Čtvrtek 8. září 1994

Poslanec Václav Krása: Druhým pozměňovacím návrhem paní poslankyně Váchalové byl tento návrh. Do čl. 1 zařadit novy bod 1 tohoto znění:

1. § 70 odst. 1 zní: Je-li důchodce trvale tak bezmocný, že potřebuje ošetření a obsluhu jinou osobou, zvyšuje se mu důchod, případně úhrn důchodů

a) při částečné bezmocnosti o 300 Kč měsíčně

b) při převážné bezmocnosti o 600 Kč měsíčně

c) při úplné bezmocnosti o 900 Kč měsíčně.

2. Důchod, popř. úhrn důchodů spolu se zvýšením pro bezmocnost nesmí přesáhnout měsíčně částku 4800 Kč.

Pane předsedající, domnívám se, že toto je společný návrh, že je o něm potřeba dát hlasovat společně.

Předseda PSP Milan Uhde: paní poslankyně Váchalová nemá námitek proti takovému způsobu hlasování.

Ve 20. hlasování budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu paní poslankyně Váchalové. Kdo tento návrh podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

20. hlasování skončilo. Ze 161 přítomných bylo 65 pro, 28 proti, 65 se zdrželo, 3 nehlasovali. Ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, máte slovo.

Poslanec Václav Krása: Posledním pozměňovacím návrhem paní poslankyně Váchalové byl tento návrh: V čl. 5, § 2 odst. 1 a 2 se částka 500 Kč nahrazuje částkou 750 Kč.

Jedná se konkrétně o zvýšení sociální potřebnosti u osob s těžkým zdravotním postižením. Tento návrh byl přednesen na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor jej nepřijal.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu paní poslankyně Váchalové.

Jde o 21. hlasování. Kdo předložený návrh podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

21. hlasování skončilo. Ze 163 přítomných bylo 67 pro, 20 proti, 73 se zdrželo, 3 nehlasovali. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Václav Krása: Pane předsedo, tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a můžete dát hlasovat o celém návrhu zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Trojan se hlásí. Tentokrát jsem ho viděl okamžitě a dávám mu slovo.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych i před konečným hlasováním o tomto zákoně vyjádřil stanovisko poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické.

K zákonu, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, zaujímáme stejné stanovisko jako k zákonu o zvýšení důchodů, tzn., že pro něj budeme hlasovat, i když v něm navržená zlepšení považujeme za nedostatečná.

K závěrečnému slovu pana ministra Vodičky a jím použité argumentaci v jednom případě k tomuto zákonu bych si dovolil jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické dodat, že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny je složen ve stejném poměru jako sněmovna. Vládní koalice v něm má početní převahu a v žádném případě nelze na tento výbor přenášet odpovědnost vlády za kvalitu předkládaných zákonů.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo se dále hlásí? Hlásí se ještě někdo? Nehlásí. Budeme tedy hlasovat o celku předloženého zákona, tj. o vládním návrhu zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky podle sněmovního tisku 1040, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké 1143. 22. hlasování na této schůzi ukáže, jaký kdo má vztah k tomuto předloženému návrhu.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 22. hlasování skončilo.

Ze 164 přítomných bylo 160 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování a 1 nehlasoval.

Návrh zákona byl přijat vysokou většinou a já jako v předchozím případě děkuji panu ministrovi i panu společnému zpravodaji poslanci Václavu Krásovi za odvedený výkon.

Budeme pokračovat dále v práci 22. schůze. Další bod se nazývá

IV.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu

projednávání sněmovních tisků 1077 a 1129

Návrh usnesení a jeho odůvodnění přednese místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda dočasné komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro otázky územněsprávního uspořádání České republiky pan Jiří Vlach. Prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás poinformoval o jednom závěru z jednání dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání České republiky, které se konalo 31. srpna 1994.

Jak si jistě vzpomenete, na své poslední schůzi akceptovala velká většina sněmovny návrh dočasné komise pro územněsprávní uspořádání na přijetí usnesení, kterým žádáme vládu, aby do 30. 9. předložila Poslanecké sněmovně koncepční materiál, který se týká reformy veřejné správy a připravovaných legislativních kroků, do konce roku 1995. Komise se na svém jednání 31. srpna zabývala doporučením poslaneckým klubům a jednotlivým výborům ke způsobu projednávání příslušných tisků, a to tisku 1077, tedy návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územně samosprávných celků a návrhu ústavního zákona o působnostech vyšších územně samosprávných celků.

Dospěli jsme po dlouhé debatě k jednomyslnému závěru, který vyústil v usnesení, které bylo přijato hlasy všech přítomných, kdy dočasná komise pro otázky územněsprávního uspořádání doporučuje výborům Poslanecké sněmovny a poslaneckým klubům, aby neuzavřely projednávání tisku 1077 a vládního návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků, dokud nebude předložena koncepce reformy veřejné správy 30. 9. 1994.

Dále doporučuje tato komise poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení téhož znění a ukládá mi za druhé, abych s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Dovolte mi, abych předložil jménem komise návrh tohoto usnesení:

Poslanecká sněmovna doporučuje výborům Poslanecké sněmovny a poslaneckým klubům, aby neuzavřely projednávání tisku 1077 a vládního návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků, dokud nebude předložena koncepce reformy veřejné správy 30. 9. 1994. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Jiřímu Vlachovi. Otevírám k přednesenému návrhu rozpravu. Prosím pana místopředsedu, aby laskavě zaskočil ve funkci zpravodaje v případě, že by byly pozměňovací návrhy, a spolu se mnou je zaznamenal, abychom potom o nich mohli hlasovat.

Do rozpravy se jako první hlásí pan poslanec Václav Exner. Má slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, podporuji předložené usnesení. Chtěl bych však uplatnit dotaz na některého z přítomných členů vlády, který se týká toho, jestli se vláda chystá vyhovět požadavku a předložit koncept veřejné správy do 30. září letošního roku.

Zajímalo by mě také, jestli je možné dát informaci, v jakém stavu, zhruba tři neděle před tímto termínem, je zpracování tohoto konceptu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Jozef Wagner má slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, mám jenom malý dotaz. Prosím, aby někdo z přítomných členů vlády vysvětlil, jestli vláda má připraveno pro případ, že bude přijat příslušný ústavní zákon a budou existovat vyšší samosprávné celky, rozpočtové řešení této celé záležitosti. Pokud možno, aby nám osvětlil, jakým způsobem a na jakých principech toto rozpočtové řešení, o kterém vláda uvažuje, je založeno. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Nemám právo vyvolávat členy vlády, ale prosím, jestli je mezi nimi někdo, kdo dovede odpovědět na vznesené otázky, ať to udělá. Další hlasy do rozpravy nejsou. Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, a úmyslně neříkám vážení páni ministři, protože si nemohu vážit mužů, kterým poslanec nestojí za to, aby mu dali odpověď. Proto podle příslušného ustanovení zákona o jednacím řádu žádám, aby mnou přednesené dotazy byly považovány za otázku podle zákona o jednacím řádu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Koháček se hlásí.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem na rozpacích, zda-li projednáváme přednesený bod nebo interpelaci a odpovědi atd. ministrů vlády České republiky.

Ministr má samozřejmě právo odpovědět, nikoli povinnost. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Protože se už nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám. Žádám pana místopředsedu Jiřího Vlacha, aby předložil k hlasování návrh usnesení, resp. předtím zhodnotil rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: V rozpravě nezazněl žádný pozměňovací návrh k přednesenému návrhu usnesení. Zopakuji tedy to, co už jsem přednesl jednou.

Návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna doporučuje výborům Poslanecké sněmovny a poslaneckým klubům, aby neuzavřely projednávání tisku 1077 a vládního návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků, dokud nebude předložena koncepce reformy veřejné správy (30.9.1994)".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Odhlašuji vás a žádám, abyste se znovu přihlásili jako přítomní.

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení, které nám pan místopředseda znovu přečetl.

Jde o 23. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 23. hlasování skončilo.

Ze 141 přítomných bylo 128 pro, 1 proti, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu místopředsedovi Jiřímu Vlachovi. Konstatuji, že jsme se vyrovnali s povinností projednat tento bod.

Přistupujeme k bodu dalšímu. Je to

V.

Návrh na schválení nového zasedacího pořádku

Poslanecké sněmovny

Do působnosti Poslanecké sněmovny patří podle § 4 písm. u) našeho jednacího řádu rozhodovat o jejích vnitřních poměrech a o pravidlech jejího jednání.

Na základě tohoto ustanovení jsme na své první schůzi schválili zasedací pořádek, který jsme pak v důsledku změn v poslaneckých klubech postupně upravovali. Naposledy jsme se touto otázkou zabývali v 16. schůzi v únoru letošního roku. Tehdy jsme usnesením č. 344 schválili zasedací pořádek v takové podobě, jaká platí dnes.

Mezitím však došlo k dalším změnám ve složení poslaneckých klubů. Proto byl vypracován návrh nového zasedacího pořádku v jednacím sále, který vám byl jako pracovní podklad rozdán pro naše dnešní jednání.

Vypracování návrhu zasedacího pořádku koordinoval místopředseda Poslanecké sněmovny pan Pavel Tollner. Proto ho prosím, aby se ujal slova a návrh odůvodnil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi objasnit návrh nového zasedacího pořádku.

Návrh, jak jej máte před sebou, je výsledkem všeobecné shody schůzky zástupců klubů a posléze dnešního politického grémia. Podotýkám, že na schůzku zástupců klubů ani na politické grémium se bohužel nedostavil žádný zástupce klubu SPR - RSČ.

Tato předložená úprava pouze vymezuje prostor pro jednotlivé kluby. Vnitřní uspořádání zasedacího pořádku jednotlivých klubů je na uvážení klubů ve spolupráci s Kanceláří, tak je to ve sněmovně zvykem. Podotýkám jen, že nedotčeny zůstaly zasedací pořádky klubů Českomoravské strany středu, ODS, KDS a České strany sociálně demokratické.

Domnívám se, že toto krátké objasnění k celé otázce stačí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi. Kluby by měly být s úpravou seznámeny prostřednictvím zástupců, kteří se zúčastnili jednání dnešního politického grémia. Samozřejmě jako u každého návrhu usnesení, i tentokrát otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, proto rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Přečtu jej:

Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 344 z 16. schůze 18. února 1994 tak, že schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu. Zasedací pořádek je přílohou tohoto usnesení.

Má někdo připomínku k tomuto znění návrhu? Připomínky nejsou. Budeme tedy o návrhu hlasovat.

24. hlasování. Kdo podporuje tento návrh, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 24. hlasování skončilo.

Ze 143 přítomných bylo pro 130, proti 3, zdrželi se 2, nehlasovalo 8. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji vám.

Přiblížili jsme se k posledním u bodu dnešní schůze. Připomínám, že okamžitě po skončení schůze na krátkou chvíli zasedne organizační výbor. Prosím všechny jeho členy o účast. Pan poslanec Josef Hájek se hlásí.

Poslanec Josef Hájek: Omlouvám se sněmovně, nebudu dlouho zdržovat, ale nejschůdnější bude touto formou dosáhnout nápravy a správného stavu. U obou sociálních zákonů, jak byly předloženy, jsem hlasoval pro přijetí těchto zákonů. Jak mi vysvětlila obsluha, zřejmě jsem zmáčkl dvakrát tlačítko, čili dříve zhaslo, a jsem uveden ve sjetině jako že jsem nehlasoval. Myslím, že na celkovém hlasování se nic nezmění, ale chtěl bych dosáhnout nápravy u svého hlasování formou zápisu. Děkuji za pochopení.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem přesvědčen, že tímto projevem pana poslance Josefa Hájka bylo nápravy docíleno.

Posledním bodem, kterým se má sněmovna zabývat na své 22. schůzi, je

VI.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání

vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995

v Poslanecké sněmovně

K tomuto bodu vám bylo prostřednictvím výborů rozdáno usnesení rozpočtového výboru č. 289 z 1. září tohoto roku. Obsahuje návrh usnesení rozpočtového výboru.

Návrh odůvodní předseda rozpočtového výboru pan poslanec Tomáš Ježek. Prosím ho, aby se ujal slova. Dostávám zprávu, že místo předsedy rozpočtového výboru uvázla tato povinnost na panu poslanci Mandelíkovi. Prosím ho tedy, aby se ujal slova on.

Poslanec Richard Mandelík: Váženy pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, jsem zmocněn za předsedu rozpočtového výboru vám navrhnout toto usnesení. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby

1. návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1995 neobsahoval změny, doplnění nebo zrušení jiných zákonů.

2. podle § 67 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů předložila současně s návrhem zákona o státním rozpočtu všechny rozpočty rozpočtových a příspěvkových organizací s přehledem o jejich činnosti a návrhy na změny formy, sloučení nebo zrušení s důrazem na úspory výdajů, a dále návrhy systémových změn, zejména legislativních úprav, které povedou ke snížení výdajů v budoucích letech.

3. předložila případné návrhy zákonů, které mají rozpočtový dopad v roce 1995 tak, aby mohly být projednány podle zákona současně s návrhem zákona o státním rozpočtu. Jedná se zejména o zákony daňové, o rozpočtových pravidlech, o neziskových organizacích, o finanční prokuratuře a o majetku České republiky.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi za zprávu a návrh usnesení, který předložil. Tentokrát otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Hlásí se pan poslanec Šuman, má slovo.

Poslanec Vladimír Šuman: Děkuji, pane předsedo, Dovolte mi, abych vystoupil ač je to podivné k tomuto bodu, jako předseda branného a bezpečnostního výboru. Náš výbor totiž při projednávání zásad zákona o rozpočtových pravidlech někdy koncem minulého roku - zákon tehdy ještě nepřišel, byly tady jen zásady zákona - měl jako jednu z připomínek to, že by bylo velice užitečné a požadoval to, aby struktura výdajů rozpočtu kromě obvyklého dělení na kapitoly, byla ještě dělena podle účelu užití. Jen ta nám umožní udělat si konkrétní představu o výdajích například na zdravotnictví, vzdělávání, protože tyto výdaje jsou obsaženy například i v kapitole armády, například i v kapitole ministerstva vnitra. Došli jsme k závěru, že je užitečné pro sněmovnu, aby znala celkové náklady, které se týkají zdravotnictví, ekologie, školství a vzdělávání. Proto přednáším návrh v intencích tohoto schváleného návrhu našeho výboru, který zní takto:

Poslanecká sněmovna - úvod by byl stejný jako je v návrhu žádá vládu, aby výdaje v návrhu státního rozpočtu byly kromě kapitol strukturovány také podle charakteru jejich užití (zdravotnictví, školství, vzdělávání, ekologie atd.), a to alespoň jako součást důvodové zprávy.

Myslím, že jsem dostatečně zdůvodnil tento návrh a prosím abyste svými hlasy k němu přispěli. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi a panu poslanci Mandelíkovi.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolím si dát k návrhu usnesení rozpočtového výboru tři pozměňovací návrhy. Důvod, který mě k tomu vede, je ten, že rozpočtový výbor se snažil, aby toto usnesení, které je významné pro projednávání státního rozpočtu pro příští rok, nám velel usnesení přijmout rychle a předložit je organizačnímu výboru a žádat, aby bylo zařazeno na pořad této schůze. Proto některé formulace, která jsou obráceny spíše do budoucnosti a není technicky možné je všechny zpracovat a využít při projednávání státního rozpočtu pro rok 1995, by bylo dobré v tomto usnesení upravit tak, abychom si nekladli cíle, které nejsme schopni splnit.

První věc se týká bodu l. 2. a sice druhé části věty, která zní "návrhy na změny formy, sloučení nebo zrušení s důrazem na úspory výdajů atd." Když jsme přijímali toto usnesení, byli jsme vedeni úmyslem, aby se této věci věnovala pozornost spíše v budoucnosti, protože je nám jasné, že pro rok 1995 již v krátké době, než nám bude předložen zákon o státním rozpočtu, není možné zodpovědně posoudit, jaké systémové změny by se měly stát. Kromě toho rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených ústředními orgány je téměř 3 100. V době, kdy jsme usnesení přijímali, nám nebylo přesně známo, kolik jich je a zda je důležité a významné zabývat se všemi. Proto také jeden z pozměňovacích návrhů vede k tomu, že specifikuje, kterými rozpočtový výbor doporučuje, abychom se nezabývali vůbec, aby nebylo nutné nám předkládat jejich rozpočty.

Pokud se týče bodu 3., domnívám se, že vzhledem ke konzultacím a zvyklostem, které jsou ohledně státního rozpočtu, je celkem nadbytečné vyjmenovávat příkladmo zejména, které zákony by měla vláda doprovodně předložit k zákonu o státním rozpočtu, protože je to podle mého názoru naprostá samozřejmost. Proto návrh bude směřovat k tomu, aby zjednodušil třetí bod. Nyní přednesu návrhy.

V bodě l. 2. se vypouští slovo "všechny" a za slova "příspěvkových organizací" se vkládají slova "kromě těch, které jsou uvedeny v příloze". A dále se slova "s přehledem" nahrazují slovy "se stručným přehledem ". Nebyli bychom schopni absorbovat podrobné přehledy o několika stech příspěvkových a rozpočtových organizací, ale zajímá nás hlavně podstatný účel, proč jsou zřízeny a čemu slouží.

Druhý návrh - v bodě l. 2. se vypouští část věty za slovy "o jejich činnosti".

Třetí návrh - v bodě l. 3. se vypouští část věty za slovy "o státním rozpočtu".

V případě, že bude přijat můj návrh č. 1 navrhuji, aby příloha, kterou jsem již zmínil, zněla takto - znovu opakuji, že se to týká rozpočtových organizací a příspěvkových organizací, u nichž toto usnesení nebude žádat, aby byl předkládán detailní rozpočet:

Ministerstvo hospodářství: učiliště a střediska praktického vyučování.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: školy a školská zařízení.

Ministerstvo spravedlnosti: soudy, věznice a státní zastupitelství.

Ministerstvo zdravotnictví: organizace vykonávající zdravotní péči včetně stanic záchranné služby.

Ministerstvo práce a sociálních věcí: ústavy sociální péče.

Pro kolegy, kteří se domnívají, že dochází ke změkčení usnesení směrem k vládě, bych chtěl dodat, že pokud se týká bodu l. 2., požadavek, aby vláda specifikovala návrhy na změny formy, sloučení, zrušení, aby se zabývala systémově budoucností úspor výdajů ve sféře rozpočtových a příspěvkových organizací, event. příslušnými legislativními návrhy, že se tím rozpočtový výbor zabývat bude a příslušnou formulaci adekvátní, praktickou, která je obrácena do budoucnosti a bude dlouhodobá, navrhne při projednávání zákona o státním rozpočtu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi za pozměňovací návrhy. Hlásil se pan poslanec Vladimír Budinský, poté pan poslanec Josef Ullmann, poté pan poslanec Jan Koucký. V tomto pořadí se prosím připravte. Slovo má pan poslanec Budinský.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP