Sobota 9. července 1994

(Schůze opět zahájena v 9.08 hodin.)

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

9. července 1994 v 9.08 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP P. Tollner a 184 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, z pověření předsedy Poslanecké sněmovny zahajuji třetí jednací den 21. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Podle prezenční listiny je přítomno 100 poslanců. Prosím vás všechny, abyste se zaregistrovali, pokud jste tak ještě neučinili, prostřednictvím identifikačních karet.

Hlásí se pan poslanec Unger.

Poslanec Jaroslav Unger: Pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, poslanci Moravské národní strany, Petr Kavan, Jiří Bílý a Jaroslav Unger jsou přítomni na dnešním jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Je zaprezentováno 96 poslanců. Jsme tedy schopni se usnášet.

Pan poslanec Frommer.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, pane předsedající, vážení kolegové, podobně jako kolega z Moravské národní strany mám i já stejně důležité sdělení. Prosím, abyste tomu věnovali stejnou pozornost. Volané číslo neexistuje. (Potlesk. Smích v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ze schváleného pořadu jsme dosud projednali 9 bodů. U jednoho z nich jsme jednání přerušili. K projednávání nebo dokončení nám tedy zbývá 30 bodů.

Nejdříve dokončíme přerušený 5. bod schváleného pořadu a potom projednáme zbývající body ve stanoveném pořadí. Bodem 5 je tedy

V.

Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovního tisku 915

Dámy a pánové, dovolte mi, abych na návrh nebo se souhlasem politického grémia a v souladu s jednacím řádem navrhl sněmovně, abychom postupovali v tomto bodu následujícím způsobem. Dovolte mi, abych otevřel rozpravu k tomuto bodu podle § 25 a) a 26 jednacího řádu s tím, že nyní v rámci rozpravy mohou být předneseny návrhy, které modifikují, řekněme, náš ne úplný šťastný postup včera. Má někdo k přednesenému návrhu připomínky? Nejsou.

Do rozpravy se jako první přihlásil pan kolega Třebický. Předávám mu slovo.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, včerejší nešťastný krok spatřuji v tom, že jsme přijali první návrh pana kolegy Libora Nováka staršího a upustili jsme od společné zprávy, přičemž modifikace jeho dalšího druhého návrhu a jeho úpravy vlastně končily ve znění původní společné zprávy.

Po dohodě s navrhovatelem navrhuji a doporučuji postup, abychom revokovali své původní usnesení k prvnímu návrhu s tím, že pan Libor Novák upustí od návrhu pod č. 2. Pak by byl standardní postup, kdy ke znění společné zprávy bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, jak je máme v písemné formě před sebou.

Využil bych ještě této chvíle k tomu, abych opravil některé drobnější tiskové závady v seznamu pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že jsme se včera snažili moc, abychom to ještě stihli na včerejším jednání, poprosil bych, abyste si opravili u návrhů poslance Franka, těsně nad čarou, kde je napsáno "v obcích specifikovat zvláštními předpisy" slovo "specifikovat" změnit na "specifikovaných zvláštními předpisy".

Dále u pana poslance Sojky je drobná tisková chyba, ve druhém řádku, kde je napsáno "Poslanecká sněmovny", má být správně "Poslanecká sněmovna". Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí kolega Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, nerad vystupuji opakovaně k jedné věci, avšak je to příležitost k tomu, abychom si přece jenom nalili čistého vína pokud se týká základního myšlenkového pozadí tohoto sporu. Současně bych se pokusil naposledy apelovat na zdravou soudnost. Ono pozadí spočívá v obecně skeptickém pohledu v některých politických kruzích na záležitosti životního prostředí, jakožto na záležitosti druhořadé co se týká priorit, odložitelné, případně řešitelné automaticky v rámci ekonomické transformace a někdy dokonce jako by uměle vykonstruované.

Z toho potom plyne ten důsledek, že většinou peníze, finanční prostředky do této sféry jsou uvolňovány třesoucí se rukou, s obavami, zda by náhodou pro tyto peníze se nenašlo lepší a ekonomičtější použití. To je také úkaz, který provází tento návrh a jistý nevlídný pohled vlády, který jej provází, je právě důsledkem oněch obecných přístupů.

Domnívám se, že kdyby zpracovatelé zákona místo 6 mld. navrhli miliardy tři, dočkali bychom se kontrování ze strany vlády v protinávrhu, který by patrně doporučil 1,5 miliardy. Přitom celkem i z běžných pohledů se ukazuje, že se nejedná o žádné zelené peníze, nýbrž řekněme o pozdvižení jistého civilizačního standardu a občanské úrovně. Nic víc a nic méně. Ty peníze prostě do té sféry budou muset přijít dříve či později, tak jako tak.

Ovšem ve snaze docílit jakéhosi kompromisu a zároveň nějak zachránit původní návrh a tedy respektovat a zohlednit onen skeptický přístup vlády, leží před námi nejméně dva podle mého názoru velmi pochybné pozměňovací návrhy. O tom jsem již mluvil včera a nezbývá, než to zopakovat. Musím trvat na tom, že kritické slovíčko "až" v jednom z oněch návrhů je likvidační z hlediska záměrů tohoto zákona, protože znamená, že tyto peníze nejsou přikázány na uvolnění ze zákona, nýbrž dává se jakási možnost. Dává se možnost uzavřít jakousi sousedskou dohodu v případě, že tomu bude mysl rozhodujících míst příznivě nakloněna. To je znatelný odklon od základního záměru.

Pokud se týká vloženého textu na základě rozhodnutí vlády, pak to neznamená nic jiného, než že vláda bude rozhodovat o již rozhodnutém. Zákon něco ustanoví, něco přidělí, avšak bude to dále předmětem pochybností a dalšího rozhodování, což je velmi podivné. Připodobnil bych to k situaci při standardním rozpočtování, kdy by dejme tomu v územních rozpočtech určitá dotace jdoucí na okresy byla pojata tímto způsobem: Dostanete 50 miliónů, ale ještě to rozhodne dodatečně vláda. Prosím vás, uvažte sami logiku této věci. A to nemluvím ještě o tom, kdyby tu bylo ono slovíčko "až" 50 miliónů.

Nebudu dále zdržovat. Domnívám se, že takto pojatý zákon prostě není zákonem. Je nanejvýše morální výzvou, aby v případě, že bude "ruka Páně" otevřena, byly peníze použity naznačeným způsobem. Domnívám se, že v takovémto případě se nejedná o zákon. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Omlouvám se panu kolegovi Třebickému za to, že jsem nepostupoval přesně podle jednacího řádu, a tudíž vás vyzývám, abychom podle odstavce 3, § 26 jednacího řádu okamžitě hlasovali o způsobu projednávání. O návrhu kolegy Třebického tedy je třeba nechat okamžitě hlasovat, neboť právě to rozhodne o způsobu projednávání. Je každému jasné, o čem budeme hlasovat? Je. Děkuji. (Hlasy: Není.) Není. Prosím pana kolegu, aby zopakoval to, o čem budeme hlasovat.

Poslanec Jan Třebický: Já jsem navrhl, pane místopředsedo, abychom revokovali své původní usnesení k prvnímu návrhu pana poslance Libora Nováka staršího s tím, že jeho druhý návrh po projednání s mým bude stažen a bude možno postupovat klasickým způsobem, tedy hlasováním o jednotlivých návrzích tak, jak je máme před sebou na přehledu ve znění společné zprávy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, já si dovolím doplnit tím, že podle § 25 a), cituji: " Byl-li návrh projednán ve výboru a byla-li vypracována písemná zpráva (což v tomto případě byla) obsahující změny návrhu, projednává Česká národní rada návrh ve znění této zprávy, pokud se ČNR neusnesla jinak." Ale podle odstavce 3 o návrhu týkajícím se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci. Proto musíme nechat hlasovat o tomto návrhu. Je to každému jasné? Děkuji.

Zahajuji 114. hlasování. Ptám se, kdo podporuje návrh kolegy Třebického? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 133, proti 11, zdrželo se 12, nehlasovalo 7 poslanců.

Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy? Není-li tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana kolegy Ježka, jestli se chce vyjádřit? (Poznámka ze sálu.) Rozprava byla ukončena. Chcete upřesnit? Prosím, nedá se nic dělat, omlouvám se tomu, koho jsem ještě neviděl, že se hlásí.

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Já se domnívám, že můj návrh, který jsem dával jako pozměňující, nic nemění na skutečnosti, na tom, co jsme před chvílí hlasováním přijali, protože návrh rozšiřuje od toho slova "ovzduší" ve městech a obcích specifikovaných zvláštními předpisy s odkazem na bod 1, a to zejména na - a text pokračuje nákupem, výstavbou dodatečných tepelných izolací atd. a odkaz 1 by byl až na závěr: "vyhláškami ministerstva životního prostředí" atd. Tím by text končil. Čili se domnívám, že tím jsem nenarušil podstatu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, to je upřesnění návrhu. Rozprava je tedy uzavřena. Pan kolega Ježek se nehlásí, prosím tedy společného zpravodaje, aby se ujal své funkce.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, tak jak jsme nyní rozhodli, bylo by vhodné dát hlasovat o revokaci našeho včerejšího usnesení.

První návrh přednesl pan poslanec Budinský. Navrhuje před slova "6,1 mld Kč" vložit slovo "až". Navrhovatel nesouhlasí, společný zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 115. hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 46, proti 99, 15 poslanců a poslankyň se zdrželo hlasování.

Poslanec Jan Třebický: V pořadí druhý návrh přednesl pan poslanec Šafařík. Doporučuje vložit nový článek II a přečíslovat článek III, tak jak je uvedeno v seznamu.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Já jsem to stanovisko říkal už včera a zastávám velmi silně názor, že návrh pana poslance Šafaříka je sice místný, ale ne do tohoto zákona, neboť zjednává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu cestu ke kontrole majetku, která v tomto případě je zbytečná, neboť se jedná o majetek státu. Zvláštní účet, o kterém je řeč, je majetek ministerstva privatizace a tudíž cesta je tam zjednaná a toto je vlastně vrubání se do otevřených dveří. Takže toto je zcela zbytečné a je třeba tuto myšlenku vtělenou do tohoto paragrafu dát někam jinam, ale ne do tohoto zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan společný zpravodaj.

Poslanec Jan Třebický: Navrhovatel nesouhlasí, společný zpravodaj rovněž nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 116. hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42, proti 59, zdrželo se 62 poslanců.

Poslanec Jan Třebický: Třetí návrh přednesl pan poslanec Frank, který ho před chvílí upřesnil. Navrhovatel nedoporučuje, společný zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 117. hlasování. Ptám se kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 31, proti 85, zdrželo se 48 poslanců.

Poslanec Jan Třebický: Poslední návrh přednesl pan poslanec Effenberger a navrhuje vypustit v § 15 odst. 2 písm. j), a to slova v něm "na základě rozhodnutí vlády". Navrhovatel silně doporučuje. Já nemám silné stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 118. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 105, proti 27, zdrželo se 33 poslanců.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy ke společné zprávě a je možné dát hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan místopředseda Kalvoda má jako poslanec náhradní kartu č. 6. Pan kolega Votava náhradní kartu č. 5. Pan kolega Bílý č. 2. Pan kolega Raška č. 4.

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pana poslance Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb. podle sněmovního tisku 915 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1062 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se, kdo ve 119. hlasování tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro hlasovalo 147, proti 8, zdrželo se 9 poslanců. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

Děkuji společnému zpravodajovi a děkuji předkladateli. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, pan poslanec Sojka avizoval návrh doprovodného usnesení, které máme rovněž v závěru přehledu pozměňovacích návrhů. Prosím, abyste dal hlasovat i o něm.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Je zřetelné, o čem hlasujeme, dámy a pánové? Je. Můžeme hlasovat o návrhu jako celku? Pan kolega Sojka souhlasí.

Ptám se tedy, kdo ve 120. hlasování podporuje tento návrh poslance Sojky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 75 poslanců, proti 30, zdrželo se 53 poslanců, nehlasovalo 5.

Ještě jednou děkuji společnému zpravodaji. Tím jsme se vyrovnali s bodem 5. Podle schváleného programu přistupujeme k bodu 9, kterým je

XII.

Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovních tisků 855, 855 A

Na minulé schůzi Poslanecké sněmovny jsme tuto zprávu podle tisku 855 neschválili a uložili jsme Radě zprávu doplnit o chybějící skutečnosti. Doplněk zprávy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 855 A.

K tomuto bodu bylo rozdáno také usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 224.

Nyní prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce tohoto výboru, pan poslanec Vladimír Koronthály, seznámil nás s výsledkem jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, Zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání uvedenou v tisku 855 a v dodatku ke zprávě uvedeném v tisku 855 A projednala Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky po projednání tohoto bodu nepřijala žádné usnesení. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně schválit Zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, uvedenou v tisku 855 a 855 A. Toto usnesení bylo všem poslancům rozdáno.

Na základě výše uvedeného doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje Zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, uvedenou v tisku 855 a 855 A.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan kolega Přibáň. Prosím, aby se ujal slova. Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Ostatní poslance a členy vlády prosím o klid.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi pouze pár věcných poznámek k několikastránkovému textu nazvanému Doplněk zprávy o stavu vysílání a o činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Budu v této věci pokud možno co nejstručnější, protože podstata problému je podle mého názoru v něčem jiném.

Rada vůbec poprvé za své existence sepsala text reagující na povinnost, kterou jí ukládá § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Totiž stanovit koncepci rozvoje tohoto vysílání.

Nechci polemizovat s jednotlivými myšlenkami v textu obsaženými, i když si nejsem zcela jist, zda je naším úkolem konstatovat, zda koncepce je či není nebo posuzovat, jaká že taková koncepce je. Mohu souhlasit s tím, že např. České televizi Rada pro vysílání přeje dva programy a soukromé pouze jeden, chci ale vědět, jak Rada k tomuto názoru dospěla, protože tvrzení autorů, že v tomto vychází pouze z pozorování souběžného vysílání České televize a Novy, mi připadá nedostatečné a nekoncepční.

Mohu souhlasit s tím, že Rada odmítá možnost udělení licencí individuálním žadatelům o regionální vysílání jako neperspektivní, budu-li vědět, že nevychází pouze ze zkušeností s vysíláním regionálního vysílače Premiéry TV. Jinak mě tento postoj a priori diskriminující žadatele opět nepřipadá příliš koncepční.

Mohu souhlasit s tím, že - cituji - Rada hodlá po přijetí zákona o neziskových právnických osobách vytvořit prostor pro tzv. třetí sektor vysílání, tzv. nonprofitní rádia. Konec citátu. Chci ale alespoň základní informace o představách Rady, jak tento třetí sektor realizovat, když už je zařazen v tomto koncepčním materiálu.

Zastavím se chvíli u koncepce Rady v otázce licenčních řízení. Jedna část koncepčního materiálu je nazvaná "Hlediska, ke kterým musí Rada při udělení licence přihlédnout", veledůležitá stať - chtělo by se říci - tak důležitá, že si ji dovolím citovat téměř celou, aniž bych vás příliš zdržel. Cituji: Hlediska jsou v obecné podobě vymezena zákonem. V rozhodovací praxi Rady se utvořil flexibilní systém hledisek, která slouží k posuzování a hodnocení jednotlivých žadatelů. Tato hlediska jsou v jednotlivých typech licenčních řízení i v jednotlivých regionech a lokalitách odlišná. Konec citátu. Toť vše o hlediscích, toť vše o koncepci.

Obávám se, že informovanost Parlamentu se po přečtení tohoto materiálu příliš nezvýšila. K informaci o průběhu některých licenčních řízení je namístě poukázat na nedokonalost legislativy, upravující tuto důležitou součást v činnosti Rady. Ta si sice vymezila ve svém statutu pojem "uzávěrka přihlášek", nakládá s ní přesně ale tak, jak se jí hodí. Ve většině případů se všichni žadatelé domnívají, že musí k určitému datu odevzdat přihlášku do soutěže o nejlepší projekt. Z takto přihlášených pak Rada vybírá. Přihlásí-li se však ale někdo dávno po termínu, ale přece jen o něco dříve než řízení proběhne, je posuzován jako by se přihlásil v termínu. Týká se to např. regionu Zlín. Když jsem na situaci poukázal poprvé, bylo mi řečeno, že společnost Ateliéry Zlín využila svého práva požádat o prodloužení termínu. Jelikož toto však bylo v rozporu se zákonem o vysílání, byla druhá odpověď zcela jiná. Řízení je zahájeno přihláškou, termín uzávěrky nehraje žádnou roli. Nechám na posouzení sněmovně, zda Rada nedostatků v zákonech využívá, nebo zda na ně doplácí.

Poslední věcná poznámka se týká informační úrovně kapitoly nazvané Informace o právním stavu soukromého celoplošného televizního vysílání. Rada nevyvrátila, ale ani nevyvracela obavy z možného porušení zákona 468/1991 Sb. Rada pouze konstatuje, že je všechno v pořádku, přičemž na důkaz úrovně této odpovědi si dovolím ocitovat opět dvě po sobě jdoucí věty, které jediné se vyjadřují k meritu věci. Cituji: Účast CET 21 ve společnosti ČNTS je vyjádřena nepeněžitým vkladem, to je finančním ohodnocením licence. Licence jako taková do České nezávislé televizní společnosti vložena není a je oddělena od všech ostatních aktivit České nezávislé televizní společnosti. Konec citátu.

Snad se mnou budete souhlasit, že v tomto případe nejde o tápání Rady v bludišti nedokonalých zákonů, ale zřejmě o něco jiného.

Vážené dámy, vážení pánové, naše dnešní jednání není motivováno pouze posuzováním zprávy Rady pro televizní a rozhlasové vysílání. V pozadí je fakt, že dvojí neschválení Zprávy může vést k odvolání této Rady. Vzájemně si odporující ustanovení jednoho zákona, který nás na jedné straně činí odpovědnými za činnost Rady, na straně druhé nám ale umožňuje posuzovat tuto činnost pouze přes Zprávu, nutně relativizuje objektivnost našeho počínání.

Chci kritizovat činnost a na základě této kritiky žádat o schválení zprávy? Mohu být hned odmítnut s poukazem na ustanovení § 5 odst. 4 zákona o Radě: "Nevšímej si činnosti, všímej si zprávy!" Zodpovědný jsem ale za činnost Rady, ne za zprávu. Začnu Tedy hledat doklady pro svůj postoj k současné Radě v textu zprávy a jsem odmítnut znovu. Kdo prý chce psa bít, hůl si vždy najde. A aby to nebylo tak jednoduché, vznáší se nad námi neurčitá, ale o to silnější obava, že existují mocné síly, které si nepřejí vůbec žádnou Radu, někteří z nás zase s činností Rady vůbec nesouhlasí, obávají se ale kontrolního vakua, které vznikne, pokud Parlament Radu odvolá nebo nezvolí. Toto všechno naše jednání a hlasování ovlivňuje a obávám se, že ovlivňovat bude.

Chtěl bych toto ctihodné shromáždění závěrem požádat o jedno: Nenechme se unést vykladači zákona a posuzujme Radu, kterou jsme zvolili a kterou jedině my můžeme hodnotit až k odvolání. Posuzujme tuto existující Radu a své obavy o osud Rady jako instituce dejme stranou, neb je jedině v našich rukou! Posuzujme tuto Radu a dejme stranou i svůj strach z kontrolního vakua, jehož důsledkem bude na jedné straně záplava nestydatostí na obrazovce před desátou večer a na druhé straně naprosto nekontrolovatelná mediální volební kampaň se smrtelnými účinky pro tu - kterou stranu, která se něčeho podobného obává.

Nepomáhejme argumentovat těm, kdo tvrdí, že Rada podřízená Parlamentu je nesmysl, protože Parlament se na své kontrolní roli nedokáže shodnout, protože ji nedokáže realizovat. Uvědomme si při hlasování, že tento bod programu se nazývá "Zpráva Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání" a ne "Návrh na odvolání Rady ČR pro RTV". Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zatím poslední přihlášený je kolega Řezníček, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Řezníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mne osobně předložený dodatek ke zprávě Rady uspokojil. Myslím si ale, že zde nechceme řešit schválení zprávy nebo neschválení, ale volíme možným neschválením zprávy jedinou zákonnou možnost, jak členy Rady vyměnit. Z tohoto hlediska je posuzovaná zpráva zástupným důvodem k likvidaci Rady.

Podle mne to ale není zcela čisté řešení, není to řekl bych - fér. Ani já nejsem spokojen s některými kroky Rady (tak tomu bude zřejmě vždy, je to logické), ale je na zákonodárci, aby případnou precizací současného zákona se nemusel uchylovat k této ze zákona jediné možnosti, jak Radu vyměnit.

Zdá se mi, že vždy, když dojde k privatizaci některého celoplošného média, zmocní se některých zainteresovaných poslanců jakási křeč a touha Radu potrestat, ať již při příležitosti privatizace celoplošné TV 2 ve prospěch CET 21, nebo i privatizace ve prospěch rádia ECHO. Chci ale upozornit, že již celý rok bylo možno novelizovat zákon nebo navrhnout nový, abychom se nemuseli uchylovat k takovému tzv. jedinému řešení. Nikdo mne samozřejmě nemůže podezřívat, že bych zrovna já byl příznivcem existence podobných rad.

Tu se dozvím, že některá rada zakáže vysílat písničku, tu zakáže vysílání horoskopu z přísně vědeckých důvodů apod. Nicméně toto je řešení dle mého názoru ve stylu "účel světí prostředky".

Navrhuji tedy:

1. Doplněnou zprávu Rady přijmout.

2. Přijmout doprovodné usnesení tohoto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR předložit do 31. 12. 1994 návrh zásad nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se nikdo jiný nehlásí, takže ji končím. Prosím kolegu Koronthályho, aby se ujal své činnosti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP