Sobota 9. července 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Budeme hlasovat o celém návrhu poslanců Miroslava Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností, podle sněmovního tisku 967.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 206. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 62 proti, 23 se zdrželo.

Tím jsme projednali další bod. Děkuji panu poslanci Kašpárkovi a panu poslanci Výbornému jako společnému zpravodaji.

Přistoupíme, dámy a pánové, k bodu 26, což je

XXVIII.

Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993

K tomuto bodu bylo rozdáno na lavice usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 133. Zaměstnanecké pojišťovny ze zákona předkládají své bilance a zprávy o výsledcích hospodaření prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Prosím proto nejdříve ministra Jindřicha Vodičku, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegové, dámy a pánové, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny jsou zřizovány podle zákona č. 280/92 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, který byl přijat ČNR na základě poslaneckého návrhu zákona. Podle § 15 tohoto zákona Parlament schvaluje pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a následně pak i bilance a zprávy o výsledcích hospodaření za uplynulý rok.

K dnešnímu dni je zřízeno 22 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, z nichž 17 působilo v roce 1993. Těchto 17 pojišťoven předkládá Parlamentu ke schválení bilance a zprávy o výsledcích hospodaření za rok 1993 ve formě roční účetní závěrky potvrzené auditorem. Při hodnocení výsledků za rok 1993 je třeba vzít v úvahu skutečnost, že pojistné plány na rok 1993 byly schvalovány v Parlamentu v prosinci 1993, tedy v době, kdy výsledky roku 1993 byly již dány a nedaly se příliš ovlivnit. Důvodem opožděného projednávání byly problémy vyplývající z nedostatečné a měnící se legislativní úpravy činnosti zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Rok 1993 byl v hospodaření pojišťoven navíc výjimečný i tím, že pro všechny pojišťovny to byl jejich první rok existence, z hlediska nákladů netypický. Výsledky jednotlivých pojišťoven nejsou vzájemně porovnatelné, protože každá měla individuální podmínky jak v rozjezdových nákladech, tak v počtech pojištěnců, které získala.

Roční účetní závěrky všech pojišťoven byly potvrzeny auditory a projednány s ministerstvem financí, jehož kladné stanovisko je v předkládaném materiálu. Dne 22. června 1994 byly bilance a zprávy o výsledcích hospodaření projednány a schváleny ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Doporučuji proto Poslanecké sněmovně, aby bilance a zprávy o výsledku hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993 schválila.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Jindřichu Vodičkovi a žádám, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Miroslav Raška a informoval o výsledku jednání výboru, případně přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Miroslav Raška: Pane místopředsedo, pane ministře, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na svém zasedání dne 21. června t. r. svým usnesením č. 133/94 po projednání věci doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala toto usnesení. Máte je předloženo před sebou, já je přečtu a pouze technicky doplním na závěr vymezení času, za které bilance a zprávy byly hodnoceny. Takže návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven zřízených na základě zákona č. 280/92 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách za rok 1993.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Raškovi a otvírám rozpravu. Tuto rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a dám hlasovat o návrhu usnesení, které bylo právě předneseno.

Kdo je pro jeho přijetí, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 207. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 51 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Děkuji panu ministru Vodičkovi a panu zpravodaji Raškovi.

Tím jsme, dámy a pánové, projednali bod č. 26. Faktická poznámka.

(Hlas z pléna. Při hlasování tady není 90 poslanců).

Je to návrh na to, abychom se znovu zaprezentovali? Je to návrh na opakování hlasování a zpochybnění výsledku? Ano? (Hlasy: Je to zbytečné). Bylo tak učiněno bezprostředně, nebo takřka bezprostředně po ... (námitky z pléna). Já se s vámi, dámy a pánové, mohu ztotožňovat ve vašem názoru, nicméně byl v souladu s jednacím řádem zpochybněn výsledek hlasování, přestože výsledek byl tak jednoznačný, jak byl jednoznačný. Pan kolega to navrhuje, já jsem vás odhlásil a prosím, abyste se znovu zaprezentovali a budeme o předneseném návrhu usnesení hlasovat ještě jednou. V tomto okamžiku jsme zcela jistě usnášeníschopní, můžeme opakovat hlasování.

Kdo je tedy pro přijetí předneseného návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 208. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat, tentokrát výraznějším počtem hlasů: 71 hlasů pro, 2 proti, 6 se zdrželo. Děkuji.

Tím jsme definitivně projednali bod č. 26 a přistoupíme k projednávání bodu č. 27, což je:

XXIX.

Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 134. Všeobecná zdravotní pojišťovna předkládá svou bilanci a zprávu o výsledcích hospodaření Poslanecké sněmovně přímo. Zprávu o jednání výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny přednese zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Miroslav Čerbák, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedající, dámy a pánové, Všeobecná zdravotní pojišťovna předložila Parlamentu svoji výroční zprávu, která obsahuje bilanci a zprávu o výsledcích hospodaření. Tuto zprávu projednal dne 22. června Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. S přihlédnutím k výsledku nezávislého auditu a s přihlédnutím k vyjádření Ministerstva financí doporučuje výbor Poslanecké sněmovně toto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí výroční zprávu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 1993.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čerbákovi a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Proto rozpravu uzavírám a dávám hlasovat o návrhu usnesení, který byl právě přečten.

Pro jistotu vás odhlásím. Dámy a pánové, v tomto okamžiku můžeme zahájit hlasování o přijetí navrženého usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 209. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 69 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod č. 27 a přistoupíme k projednání dalšího bodu, což je

XXX.

Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993, sněmovní tisk 909

Kromě tohoto tisku bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 229. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Alfred Frommer, informoval o výsledcích jednání výboru a současně, aby přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, výroční zprávu Fondu dětí a mládeže - tisk 909, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s touto zprávou souhlas. Usnesení bylo všem poslancům rozdáno, jak již uvedl pan předsedající, a proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, které předložím nakonec.

Činnost Fondu dětí a mládeže je spojena s předáním majetku bývalého Socialistického svazu mládeže. Současný stav je jednoznačně špatný. Ministerstvo hospodářství řízené ministrem doc. ing. Karlem Dybou CSc., nesplnilo a neplní nadále povinnost předat tento majetek lidu této země. Celá záležitost je předána Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a zdá se, že šetření bude ukončeno do konce září letošního roku. Ubezpečuji sněmovnu, že po seznámení s výsledky kontroly bude včas s tímto seznámena. Vždyť se jedná o loupež ve výši mnohaset miliónů korun.

Ale zpět k Fondu dětí a mládeže. Předkládám tedy ctěné sněmovně návrh usnesení následujícího znění:

Poslanecká sněmovna souhlasí s výroční zprávou Fondu dětí a mládeže, uvedenou v tisku 909.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Frommerovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a dám hlasovat o návrhu usnesení, který právě zazněl.

Kdo je pro jeho přijetí, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 210. Kdo je proti? Zdržel se hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 55 pro, 1 proti, 18 se zdrželo.

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

XXXI.

Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 926. K tomuto bodu bylo rozdáno také usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 223. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Stanislava Bumbová, informovala o výsledcích jednání výboru a současně přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslankyně Stanislava Bumbová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výroční zprávu Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu - tisk 926 - projednala Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky přijala usnesení, jímž doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s výroční zprávou. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně schválit výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, uvedenou v tisku 926, a zároveň doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, kterým doporučí vládě České republiky dořešit veškeré převody práv a závazků souvisejících s dostavbou rozhlasového střediska Pankrác z České republiky na Český rozhlas. Obě usnesení byla všem poslancům rozdána.

Na základě výše uvedeného doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

I. Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu, uvedenou v tisku 926,

II. Poslanecká sněmovna doporučuje vládě urychleně dořešit veškeré převody práv a závazků souvisejících s dostavbou rozhlasového střediska Pankrác z České republiky na Český rozhlas.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Bumbové a otevírám rozpravu.

Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil, a dám hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Je zde jiný návrh, než abychom hlasovali o návrhu usnesení jako o celku? Jestliže tomu tak není, prosím, aby se každý vyjádřil příslušným způsobem v hlasování č. 211.

Kdo je pro přijetí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že usnesení bylo v obou bodech přijato poměrem hlasů 72 pro, 3 proti, 5 se zdrželo.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod 9. Přistoupíme k bodu 30, je to

XXXII.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993

kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1013. K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 228. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Květoslava Čelišová, opět nás informovala o výsledcích jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Paní poslankyně Čelišová není přítomna. Nebudete-li mít námitky, přerušil bych projednávání tohoto bodu a plynule nakráčel do dalšího, což je

XXXIII.

Rezignace člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Pan Vladimír Budinský dopisem z 20. dubna 1994 oznámil předsedovi Poslanecké sněmovny, že se vzdává funkce člena Dozorčí rady Pozemkového fondu v termínu 30. května 1994.

K tomu navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra Budinského na funkci člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky.

Nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu jednání.

Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a dávám hlasovat o právě předneseném návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 212. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 69 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Tím jsme projednali bod č. 31.

Vrátíme se k projednávání přerušeného bodu a já ještě jednou požádám paní poslankyni Květu Čelišovou, aby nás informovala o výsledcích jednání výboru a současně aby přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

XXXII.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal usnesení číslo 229 ze dne 23. 6. 1994 v následujícím znění:

"Výbor po odůvodnění předsedy výboru Fondu dětí a mládeže dr. Vernera, zpravodajské zprávě poslance Frommera a rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1993;

2. pověřuje svého předsedu poslance Františka Kozla, aby informoval předsedu Poslanecké sněmovny -

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážená paní kolegyně, my jsme vstoupili do bodu Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane místopředsedo, já se omlouvám, dozvídám se o tom, že mám být zpravodajem, až nyní při jednání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: V pořádku. Přerušíme tento bod ještě jednou a já bych požádal členy příslušného výboru, aby mezitím vyjasnili otázku toho, kdo nám tento návrh usnesení přednese. Já toto usnesení mám v ruce, ale nejsem členem výboru, takže bych je raději nepředkládal.

Dámy a pánové, přerušíme tedy tento bod a přistoupíme k projednávání dalšího bodu našeho pořadu. Je jím

XXXIV.

Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu Česká republiky

Prosím předsedu zemědělského výboru pana poslance Jana Černého, aby přednesl návrh na volbu a jeho odůvodnění.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru číslo 136 z 22. června 1994.

V tomto usnesení zemědělský výbor PSP ČR doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v souladu se zákonem 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky v § 10 zvolit za člena Dozorčí rady Pozemkového fondu inženýra Pavla Dlouhého.

Stručnou charakteristiku včetně životopisu jste všichni dostali do svých lavic. Vzhledem k tomu, že zemědělský výbor na jedno uprázdněné místo doporučuje jednoho kandidáta, domnívám se, že by volba mohla proběhnout aklamací ve sněmovně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Černému a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Chtěl bych požádat pracovnice Kanceláře, aby nám pomohly před touto volbou upozornit poslance v předsálí, že by bylo dobré se dostavit do sněmovny. Je nás prezentováno 32.

Dovolil jsem si vás odhlásit, zaregistrujte se znovu.

Dámy a pánové, uzavřeli jsme rozpravu k tomuto bodu jednání. Byl přednesen návrh zemědělského výboru na volbu pana Pavla Dlouhého členem Dozorčí rady Pozemkového fondu a vzhledem k tomu, že je jediným kandidátem, navrhl pan kolega Černý volbu aklamací. Nikdo nemá proti tomuto způsobu volby námitku. Prosím, abychom přistoupili k volbě.

Dávám hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby pan ing. Pavel Dlouhý byl zvolen členem Dozorčí rady Pozemkového fondu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 213. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 81 pro, 2 proti, 9 se zdrželo.

Děkuji vám a děkuji panu poslanci Černému za přednesení návrhu.

Dovolím si vrátit se k projednávání přerušeného bodu a dát slovo paní poslankyni Čelišové, aby nás seznámila s průběhem projednávání a návrhem usnesení Poslanecké sněmovny.

XXXII.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993

Poslankyně Květoslava Čelišová: Ještě jednou se moc omlouvám. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1993 na svém jednání 23. června 1994 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně schválit zprávu o činnosti a hospodaření Rady ČTK za rok 1993;

2. žádá radu ČTK, aby do 30. září 1994 předložila výboru teze vymezující možnosti transformace ČTK.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Čelišové a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Není-li jiný návrh, budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku.

Dámy a pánové, kdo je pro přijetí usnesení, které nám bylo právě předloženo, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 214. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 95 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.

Tím jsme projednali bod číslo 30.

Nyní bych si dovolil dát slovo zástupci ověřovatelů panu Robertu Kolářovi, aby nás seznámil s výsledky voleb, které se týkají bodů 18, 19 a 25.

XXI.

Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky celkem čtyř hlasování, která jsme absolvovali. Začnu hlasováním při volbě člena Rady České televize.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 169 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 124 platných hlasovacích lístků a 15 neplatných lístků. 30 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro paní Marii Čížkovou bylo odevzdáno 7 platných hlasů, pro pana Václava Erbena bylo odevzdáno 5 platných hlasů, pro pana Josefa Krejsu byly odevzdány 4 platné hlasy, pro pana Leopolda Hájíčka byly odevzdány 103 platné hlasy, pro paní Martinu Mohylovou byly odevzdány 4 platné hlasy, pro pana Václava Svobodu byly odevzdány 3 platné hlasy a pro pana Václava Vrabce nebyl odevzdán žádný platný hlas.

Do funkce člena Rady České televize byl zvolen pan Leopold Hájíček. Jelikož jsme obsazovali pouze jedno místo, tato volba po prvním kole končí. Bohužel jako jediná.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Konstatujeme tedy, že členem Rady České televize byl zvolen pan ing. Leopold Hájíček. Prosím o další informaci.

XXII.

Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Robert Kolář: Jako další byla volba člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 169 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 127 platných lístků a 9 neplatných lístků. 33 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Miroslava Foreta bylo odevzdáno 13 platných hlasů, pro paní Marii Hakenovou bylo odevzdáno 98 platných hlasů, pro pana Bohuslava Hanuše bylo odevzdáno 98 platných hlasů, pro paní Zdeňku Hůlovou bylo odevzdáno 6 platných hlasů, pro pana Josefa Jozefíka bylo odevzdáno 100 platných hlasů, pro pana Jindřicha Kabáta bylo odevzdáno 95 platných hlasů, pro pana Jana Jakuba Kimla byly odevzdány 4 platné hlasy, pro pana Tomáše Milera byl odevzdán 1 platný hlas, pro pana Josefa Musila bylo odevzdáno 99 platných hlasů, pro pana Jiřího Novotného byl odevzdán 101 platný hlas, pro pana Karla Stejskala bylo odevzdáno 28 platných hlasů, pro pana Petra Štěpánka byly odevzdány 103 platné hlasy, pro pana Oldřicha Tomka byly odevzdány 104 platné hlasy, pro pana Jindřicha Vaněčka byl odevzdán 21 platný hlas a pro pana Miloše Závodného byly odevzdány 23 platné hlasy.

Do funkce člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání byli zvoleni dámy a pánové Hakenová, Hanuš, Jozefík, Kabát, Musil, Novotný, Štěpánek a Tomek. Jelikož jsme měli ve volbě obsazovat devět míst, postupují podle odsouhlaseného volebního řádu další dva v pořadí, kteří získali nejvyšší počet hlasů, a to je pan Karel Stejskal, který získal 28 platných hlasů, a pan Miloš Závodný, který získal 23 platných hlasů. Tito dva budou na hlasovacích lístcích pro druhé kolo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP