Pátek 8. července 1994

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, velmi se omlouvám, že ještě jednou upřesňuji svůj pozměňovací návrh, který právě teď přečetl pan společný zpravodaj. Rád bych ho upřesnil v tomto smyslu: K převodu až 6,1 mld. Kč do Státního fondu životního prostředí, které budou použity na financování akcí k ozdravění ovzduší.

Promiňte mi, ještě jednou zopakuji svůj návrh, o kterém by se mělo hlasovat. K převodu 6,1 mld. Kč do Státniho fondu životního prostředí, které budou použity na základě rozhodnutí vlády k financování akcí na ozdravění ovzduší. To je mé upřesnění návrhu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, v tuto chvíli se domnívám, že nezbývá, než přerušit projednávání tohoto bodu. Dávám za pravdu panu poslanci Exnerovi, že zřejmě poslanci ocení, když budou mít před sebou návrh písemně. Nevím, za jak dlouho je možné to technicky zvládnout, protože budeme muset jít zřejmě do stenozáznamu. Myslím si proto, že není nezbytné předjímat další průběh projednávání tohoto zákona. V tuto chvíli projednávání přerušuji s tím, že ještě s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: S tímto řešením souhlasím, jenom upozorňuji, že hlasování o tom, jestli se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích, které směřovaly ke společné zprávě nebo k původnímu návrhu, bylo podle mého názoru zmatečné, neboť jednací řád ve svém § 26 odst. 3 říká, že o návrzích, týkajících se způsobu projednávání, se hlasuje před projednáváním věci. My jsme hlasovali po projednání věci, takže to bylo naprosto zmatečné hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Matulkovi za toto upozornění. Pan poslanec Budinský s faktickou poznámkou.

Poslanec Vladimír Budinský: Myslím, že pan poslanec Libor Novák svoje návrhy upřesnil, ještě je přesně zformuluje a pak budeme hlasovat po částech, takže není třeba jít do stenozáznamu. Je možno potom hlasovat o jednotlivých částech a z toho se dá rozumný návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli nechme na společném zpravodaji, nechme na zástupci navrhovatelů a nechme na autorovi pozměňovacích návrhů, aby připravili takový materiál, o kterém bude možno hlasovat.

V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu, a dovolíte-li, využijeme čas k tomu, abychom projednali

XI.

Zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994

Zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 1014 a obdrželi jsme usnesení rozpočtového výboru.

Paní poslankyně, páni poslanci, prosil bych, aby projednávání této zprávy byla věnována náležitá pozornost. Uvědomuji si nicméně, že jednáme dlouho, že můžeme schůzi přerušit a sejít se za třičtvrtě hodiny, ale myslím, že bude lépe, najdeme-li v sobě ještě dostatek energie a tento bod se pokusíme projednat.

Prosím tedy pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, aby vyložil a uvedl předloženou zprávu.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, pane předsedo, myslím, že po té vzrušené debatě, zpráva o vývoji rozpočtu za I. čtvrtletí bude jistě určitým balzámem na probíhající diskusi.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vláda na své schůzi dne 1. června t. r. projednala a schválila zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí a pověřila mne, abych vám k ní podal výklad.

Dovolte mi proto, abych vás seznámil s hlavními myšlenkami a závěry předložené zprávy a s tím, jak vláda hodnotí vývoj v I. čtvrtletí letošního roku.

Zpráva informuje o ekonomickém vývoji v České republice a o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí a uvádí předběžné údaje za měsíc duben. Dnes vám mohu poskytnout již některé předběžné údaje o plnění státního rozpočtu ke konci měsíce června, tzn. za celé první pololetí letošního roku.

Z údajů obsažených v předloženém materiálu je zřejmé, že v I. čtvrtletí letošního roku navázal ekonomický vývoj v České republice na příznivé tendence z roku 1993. Lze to dokumentovat především na hodnocení ukazatelů charakterizujících vývoj ekonomiky, jak vyplývá z následujícího přehledu vývoje hlavních ekonomických veličin. Chci upozornit na to, že ve dvou případech jsou proti zprávě zpřesněné údaje Českého statistického úřadu. Upozorním na to. Jde především o vývoj hrubého domácího produktu, který vykázal proti stejnému období loňského roku růst.

Ve zprávě je uveden odhad růstu za I. čtvrtletí ve srovnání s I. čtvrtletím roku 1993 ve výši 0,5 až 2%. Přesnější odhad z poslední doby Českého statistického úřadu hovoří o tom, že růst hrubého domácího produktu v I. čtvrtletí dosáhl 3,5%. Jde o údaj, který po předchozích obdobích poklesu a stagnace naznačuje růstové tendence ekonomiky. Podstatné přitom je, že k růstu přispěly všechny složky agregátní poptávky.

Ostatní ukazatele ukázaly následující vývoj. Ceny. Hladina spotřebitelských cen proti prosinci 1993 do března - růst o 2,4%. Až do konce května - o 3,3%. I. čtvrtletí 1993 na I. čtvrtletí 1994 - růst o 10%. Znamená to, že vcelku cenový vývoj odpovídá dosavadnímu vývoji české ekonomiky, předpokládané míře inflace v intervalu 8 - 10% tak, jak je obsažena i v rozpočtu.

Pokud jde o zaměstnanost, míra nezaměstnanosti byla nadále nízká. Ke konci I. čtvrtletí dosáhla 3,5%, ke konci května, což je poslední údaj, 3,1%.

Saldo obchodní bilance. Ve zprávě máte uvedeno, že bylo záporné. Podle zpřesněných údajů Statistického úřadu bylo saldo obchodní bilance kladné, ke konci března ve výši 1,7 mld. Kč, ke konci května potom ve výši 3,3 mld. Kč.

Platební bilance. Přebytek běžného účtu. Ve volných měnách dosáhl téměř 300 mil. amerických dolarů. Přebytek kapitálového účtu dosáhl 460 mil. amerických dolarů. Jde o částku vyšší, než ve stejném období loňského roku.

Celkové devizové rezervy vzrostly na 7 mld. amerických dolarů. Připomínám, že ke konci roku 1993 činily 6,3 mld. amerických dolarů.

Současně byl zaznamenán, a hovořili jsme o tom ve sněmovně, částečný pokles průmyslové výroby, což souvisí s tím, že se dostává do obvyklých poměrů průmyslová výroba, stavební výroba, zemědělství, sektor služeb atd. a jejich podíl na hrubém domácím produktu. Čísla charakterizující vývoj ve stavebnictví svědčí jednoznačně o růstových tendencích v tomto odvětví.

Závěrem k ekonomické části bych chtěl říci, že vláda hodnotí vývoj ekonomiky v I. čtvrtletí a v zásadě až do současné doby jako uspokojivý.

Pokud jde o hodnocení rozpočtového vývoje, podle vykázaných výsledků je hospodaření státního rozpočtu prakticky od začátku roku přebytkové. Dosažený přebytek činil ke konci I. čtvrtletí 4,9 mld. Kč, ke konci května 4,2 mld. Kč a ke konci I. pololetí, tzn. ke konci června, 9,7 mld. Kč.

O plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu můžeme usuzovat i z alikvótních částí celkových příjmů a výdajů z celoročních údajů. K 31. 3., tzn. ke konci čtvrtletí, byly celkové příjmy rozpočtu plněny na 23,4%, výdaje na 22,1%. K 30. 6. příjmy byly plněny na 48,9%, což je zhruba stejné číslo jako v loňském roce. Výdaje potom, pokud je očistíme o vliv clearingu se Slovenskou republikou, o čemž budu ještě hovořit, jejich podíl na celoročních rozpočtovaných výdajích činil 48,3%.

Chtěl bych upozornit na to, že výdajová stránka rozpočtu je v letošním roce, stejně tak jako byla v loňském roce, velmi výrazně ovlivněna clearingovým vyúčtováním se Slovenskou republikou. Zatímco v loňském roce vývoj clearingu naše výdaje zvyšoval, v letošním roce je snižuje, protože dochází zhruba od března k systematickému poklesu dlužnické pozice Slovenska a naopak k tomu, že Slovensko se stává věřitelem na clearingovém účtu.

Pokud bychom vyloučili vliv clearingu, je saldo běžného hospodaření rozpočtu 2,2 mld.Kč. Clearing sám o sobě se na celkovém saldu podílí 7,5 mld. Kč.

S přihlédnutím k výše popsané situaci v příjmové a výdajové stránce, hodnotí vláda hospodaření státního rozpočtu v I. čtvrtletí spíše střízlivě. V předloženém materiálu je proto také vyjádřeno odhodlání vlády přistoupit v zájmu udržení vyrovnaného hospodaření v případě potřeby i k nezbytným krokům vedoucím k omezení rozpočtových výdajů.

Předpokládáme, že se podrobněji k těmto otázkám vláda vyjádří při hodnocení vývoje za první pololetí.

Celkem vyrovnaně se vyvíjelo i hospodaření místních rozpočtů, které vykázalo k 31. březnu účetní přebytek 7,4 mld. Kč. S přihlédnutím k tomu, že do příjmů jsou zapojovány i převody z fondů rezerv, tzn. prostředků z minulých let, pokud bychom očistili hospodaření o tyto minulé prostředky a chtěli vyjádřit, jaké je běžné hospodaření místních rozpočtů, tak ke konci března je přebytek místních rozpočtů z hospodaření 0,6 mld. Kč. Poslední známé údaje o hospodaření místních rozpočtů máme k 31. květnu. Účetní přebytek zde je 13,9 mld. Kč, pokud bychom vyloučili prostředky z minulých let, tak místní hospodaření místních rozpočtů ke konci května skončilo přebytkem 3,4 mld. Kč.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik úvodem k předložené zprávě o plnění státního rozpočtu ČR za první čtvrtletí a k některým dalším údajům, které jsem uvedl, z nichž vyplývá, že naše veřejné finance jsou zdravé.

Jménem vlády vám navrhuji, abyste tuto zprávu schválili.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Tomáš Ježek a informoval nás o projednávání zprávy ve výboru.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové, rozpočtový výbor se na své schůzi 15. června zabýval zprávou vlády o plnění státního rozpočtu za první čtvrtletí. Vzal zprávu na vědomí a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu za první čtvrtletí roku 1994. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do níž se písemně přihlásili páni poslanci Kraus, Hájek Josef, Recman a Vorlíček. Prosím pana poslance Krause, aby se ujal slova.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, zpráva o plnění státního rozpočtu za první čtvrtletí roku 1994 na mne, na rozdíl od pana ministra Kočárníka, rozhodně nepůsobí uklidňujícím dojmem. Nemám vůbec pocit, že by naše veřejné finance byly zdravé.

Velmi nerovnoměrný vývoj daňových příjmů u daně z přidané hodnoty potvrzuje stanovisko, které jsme zaujali již při projednávání státního závěrečného účtu za rok 1993. Vycházeli jsme tehdy ze skutečnosti, že při zavedení daně byly jednorázově realizovány odvody, vůči kterým mohly být uplatněny odpočty daně na vstupu až se zpožděním, daným povahou jednotlivých článků výrobně obchodního řetězce. Tento neopakovatelný tedy svou podstatou fiktivní rozpočtový zdroj již letos nepůsobil a je jednou z příčin počátečních hlubokých propadů v náběhu daně z přidané hodnoty. Soustředění investičních výdajů podnikatelských subjektů do téhož čtvrtletí, motivované změnou metodiky daňových odpisů investičního majetku, jen dále podpořilo nerovnoměrnost v odvodech daně.

Výdaje státního rozpočtu již za první čtvrtletí roku 1994 zakládají strukturální nerovnováhu jejich naplňování pro další čtvrtletí rozpočtového roku. Váhání výdajů na 22.1% zakládá rozdíl v projekci na celý rozpočtový rok, zhruba na 90%. Takto masivní krácení výdajů je v celoročním průměru zcela nereálné a bude muset být vyrovnáno v dalších čtvrtletích dalším čerpáním zdrojů. Dalšími prvky nerovnováhy jsou potlačené čerpání transferů občanským sdružením na 11,2% z roční částky 1,95 mld. Kč a kapitálových investičních výdajů na pouhých 14.8% z rozpočtovaných 36,164 mld. Kč a dále dochází k nerovnoměrnostem zejména u neinvestičních výdajů rozpočtovým organizacím na 16,4%, investičním dotacím podniků 12,1%, investičních výdajů rozpočtovým a příspěvkovým organizacím 15,4%, zatímco dotace místních rozpočtů jsou však naplněny na 44,6% včetně zálohy na druhé čtvrtletí ve výši 3 mld. Pokud by u uvedených nízkých položek došlo k plnění alespoň 22%, byly by výdaje rozpočtu vyšší o 14,5% mld. Kč, což by znamenalo, že výsledné saldo příjmů a výdajů by v I. čtvrtletí bylo pravděpodobně ztrátové zhruba o 10 mld. místo vykazovaného fiktivního přebytku. Chybí nám zdůvodnění, ve zprávě i ve slově pana ministra, proč u uvedených položek došlo k tak nízkému čerpání výdajů. Rovněž není ve zprávě uvedeno, proč došlo v předstihu k výplatě dotací ze státního rozpočtu do místních rozpočtů ve výši 3 mld. Že by příprava na komunální volby, pane ministře?

Zpráva rovněž neuvádí podrobnější zdůvodnění čerpání rezerv státního rozpočtu. Z této části bylo uvolněno 1,022 mld. Kč, tj. 10,9%. Přitom jsou v této částce zahrnuty i výdaje na řešení sociálních problémů, na financování projektů vědy, výzkumu a technologie, na zdravotnictví, na soudní a mimosoudní rehabilitace, na platové úpravy rozpočtové sféry, na životní prostředí a další. V tomto směru je informace, ve zprávě uvedená, zcela nedostačující a lze z ní maximálně vyvodit i partikulární politické závěry. Jako je například zcela náhodné, že pro OKD, tedy významný podnik premiérova volebního obvodu došlo usnesením vlády k prominutí splátky 237 mil. Kč a navíc k dotaci z rezervy ve výši 0,5 mld. Kč.

Součástí této části rozpočtu je i vládní rozpočtová rezerva ve výši 3 400 mil. Kč, z níž bylo uvolněno 654 mil. Kč, tj. 19,2%. Mezi položkami však jsou uvedeny a nezdůvodněny i výdaje například na Kancelář zastupitelských sborů 11 mil. Kč, zřízení dalších hraničních a celních přechodů, aniž by tyto prostředky byly čerpány z kapitol například ministerstva vnitra nebo ministerstva financí.

Pokračuji dále trendy ve využívání mimorozpočtových zdrojů pro pokrývání provozních výdajových potřeb. Aktivy Fondu národního majetku jsou opět pokrývány závazky státu vůči bankám. Z rozpočtového objektu 13,7 mld. Kč bylo ve čtvrtletí na tyto účely převedeno již za 3,9 mld. Kč.

U výsledků hospodaření místních rozpočtů, tedy okresních a obecních se uvádí zásadní zvýšení Fondu rezerv a rozvoje účelových fondů za první čtvrtletí na 244,8%, u okresních úřadů na 335,7%. Pokud toto zvýšení vyplývá především z mimorozpočtových příjmů, zajímalo by nás, jaký majetek obce a okresy v roce 1993 získaly a zda jsou příjmy z tohoto majetku adekvátní.

Předkládací zpráva k vládnímu návrhu zákona předvídala pro rok 1994 stagnaci až růst hrubého domácího produktu v rozmezí 0,7-1%. Čtvrtletní zpráva o plnění státního rozpočtu hovoří o odhadovaném přírůstku téže veličiny o 0,5-2%, pan ministr se dnes pochlubil dokonce nárůstem 3,5%.

Hlavním faktorem, působícím ve směru, možná i růstu hrubého domácího produktu byl nárůst soukromé spotřeby oficiálně o 7-8% a spotřeby vlády o 3-4%. Odhadovaný nepatrný pohyb hrubého domácího produktu musí tedy být kompenzován dalším poklesem výroby a snížením aktivního salda zahraničního obchodu. Pokračující poklesy výroby, zejména v perspektivních odvětvích jsou důkazem správnosti naší úvahy. Pozitivní meziroční srovnání, kterých se v tomto ohledu přidržuje projednávaná zpráva, jsou zavádějící, neboť se vztahují k období zvláště hlubokého poklesu po rozdělení ČSFR.

Struktuře hrubého domácího produktu je však ve zprávě věnována minimální pozornost a to i přes skutečnost, že vývoj HDP byl mimo jiné kritizován v analytické zprávě České republiky ze strany OlCD.

Z údajů, které jsou ve zprávě uvedeny v části "Souhrnná ekonomická hodnocení" a v ekonomickém vývoji nelze usuzovat na dynamiku HDP ve výši, která byla publikována ve sdělovacích prostředcích a o které se zmínil pan ministr, tedy nárůst 3,5 procent v porovnání s koncem roku 1993. Zpráva vlády v této části je absolutně nedostatečná a ve zprávě za první pololetí 1994 budeme proto požadovat podrobnější rozvedení vývoje HDP a tím i úvod této první kapitoly můžeme přiblížit zvyklostem, běžným v tržní ekonomice. Bylo by velmi vhodné, aby vláda informovala, zda jí uváděná pozitivní změna ve vývoji hrubého domácího produktu vznikla buď metodickou změnou uplatněnou od roku 1994, potom by šlo pouze o metodický vliv, nebo skutečnou pozitivní změnou některého z agregátů hrubého domácího produktu. Při použití důchodové metody by mělo jít o ukazatele: důchod ze zaměstnanosti, důchod samozaměstnavatelů, hrubé obchodní zisky společnosti, výsledky hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, zhodnocení zásob a podobně. U produktové metody by hodnocení potom mělo obsahovat ukazatele zpracovatelských průmyslových odvětví, zemědělství a těžebního průmyslu, služeb a stavebnictví, vývozu a dovozu atd. Chceme se proto zeptat, jak jsou potřebné údaje sledovány statistickou soustavou?

Podstatný vliv na zahraniční platební bilanci i na prohloubení inflačních tlaků do ekonomiky měl příliv zahraničních investic. Rozhodující váhu měly postfoliové investice ve výši zhruba 200 miliónů amerických dolarů, zatímco přímé investice téměř ustaly. Česká národní banka byla nucena dále zesilovat celkovou měnovou restrikci, přesto se vývoj peněžní zásoby udržuje jen s obtížemi na hranici inflačního vývoje. Inflační tlaky do ekonomiky jsou dále posilovány růstem reálných mezd, který není dostatečně podložen hospodářskými výsledky.

Závěrem bych chtěl jménem klubu poslanců ČSSD konstatovat, že vládní zpráva o plnění státního rozpočtu působí nejen věcně, ale i formálně rozpačitým dojmem. Směsice relativních číselných údajů vztahovaná účelově k různým srovnávacím bázím tak, aby porovnání vycházela co nejpříznivěji, vyvolává přinejmenším pocit nedokončeného díla. I v letošním druhém roce existence samostatného českého státu a zároveň ve druhém roce daňové reformy musíme konstatovat nerovnoměrná, nevyvážená a rozpočtově nadhodnocená plnění tak významných daňových příjmů, jakými jsou daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Očekáváme, že bude provedena analýza příčin tohoto stavu a že budou přijata opatření, která by uvedeným jevům dokázala dlouhodobě a účinně čelit, jinak zůstanou daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty stálou rozbuškou pod jakkoli formulovanými závěry vládní rozpočtové politiky.

Obdobnou nevyvážeností až nestabilitou se vyznačuje i výdajová strana soustavy veřejných rozpočtů. Je předčasné v prvním čtvrtletí rozpočtového roku vážněji hovořit v pojmech vyrovnanosti, přebytku či schodku rozpočtu. Mnohem závažnější pro racionální hodnocení toho, jak se naplňují záměry vládní rozpočtové politiky je analýza trendů. Naše výsledky této analýzy v žádném případě nezavdávají příčiny k optimismu. My máme za sebou neurovnané podprůměrné čtvrtletí rozpočtového roku. Velmi vážné obavy vzbuzuje vývoj v oblasti zdravotnictví po stránce příjmů a v odvodech do rozpočtu vývoj daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty.

Doporučujeme proto doplnit usnesení k tomuto bodu o následující ustanovení. Před návrh, který přednese předseda rozpočtového výboru, předřadit číslovku 1 a dále doplnit:

"2. Doporučuje vládě České republiky, aby ve zprávě za 1. pololetí podrobně rozvedla

a) vývoj hrubého domácího produktu včetně rozboru použitých statistických metod jeho sledování,

b) příjmy a výdaje okresních a obecních rozpočtů,

c) čerpání rezerv státního rozpočtu dle jednotlivých položek.

3. Žádá Fond národního majetku, aby předložil sněmovně zprávu o hospodaření se svěřeným majetkem a zejména informace o struktuře té části aktiv fondu, která opakovaně slouží k záchraně výsledného salda rozpočtového hospodaření."

Na závěr jen jeden dotaz, pane ministře. Projednávaná zpráva vykazuje v položce běžné výdaje neinvestiční u školství výdaje za 1. čtvrtletí ve výši 10,669 mld., tedy 34,9%, ovšem za první 4 měsíce však pouze 8,745 mld., to je 28,6%. Žádám vysvětlení včetně doložení skutečného stavu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Krausovi. Prosím pana poslance Josefa Hájka.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení kolegové, kteří jste setrvali i při tomto bodu ještě ve sněmovně, chtěl bych říci skutečně jen několik málo poznámek, protože si myslím, že nemá cenu po měsíci, kdy jsme projednávali státní závěrečný účet, kdy jsme poměrně zevrubně hodnotili dlouhodobější trendy, znovu opakovat výhrady v tak krátké časově úsečce.

Myslím, že tato kontrolní zpráva má svůj smysl tehdy, jestliže se podaří vládě, předkladateli i parlamentu vycítit momenty zvratu a nebo vycítit - budu tomu tak říkat - klíčové problémy. Domnívám se, že tady jsou tři klíčové problémy, a na ty by bylo potřeba reagovat, nebo by bylo slušné o nich říci více, přestože byly naznačeny.

První problém, změna znaménka i absolutních hodnot, clearingový účet. To není problém, který je běžný, který můžeme pominout jednou větou. Je to zásadní věc, ke které by vláda měla říci, jakým způsobem uvažuje nebo jedná o tom, jakým způsobem ji řešit. Já tady mám pokladní plnění k 20. 6. Pan místopředseda vlády tady uváděl číslo i vyšší, to znamená v jaké dlužnické pozici jsme ke Slovenské republice. V hospodářských novinách byl publikován výrok ministra Filkuse, který to číslo udává ještě vyšší a v podstatě říká, že slovenský rozpočet 9 mld. je vlastně celý způsoben clearingovým stavem k 1. 7. Já teď nechci polemizovat s hodnotami, ale fakt je, že toto je skutečnost, která není normální a měli bychom vědět, jaké kroky vláda bude dělat k tomu, aby alespoň k překročení toho mezního úvěru nedocházelo.

Druhá poznámka, myslím také legitimní. Chtělo to víc říci o daňových příjmech, konkrétně o DPH. Ten vývoj není nový, ukazuje se, že i v platebním kalendáři různě upraveném je to daň, se kterou jsou problémy, se kterou budou problémy. My je kvantifikujeme, ročně odhadujeme propad 10 až 12 mld. korun. I po korektivách ve vztahu ke způsobu plnění a k vratkám. Čili tady by bylo dobře, a myslím, že to naznačoval už NKÚ u státního závěrečného účtu, udělat analýzu příčin neplnění. Tam byla výrazná disproporce mezi plněním ve vnitrozemí a plněním při vývozu a dovozu a tak podobně.

Třetí problém, který se jakoby zmenšil v průběhu 2. čtvrtletí (v 1. čtvrtletí tam ještě byl, je to platebním kalendářem), je daň z příjmů právnických osob. I tady si myslíme, že to srovnáno není, že tady bude minimálně ročně 5miliardový výpadek. Takže tolik z hlediska signalizace možných rozpočtových dopadů a tedy i rozpočtových opatření ve vztahu - řeknu třeba ve snaze udržet vyrovnaný rozpočet.

Rozpočtové plnění se odvíjí i od působení jiných faktorů, zdánlivě někdy i mimoekonomických. O jednom faktoru, o chování občanů ve vztahu k přijetí zákona o pojištění vkladů, jsme tady hovořili. Myslím si, že musím reagovat v tomto bodě na vystoupení pana místopředsedy vlády, pronesené před konečným hlasováním. Řeknu dvě věty. Zaprvé upozorním, že v článku čtyři schváleného zákona - v přechodných opatřeních je napsáno, že za vklady fyzických osob u České spořitelny, a. s., ručí stát po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Chci tedy říci, že 85% občanů, kteří mají vklady u České spořitelny, nemusí s nimi vůbec nic dělat, dávat je pojišťovat a stejně je ještě půl roku pojištěné má. Naopak dali jsme šanci občanům, kteří mají své drobné peníze u jiných peněžních ústavů, aby si mohli, pokud budou mít zájem, i u těchto peněžních ústavů své vklady pojistit a nenosit je do České spořitelny. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji poslanci Hájkovi. Prosím pana poslance Recmana.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP