Čtvrtek 8. září 1994

Začátek schůze poslanecké sněmovny

8. září 1994 v 13.10 hodin

Přítomni:

předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 178 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze zahájena ve 13.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 22. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Dvojnásob vítám vás proto, že je po letní přestávce - doufám, že jste během ní nabyli čerstvých sil a jste připraveni k další a pokud možno ještě lepší práci než doposud.

Podle prezenční listiny je přítomno 121 poslankyň a poslanců. Prosím, abyste se všichni přihlásili k přítomnosti prostřednictvím svých identifikačních karet. Děkuji.

Jsme schopni se usnášet a já pro stenozáznam sděluji, že pan poslanec Vladimír Řezáč má náhradní kartu č. 1 a pan poslanec Martin Přibáň náhradní kartu č. 2. Prosím, abyste mne informovali o dalších číslech náhradních karet. Pan poslanec Miroslav Čerbák má náhradní kartu č. 6, paní poslankyně Tomanová má náhradní kartu č. 5, pan poslanec Klas náhradní kartu č. 4 a pan poslanec Vratislav Votava náhradní kartu č. 2.

Přistoupíme k projednání pořadu schůze. Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor 1. září, vám byl rozdán na pozvánce prostřednictvím jednotlivých poslaneckých klubů. K druhému bodu předpokládaného pořadu nebyly předloženy žádné návrhy, a proto tento bod z našeho pořadu automaticky vypadává.

Nyní se táži, zda si někdo z vás, paní poslankyně a páni poslanci, přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu této schůze. Protože mám již před sebou písemné přihlášky, oznamuji, že jako první se přihlásil pan poslanec Jaroslav Ortman. Jako další se přihlásil pan poslanec Jaroslav Novák, dále se hlásí pan poslanec Petr Kavan a pan místopředseda Pavel Tollner.

Slovo má pan poslanec Jaroslav Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, jak jsem již avizoval na politickém grémiu, navrhuji jménem Levého bloku do pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny zařadit nový bod, a to projednání návrhu poslanců Kozla, Pavlíkové a Přibáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. Jde o tisk č. 747, který byl Poslanecké sněmovně předložen již v minulém roce.

Tento návrh zákona upravuje tak důležitou otázku, jakou je odstranění nepřesnosti v zákoně bývalého Federálního shromáždění ve vztahu k části objektu Národního divadla. Jsme přesvědčeni, že vzhledem k aktuálnosti této věci a nebezpečí z prodlení o jejím rozhodování, by měl být návrh zákona pana poslance Kozla a dalších zařazen na dnešní 22. schůzi, a to jako bod č. 7.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi a zvu k řečništi pana poslance Jaroslava Nováka.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte abych navrhl doplnit pořad dnešní schůze o další bod, a to je přeřazení pana poslance Kuby z výboru hospodářského do výboru ústavně právního. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Novákovi, zaznamenal jsem jeho návrh a zvu k řečništi pana poslance Petra Kavana. Připraví se pan místopředseda Pavel Tollner.

Pan poslanec Martin Syka má náhradní kartu č. 7.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedo, dámy a pánové, přes opakované požadavky poslanců Moravské národní strany ohledně upřesnění prezenční listiny, dosud k tomu nedošlo. Jsem tedy oprávněn sdělit, že poslanci Moravské národní strany Jaroslav Ungr, Jaroslav Bílý a Petr Kavan jsou přítomni na dnešním jednání Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan místopředseda Pavel Tollner. Připraví se pan poslanec František Kozel.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem ke značným pohybům v klubech v minulých měsících a na podkladě dohody politického grémia, navrhuji zařadit další bod do dnešní schůze s názvem "Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny". Tento bod navrhuji zařadit jako poslední v dnešní schůzi a pokud tento můj návrhu bude přijat, bude vám grafický návrh předán během schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi. Slovo má pan poslanec František Kozel. Ještě sděluji, že pan poslanec Josef Valenta má náhradní kartu č. 9.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o jednu laskavost. Hovořím jménem svým i jménem kolegyně Pavlíkové a kolegy Přibáně. Zákon, který navrhuje zařadit na pořad dnešní schůze pan poslanec Ortman, chceme aby sněmovna projednávala na řádné zářijové schůzi a proto prosím, aby sněmovna dala najevo, že má stejné mínění. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Nemám další přihlášky, ale hlásí se pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Mám jenom technickou poznámku: mám kartu č. 8. Upozorňuji, že jsme my, poslanci, které berete jako poslance nezávislé, nedostali pozvánku na toto plénum. l z toho důvodu jsem neměl u sebe magnetickou kartu.

Předseda PSP Milan Uhde: Uzavírám rozpravu týkající se pořadu dnešní schůze a dám o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat v pořadí, v jakém byly sněmovně předloženy.

Jako první navrhl pan poslanec Jaroslav Ortman, aby byl do programu jako nový bod sedmý zařazen bod "Projednání návrhu poslance Kozla, poslankyně Pavlíkové a poslance Přibáně" nemám zde před sebou přesný, velmi složitě pojmenovaný návrh, ale víme o jaký návrh jde. Pan poslanec Ortman mně zde nechal svůj návrh písemně, takže se musí spokojit s tím, že jeho návrh evokuji sněmovně tímto způsobem - jde o tzv. zákon o Voršilkách a budově Národního divadla. Pan poslanec Kozel jménem svým a svých spolunavrhovatelů pronesl určité přání, ale pan poslanec Ortman přesto trvá na tom, aby o jeho návrhu bylo hlasováno.

Dávám tedy hlasovat, kdo je pro, aby byl jako nový bod 7. navržen a zařazen bod předkládaný panem poslancem Ortmanem, ať to dá v prvním hlasování na této schůzi najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 65, proti 65, zdrželo se 31, 2 nehlasovali. Návrh tedy nebyl přijat.

Jako druhý navrhl pan poslanec Jaroslav Novák, aby byl jako nový bod, řekněme druhý, zařazen návrh "Odvolání poslance Kuby z výboru hospodářského a volba poslance Kuby do výboru ústavně právního".

Paní poslankyně a páni poslanci, dejte ve druhém hlasování na této schůzi najevo, zda podporujete návrh poslance Jaroslava Nováka. Zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Druhé hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 72 hlasů, proti 28, zdrželo se 55, nehlasovalo 9. Ani tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Lobkowicz má náhradní kartu č. 10.

Konečně jako třetí bod předložil místopředseda Tollner návrh, aby jako novy bod poslední, tedy sedmý, byl zařazen bod "Schválení nového zasedacího pořádku v Poslanecké sněmovně".

Kdo podporuje návrh místopředsedy Tollnera, dejte to ve třetím hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Třetí hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 145 hlasů, proti 1, zdrželo se 9, nehlasovalo 8. Při přítomnosti 163 poslankyň a poslanců je zcela zjevné, že tento návrh byl vysokou většinou přijat a bod byl zařazen.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny včetně schváleného doplňujícího návrhu.

Kdo souhlasí s tímto pořadem takto upraveným, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 4. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 4. hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 127 hlasů ze 164 přítomných, proti 1, zdrželo se 33, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat a pořad byl schválen. Budeme se jím řídit.

Přistupuji k prvnímu bodu, je to

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů.

Týká se sněmovních tisků 1132 - 1 135 a 1139-1142. Příslušné sněmovní tisky jsme obdrželi a já se táži, zda má někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku. Nevidím, že by tomu tak bylo. Můžeme přistoupit k hlasování.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona uvedeném ve sněmovním tisku 11 32. Tento sněmovní tisk se týká rozhodčího řízení.

Kdo podporujete předložený návrh, dejte to v pátém hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 5. hlasování skončilo.

Ze 165 přítomných se 98 vyslovilo pro, 6 proti, 49 se zdrželo a 12 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o dalším návrhu, je uveden ve sněmovním tisku 1133 a týká se převodu majetku státu.

Kdo souhlasí s tímto předloženým návrhem, dejte to prosím najevo v 6. hlasování tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 6. hlasování skončilo.

Ze 167 přítomných bylo 106 pro, 7 proti, 43 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Návrh byl většinou hlasů přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 1134 a týká se státní energetické inspekce.

Kdo souhlasí s tímto předloženým návrhem, ať to dá v 7. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Hlasovací zařízení se staví na odpor. Prosím pracovníky techniky, aby se podívali, v čem spočívá závada. Můžeme zkusit znovu hlasovat, ale musím chvíli počkat, protože zatím dobíhá předchozí neúplná hlasování. Znovu se vás tedy zeptám na váš vztah k návrhu uvedenému ve sněmovním tisku 1134, který se týká státní energetické inspekce.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, dejte to najevo v 8. hlasování tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 8. hlasování skončilo.

Ze 169 přítomných bylo 104 pro, 4 proti, 49 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 1135. Týká se zpravodajských služeb.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, dejte to prosím v 9. hlasování najevo opět tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 9. hlasování skončilo.

Ze 169 přítomných bylo 133 pro, 3 proti, 22 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Tento návrh byl rovněž přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1139. Týká se ochrany zvířat proti týrání. 10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předloženy návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 10. hlasování skončilo.

Ze 167 přítomných 138 pro, 2 proti, 17 se zdrželo, 10 nehlasovalo. l tento návrh byl přijat.

Budeme nyní hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku č. 1140 a týká se změny názvu vysokých škol.

Jde o 11. hlasování na této schůzi. Vyslovte se prosím k tomuto návrhu tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

11. hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 127 hlasů, proti 3, 24 se zdrželo, 13 nehlasovalo.

Při 167 přítomných je zjevné, že i tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 1141. Týká se voleb do Parlamentu podle návrhu poslance Hirše a dalších.

Jde o 12. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

12. hlasování skončilo. Pro odevzdáno 91 hlasů, proti 47, zdrželo se 16, 12 nehlasovalo.

Při 166 přítomných je zjevné, že tento návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o posledním návrhu. Je uveden ve sněmovním tisku 1142 a týká se voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu podle návrhu poslance Motyčky a dalších.

Jde o 13. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

13. hlasování skončilo. Ze 167 přítomných byli 103 poslanci a poslankyně pro, 36 proti, 18 se zdrželo, 10 nehlasovalo.

Také tento návrh byl přijat. Děkuji vám za projev vašeho názoru.

Přistupujeme k dalšímu bodu schváleného pořadu dnešní schůze; to je

II.

Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a

důchodů přiznávaných v roce 1994 a 1995

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1046 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1131.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Váženy pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové poslanci! Předloženy návrh zákona vychází ze zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, ve znění pozdějších předpisů, který od počátku liberalizace cen stanoví podmínky, při jejichž naplnění podle uvedeného zákona došlo již šestkrát ke zvýšení důchodů. Cílem zvýšení bylo nejen zajištění přiměřeného vývoje příjmu důchodců ve vztahu k vývoji příjmů a životní úrovně ostatních skupin obyvatelstva, ale těž k postupnému snižování rozdílů mezi důchody přiznanými v různých obdobích.

Podle současného vývoje růstu spotřebitelských cen a jejich předpokládaného vývoje lze očekávat, že v listopadu 1994 budou životní náklady důchodců o 10% vyšší než při posledním zvýšení důchodů v listopadu 1993 a dojde opět k naplnění zákonné podmínky pro další zvýšení důchodů. Bez zvýšení důchodů by docházelo ke snižování reálné hodnoty příjmů důchodců při rostoucím trendu reálných příjmů pracujících. Navržené zvýšení důchodů přiblíží reálnou úroveň příjmu důchodců k úrovni, která byla po zvýšení důchodů v červnu r. 1992.

Návrh zákona předpokládá zvýšení vyplácených důchodů i přiznávaných důchodů o procentní a zároveň o pevnou částku. Vedle této úpravy se navrhuje ke stejnému datu účinnosti, to je 1. prosince 1994, zvýšit též hranici důchodů upravených z titulu jediného zdroje příjmu, vdovecký důchod a hranici, do níž lze přiznat sociální důchod.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane ministře, omlouvám se. Vážení členové a členky poslanecké sněmovny, z tohoto předsednického místa mi dělá velké potíže, abych mohl sledovat projev pana ministra. Ne tak vám ostatním, kteří jste poněkud níže, myslím fyzicky. Uklidněte se a dejte příležitost panu ministrovi, dejte příležitost nám všem, abychom mohli kvalifikovaně pracovat. Děkuji vám. Pane ministře, prosím, pokračujte.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Ke zvýšení vyplácených důchodů dojde od splátky důchodů splatné po 30. listopadu 1994. V návaznosti na zvýšení důchodů o pevnou částku se navrhuje zrušit státní vyrovnávací příspěvek poživatelů důchodů.

Nyní mi dovolte pár slov k jednotlivým navrženým zákonným úpravám.

Za prvé se jedná o procentní zvýšení vyplácených důchodů. Vyplácené důchody starobní, invalidní, částečně invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí se navrhuje zvýšit o 5% jejich měsíční výše.

Za druhé - procentní zvýšení důchodů přiznávaných od 1. prosince do 31. prosince letošního roku. Důchody, které budou přiznány od 1. 12. do 31. 12. 1994 se navrhuje při přiznání zvýšit o 36,5% jejich měsíční výše. Tak bude dosaženo stejného zvýšení jako u důchodů přiznaných od 1. ledna do 30. listopadu 1994, které jsou podle zákona č. 255/1993 Sb. zvyšovány při přiznání o 30% měsíční výše důchodů a zároveň budou zvýšeny jako ostatní vyplácené důchody o 5%.

Za třetí - procentní zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1995. Důchody přiznávané v roce 1995 se navrhuje při přiznání zvýšit o 32% měsíční výše důchodů. Nižší procento zvýšení oproti důchodům přiznávaným v roce 1994 je odůvodněno růstem výdělků započitatelných pro účely stanovení průměrného vyměřovacího základu důchodcům, jimž se bude důchod přiznávat v roce 1995. Místo let 1989 až 1993 budou započtena léta 1990 - 1994, a tím se roky s obecně vyššími výdělky promítnou do výše důchodů.

Dále se navrhuje zvýšení vdoveckých důchodů. Vdovecké důchody náleží v pevné částce. Navrhuje se zvýšení z dosavadních 930 Kč na 1.000 Kč měsíčně.

Dalším opatřením je zvýšení nad nejvyšší výměry důchodů s cílem přiznat zvýšení i k důchodům, které dosahují nejvyššího výměru. Obdobně u souběhu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost se navrhuje stanovit, že zvýšení náleží i nad tyto výměry, nejvýše však do částky 4.800 Kč.

Zvýšení důchodů o pevnou částku. Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské, vdovecké, sirotčí a manželky se navrhuje vedle výše uvedených zvýšení zvýšit o 420 Kč měsíčně. Při souběhu nároků na více důchodů by pevná částka zvýšení měla náležet pouze k jednomu z důchodů. V uvedené pevné částce zvýšení je zahrnuta i dosavadní výše státního vyrovnávacího příspěvku, náležející poživatelům důchodů ve výši 220 Kč. Při současném zrušení státního vyrovnávacího příspěvku poživatelům důchodů bude u těch, kterým státní vyrovnávací příspěvek z tohoto titulu dosud náležel, skutečné zvýšení o pevnou částku představovat 200 Kč měsíčně. Zvýšení důchodů o pevnou částku náleží i nad částky nejvyšších výměr úhrnu důchodů.

Dále zvýšení nejvyšších výměr úhrnu k důchodům. Nejvyšší výměry úhrnu k důchodům, to je úhrn důchodu a zvýšení důchodu pro bezmocnost, se navrhuje zvýšit o 300 Kč měsíčně. Se zvýšením, k němuž u těchto výměr došlo při předchozím zvýšení důchodů zákonem č. 255/1993 Sb., činí tedy zvýšení těchto výměr 600 Kč oproti částkám uvedeným v zákoně o sociálním zabezpečení.

Dále navrhuji zvýšení hranic důchodů upravených z titulu jediného zdroje příjmu. Hranice, na které se zvyšují důchody, které jsou jediným zdrojem příjmů, se navrhuje zvýšit u dosavadních 2040 na 2460 Kč u jednotlivce a z 3520 Kč na částku 4360 Kč u dvojice. Vzhledem k tomu, že i k důchodu upravenému z titulu jediného zdroje příjmu náleží státní vyrovnávací příspěvek, činí s ohledem na zrušení státního vyrovnávacího příspěvku poživatelům důchodů skutečná částka zvýšení u těchto důchodů 200 Kč, jde-li o jednotlivce a 400 Kč, jde-li o dvojici. Odpovídající částky životního minima přitom činí 2160 Kč u jednotlivce a 3860 Kč u dvojice.

Dále navrhujeme zvýšení sociálních důchodů. S cílem zaručit každému důchodci zvýšení důchodu alespoň o 200 Kč, navrhuje se zvýšení o pevnou částku 420 Kč u jednotlivce a o 840 Kč u dvojice i u vyplácených sociálních důchodů, přestože se jedná o fakultativní důchodovou dávku.

Pro sociální důchody, které budou přiznány po nabytí účinnosti tohoto zákona, se navrhuje zvýšit hranice, do nichž mohou být přiznány z dosavadních 2040 na 2460 Kč u jednotlivce a z 3520 Kč na 4360 Kč u dvojice.

Jak jsem se již zmínil, současně navrhujeme zrušení státního vyrovnávacího příspěvku poživatelům důchodů. V návaznosti na zvýšení důchodů o pevnou částku se navrhuje zrušit nárok na státní vyrovnávací příspěvek poživatelům důchodů, neboť při stanovení výše částky pevného zvýšení bylo k uvedené skutečnosti již přihlédnuto.

Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1994. Náklady spojené s navrženými změnami by měly v roce 1994 činit 856 miliónů 400 tisíc korun a v roce 1995 10 miliard korun nad rámec doposud vynakládaných prostředků na důchody.

Návrh byl projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a v rozpočtovém výboru s doporučením změn obsažených ve společné zprávě těchto výborů. Souhlasím a žádám vás o schválení návrhu zákona ve znění těchto změn. Děkuji, dámy a pánové.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi za jeho výklad a žádám společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny pana poslance Jindřicha Němčíka, aby se ujal slova a podal zprávu o jednání výborů.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vzhledem k tomu, že pan ministr zevrubně vysvětlil ducha i literu zákona, omezil na konstatování, že návrh zákona projednaly výbory pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový na svých schůzích v srpnu letošního roku.

Oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby shora uvedený vládní návrh schválila se změnami, které jsou uvedeny ve společné zprávě, kterou máte předloženou jako tisk 1131.

Na znění společné zprávy se shodly oba výbory bez nějakých konfliktních situací, takže i já doporučuji sněmovně, aby se tento zákon projednával ve znění společné zprávy a doporučuji jeho přijetí. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi výboru poslanci Jindřichu Němčíkovi. Chystám se otevřít rozpravu a oznamuji, že písemně se do ní přihlásili poslankyně a poslanci Motyčka, Štrait, Lagová a Mazalová. Vidím ale zdviženou ruku pana poslance Honajzra, předsedy poslaneckého klubu ODS, a udílím mu slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ještě před tím než proběhne rozprava, požádal vás všechny o vyhovění mé následující žádosti, a sice o to, aby byla v tomto okamžiku vyhlášena půlhodinová přestávka pro jednání poslaneckých klubů. Tento návrh činím jménem všech koaličních klubů. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP