Sobota 9. července 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Konstatovali jsme tedy, že příslušných osm kandidátů bylo zvoleno do funkce člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Prosím o informaci, která se týká Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

XXIII.

Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Robert Kolář: Dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby zástupců pojištěnců v Dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 169 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 127 platných lístků a 8 neplatných lístků. 34 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Josefa Helera bylo odevzdáno 67 platných hlasů, pro pana Dalibora Matulku bylo odevzdáno 18 platných hlasů, pro pana Miroslava Rašku bylo odevzdáno 88 platných hlasů, pro pana Zdeňka Rozlívku bylo odevzdáno 95 platných hlasů a pro pana Ondřeje Škodu bylo odevzdáno 94 platných hlasů.

Do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny byli zvoleni pánové Rozlívka, Raška a Škoda. Jelikož je potřeba zvolit ještě náhradníka, tak opět podle zvoleného volebního řádu postupují do dalšího kola pánové Heler a Matulka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nyní tu poslední informaci, která se bude týkat Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Poslanec Robert Kolář: K volbě zástupců pojištěnců Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny bylo převzato pověřovateli 200 hlasovacích lístků, vydáno bylo 169 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 105 platných lístků a 28 neplatných lístků. 36 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Josefa Egerta bylo odevzdáno 77 platných hlasů, pro pana Richarda Hájka bylo odevzdáno 78 platných hlasů, pro pana Jana Jílka byly odevzdány 3 platné hlasy, pro pana Zdeňka Kadlece byl odevzdán 71 platný hlas, pro pana Petra Pavlíka bylo odevzdáno 77 platných hlasů, pro pana Miroslava Pazourka nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Richarda Švarce bylo odevzdáno 76 platných hlasů, pro pana Jana Slabého bylo odevzdáno 83 platných hlasů, pro pana Dalibora Stejskala bylo odevzdáno 25 platných hlasů, pro pana Jindřicha Šebora bylo odevzdáno 85 platných hlasů, pro pana Romana Titla bylo odevzdáno 75 platných hlasů, pro pana Karla Vašíčka bylo odevzdáno 76 platných hlasů a pro pana Milana Zaorala bylo odevzdáno 77 platných hlasů.

Jako jediný zástupce pojištěnců do Správní rady byl v tomto kole zvolen pan Jindřich Šebor. Podle odhlasovaného volebního řádu postupují do druhého kola všichni zbývající kandidáti, kteří se nacházeli na seznamu v prvním kole.

Tím jsme uzavřeli první kolo všech voleb. Já pouze konstatuji, že druhé kolo je připraveno, jsou připraveny hlasovací lístky, takže pokud je to možné, pane předsedající, je možno ihned zahájit druhé kolo volby.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, chystám se udělat přestávku, která bude trvat do 20.15 hodin, přičemž bych si dovolil oznámit, že se ve 20.00 hodin sejde ke krátké schůzi organizační výbor. Chtěl bych poprosit všechny kolegy a kolegyně, aby byli tolerantní k členům organizačního výboru a pustili je k provedení volby hned na začátku. Děkuji.

(Jednání přerušeno v 19.47 hodin.)

(Přerušené jednání zahájeno ve 20.30 hodin).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali místa, budeme pokračovat. Konstatuji, že jsme projednali bod 32, přičemž probíhá vyhodnocování voleb, které se týká bodu 25.

Dalším bodem je bod 18:

XXXV.

Návrh na zřízení stálé komise pro kontrolu privatizace

Návrh vám byl pro lepší přehled předán. O zařazení tohoto bodu požádala paní poslankyně Orgoníková a proto ji žádám, aby přednesla návrh usnesení a jeho odůvodnění.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace mě vede několik důvodů. Především je nutné konstatovat, že platná právní úprava, týkající se kontrolní činnosti je nedostačující, a to v situaci, kdy je potřebné aktuálně prošetřit konkrétní případy, které privatizaci jako takovou degradují (předsedající nabádá ke klidu), což si, doufám, nikdo z nás nepřeje. Všichni si musíme přiznat, že se takových případů v poslední době a i dříve vyrojilo již několik. Není možné, aby orgán zastupující zájmy občanů prováděl pštrosí politiku v tak společensky závažné oblasti, jakou privatizace je, a po všech kauzách, které nebudu vyjmenovávat, protože je všichni známe. Tyto kauzy nevytvářejí novináři, ty prostě existují.

Pane místopředsedo, prosím vás, ať je klid!

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid, aby bylo rozumět. Děkuji.

Poslankyně Hana Orgoníková: Kromě těchto kauz samostatnou kapitolou jsou případy zvyšování základního jmění akciových společností a tím tedy snižování hodnoty majetku DIKů, kteří o těchto operacích nebyli informováni.

Občané dále zcela oprávněně upozorňují na to, že dozorčí a správní rady nově vznikajících společností jsou obsazovány téměř bezvýhradně funkcionáři původních státních podniků, a na to, že neexistuje rovný přístup k informacím při zpracovávání konkurenčních privatizačních projektů.

Po vyřazení soudů z kontroly právní čistoty privatizačních aktů a přesto, že byl konstituován Nejvyšší kontrolní úřad, myslím si, že účast Poslanecké sněmovny je nezbytná.

Při projednávání návrhu na zřízení komise z poslanců koalice zazněl názor, že kontrolu provádí hospodářský výbor sněmovny, který případné podněty předává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k přešetření. Třeba nemám správné informace, ale nevím o tom, že by hospodářský výbor jakýkoliv podnět NKÚ předal.

Mým úmyslem tedy je, aby Parlament zřídil uvedenou komisi a aby ji vybavil příslušnými pravomocemi, které by umožňovaly vstupovat do jednotlivých privatizačních případů a přezkoumat právní čistotu zvolených postupů. Existence takové komise by měla být mementem pro všechny, kteří by chtěli procesu privatizace zneužít ke svému vlastnímu protizákonnému obohacení.

Podle mých představ by bylo možné vstoupit do případů již uzavřených, protože u některých z nich panuje mnoho nejasností, které jsou předmětem veřejné kritiky. Mnou navrhovaná stálá parlamentní komise by naopak celou situaci i v očích veřejnosti napomohla vyřešit.

Pokud se týká procedurální stránky celé věci, předkládám tento návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak již uvedl pan předsedající, jeho text byl rozdán ve čtvrtek ve večerních hodinách.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vím, že to není tak zajímavé jako fotbal, ale prosím vás, soustřeďte se! Promiňte, prosím pane místopředsedo, to jste měl říci vy!

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se obávám, že není proč napomínat vzhledem ke sportovním utkáním ty, kteří sedí tady. Pokusil jsem se zatím jenom třikrát je vyzvat k tomu, aby ztichli a umožnili vám přednášet. Já se o to pokusím ještě jednou. Dámy a pánové, já vám děkuji za pochopení a zejména za to, že umožníte řečníkovi v klidném prostředí dokončit řeč.

Promiňte, ještě jednu poznámku, hlasovací zařízení bude uvedeno do provozu během několika vteřin. Zatím není o čem hlasovat, chystáme se teprve k otevření rozpravy. Děkuji.

Poslankyně Hana Orgoníková: Já také děkuji.

"Poslanecká sněmovna se usnesla takto:

I. 1. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace.

2. Úkolem komise je na základě podnětů poslanců i z vlastní iniciativy prověřovat ty případy, kdy existují domněnky, že nebylo v rámci privatizace postupováno v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy. Komise však není oprávněna pozastavovat probíhající jednotlivé případy privatizace, avšak je oprávněna upozorňovat příslušné orgány na nesoulad s právními předpisy v takových případech.

Oproti rozdanému materiálu se mění text bodu 3 takto:

3. Dozorčí rada Fondu národního majetku je povinna předávat na vyžádání komisi veškeré požadované informace a členové rady jsou povinni se na požádání dostavit na jednání komise.

4. Komise je složena ze zástupců všech poslaneckých klubů existujících k datu tohoto usnesení. Počet zástupců je dán počtem členů toho kterého poslaneckého klubu a to vždy po jednom zástupci za každých započatých 10 členů klubu. Každý poslanecký klub splňující podmínky tohoto bodu však musí být zastoupen nejméně jedním zástupcem.

5. Komise je schopna usnášení při přítomnosti nejméně poloviny jejích členů a její rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nejméně nadpoloviční většina přítomných členů. Jinak se komise řídí přiměřeně ustanoveními o činnosti výborů Poslanecké sněmovny podle platného jednacího řádu.

6. Činnost a jednání komise řídí její předseda, kterého volí Poslanecká sněmovna mimo počet členů - zástupců poslaneckých klubů.

7. Komise bude Poslanecké sněmovně podávat dílčí zprávy o jednotlivých případech, kterými se zabývá. Komise podává Poslanecké sněmovně komplexní zprávy o své činnosti jednou za 6 kalendářních měsíců.

II. Jako členové stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace byli jednotlivými poslaneckými kluby určeni tito zástupci: (to by se doplnilo podle návrhů poslaneckých klubů).

III. Předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace byl zvolen: (opět by byla provedena volba předsedy).

Představuji si, že by to bylo asi takto: Po rozpravě by bylo hlasování o přijetí té části usnesení, která je označena jako I. Po jejím eventuálním schválení navrhuji přerušit jednání o tomto bodu na určitou dobu, jak se dohodneme. V rámci této doby by měly poslanecké kluby nahlásit své zástupce v komisi a navrhnout kandidáta na předsedu komise. Po uplynutí této doby by mělo dojít k přijetí části usnesení označené II, doplněné o příslušná jména, a k volbám předsedy komise na základě návrhů klubů. Po uskutečnění volby může být přijata sněmovnou i třetí část usnesení doplněná o jméno předsedy komise.

Vážení kolegové a kolegyně, prosím vás, věnujte tomuto návrhu dostatečnou pozornost! Myslím si, že v zájmu nás všech je, aby komise byla zřízena a aby pracovala tak, aby nedocházelo k tomu, že veřejnost má dojem, že privatizace neprobíhá tak, jak má. Byla by to škoda. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové a otevírám rozpravu. Pan poslanec Budinský se hlásí jako první do rozpravy.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno, já bych asi byl poslední z těch, kteří by se bránili tomu, aby jim ubyla práce a aby tu práci, kterou děláme, dělal někdo jiný. Nicméně patří do působnosti hospodářského výboru práce nejenom ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, ale také Fondu národního majetku a tudíž se cítím dotčen a zasažen výtkami ze strany paní poslankyně Orgoníkové a snahou tuto kompetenci hospodářskému výboru odejmout a svěřit ji stálé komisi, která by se tak vlastně stala výborem Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych říci, že hospodářský výbor se otázkami privatizace a Fondu národního majetku soustavně zabývá. K tomu, co jsem zaslechl, když jsem přicházel, a bohužel jsem nebyl ve sněmovně, neboť ještě zasedal organizační výbor, že paní poslankyni Orgoníkové není znám jediný případ, kdy by hospodářský výbor předal orgánům, které k tomu přísluší, nějaký podnět, bych jí chtěl sdělit, že sám jsem podával hospodářskému výboru návrh na předání záležitosti podniku MET Postřelmov nezávislému kontrolnímu úřadu.

Uvádím tento případ jen proto, že byl široce publikován ve sdělovacích prostředcích, a že právě zásah hospodářského výboru byl velice pozitivně kvitován. Také je paní poslankyni Orgoníkové jistě známa záležitost veřejné soutěže na mlékárnu Klatovy, kde jsem taktéž i jménem hospodářského výboru podal na Fond národního majetku podnět na přešetření záležitosti veřejné soutěže.

Pan poslanec Vorlíček mi jistě dosvědčí, jak jsme společně jednali v záležitosti Editio Supraphon, kde jsme podali podnět na Nejvyšší kontrolní úřad.

To je výčet tří, které mě rychle napadly. Každý z poslanců hospodářského výboru dokáže zde dosvědčit, že pan ministr Skalický mnohá obecná rozhodnutí o privatizaci, například o privatizaci Rozvodných energetických podniků a dalších podniků zdůvodňoval v našem výboru. Je také známo, kolikrát byl předseda Fondu národního majetku na našem výboru nebo byl osloven dopisy jednotlivých poslanců.

Chtěl bych také říci, že mi celá záležitost trochu připomíná onu interpelaci o úpadku českého letectví, kdy měla být také zřízena vyšetřovací komise. Přislíbil jsem, že bude zřízena komise hospodářského výboru. Pozval jsem na toto jednání poslance rozpočtového výboru, hospodářského výboru, a to, jak nakonec takové komise pracují, dokládá to, že na tyto komise chodím já a pan poslanec Vorlíček. Čili skutečně važme, kolik stálých komisí naděláme. Je to prostě práce hospodářského výboru. Ujišťuji vás, že ji dělá a už v úvodu našeho prvního jednání jsme se rozhodli, že jeden z místopředsedů - pan poslanec Procházka - by měl iniciovat zřízení komise hospodářského výboru pro privatizaci. V našem výboru se tento způsob práce velice osvědčuje. Pan poslanec Holub je předsedou energetické komise, pan poslanec Vrzal je předsedou komise pro informatiku, pan poslanec Broulík je předsedou komise pro podporu malého a středního podnikání, pan poslanec Zima komise pro telekomunikace, pan poslanec Blažek komise dopravní, pan poslanec Vlček komise pro cestovní ruch.

Nevypočítávám vám to tady proto, abych dokázal, co mají poslanci funkcí, ale tyto komise skutečně pracují a hospodářský výbor schvaluje doporučující usnesení těchto komisí, které podrobně odborně tematiku projednají a z těchto usnesení se potom stávají doporučující usnesení hospodářského výboru, který jako orgán sněmovny má svou váhu a důležitost.

Když pročítám návrh usnesení, je to fakticky zájem vytvořit nový paralelní výbor, který by byl složen na principu poměrného zastoupení. Chtěl bych říci, že počet poslanců této sněmovny je konečný stejně jako je konečný počet místností a počet dnů, ve kterých jednáme. Nevidím skutečně osobně velký přínos v tom, abychom zmnožovali a zvyšovali počet výborů této sněmovny o 10%. Myslím si, že skutečně postačí zřízení komise pro privatizaci při hospodářském výboru a doporučuji Poslanecké sněmovně zdržet se hlasování o tomto návrhu usnesení. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Budinskému, pan poslanec Kraus má faktickou poznámku. Dále se přihlásil o slovo pan poslanec Černý.

Poslanec Michal Kraus: Vážení přítomní, chtěl bych reagovat na slova kolegy Budinského. Myslím, že takovým způsobem, jakým se zahrála do autu tzv. letecká komise, je tedy zářným příkladem toho, jak by se to dělat nemělo. Právě proto, že nebyla zřízena vyšetřovací komise pléna, parlamentu ani hospodářského výboru, ale jakási pseudokomise pro letectví, byl celý problém zahrán krásně do autu a nakonec i sám pan předseda výboru uznal, že takto složená a vytvořená komise s takovou náplní práce nemá smysl. Myslím si, že přesně o totéž se pokouší právě v tomto případě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Černého, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Kužílek.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, mohu jen podpořit slova kolegy Budinského, protože i zemědělský výbor věnuje velkou pozornost privatizaci. Připomenu pouze usnesení, ve kterém zemědělský výbor požádal Nejvyšší kontrolní úřad o provedení kontroly privatizace všech státních statků ze 6 vyjmenovaných bez ohledu na to, kdo ze kterého politického klubu je navrhl, protože samozřejmě všichni máme zájem o to, aby privatizace byla jasná a čitelná pro občany. Ale stejně tak jako kolega Budinský se domnívám, že je lépe soustředit práci ve výborech k této problematice, než vytvářet nové a nové orgány, které potom ubírají možnosti věnovat se ve výborech pořádně práci těchto výborů.

Doporučuji tedy totéž, co kolega Budinský. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Černému, prosím poslance Kužílka, připraví se pan kolega Payne.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych sdělil postoj klubu ODA k tomuto návrhu LSU. Proces privatizace je natolik gigantickou a sledovanou záležitostí, že nemůže být v zájmu ODA, aby cokoliv v něm bylo nějak neprůhledné, nekontrolované apod. Proto také díky hlasům poslanců ODA se tento bod zařadil na program pléna. Nicméně po vyhodnocení návrhu tak, jak byl předložen ze strany LSU jsme dospěli k názoru, že tato forma by byla dost málo efektivní. Zjistili jsme, že priorita v této oblasti leží trochu jinde. Leží v tom, aby se skutečně seriózně zjistilo, kde v mapě privatizace jsou skutečně bílá místa, která dosud nejsou pod nějakou seriózní kontrolou, ať už NKÚ, ať už hospodářského výboru nebo dozorčí rady. Bylo by velmi dobré, a k tomu bychom vyzývali hospodářský výbor, aby se zaměřil na takováto bílá místa, aby se vytypovala. K tomu mohu říci, že na jednání poslaneckého klubu ODA pan ministr Skalický jednoznačně sdělil, že k takovéto aktivitě veškerou svojí vybaveností přispěje a je ochoten k ní dát svůj čas i znalosti. Pakliže bude vytypováno, co je skutečně nepokryto nějakou kontrolou, ODA podpoří jakýkoliv mechanismus, který by bílé místo vyřešil. Zatím se však zdá, že spíše by bylo dobré se zamýšlet, jestli NKÚ, jestli hospodářský výbor, jestli dozorčí rada plní to, co se od nich očekává, naplno. Ale nestřílet takhle v obecné poloze. Takto si dovoluji přednést názor klubu ODA a klub ODA takto předložený návrh nepodpoří. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Prosím pana poslance Payna, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, pokoušel jsem se najít právní rámec toho, co je zde navrženo. S jistým překvapením jsem zjistil, že v jednacím řádu nemáme paragraf, který by říkal, že můžeme zřizovat komise sněmovny. Můžeme zřizovat pouze vyšetřovací komise a sem právě míří můj dotaz. Zda tento návrh je míněn jako vyšetřovací komise, která má pravomoci vyslýchat apod., či zda to má být jen poradní orgán, který ovšem na rozdíl od výborů, například hospodářského výboru, nemá zaručeno právo pozvat si ministra na své jednání.

Pokud je to totiž jen poradní orgán, který má mít možnost hovořit o věcech a přijít s nějakými iniciativami - tady by to zřejmě pak mířilo k tomu, co navrhuje pan poslanec Kužílek, aby transparentnost byla větší - pak si myslím, že je dost dobře možné, aby taková činnost proběhla třeba v hospodářském výboru, který má navíc možnost pozvat si ministra na své jednání, což je právo Ústavou garantované.

Komise - tak jak byla navrhována - nemá ani statut vyšetřovací komise ani pravomoci výboru, a proto si myslím, že by nejspíše nesplnila to, co od toho paní navrhovatelka očekává.

Já bych prosil ujasnění právního statutu, co je zde vlastně navrhováno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Seifer. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, já musím reagovat na předchozího řečníka. Úmyslem navrhovatelky nebylo zpochybnit práci a činnost jednoho z výborů tohoto ctihodného shromáždění. Myslím, že zde jsou analogie. Přiznejme si, že privatizace je ve vývoji společnosti stejně důležitá nebo možná důležitější, než stav masmédií nebo dalších objektů. Já si nemyslím, že stálá komise pro sdělovací prostředky vznikla proto, že někdo nedůvěřoval kulturnímu výboru. Přesto je to v náplni práce kulturního výboru a pan předseda Kozel jistě vede výbor dobře a rozumně. Důvodem vzniku komise jistě nebylo, že by výbor pracoval špatně. Je tu specifikum, které má zvláštní entitu, kde je potřeba zdůraznit význam tohoto problému.

Abych to zkrátil, já si myslím, že privatizace si zaslouží mimořádnou pozornost nejen sdělovacích prostředků, ale i Parlamentu, a že návrh směřoval právě k tomu, aby Parlament této oblasti věnoval zvýšenou pozornost. Nebylo to vyjádření nedůvěry hospodářskému výboru nebo zahraničnímu výboru nebo zemědělskému výboru. Bylo to prostě konstatování, že je to oblast, kde ve veřejnosti jsou velmi často a velmi výrazně vyjadřovány pochybnosti o správnosti těch kterých postupů v této oblasti.

Já si myslím - nyní navážu na slova pana předsedy Payna - že stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky není vyšetřovací komisí. Je to stálá komise, která má na starosti péči o sdělovací prostředky. Nic nevyšetřuje, prostě je ustavena ze zákona a z vůle této sněmovny a plní své funkce pod vedením pana místopředsedy Kasala dostatečně, ne-li dobře.

Já si myslím, že nic nebrání této sněmovně - pokud nechce něco skrývat - aby otevřela prostor a řekla transparentně "ano, my jsme ochotni sledovat a posuzovat tuto speciální otázku privatizace". Hospodářský výbor má ještě mnoho dalších problémů na starosti, nejen privatizaci.

Já bych apeloval na sněmovnu, na poslance, pokud si myslí, že by bylo vhodné hrát s otevřenými kartami, aby otevřeli možnost vytvoření této komise. Pokud je vše v pořádku (pan ministr se mnou bude jistě souhlasit), ať tato komise má možnost toto konstatovat a zatleskat vládě, že to dělá dobře.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu uzavírám. Prosím paní poslankyni Orgoníkovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedající, v rozpravě vystoupili kolegové poslanci Budinský, Kraus, Černý, Kužílek, Payne a Seifer.

Poslanci Budinský a Černý si pochvalovali, jak dobře pracují jejich výbory (což já nezpochybňuji) a doporučili zdržet se hlasování o tomto usnesení.

Pan poslanec Kraus nepodal žádný pozměňovací návrh.

Pan poslanec Kužílek vyzval hospodářský výbor, aby vytypoval bílá místa v privatizačním procesu, která nejsou kontrolována a sdělil, že klub ODA návrh na vytvoření stálé komise pro kontrolu privatizace nepodpoří.

Pan poslanec Payne měl dotaz, zda se má jednat o komisi vyšetřovací či jinou. Nemá to být vyšetřovací komise a poněvadž bude složena z poslanců, tak to, zda poslanci mohou či nemohou pozvat ministra na své jednání, je obsaženo v jiných právních předpisech.

Pan poslanec Seifer nepodal žádný pozměňovací návrh.

V podstatě nebyl podán žádný pozměňovací návrh. Pane místopředsedo, můžete dát hlasovat o návrhu jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Paní poslankyně, pokud si vzpomínám, vy jste navrhovala, abychom nejprve hlasovali o bodu I.

Dovolím si vás odhlásit a požádat o novou prezentaci.

Dámy a pánové, budeme hlasovat o části usnesení, označené I., tak jak nám je přednesla paní poslankyně Orgoníková. Prosím o klid.

Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Prosím o chvíli strpení, nedaří se mi nastartovat hlasování. Daří se mi sice měnit pořadová čísla hlasování, ale nedaří se dosáhnout změny na displeji.

Dámy a pánové, pokusím se znovu o zahájení hlasování o první části usnesení.

Kdo je pro přijetí první části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 220. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 51 pro, 54 proti, 41 se zdrželo hlasování.

Myslím, že dále nemůžeme hlasovat o zbytku návrhu usnesení. Paní navrhovatelka se hlásí o slovo.

Poslankyně Hana Orgoníková: Chci vám jenom poděkovat za hlasování a za to, že jste se potom uklidnili. Jsem zvědavá, jak hlasoval pan poslanec Tomáš Ježek.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Dámy a pánové, tím jsme projednali bod 33. Pan poslanec Budinský se hlásí o slovo.

Poslanec Vladimír Budinský: Jak jsem slíbil poslancům hospodářského výboru, svolávám právě teď hospodářský výbor do místnosti 07.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP