Úterý 27. září 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

27. září 1994 ve 13.13 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 177 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena ve 13.13 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do této chvíle se registrační kartou přihlásilo k přítomnosti 102 členů a členek Poslanecké sněmovny. To znamená, že jsme schopni se usnášet.

Proto nyní zahajuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Vítám členy vlády České republiky a ostatní milé hosty. Zejména bych však rád mezi námi přivítal nového ministra obrany p. Viléma Holáně. (Potlesk.) Přeji mu jménem nás všech hodně úspěchů v nové funkci.

Omlouvám předsedu vlády Václava Klause a místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe. Omluvili se písemně.

Než přistoupíme k projednávání návrhu schůze, žádám ty, kteří ještě neoznámili čísla svých náhradních registračních karet, aby se postupně přihlásili a čísla těchto karet uvedli. Zatím mám tato sdělení: poslanec Uřičář - náhradní karta č. 5, poslanec Bureš - náhradní karta č. 3, místopředseda Vlach náhradní karta č. 8, poslanec Valenta - náhradní karta č. 7, místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda - náhradní karta č. 9.

Návrh pořadu připravil organizační výbor a je uveden na pozvánce, která vám byla zaslána. Proto předpokládám, že jej nemusím přednášet. Poslanec Čerbák - náhradní karta č. 1.

Paní poslankyně a páni poslanci, připomínám, že teď může každý poslanec navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. O předneseném návrhu rozhodne poté Poslanecká sněmovna bez rozpravy.

Než dám slovo vám, přednesu sám jeden pozměňovací návrh. Místopředseda vlády pan Josef Lux mě požádal, abych bod pořadu, který máme v pozvánce uveden jako pátý, doporučil přeřadit za bod 17, tj. na čtvrteční program. Příčinou je zmíněná již zahraniční cesta a omluva pana ministra Luxe ze dvou prvních dnů naší schůze.

Doporučuji tedy zařadit dosavadní bod pátý za dosavadní bod 17, tj. za bod "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců".

Nyní budu volat podle písemných přihlášek poslankyně a poslance, kteří se přihlásili do otevřené rozpravy o programu 23. schůze. Jako první se přihlásil pan poslanec František Kozel. Připraví se pan poslanec Jan Vik.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si požádat tuto sněmovnu, aby bod 8, což je návrh mé osoby a dalších na úpravu některých majetkových vztahů řeholních řádů atd., aby tento bod byl přesunut za bod 19 pořadu 23. schůze.

Žádám o to z toho důvodu, že jsme dnes ráno na politickém gremiu nastínili několik variant možné úpravy návrhu, který má být projednáván. Byl bych rád, aby tyto návrhy, tyto varianty mohl každý z kolegů a kolegyň prostudovat. Budou písemně k dispozici buď dnes večer, nejpozději zítra ráno, aby byl dostatek času na promyšlení a projednávání. Žádám o posunutí za bod 19. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Vik se svým návrhem. Připraví se paní poslankyně Fischerová.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout jako nový bod 1 - návrh na přeřazení poslance Kuby z výboru hospodářského do výboru ústavně právního. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi. Slovo má paní poslankyně Fischerová, připraví se pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si podat návrh na zařazení nového bodu programu s názvem - Informace o prohlášení správní rady Nadace Míša Výboru dobré vůle a Nadace Charty 77. Navrhuji tento bod zařadit před interpelace, jako bod č. 16.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi stručné zdůvodnění mého návrhu. Prohlášení, které zmíněné instituce vydaly a které je podepsáno paní Olgou Havlovou, prof. Janouchem a doc. dr. Martinem Bojarem, je podle mého názoru velmi závažné. Domnívám se proto, že by Poslanecká sněmovna toto prohlášení měla vyslechnout a případně se jím zabývat. Děkuji vám za pochopení a za podporu.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím paní poslankyni, aby mi pokud možno odevzdala písemné znění svého návrhu, abych při hlasování nemusel improvizovat. Slovo má pan poslance Čestmír Hofhanzl, připraví se pan poslanec Petr Nečas.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout stažení bodu č. 6 programu - návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (sněmovní tisky č. 213344). Místo toho navrhuji nový bod 6 - usnesení Poslanecké sněmovny. Dovolím si návrh usnesení Poslanecké sněmovny přečíst:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje vládě ČR aby při posuzování privatizace lesů, původně ve vlastnictví lesních společenstev a lesních družstev, dala přednost projektům předloženým těmito obnovenými subjekty".

Je to usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR. Žádám o tomto návrhu hlasovat.

Chtěl bych, aby to bylo zařazeno na stejném místě, jako bod 6.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi a slovo má pan poslanec Petr Nečas. Připraví se pan poslanec Josef Bejček.

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v navrženém pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny je jako bod č. 8 zařazen zde již zmíněný návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb.

Vzhledem k tomu, že v této kauze se vyskytla některá nová jednání, jednání určitým způsobem pokračují, vzhledem k tomu, že pan poslanec Kozel sám předložil čtyři další varianty postupu, domnívám se, že závažnost tohoto rozhodování si žádá důkladné a seriózní posouzení problému.

Proto se domnívám, že návrh, který předložil pan poslanec Kozel, dává příliš krátkou časovou lhůtu na seriózní posouzení této závažné kauzy a dovolil bych si proto navrhnout, aby bod č. 8 byl přeřazen z pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny na pořad 24. schůze Poslanecké sněmovny, tzn. na další zasedání Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Slovo má pan poslanec Josef Bejček, připraví se pan poslanec Jan Jegla.

Poslanec Josef Bejček: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si podat sněmovně návrh na změnu programu dnešní schůze, a sice na stažení bodu č. 7, návrhu poslance Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, sněmovní tisky 9911162.

Současně bych vám chtěl dát určité malé zdůvodnění. Hlavním důvodem je změna na postu ministerstva obrany, protože tento zákon, tato novela, kterou předkládáme se skupinou poslanců, se týká převážně majetku, který vlastní ministerstvo obrany. Proto bych chtěl jménem celé naší skupiny dát určitou šanci novému ministrovi obrany, aby mohl prošetřit jednotlivé položky seznamu majetku, jehož se to týká, a proto žádám, aby tento poslanecký návrh byl přesunut na příští schůzi, která začíná 1. listopadu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bejčkovi, slovo má pan poslanec Jan Jegla, připraví se pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, z pověření klubu ČMS LSU, navrhuji rozšířit program 23. schůze sněmovny o další bod, a to návrh na usnesení Poslanecké sněmovny tohoto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra zemědělství, aby zvážil své setrvání ve funkci.

Důvodem je neudržitelný stav v transformaci zemědělství, zejména v oblasti privatizace zpracovatelského průmyslu, Státních statků a bezkoncepčnosti řízení rezortu.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, pane poslanče, abyste mi návrh předal v písemné podobě, protože ho chci evokovat sněmovně, než bude o něm hlasováno.

Slovo má pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, mandát našeho poslaneckého sboru se přehoupl přes polovinu a stejně tak se přehouplo období, pro něž česká vláda vydala Programové prohlášení. Domnívám se, že je to správný čas pro to, abychom se zamysleli nad tím, jak je programové prohlášení plněno. Dále konstatuji, že jsme zaznamenali určité náznaky, že v rámci koalice se vyskytují názory, že by programové prohlášení mělo být podrobeno určité kontrole a v některých případech i pozměněno.

Z těchto důvodů si dovoluji navrhnout zařazení dalšího bodu do programu dnešní schůze, a sice za bod 17.

Nový bod by zněl:

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny požadující na vládě ČR, aby předložila zprávu o plnění programového prohlášení vlády. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Trojanovi. Jako poslední jsem se zatím přihlásil do rozpravy já. Dovolte mi, abych svůj příspěvek přednesl z tohoto místa, i když se to formálně nepatří.

Rád bych poslaneckou sněmovnu požádal o podporu návrhu pana poslance Petra Nečase. Problém, který obnáší návrh poslance Kozla, je podle mého názoru do té míry vážný, že i když chápu dobrou vůli poslance Kozla, aby ještě na této schůzi seznámil všechny s podstatou svých nových návrhů, přece jen se obávám, že je to doba krátká a že by nás donutila k improvizacím, a improvizace se nikdy v této sněmovně neosvědčily. To je promluva, kterou chci učinit místo toho, abych se jenom jednou větou přidal k návrhu pana poslance Nečase.

Pan poslanec Kozel má k tomu faktickou poznámku. Samozřejmě, že mu dám příležitost, aby ji proslovil.

Poslanec František Kozel: Děkuji, pane předsedo, za tato slova, protože přesně k tomu směřoval můj návrh, aby totiž sněmovna měla dost času do doby než bude na pořadu bod 19 seznámit se s mými variantami a mohla rozhodnout, jestli je to skutečně tak složitá záležitost a nebo jestli se to může vyřešit už na této schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Vyvadil. Má právo zasáhnout do rozpravy.

Poslanec Jiří Vyvadil: Přiznávám, že trochu lituji kolegu Kozla, protože si myslím, že se o bodech programu nemá vést jakákoliv diskuse. Stává se to někdy opozičním poslancům.

Dávám návrh na přeložení bodu č. 3, to je vládního návrhu zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou. Chtěl bych vysvětlit důvody. Tento vládní návrh zákona velice úzce souvisí s vládním návrhem zákona o rozhodčím řízení. V určitém smyslu si nelze představit dost dobře, aby fungovaly tyto zákony, pokud dnes přijmeme tento zákon a někdy za dva tři měsíce druhý.

Sumárně vzato, nic proti vládnímu návrhu zákona, ale je nezbytné přijmout na jedné schůzi jak tento návrh zákona, tak i vládní návrh zákona o rozhodčím řízení tak, aby nenastal vnitřní rozpor, který se již v této fázi tam nachází. Pokud samozřejmě sněmovna nevyhoví, případně o tom, kde se ztratilo 12 mil, pohovořím v rozpravě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy o programu, proto rozpravu uzavírám. Dám hlasovat o jednotlivých návrzích, které byly v rozpravě proneseny. Hlasovat budeme v pořadí, v jakém byly návrhy proneseny.

Jako první navrhl pan poslanec Kozel, aby byl dosavadní bod 8 přesunut na místo devatenácté.

Kdo podporujete tento jeho návrh, dejte to v prvním hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Hlasování skončilo: ze 176 přítomných bylo 111 pro, 28 proti, 34 se zdrželo a 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Jako druhý navrhl pan poslanec Jan Vik, aby jako nový bod první byl zařazen bod Odvolání poslance Kuby z výboru hospodářského a volba poslance Kuby do výboru ústavně právního.

Druhé hlasování na této schůzi: kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Druhé hlasování skončilo. Ze 176 přítomných bylo 74 pro, 26 proti, 70 se zdrželo a 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Jako třetí zazněl v rozpravě návrh paní poslankyně Evy Fischerové, aby byl jako nový bod 16 před interpelace zařazen bod s názvem Informace o prohlášení správní rady Nadace Míša, Výboru dobré vůle a Nadace Charty 77.

Třetí hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Třetí hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo odevzdáno 86 pro, 18 proti, 64 se zdrželo a 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat, chyběl jeden hlas.

Jako čtvrtý navrhl pan poslanec Čestmír Hofhanzl, aby byl z programu stažen dosavadní bod označený jako šestý.

Budeme hlasovat ve čtvrtém hlasování o návrhu pana poslance Hofhanzla.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Faktická poznámka pana poslance Hofhanzla.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedo, navrhl jsem stažení bodu 6 - návrhu paní poslankyně Orgoníkové a nový bod č. 6 Usnesení sněmovny v této věci jako jeden návrh. Je to k privatizaci lesů.

Předseda PSP Milan Uhde: Páté hlasování na této schůzi ověří vztah poslanců a poslankyň k návrhu pana poslance Hofhanzla. Ten záleží nejen ve stažení šestého bodu, ale v jeho náhradě novým šestým bodem - usnesením Poslanecké sněmovny. Není námitka proti tomu, o čem budeme hlasovat?

Páté hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Páté hlasování skončilo. Ze 177 přítomných bylo 137 pro, 8 proti, 28 se zdrželo a 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

V šestém hlasování budeme hlasovat o návrhu pana poslance Petra Nečase na stažení bodu, který byl dosud označován jako bod 8.

Pan poslanec Soural má technickou poznámku.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že o tomto návrhu již nelze hlasovat, protože jsme hlasovali o návrhu pana poslance Kozla a hlasování dopadlo tak jak dopadlo. Problém je vyřešen.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že než se dohadovat, zda lze nebo nelze hlasovat, doporučil bych hlasováním ověřit, jak se k tomu poslanci staví. Někdo může být toho mínění, že bod je třeba přesunout, potom si to rozmyslí a přistoupí k jinému způsobu. Názory jsou posuvné. Doporučuji hlasovat o návrhu pana poslance Nečase v šestém hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 178 přítomných bylo 80 pro, 77 proti, 18 se zdrželo a 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Bejček, aby bod 7 byl přesunut na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, souhlasí to s vaším návrhem?

Osmé hlasování. Kdo podporujete návrh pana poslance Bejčka, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 179 přítomných bylo 138 pro, 9 proti, 26 se zdrželo a 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Jan Jegla navrhl, aby do programu byl zařazen návrh na usnesení, jímž Poslanecká sněmovna žádá... Prosím, pane poslanče, abyste zopakoval svůj návrh. Nemám jeho písemné znění a určitě bych ze svého improvizovaného záznamu nevyvodil přesně to, co jste měl na mysli.

Poslanec Jan Jegla: Omlouvám se, já jsem ho nechal u stenografů. Návrh na usnesení je tohoto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra zemědělství, aby zvážil své setrvání ve funkci.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat v 9. hlasování o návrhu pana poslance Jegly.

Kdo je pro to, aby byl zařazen tento bod a jeho pořadí určeno dodatečně, protože pan poslanec žádné pořadí neurčil, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasovací zařízení se i tentokrát vzpírá.

Hlasuje se - kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 9. hlasování skončilo.

Ze 176 přítomných jich bylo 62 pro, 75 proti, 27 se zdrželo, 12 nehlasovalo.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zdeňka Trojana. Je tu poznámka pana poslance Vrchy. Pane poslanče, prosím, pojďte k řečništi.

Poslanec Oldřich Vrcha: Pane předsedající, prosím o nové hlasování, jestli je to možné.

Předseda PSP Milan Uhde: Zpochybňujete, nebo žádáte opakování?

Poslanec Oldřich Vrcha: Nezpochybňuji, ale byla technická závada.

Předseda PSP Milan Uhde: Byla technická závada. Myslím, že než se dlouze dohadovat, zda byla technická závada, nebo nebyla, vyhovím raději žádosti pana poslance Vrchy a dám hlasování opakovat. Nejdříve vás všechny odhlásím a požádám, abyste se znovu zaregistrovali, tak jak o to někteří poslanci žádali.

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Jegly, který jste slyšeli. Nemusí být doufám opakován. Všichni vědí, o čem se bude hlasovat. Je to 10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Hlasovací zařízení tentokrát funguje, můžete se na to spolehnout. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných je 64 pro, 82 proti, 25 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Další návrh předložil pan poslanec Zdeněk Trojan, totiž aby byl pořad schůze doplněn o nový bod, který by byl zařazen za původní bod 17 a zněl by (pane poslanče, prosím, kontrolujte mě): Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, požadující na vládě České republiky, aby podala informaci (teď si nejsem jist) o plnění svého programového prohlášení. (Poslanec Trojan opravuje slovo "informaci" na "zprávu".) Zprávu, nikoli informaci, o plnění svého programového prohlášení, za původní bod 17. 11. hlasování na této schůzi:

Kdo podporujete tento návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 11. hlasování skončilo.

Ze 176 přítomných bylo 81 pro, 43 proti, 48 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Jako poslední zazněl v rozpravě o programu návrh pana poslance Vyvadila, aby byl dosavadní a původní bod 3 odložen na příští schůzi Poslanecké sněmovny, to jest na 24. schůzi. Je to tak, pane poslanče?

Poslanec Jiří Vyvadil: Ne, já jsem navrhoval, aby byl projednán s vládním návrhem zákona o rozhodčím řízení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP