Sobota 9. července 1994

Poslanec Vladimír Koronthály: Pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, v rozpravě vystoupili pouze dva poslanci: kolega Přibáň velmi pečlivě analyzoval situaci, nicméně nenavrhl žádné usnesení. V této chvíli nemá smysl, abych polemizoval s některými jeho výroky, které byly podle mého názoru nepřesné, ale není to teď podstatné.

Kolega Řezníček navrhl usnesení, jehož první část, jestli jsem to správně poslouchal, je shodná s návrhem usnesení tak, jak jsem je předložil já. Druhá část je samostatně usnesení. Je tedy zjevné už z tohoto, že bude potřeba hlasovat o jednotlivých částech.

Mám tedy za to, že nejdříve bychom měli hlasovat o usnesení, které jsem už předložil. K osvěžení opakuji: Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, uvedenou v tisku 855 a 855 A).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, děkuji. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat o první části tak, jak ji přednesl společný zpravodaj.

Jedná se o 121. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 58, proti 76, zdrželo se 25 poslanců.

Poslanec Vladimír Koronthály: V dané situaci nevím přesně jak postupovat, protože jiné usnesení nebylo navrženo. Čili lze pouze konstatovat, že návrh na schválení zprávy nebyl přijat. Nicméně se domnívám, že druhá část usnesení navržená kolegou Řezníčkem má smysl i v této situaci. Dovolím si ji zopakovat: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby předložila do 30. 12. 1994 návrh zásad nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, budeme hlasovat o této části usnesení. Jedná se o 122. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 102, proti 8, zdrželo se 51 poslanců.

Mohu konstatovat, že jsme skončili projednávání tohoto bodu. Hlásí se ještě kolega Přibáň.

Poslanec Martin Přibáň: Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že jestliže jsme před několika minutami nepřijali usnesení, které souhlasilo se zprávou Rady, resp. které přijímalo zprávu Rady, z toho vyplývá, že tento Parlament již podruhé neschválil zprávu Rady, a dovoluji si proto navrhnout jako další bod programu "Odvolání Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysíláni". Je to procedurální návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o nový bod. Jedná se o procedurální návrh, musím o něm dát hlasovat hned, ale protože byl přihlášen ještě kolega Seifer... (posl. Seifer z místa: to je totožné). Děkuji. Ještě kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dovolil bych si před hlasováním o tomto návrhu požádat o přestávku pro jednání klubů na 20 minut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Sejdeme se tedy v 10.10 hodin.

(Schůze přerušena v 9.50 do 10.10 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.21 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o návrhu zařazení nového bodu pana kolegy Přibáně. Ptám se pana kolegy Přibáně, jestli správně cituji nový bod: Odvolání Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. (Ano.) Děkuji. Pane kolego, ještě jednou se zeptám: Odvolání členů Rady nebo Rady? Členů Rady. Děkuji.

Dámy a pánové, budeme hlasovat, prosím, abyste se zaregistrovali. Jedná se o 123. hlasování.

Kdo podporuje návrh na zařazení nového bodu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro 104, proti 44, zdrželo se 21, nehlasovali 3.

Nyní poprosím pana kolegu Přibáně, aby přednesl návrh na usnesení.

XIII.

Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Přibáň: Navrhl bych velice stručné usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky využívá svého práva podle § 5 zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, a odvolává Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu k přednesenému návrhu usnesení. Hlásí se pan kolega Přibáň.

Poslanec Martin Přibáň: Chtěl bych to ještě zpřesnit - s datem k dnešnímu dni.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Nemám nic proti té druhé části - odvolává - jenom nevím, do jaké míry využívá svého práva. Mně se to zdá zmatečné. Samozřejmě, že má právo a nějakým způsobem s tím naložit, čili buď odvolává, nebo neodvolává. Jestli to náhodou nechce zpřesnit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, mohu váš návrh chápat takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává podle § 5 zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ke dni 9. 7. 1994 Radu. Navrhovatel souhlasí. Hlásí se kolega Koronthály.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, jenom malý pozměňovací návrh - s účinností ke dni zvolení alespoň pěti členů nové Rady.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má pan kolega Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: I když rozumím myšlence a celkem bych se přimlouval za to, aby byla okamžitě ustavena nová Rada do činnosti v případě, že by návrh byl přijat, domnívám se, že takto podmínečně to není možné přijmout, protože jak bychom mohli do neodvolané Rady navolit 5 nových členů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nicméně pokud to pan kolega Koronthály neodvolá, musí být o tom hlasováno. Trváte na tom, aby se hlasovalo? (Ano.) Slovo má kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, nechci rozvíjet polemiku, ale myslím si, že to není tak nemožné, protože když zvolíme ty nové s účinností naopak zase od tohoto data, tak se nic špatného neděje a je to zcela možné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Koronthály trvá na svém pozměňovacím návrhu a budeme o něm hlasovat. (Potlesk.) Rozpravu tedy uzavírám a budeme hlasovat. Poprosím pana kolegu Přibáně, aby ještě jednou zopakoval návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Koronthályho, který k mému návrhu - to znamená ke znění "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (k mému návrhu upravenému za pomoci kolegy Vyvadila) na základě § 5 zákona č. 103/1992 Sb. odvolává Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ke dni zvolení minimálně pěti členů nové Rady."

Prosil bych hlasovat nyní o posledních slovech, která jsem vypustil z úst - "ke dni zvolení nejméně pěti členů nové Rady". Zavedeme tedy novou Radu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Promiňte, pane předsedající, ale já se domnívám, že věta se musí rozdělit. Nedává logiku. Musí být tečka za tím, co odvolává, potom musí být nově naformulována věta, že "Tato Rada přestane vykonávat svou funkci ve chvíli, kdy bude navolena." Ale je odvolána. Tento výklad, pokud by toto bylo přijato, je nejméně dvojí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Myslím si, že v rozpravě nebyly předneseny jiné návrhy než tyto dva a předkladatelé na nich trvají. S další faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, bohužel musím konstatovat, že prvním pozměňovacím návrhem byl pozměňovací návrh kolegy Vyvadila.

Poslanec Martin Přibáň: Chtěl bych pana kolegu Stodůlku upozornit, že jsem jako předkladatel akceptoval návrh kolegy Vyvadila jako zpřesnění mého návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě jednou se hlásí kolega Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Bohužel musím pana kolegu Přibáně upozornit, že podle jednacího řádu nemůže zpřesnit návrh. Konstatuji, že prvním pozměňovacím návrhem byl návrh kolegy Vyvadila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme totiž hlasovat o návrhu usnesení podle návrhu kolegy Vyvadila, který převzal předkladatel v rozpravě, tedy přesně podle jednacího řádu. Kolega Vyvadil ještě chce upřesnit.

Poslanec Jiří Vyvadil: Už zase z toho děláme divadlo. Já jsem přece nepodal žádný pozměňovací návrh. Zeptal jsem se, zda se nechce zpřesnit návrh, který byl zpřesněn. Nevím, o čem je řeč. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že problém je ve snaze předsedajícího rychle vyřídit tento bod, ale to není tak úplně nutné. Cílem není mít za sebou bod, ale cílem je dobře ho vyřešit.

Kolega Zemina má dost pravdu v tom, že výklady mohou být různé. Myslím si, že není problémem, aby předsedající na základě toho, jak vidí situaci, přerušil tento bod před ukončením rozpravy tak, aby zpravodaj a navrhovatelé mohli s pomocí legislativy formulovat návrh přesně tak, jak byl myšlen, aby poté nemohlo dojít k nějakým problémům. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vzhledem k tomu, že rozprava je již ukončena, nezbývá mi nic jiného, než nechat vyjádřit sněmovnu. Myslím si, že je dost svéprávná.

Poslanec Martin Přibáň: Zopakuji to tedy ještě jednou. Mám sice velmi skromné mínění o svých schopnostech, ale myslím, že dokážu oddělit čtyři slova na konci usnesení od mého původního návrhu, která navrhoval pan kolega Koronthály.

Pan kolega Koronthály navrhl za text usnesení, který již všichni znáte velmi dobře, slova "ke dni zvolení nejméně 5 členů nové rady".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 124. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 31, proti 83, zdrželo se 61 poslanců. Prosím, pane kolego.

Poslanec Martin Přibáň: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení tak, jak jsem jej podal já za pomoci kolegy Vyvadila, a sice

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na základě § 5 zákona 103/1992 Sb. odvolává k dnešnímu dni Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 125. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 104, proti 42, zdrželo se 29 poslanců.

Děkuji pane kolego, tím jsme se vypořádali s bodem 9 a).

Přistoupíme k bodu 10, kterým je

XIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícímu látkami, ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb., podle sněmovního tisku 957

Společnou zprávu výborů k němu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1061.

Hlásí se kolega Matulka s faktickou poznámkou.

Poslanec Dalibor Matulka: Hlásil jsem se, pane předsedající, ještě předtím, než jste otevřel tento bod, s procedurálním návrhem. Vzhledem k tomu, jak byl vyřízen bod předchozí, byla odvolána Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, podávám procedurální návrh, aby z pořadu schůze byl vyřazen bod č. 18 Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, neboť tento bod postrádá smysl. Rada neexistuje, nemůže do ní být volen člen rady. Dávám tedy návrh vyřadit tento bod z pořadu schůze s tím, že samozřejmě předpokládám, že na příští schůzi bude pravděpodobně na návrh organizačního výboru zařazen bod Volba rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Faktická poznámka - kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Mám jenom jednu poznámku. Rada existuje, jenom nemá své členy. Není v žádném případě pravda, že by neexistovala, nezrušili jsme zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Pokládal jsem za nutné to udělat až v bodě 18, ale protože to zde zaznělo, dávám návrh, aby bod 18 byl přejmenován na Volba členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - doplněno "ů".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dovolím si vznést protest proti postupu pana poslance Bendy, neboť vedl rozpravu k mému procedurálnímu návrhu. Prosím, aby tak příště nečinil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Považuji to za dva procedurální návrhy. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Matulky na vyřazení bodu 18 podle schváleného programu. Jedná se o 126. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 56 poslanců, proti 67, zdrželo se 30 poslanců.

Pak je zde druhý procedurální návrh kolegy Bendy, aby bod 18 byl změněn na text "Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání". Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu pana kolegy Bendy. Jedná se o 127. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 130, proti 10, zdrželo se 21 poslanců.

Nyní přistoupíme k bodu 10 podle programu. Jedná se o Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o ovzduší.

Dovolte mi tuto zkratku, neb jsem v minulém přednesu uvedl celou úvodní klausuli. Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 957 a společnou zprávu výborů k němu jako tisk 1061. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr životního prostředí pan František Benda. Pane ministře, prosím, abyste se ujal slova. Vás, dámy a pánové, prosím o klid.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové. Protože předkládaný vládní návrh novely zákona, který zkráceně můžeme nazvat o ovzduší, velmi těsně souvisí s problematikou, kterou se před několika okamžiky ještě sněmovna zabývala, a sice problematikou ochrany ovzduší obecně, dovolte mi, abych svého vystoupení využil i k tomu, abych ocenil pozornost, kterou jste věnovali projednávání návrhu zákona, který by měl významně přispět k řešení velice naléhavé potřeby životního prostředí, a sice zlepšení stavu ovzduší.

Chtěl bych ocenit nejen tuto pozornost, se kterou jsme se setkávali nejen zde ve sněmovně, ale já i moji spolupracovníci v kuloárech v diskusích s vámi, ale chtěl bych také především ocenit výsledky hlasování, které pro mne osobně znamenají významnou posilu pokud jde o důvěru v to, jakým způsobem Sněmovna vnímá potřeby životního prostředí.

Chtěl bych vás ujistit, že jste skutečně schválili použití prostředků do oblasti, která je jednoznačnou prioritou a já garantuji - jak jsem již v rozpravě uvedl - záruky za způsob použití těchto prostředků ve smyslu debaty.

Nyní mi dovolte, abych se věnoval předkládanému návrhu.

Jsou to přibližně tři roky, kdy byl přijat zákon o ochraně ovzduší. Tříletá zkušenost ukazuje, že zákon o ovzduší a právní předpisy na něj navazující se v praktickém životě úspěšně prosazují a zásadním způsobem přispívají ke snížení znečišťování ovzduší. Podrobné vyhodnocení účinnosti zákona a souvisejících předpisů, které provedlo Ministerstvo životního prostředí v minulém roce, však ukázalo řadu procesních a věcných nedostatků, které dosažení plné účinnosti zákona dosud brání. Proto mi dovolte, abych vám blíže a stručně představil vládní návrh novely zákona č. 309/91 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 218/92 Sb. a zákona 389/91 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, jak ji schválila vláda dne 6. 4. t. r. svým usnesením č. 176.

Předkládaná novela řadu ustanovení obou zákonů precizuje a doplňuje tak, aby zjištěné procesní a věcné nedostatky odstranila, a navíc reaguje na řadu změn právního řádu České republiky, k nimž v posledních třech letech došlo, především však na změny, které vyplývají ze změny státoprávního uspořádání.

Návrh novely se dotýká celkem 13 problémových okruhů. Úkoly jsou řazeny v pořadí, jak je předkládaný návrh zahrnuje:

- stanovení nejvýše přípustného stupně znečištění vyjádřeného jako přípustná tmavost kouře

- doplňování seznamu látek a kategorie zdrojů znečišťujících ovzduší

- schvalování regulačních řádů zdrojů znečišťování ovzduší

- kontrola emisí mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

- souhlas orgánů ochrany ovzduší se změnami využití technologických zařízení

- změna pořádkové lhůty pro stanovení dočasných emisních limitů pro stávající zdroje

- změny ve způsobu vyhlašování varovných opatření při smogových situacích a kompetencí k vyhlašování varovných a regulačních opatření

- rozšíření kompetencí okresních úřadů o kontrolu dodržování požadavků na kvalitu paliv

- rozšíření působnosti obcí o zmocnění upravit obecně závaznou vyhláškou požadavky na druh paliva pro malé zdroje znečišťování v obcích

- úprava správy poplatků a pokut za znečišťování ovzduší

- úprava působnosti ministerstva životního prostředí vyplývající ze zániku bývalých federálních orgánů

- vypuštění dosud neuplatněného zmocnění ministerstva zdravotnictví vydat vyhlášku k opatřením po dobu smogových situací

- doplnění sazby poplatků pro malé zdroje znečišťování, která se netýká zdrojů nevyužívaných v podnikatelské činnosti.

Podrobné zdůvodnění jednotlivých změn a doplňků naleznete v důvodové zprávě k vládnímu návrhu novely, parlamentní tisk 957.

Ke společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny, parlamentní tisk 1061, konstatuji, že navrhované úpravy nejsou v rozporu s vládním návrhem novely a po věcné i legislativní stránce byly mj. konzultovány též s ministerstvem životního prostředí.

Dovolte mi, vážené paní poslankyně a páni poslanci, abych vám závěrem doporučil, abyste předložený návrh zákona schválili.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny, poslanec Josef Effenberger a informoval nás o jednání výborů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP