Úterý 1. listopadu 1994

Další návrh na výjimečné zkrácení zákonné lhůty je uveden ve sněmovním tisku 1247. Týká se poskytnutí peněžní částky obětem nacistické persekuce. Hlasování je možné. Je to 34. hlasování.

Kdo je pro tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasováni?

174 přítomných, 157 hlasovalo pro, 1 proti, 1 se zdržel, 15 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1274. Týká se zákona o telekomunikacích. Ještě před tím, než budeme hlasovat, oznamuji, že vás všechny odhlašuji a prosím, zaregistrujte se znovu, zaznamenal jsem pohyb ve sněmovní síni. Sněmovní tisk 1274 se týká zákona o telekomunikacích. 35. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

164 přítomných, z toho 84 pro, 38 proti, 36 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1275. Týká se televizních a rozhlasových poplatků. Moje záznamy říkají, že od projednávání zásad jsme upustili. 36. hlasování je možné.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

167 přítomných, 82 pro, 33 proti, 42 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Tento návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1276. Týká se školského zákona. Hlasování o něm je možné. Je to 37. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 169 přítomných bylo 97 pro, 31 proti, 30 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Další návrh na výjimečné zkrácení zákonné lhůty je uveden ve sněmovním tisku 1277. Týká se zpravodajských služeb. 38. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

168 přítomných, z toho 89 pro, 33 proti, 37 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1278. Týká se rozhodčího řízení. 39. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 166 přítomných bylo 107 pro, 25 proti, 25 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o posledním návrhu na výjimečné zkrácení zákonné lhůty, uvedeném ve sněmovním tisku 1279. Týká se převodu majetku státu.

40. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 166 přítomných 105 pro, 17 proti, 29 se zdrželo, 15 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Oznamuji, že jsme skončili projednávání 2. bodu. Třetí bod je

III.

Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Ladislava Blažka

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb.,

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších Předpisů

Návrh je uveden ve sněmovním tisku 1149. Dne 3. října jsem obdržel dopis, v němž poslanec Ladislav Blažek žádá, aby byl vzat zpět jeho návrh na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Návrh tohoto zákona je uveden ve sněmovním tisku 1149. Prosím, aby se předkladatel pan poslanec Ladislav Blažek ujal slova a svůj návrh stručně odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Ostatní prosím o kolegiální utišení a klid.

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, žádám o zpětvzetí svého návrhu z toho důvodu, že problém, který měl řešit tento dodatek zákona, se v průběhu přípravy projednávání vyřešil jiným způsobem a dnes by to už nebylo v podstatě ani praktické. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Blažkovi za odůvodnění. Doporučuji, abychom k tomuto bodu přijali toto usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslance Ladislava Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, uvedený ve sněmovním tisku 1149. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Uzavírám rozpravu a budeme o předneseném návrhu usnesení hlasovat. 41. hlasování na této schůzi. Nejdříve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, protože nemálo poslanců a poslankyň opustilo mezitím jednací síň.

Kdo je pro přijetí předloženého usnesení, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 127 přítomných 120 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s třetím bodem schváleného pořadu. Nebudeme projednávat návrh, aby byl vzat zpět návrh paní poslankyně Hany Orgoníkové.

O tom jsme již hlasovali. Přikročíme k bodu původně označenému jako pátý. Je to

IV.

Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu

rozhodčích nálezů

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1136 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1261. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podstatou vládního návrhu zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů je přenesení projednávání a rozhodování určitých sporů ze soudů, do jejichž pravomoci tyto věci podle občanského řádu patří, na rozhodce. Rozhodci, kteří spor projednají a rozhodnou, vydají rozhodčí nález, který má v zásadě tytéž účinky, jako pravomocný soudní rozsudek.

Především je tedy státní mocí vykonatelný. Základní podmínkou pro to, aby věc mohla být projednána před rozhodci místo před soudem je, aby strany uzavřely dohodu o tom, že určitý majetkový spor mezi nimi projednají místo soudu rozhodci. Toto ujednání se nazývá rozhodčí smlouvou a lze ji uzavřít buď ohledně jednotlivého již vzniklého sporu nebo ohledně všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů.

Další podmínkou je, aby strany mohly o předmětu sporu uzavřít smír. Považuji za potřebné zmínit, ze rozhodčí řízení mělo u nás dlouholetou tradici, avšak v období totalitní moci byla jeho použitelnost postupně zužována. K zúžení došlo již občanským soudním řádem z roku 1950, podle něhož bylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít jen tehdy, jestliže jednou ze stran byla československá právnická osoba, tedy v tehdejší terminologii socialistická organizace. K další změně došlo při kodifikacích tzv. socialistického právního řádu v roce 1963. Rozhodčí řízení bylo upraveno samostatným zákonem č. 98/1963 Sb., a to samo by o sobě nebylo na závadu, možnost uzavřít smírčí smlouvu však byla dále omezena, a to jen na spory o majetkové nároky z mezinárodního obchodního styku. Politický smysl tohoto zákona byl vcelku jasný - vytvořit ve vztahu k zemím západního světa zdání, že rozhodčí řízení dále funguje, ale ve skutečnosti jej nepřipustit ve vnitrostátních právních vztazích. Tato právní úprava v podstatě platí doposud.

Základním cílem předloženého vládního návrhu zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů je tedy rozšířit použitelnost rozhodčího řízení i na majetkové spory vnitrostátní povahy. Vládní návrh zákona tedy připouští, aby strany mohly uzavřít rozhodčí smlouvu o všech majetkových sporech, jestliže by o nich mohly před soudem uzavřít smír. Sjednáním rozhodčí smlouvy je spor, ať už konkrétně vzniklý nebo teprve hrozící, vyňat z pravomoci soudu a budou jej projednávat rozhodci, kteří jej rozhodnou tak, že vydají rozhodčí nález. Podle mého názoru bude mít navržená právní úprava podstatný význam zejména při řešení obchodních sporů, a to jak vnitrostátních, tak i obchodních sporů s cizím prvkem. Dojde tak jednak k určitému odbřemenění soudů, které budou projednávat a rozhodovat méně sporných věcí, jednak i k tomu, že spory budou projednávány rychleji a pružněji, neboť rozhodčí řízení není vázáno poměrně rigidními procesními pravidly, jak je a musí tomu být v řízení před soudem.

Ze všech těchto důvodů považuji navrženou novou právní úpravu rozhodčího řízení za nezbytnou a odpovídající jak našim právním tradicím, tak i právním úpravám vyspělých demokratických zemí.

Vládní návrh zákona byl projednán ústavně právním, hospodářským a zemědělským výborem Poslanecké sněmovny parlamentu. Chtěl bych se vyjádřit především k té části společné zprávy těch výborů, v nichž se navrhují podstatné změny koncepce vládního návrhu zákona, v té části, která se týká osob rozhodců, tedy toho, kdo a za jakých podmínek může být rozhodcem. Konkrétně se jedná o ustanovení § 4 - 6 a 7, odstavce 3 vládního návrhu. Vláda při projednávání návrhu zákona věnovala právě této části zákona velkou pozornost. Usoudila, že v současných podmínkách transformace společnosti nelze zcela akceptovat takovou právní úpravu, podle níž by výběr rozhodců byl v podstatě zcela volný. Proto se vláda přiklonila k takovému řešení, podle něhož by byl výběr rozhodců vázán na seznam rozhodců vedený Ministerstvem spravedlnosti.

Zdůrazňuji, že přitom nešlo o snahu vlády o jakousi neliberální ingerenci státu v této oblasti, ale o zajištění ochrany stran rozhodčího řízení a záruku toho, že funkci rozhodce budou vykonávat výhradně ty osoby, které splní podmínky stanovené zákonem.

Ve společné zprávě výborů se doporučuje zužující podmínky pro výběr osob rozhodců, jak jsou vyjádřeny ve vládním návrhu, vypustit a ponechat tedy výběr osob rozhodců v podstatě jen na vůli stran. Považuji za potřebné v této části trvat na vládním návrhu zákona.

Další úpravy, které jsou navrženy ve společné zprávě výborů, jsou především návrhy legislativně technické povahy a v podstatě nezasahují do koncepce vládního návrhu zákona.

Vážené dámy, vážení pánové, s výhradou, kterou jsem učinil, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna předložený vládní návrh zákona schválila. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi a žádám společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny pana poslance Miloslava Výborného, aby podal zprávu o projednání návrhů ve výborech. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů podle sněmovního tisku 1136 projednaly ve svých schůzích výbory hospodářský, zemědělský a ústavně právní. Tyto výbory přijaly k předloženému vládnímu návrhu svá usnesení, jejichž souhrn vyjadřuje společná zpráva podle sněmovního tisku 1261.

Rád bych zdůraznil, že všechny výbory, jimž byl vládní návrh zákona o rozhodčím řízení přikázán, vyslovily - a to drtivou většinou svých členů - zásadní souhlas s předloženou myšlenkou, s předloženou koncepcí vlády posílit v soukromoprávních sporech tu možnost, která zatím byla dána pouze ve sporech s mezinárodním prvkem, posílit tu možnost tak, aby i ve vnitrostátních sporech mohli rozhodovat rozhodci. V tom směru také společná zpráva - podle mého názoru - nejde proti koncepci vládního návrhu zákona, ale naopak tuto koncepci prohlubuje, je v souladu s tím, co i vládní návrh předpokládal a je také - a to bych rád zdůraznil - v souladu se všemi světovými i evropskými standardy rozhodčího řízení.

Jako společný zpravodaj vám, dámy a pánové, navrhuji, abyste ve znění společné zprávy předložený vládní návrh zákona schválili.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji výborů poslanci M. Výbornému a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nepřihlásil písemně, táži se, zda se někdo hlásí ze svého místa. Nevidím, ano, je tu, promiňte, pane poslanče, pan poslanec Řezáč (není tak pominutelné postavy, ale já jsem jej přes pana ministra Němce skutečně neviděl). Prosím.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, asi jako někteří z vás jsem obdržel dopis od místopředsedy rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, prof. dr. Kalenského, DrSc., který protestoval proti některým pasážím vládního návrhu zejména tam, kde zasahovaly zcela neobvyklým způsobem do tohoto rozhodčího řízení, a to způsobem, který mohl ohrozit pověst rozhodčího soudu a který mohl znamenat, že by řada subjektů, které se dosud dobrovolně soudily a volily právo, v podstatě vyhýbala Praze. Jsem proto rád, ve znění společné zprávy to, co bylo na vládním návrhu naprosto nepřijatelné a co znamenalo nepochopitelnou vlastně etatizaci soukromoprávní sféry, bylo do jisté míry napraveno, a s ohledem na to, co řekl pan zpravodaj, jsem rád, že tato veliká chyba, kterou já považuji za velice závažnou, a kterou bych chtěl doporučit kolegům, zejména zpravodajům sněmovny, aby si ji povšimli, že vůbec ve vládě mohla projít, že byla napravena alespoň na úrovni Parlamentu.

V tomto směru tedy po nápravě vládního návrhu ve znění společné zprávy mohu již s tímto návrhem souhlasit. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. V této chvíli žádné další přihlášky nevidím. Rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra, zda si přeje použít svého nezadatelného práva závěrečného slova. Nikoli. Pan společný zpravodaj rovněž nepovažuje za nezbytné promluvit. Nebyl podán žádný pozměňovací návrh, který by nás nutil o něm hlasovat. Proto vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme hlasovat o celku předloženého návrhu zákona. Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů podle sněmovního tisku 1136, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1261. 42. hlasování na této schůzi ukáže, jak se stavíte k tomuto návrhu zákona.

Kdo jej podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

115 přítomných se jednomyslně rozhodlo podporovat tento návrh zákona.

Děkuji vám, děkuji panu ministru spravedlnosti i panu společnému zpravodajovi. Pan ministr spravedlnosti má slovo.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Mám pocit, že dnešní hlasování je v něčem zcela výjimečné. Mám pocit, že takto jednomyslně Parlament hlasoval naposledy před 5 až 10 lety. Já mohu jenom poslancům poděkovat za to, že se to znovu stalo u vládního návrhu zákona, který vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkujeme panu ministrovi. Dámy a pánové, prosím soustřeďte se, čeká nás 5. bod. Je to

V.

Vládní návrh zákona o sloučení Československé

a Průmyslové komory s Hospodářskou komorou České

republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a

o změně a doplnění zákona České národní rady

č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky

a Agrární komoře České republiky,

ve znění zákona č. 123 /3993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1000 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1146. Z pověření vlády tento návrh přednese ministr pan Karel Dyba. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedo, vážená sněmovno, vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se Československá obchod ní a průmyslová komora slučuje s Hospodářskou komorou České republiky a o některých opatřeních s tím souvisejících. Také o změně a doplnění zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Tento návrh připravila vláda především proto, že oba tyto orgány - Hospodářská komora i Československá obchodní a průmyslová komora - samy usilují o sloučení a vlastní základní rozhodnutí v tomto směru již přijaly.

Musím připomenout, že hlavním důvodem snah obou komor o sloučení je jejich úsilí o ekonomizaci jejich činnosti. Činnost obou komor je velmi blízká, v některých případech totožná. Obě komory s překrývající se působností se rovněž domnívají, že jejich sloučení je žádoucí i z praktických důvodů prezentace české podnikatelské veřejnosti vůči partnerům v zahraničí. Sloučení tedy má - znova opakuji - praktické důvody, je i přáním členské základny. Toto sloučení však nelze dokončit prostou dohodou komor, protože každá z nich působí na základě zvláštního zákona.

Proto po diskusi s komorami vláda zpracovala návrh zákona, který máte k dispozici. Musím říci, že návrh zákona je skutečně spíše technický, protože odstraňuje jisté překážky a umožňuje realizaci společné vůle obou komor.

Návrh, jak jste měli možnost poznat, je krátký, má zhruba sedm paragrafů. Byl projednán ve všech výborech prakticky bez rozporů. Dovoluji si vás tedy jménem vlády požádat, abyste předložený návrh zákona schválili ve zněni společné zprávy a včetně doplňku navrženého zemědělským výborem. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi Karlu Dybovi a prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Vladimíra Budinského, aby se ujal slova a podal sněmovně zprávu o projednání návrhu ve výborech. pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, v měsíci červnu projednaly návrh zákona výbory ústavně právní a hospodářský. Oba výbory přijaly k tomuto návrhu zákona usnesení, kterým doporučují - a společná zpráva, kterou máte před sebou pod tiskem 1146 a která byla rozdána při minulé schůzi Parlamentu, obsahuje pouze změnu v § 7, a to je datum účinnosti. Jak si jistě vzpomínáte, na poslední schůzi Parlamentu došlo na návrh poslanců k přesunutí tohoto bodu na dnešní schůzi. Tento termín účinnosti je nyní již neaktuální a já bych v rozpravě, která bude otevřena, rád navrhl účinnost tohoto zákona od 1. ledna 1995.

Po diskusi, která zde nastala na minulé schůzi, se ještě zemědělský výbor rozhodl tento zákon projednat. Jeho připomínky nejsou zahrnuty do společné zprávy. Budou předneseny v rozpravě. Já doporučuji, aby po zvážení byly případné pozměňovací návrhy zemědělského výboru zařazeny.

Chtěl bych tímto ukončit svoji zpravodajskou zprávu. Domnívám se, že přijetí zákona nic nebrání, je to velice prospěšné opatření - sloučení komor - neboť obě komory jsou dnes komory s dobrovolným členstvím a je do jisté míry nerozumné, aby dvě komory s velice obdobnou náplní a posláním se řídily různými zákony. Osobně věřím, že ještě v našem funkčním období budeme mít na stole další novelu zákona o Hospodářské komoře, která by zjednodušila vnitřní strukturu této komory s dobrovolným členstvím a umožnila jí ještě lépe plnit poslání, které má, tzn. pomáhat podnikatelům jak uvnitř České republiky, tak zejména směrem ven. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi panu poslanci Vladimíru Budinskému. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Přihlásili se do ní písemně pánové Skočovský, Vyvadil a Hirš. V tomto pořadí je budu zvát k řečništi. Jako první promluví pan poslanec Miloš Skočovský, připraví se pan poslanec Jiří Vyvadil. Všichni tři ohlašují pozměňovací nebo jiné návrhy k textu zákona. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, předkládám vám změnu a doplnění návrhu zákona - tisk 1000. Navrhovaná změna vychází ze skutečnosti, kdy stát prostřednictvím Československé obchodní a průmyslové komory uvolňoval finanční prostředky na rozvoj regionálních kanceláří a je pochopitelné, že po schválení zákona číslo 301/92 Sb. se regionální kanceláře přetransformovaly na úřady jednotlivých okresních hospodářských komor. Majetek, který takto přešel do okresů či regionů tímto přerozdělením, dnes využívají pro svou činnost subjekty okresních hospodářských komor. Nejde tedy o majetek ani práva spojená s Rozhodčím soudem při Československé obchodní a průmyslové komoře. Rozhodčí soud má svůj vlastní režim odpovídající mezinárodním zvyklostem.

Navrhuji tedy následné úpravy textu vládního návrhu zákona o sloučeni ČSOPK a hospodářských komor takto:

§ 1 odst. 2 - text: "Tímto dnem vstupuje Hospodářská komora České republiky..." nahradit textem "Tímto dnem vstupují i samostatné právní subjekty Hospodářské komory České republiky..." Dále odst. 2 pokračuje jako doposud.

Do § 1 doplnit další odstavec 3: "V jednotlivých okresech vstupují do majetkových práv, jakož i povinností Československé obchodní a průmyslové komory příslušné okresní hospodářské komory, vyjma povinností a práv Rozhodčího soudu při Československé obchodní a průmyslové komoře."

Tato úprava si klade za cíl co možná nejlépe zabezpečovat činnost členské základny hospodářských komor, vyhovět dalším potřebám ostatních podnikatelů působících v jednotlivých regionech a reálně tak decentralizovat práci hospodářských komor při zachování maximální akceschopnosti.

Bez dostatečně materiálně vybudovaného a funkčního úřadu co nejbližšího podnikatelům není možné zaplnit mezery, které přinášejí podnikatelům denní problémy při vyhledávání seriózních partnerů, právního poradenství v potřebné škále pro podnikání a obchod, s možností třeba i využití celních kanceláří v regionech. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Skočovskému. Slovo má pan poslanec Jiří Vyvadil, připraví se pan poslanec Hirš.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP