se zákon bytostně týká a které s ní budou denně pracovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Karlu Machovi. Slovo má pan poslanec Vladimír Budinský. Je poslední písemně přihlášený do rozpravy. Zvažte, kdo se ještě chcete přihlásit do rozpravy. Panu poslanci Vyvadilovi udělím slovo okamžitě po panu poslanci Budinském.

Poslanec Vladimír Budinský: Chtěl bych v rozpravě přednést dva pozměňovací návrhy. Jeden z nich je k § 7, a to je účinnost. Navrhuji, aby účinnost tohoto zákona byla od 1. ledna 1995.

Můj druhý pozměňovací návrh je k odkazu číslo 5, který zatím podle návrhu odkazuje na zákon 98 z roku 1963 o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a výkonu rozhodčích nálezů. Já navrhuji, aby - přestože zatím před chvílí schválený zákon nemá své číslo - tento odkaz číslo 5 odkazoval právě na posledně schválený zákon, který Poslanecká sněmovna schválila, a který se týkal rozhodčího soudu.

Jinak bych chtěl z tohoto místa říci, že bych doporučil, aby vzhledem k návrhu pana poslance Vyvadila byl tento bod po uzavření rozpravy přerušen a aby se sešel ústavně právní výbor, protože návrh pana poslance Vyvadila je skutečně návrhem legislativním a bylo by dobře, aby se příslušný odborný výbor k němu vyjádřil. Mám pocit, že opakuje vše, co už je v zákonu o rozhodčím řízení, ale to posuďte. Nebylo by moudré všechno ukončit naráz. Jinak ke všem ostatním návrhům se mohu jako zpravodaj vyjádřit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. O slovo požádal pan poslanec Vyvadil. Má je mít.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, vítám slova pana zpravodaje, jen bych měl prosbu, jestli by to bylo možné, buď alternativně před ukončením rozpravy a nebo v opačném případě, protože ústavně právní výbor by se patrně měl nad tím poradit, a v případě, že by se ukázala nezbytnost, tak jestli by pan ministr, pokud bude ukončena rozprava, byl ochoten vystoupit, aby ji otevřel, aby se případně věci mohlo dostat korekce. Jestli je to tak, může být ukončena.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Rozprava nemá žádného dalšího přihlášeného. Ale pan poslanec Výborný si přeje technickou poznámku. Já mu dám příležitost, aby ji proslovil.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, já rozumím tomu návrhu společného zpravodaje tak, že žádá, aby ústavně právní výbor k přednesenému pozměňovacímu návrhu pana poslance Jiřího Vyvadila zaujal stanovisko, a v tom případě jako předseda ústavně právního výboru konstatuji, že tento návrh rovněž podporuji. Nicméně se domnívám, že by bylo velmi žádoucí, aby sněmovna současně stanovila v souladu s jednacím řádem lhůtu, ve které má být toto stanovisko sněmovně předneseno. Myslím, že rozumná lhůta je nejpozději ve čtvrtek ráno tak, aby tento návrh zákona mohl být ještě při této schůzi sněmovny definitivně projednán nebo projednání dokončeno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Rozpravu uzavírám a konstatuji, že projednávání tohoto bodu je přerušeno. Mám dát hlasovat o procedurálním návrhu, nebo se to rozumí z rozpravy? Doufám, že není potřeba dát hlasovat, že je to vůle všech, předkladatele i společného zpravodaje. Bod je přerušen a já prosím, aby byl pozván pan ministr Kočárník, protože další tři body má jako předkladatel na starosti. Bez něho sotva můžeme plynule pokračovat v projednání pořadu, tak jak byl schválen.

Ještě bude třeba, abychom podle návrhu pana poslance Výborného schválili usnesení, že sněmovna žádá ústavně právní výbor, aby stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Vyvadila připravil ústavně právní výbor do čtvrtka ráno. Musím k tomuto návrhu usnesení otevřít rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí, rozpravu proto uzavírám a dám o tomto usnesení hlasovat. Je jasné, o čem budeme hlasovat? Všechny vás odhlašuji a prosím, přihlaste se znovu jako přítomní tím, že použijete svých registračních karet. Jde o 43. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení Poslanecké sněmovny, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 43. hlasování skončilo.

Ze 123 přítomných bylo 116 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali. Velkou většinou bylo toto usnesení přijato.

Přerušili jsme tedy bod 5, a protože další dva body a také bod dodatečně navržený panem poslancem Kozlem budou projednávány až později, přistoupíme zcela v duchu našeho schváleného pořadu k bodu 9. Je to

VI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České

republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou

České republiky a vládou Thajského království o zamezení

dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní

z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994

(sněmovní tisk 1102)

Sněmovní tisk jsme obdrželi a já sděluji, že předložený návrh odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím jej, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám z pověření vlády České republiky Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu.

S Thajskem má dosud Česká republika bezesmluvní vztah. Smlouva o zamezení dvojího zdanění, jak jste ji obdrželi, představuje standardní Smlouvu vycházející z modelu OECD. Česká republika má dosud sjednáno cca 30 obdobných smluv.

Myslím si, že není třeba, abych dále objasňoval jednotlivé principy této Smlouvy, protože je to standardní Smlouva. Všichni jste s těmito standardními smlouvami seznámeni.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s touto Smlouvou souhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí panu Kočárníkovi. Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Otakar Vychodil, aby nás informoval o jednání ve výborech a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Otakar Vychodil: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, možná, že máte v živé paměti minulé zasedání sněmovny, kdy se podobným způsobem projednávala Smlouva o vzájemné podpoře a ochraně investic (zrovna s Thajským královstvím a vzápětí s Portugalskem). Jinými slovy, tato Smlouva doplňuje jakýsi balík smluv ekonomického charakteru mezi dvěma státy, které chtějí vyvíjet ekonomickou spolupráci na běžné standardní úrovni. Thajské království je pro nás partnerem nadmíru důležitým z hlediska strategického charakteru, protože je to vlastně brána do jihovýchodní Asie. Myslím, že nic nebrání tomu, abychom tuto Smlouvu, jak nám velí Ústava, ratifikovali.

Pro úplnost dodám, že tato Smlouva byla projednána na zasedání zahraničního výboru a rozpočtového výboru. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji výborů Otakaru Vychodilovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám písemnou přihlášku do rozpravy. Táži se, zda se někdo hlásí ze svého místa. Nevidím přihlášku. Rozpravu uzavírám.

Dám hlasovat o návrhu usnesení, jehož text nám přečte pan poslanec Vychodil. Ostatní prosím o klid. Jde o usnesení, o němž budeme vzápětí hlasovat.

Poslanec Otakar Vychodil: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994 (sněmovní tisk 1102).

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. V tuto chvíli vás všechny odhlašuji. Vzhledem k změněnému počtu přítomných ve sněmovně vás žádám, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které předložil společný zpravodaj.

44. hlasování na této schůzi. Jsme schopni usnášení. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 111 přítomných bylo 107 pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu ministru Kočárníkovi i panu poslanci Vychodilovi. Prosím však, aby tento tým setrval pokud možno na místě anebo v blízkosti místa předkladatelů, protože další bod, ke kterému jsme se přiblížili, předpokládá jejich přítomnost.

Jde o

VII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České

republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou

republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího

zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní

z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994.

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1103. Také tento návrh odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Pane místopředsedo, ujměte se prosím slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou je v zásadě identická se Smlouvou, kterou jsme před chvilkou schválili, omezím se pouze na konstatování, že doposud s Portugalskem měla Česká republika bezesmluvní vztah. Smlouva je standardní, stejně tak, jako tomu bylo u předchozí Smlouvy.

Doporučuji vám ji ke schválení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Ivanu Kočárníkovi. Prosím opět osvědčeného společného zpravodaje výborů poslance Otakara Vychodila, aby se i tentokrát chopil svého úkolu.

Poslanec Otakar Vychodil: Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, v podstatě nemám nic, co bych k tomuto dodal. Skutečně se jedná o standardní smlouvu.

Snad bych dodal jen tolik, že tuto Smlouvu projednaly na svých pravidelných zasedáních zahraniční a rozpočtový výbor. Portugalsko je pro nás velice významný partner. Jak jistě víte, je součástí Evropské unie. Domnívám se, že právě s tímto státem bychom měli udržovat, zejména v ekonomické oblasti, velice dobré vztahy.

Doporučuji zcela jednoznačně sněmovně tuto Smlouvu ke schválení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vychodilovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy. Rozpravu proto uzavírám.

Prosím pana poslance, aby i tentokrát přečetl návrh usnesení. Prosím zároveň sněmovnu, aby se soustředila na tento návrh.

Poslanec Otakar Vychodil: Návrh usnesení zní takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994 (podle sněmovního tisku 1103).

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Znovu vás musím odhlásit, omlouvám se za tuto proceduru, ale nedá se nic dělat, a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Návrh usnesení jsme vyslechli. Jde o 45. hlasování na této schůzi. Táži se vás, kdo podporujete předložený návrh usnesení, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. (Vidím, že je opět závada na hlasovacím zařízení; necháme doběhnout toto hlasování a musíme hlasovat znovu, protože zařízení učinilo svémocný pohyb.)

Znovu vás odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili. Zdá se, že se tu projevují nějaké nesrovnalosti. 46. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 120 přítomných hlasovalo 118 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Znovu děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády i panu poslanci Vychodilovi.

Pana místopředsedu vlády a ministra financí poprosím, aby setrval na místě předkladatele, neboť další bod je

VIII.

Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky

za první pololetí 1994

Obdrželi jsme ji jako sněmovní tisk 1211.

Z pověření vlády odůvodní předloženou zprávu místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Pane místopředsedo, prosím ujměte se slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP