Pátek 8. července 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Kavanovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Anton Zima. Připraví se poslanec Jiří Šoler.

Poslanec Anton Zima: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan kolega Effenberger ve svém referátu se zmínil o jedné myšlence, která byla příčinou toho, že jsem se přihlásil do diskuse. Řekl, že přijetí slůvka "až" může znamenat nulu až 6,1 miliardy, může to tedy znamenat, jak doslova řekl, minimálně katastrofu. Já bych velmi rád řekl, že zaprvé nula tam nemůže být proto, že už vládní návrh obsahuje částku 3 miliardy. Zadruhé průběh použití tak velkého množství finančních prostředků může být např. takový, že ze začátku se velmi rychlým tempem hodně prostředků použije na připravené projekty, dále však časově může být to použití prostředků rozprostřeno do delšího období a mezi tím může nastat změna podmínek, změna potřeb, priorit, a v té chvíli budeme mít někde uloženy prostředky, které se jiným způsobem nedají použít a nastane velmi špatné, neefektivní hospodaření s těmi penězi a prakticky velká část jich bude rozpuštěna neefektivně. Proto je velmi dobré, když tam bude slůvko "až". Proto je velmi dobré, když tam bude zodpovědnost, kompetentnost a povinnost exekutivy rozhodnout o tom, v jakých např. časových intervalech a v jakých velikostech, dávkách bude tato částka uvolňována. Proto se přimlouvám za to, aby byl přijat pozměňující návrh pana kolegy Budinského tak, jak byl podán. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zimovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Šoler. Připraví se pan poslanec Holub.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já jsem si vědom nedobrého stavu našeho životního prostředí a plně podporuji, aby peníze byly převedeny do Fondu životního prostředí. Pouze bych se chtěl zmínit o jedné okolnosti, ke které mě inspirovala řeč pana poslance Hofhanzla. Pan poslanec Hofhanzl zcela správně řekl, že drancování naší země komunistickým režimem je jedna z hlavních příčin současného nedobrého stavu životního prostředí. Byla to snaha udržet se za každou cenu u moci ještě rok, ještě měsíc, třeba ještě týden. A to za cenu téměř jakoukoliv.

Velice rád bych řekl, že situace se v zásadě změnila. Nechci říkat, že je tak špatná, jako byla tenkrát. Tak tomu asi není. Skutečně třeba v oblasti ovzduší se mnohé zlepšilo a situace není tak žalostná. Musím konstatovat, že jsou jiné oblasti, kde bohužel drancování naší země pokračuje trochu podobným způsobem. Je to oblast vývozu surovin a výrobků, které jsou na ně velice náročné. Mám obavu, že opět vyvážíme cement, štěrkopísek, kaolin, vápenec. Opět se snažíme, aby se tato vládní složka udržela u moci ještě rok, ještě měsíc, ještě týden.

V nedávné době byl náš výbor na výjezdním zasedání v Bádensku-Virtembersku. Naši kolegové z obchodní komory Bádenska-Virtemberska se velice podivili nad tím, když jsme jim řekli, že jedním z velkých problémů je vývoz cementu a snaha využívat našich unikátních nerostných surovin, např. v oblasti Českého krasu na Berounsku. Zrovna tak nedobře působilo toto sdělení na výbor pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Rady Evropy, s nímž jsme měli možnost zasedat v Praze v tomto parlamentu.

Proto mě velice překvapilo, když jsem nedávno slyšel stěžovat si pana ministra Dlouhého na to, že vývozu cementu v naší zemi je bráněno a že on udělal intenzívní opatření, aby antidumpingová opatření západních vlád byla omezena.

V odpovědi na interpelaci pana kolegy Seifra jsme se dozvěděli, že dokonce náš západní soused si už rozparceloval naše území a naprosto jednoznačně si určuje, z které části našeho území bude kam dovážet cement, tak jako kdybychom byli, řekněme, regionem, nebo součástí Spolkové republiky Německo. Tato situace mě velmi pobouřila, zvláště, když to říká pan ministr, který také není zcela bez viny na drancování ke konci komunistického režimu.

Paní poslankyně Nováková tady hovořila o tom, že životní prostředí není jedinou složkou, kam bude nutno vložit peníze, abychom nějakým způsobem napravili škody minulosti. Chtěl bych zejména požádat naši vládu a naše pány ministry, aby nepůsobili nové škody, abychom nemuseli v budoucnosti vkládat peníze i do oblastí, kde vzniknou škody nové. A zejména, aby nevznikaly takové škody, které nelze nahradit za žádnou cenu, protože některé změny v přírodě, některé odstraněné třeba geologické útvary prostě nelze nahradit. Ty tvořila příroda milióny let a bohužel jejich náhrada nějakým syntetickým způsobem není možná.

Tolik jsem chtěl říci jako komentář. Samozřejmě návrh pana poslance Ježka a ostatních podpořím. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Holub a připravil se pan poslanec Vačkář.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, dalo by se reagovat na spoustu věcí, které zde zazněly, ale já to neudělám, protože vím, že to vždycky vede jenom k dalšímu rozkošatění diskuse. Chtěl bych tedy jenom varovat před fundamentalismem. Mám totiž obavu, že pokud návrh zůstane jen tak holý a bude tam částka 6,1 mld., že se toho chytí úředníci, vezmou ho naprosto doslova a neuvolní ani korunu, dokud nebude možno uvolnit přesně 6,1 mld. Z toho mám strach, a proto bych vás chtěl poprosit, až budete hlasovat, abyste podpořili návrhy, které vedou k té postupnosti uvolňování prostředků. Myslím si, že je to ve prospěch a ne proti tomu návrhu zákona, aby jakmile budou už prostředky k dispozici, došlo k jejich uvolnění. Chtěl bych varovat před tím, aby nebylo naplněno heslo "Kdo chce víc, nemá nic". Udělejme teď, prosím, ten první nutný vstřícný krok, že ty prostředky je nutno uvolnit prostřednictvím zákona tak, aby další peníze mohly přijít do ozdravění ovzduší v naší republice. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holubovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vačkář a viděl jsem zdviženou ruku pana poslance Kubiše a v zápětí pana poslance Hofhanzla a pana poslance Effenbergera.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, páni ministři, dovolte mi, abych se vyjádřil k některým záležitostem, které tady byly řečeny. Chci říci, že jsem členem rady Fondu životního prostředí a tím pádem pochopitelně možná více vidím do některých záležitostí, než další kolegové.

Pokud se týká složení rady, skutečně i já podporuji, aby počet poslanců byl zvýšen, vzhledem k tomu, že v současné době tam prostě mají převahu úředníci. Je tam 6 poslanců, zbytek do 13 nebo 14 - to teď z hlavy nevím - tvoří úředníci a myslím si, že to není dobré; mělo by to být svým způsobem nezávislé.

Proto se přimlouvám o rozšíření rady o další poslance z těch výborů, jak bylo řečeno.

A pokud se týká problémů kolem postupného uvolňování finančních prostředků, chci říci, že na poslední radě jsme projednávali, respektive je tam připraveno zhruba 118 akcí za 1,2 mld. Kč. Tím pádem se nemusíme obávat toho, že budeme skutečně v těchto věcech čekat, i když pravda je jedna - a tady se k tomu vrátím zpátky - že je tam celá řada žádostí podnikatelů. Já osobně preferuji obce, preferuji některé další věci a myslím si, že budeme muset některé ty záležitosti ještě dopracovat, aby to bylo v souladu s duchem, který byl předložen.

A pokud se týká vlastního rozhodování, je tam jeden problém, který souvisí s tím, že prostě rada navrhuje, rozhoduje ministr a ne vždy se musíme shodnout. To znamená v podstatě, že konečné rozhodnutí je u ministra životního prostředí. To je někdy do určité míry problém, protože ministr nemusí přihlížet k tomu, na čem se rada dohodne.

To jsou některé mé připomínky k této záležitosti a já osobně mám obavy, abychom cokoliv k tomu návrhu přidáme - on ten návrh je skutečně jednoduchý - abychom tím nezkomplikovali další průběh. Byl bych rád, abychom novelu nerozšiřovali a zůstali u původního textu. Za to se přimlouvám. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Kubiš, připraví se pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Josef Kubiš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chci říci úvodem, že jsem také členem rady Státního fondu životního prostředí a že bych chtěl rád některé zkušenosti, které z této práce mám, tady sdělit. Nepředpokládal jsem popravdě, že tento návrh bude tak široce diskutován, protože obecná potřeba z hlediska zanedbanosti, myslím, je nám všem známá. Chtěl bych se jenom tedy omezit na některé věci, na které bych chtěl reagovat po diskusi, přednesené zde a potom na některé věci, které zde nepadly.

Pan ministr Benda řekl, že rozpracované akce uplatněné v oblasti plynofikace Státního fondu životního prostředí jsou zhruba za cenu 7 mld. Kč. To je pravda, státní fond zatím jenom uplatnil pouze akce za jednu mld., ale zde je potřeba ještě říci, že především obce nárokují tady tyto akce kontinuálně dál, to znamená, že tento zásobník se kontinuálně doplňuje z hlediska nároků do oblasti plynofikace obcí; případně také elektrifikace.

Co se týče neefektivního využívání zmíněných finančních prostředků, k tomu bych chtěl dodat jen to, že dosavadní praxe ve státním fondu jednoznačně ukazuje, že především dvě divize jsou nárokovány finančními prostředky ve velké míře, a to uplatňování u čistíren odpadních vod a kanalizací a potom uplatňování finančních prostředků u plynofikace. Když si uvědomíme, že zanedbanost v rámci České republiky je taková, že fond plní pouze 20%, nebo může respektovat finanční nároky jenom z 20% z hlediska nároků České republiky, tak potom si nemyslím, že by došlo k nějakému neefektivnímu využívání peněz, protože ten systém, který funguje ve fondu, systém žádostí a kontroly a databanky žádostí zaručuje sám o sobě, že nemůže dojít k nějakému neefektivnímu využívání a nebo k nějakému zablokování určité části peněz.

Co se týče parlamentní kontroly, souhlasím s rozšířením o 6 poslanců do rady státního fondu, ale i tak i do dneška si myslím, že byla dostatečná kontrola ze strany parlamentu ve státním fondu, protože v současné době je tam 6 poslanců a vlastně parlamentní kontrola je permanentně prováděna.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže děkuji panu poslanci Josefu Kubišovi a prosím, aby se slova ujal poslanec Čestmír Hofhanzl a připraví se poslanec Effenberger.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážené dámy a pánové, nezlobte se na mne, že sem jdu ještě jednou. Chtěl bych jenom ujistit pana poslance Zimu a pana poslance Holuba, že to, jak jsou akce připraveny, je samozřejmě počítáno s tím, že budou takto postupně prováděny. Myslím si, že Fond funguje seriózně a na druhé straně chci říci, že vše se dá v této zemi zneužít a vše se dá neuhlídat. Jde o to, bude-li tam dalších 6 poslanců. Záleží na nás, nakolik si dokážeme ohlídat to, aby Fond fungoval tak, jak má fungovat a aby peníze byly uvolňovány tak, jak mají být uvolňovány.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi a prosím pana poslance Effenbergera.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, jenom krátkou repliku ke sporu o slovíčko "až". Chtěl bych říci, že je-li návrh koncipován tak, jak zazněl, tak prahovou hodnotou je ona nula. Na tom musím trvat. Vládní návrh nebo protinávrh v této souvislosti je naprosto nerelevantní.

Pokud by tam měla být zabudována nějaká minimální hodnota, museli by tak navrhovatelé v návrhu učinit, ale oni to neučinili. Čili 3 mld. jsou jenom fikcí.

Dále: Obávám se, že hlavním kamenem úrazu je tady hluboko zažitá nedůvěra v prostředky uvolňované na tento účel tzv. ochrany životního prostředí. Nechci být vůči nikomu pichlavý, ale jsou mnohé jiné případy, kdy se uvolňují částky pro nejrůznější účely a diskuse o nich jsou jistě také košaté, ale nebývají spojené s takovou přemírou obav, jestli se podaří uvolnit přesně 6 mld., zda to naše pokladna unese, zda nebudeme potřebovat peníze na něco jiného atd.

Přátelé, vy, kteří oponujete v tomto smyslu, poraďte se se svým svědomím, zda náhodou v tomto ohledu nemám poněkud pravdu. Pokud by tato obava odpadla, myslím, že bychom již dnes byli za vodou a zákon by byl odhlasován. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi. Hlásí se pan poslanec Karel Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, nastupuji zde po velice rozsáhlé a mnohdy odborné diskusi a chtěl bych pouze učinit prohlášení za poslanecký klub ČSSD.

Hluboce si uvědomujeme naprostou nezbytnost rychlé investice oněch 6 mld. do procesu ozdravování našeho ovzduší. Proto podpoříme návrh zákona předkládaný Tomášem Ježkem a dalšími téměř bez výhrad. V každém případě podpoříme pozměňovací návrhy, které posilují pozici Fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí a odmítneme pozměňovací návrhy ostatní. Celkově zákon samozřejmě podpoříme.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Hrdému. To byl poslední příspěvek, takže rozpravu končím.

Ptám se, zdali chce vystoupit pan poslanec Ježek za navrhovatele a ptám se pana společného zpravodaje, zdali je připraven okamžitě přistoupit k hlasování.

Pan poslanec Exner, jako předseda Klubu, může vystoupit kdykoliv.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, dámy a pánové, měl bych prosbu, a sice, jestli by pozměňovací návrhy mohly být připraveny v písemné formě, abychom se na ně mohli pečlivěji podívat. Jde o to, že v několika případech bylo bazírováno na jednotlivém slově, asi ve třech případech na slově "až" a návrhů byla celá řada. Bohužel přehled již momentálně nemáme. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chci se zeptat pana společného zpravodaje, kolik je návrhů. Nicméně rozumím návrhu pana poslance Exnera a rozhodneme hlasováním. Pokud nebude všeobecný souhlas s návrhem pana poslance Exnera, nic jiného mně nezbyde. Zeptám se pana společného zpravodaje, kolik je pozměňovacích návrhů.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, přestože jsem zaznamenal 22 vystoupení, tak návrhů je pouze 5 plus jeden návrh na doprovodné usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chci se zeptat pana poslance Exnera, zdali trvá na svém návrhu? Trvá.

Paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si vás odhlásit a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili. Ve 106. hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Exnera, zdali budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu až poté, co budou připraveny v písemné podobě pozměňovací návrhy, které zazněly v rozpravě.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Exnera, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Výsledek byl: Pro 14, proti 63, zdrželo se 44.

Nepodpora je značná. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Prosím pana poslance Třebického, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, děkuji. Jenom pro pořádek zopakuji, že v rozpravě jsem zaznamenal vystoupení pana ministra a dalších 21 a vystoupení celkem 18 poslanců. Bylo předneseno, jak jsem již zmínil, 5 pozměňovacích návrhů a jeden návrh na doprovodné usnesení. Jsem připraven jednotlivé návrhy přednést.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, máte slovo.

Poslanec Jan Třebický: První návrh přednesl kolega Budinský a navrhuje, aby před slova "6,1 mld." bylo vloženo slůvko "až".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 107. Přerušuji hlasování. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Mluvíme o společné zprávě.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Mluvíme o společné zprávě, protože existuje-li společná zpráva, projednáváme ve znění společné zprávy.

Pan poslanec Libor Novák.

Poslanec Libor Novák (1958): (Hovořeno z místa). Můj návrh zněl na to, abychom společnou zprávu vypustili z celého projednávání. Podle mého názoru by tento návrh měl být projednáván a mělo by o něm být hlasováno jako o prvním návrhu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Obracíte se na mě, ale zcela neprávem. Je potřeba se obrátit na pana společného zpravodaje, který nás provede spletí pozměňovacích návrhů.

Poslanec Jan Třebický: Přesto se domnívám, že je možné hlasovat o pozměňovacích návrzích ke společné zprávě s tím, že návrh, který přednesl kolega Libor Novák je jako předposlední a tudíž buď vše zruší anebo to zůstane tak, jak navrhuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi můj návrh. Mně se zdá, že pan poslanec Ježek zde pronesl první návrh, který zde nebyl zmíněn, a sice, aby se hlasovalo o původním znění předkládaného zákona poslanci.

Mně se zdá, že potom logicky z toho vyplýval upřesňující návrh kolegy Nováka. Kdybych to vzal z této pozice, skutečně bych se domníval - a z logiky věci to podle mne vyplývá - že by se poprvé mělo hlasovat o vypuštění společné zprávy, neboť takto položil první návrh pan poslanec Ježek.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče Syko, máte pravdu, pouze jednu věc je nezbytné zmínit. Návrh nezazněl v rozpravě, ale v úvodní řeči pana poslance Ježka. Pan poslanec Novák samozřejmě návrh vzal jako svůj návrh, tomu rozumím, ale byl až na místě čtvrtém nebo pátém. Poslanec Šuman se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Vladimír Šuman: Pouze prosím, aby ke každému návrhu bylo sděleno stanovisko předkladatele a zpravodaje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Nicméně, dámy a pánové, domnívám se, že se nedopustíme příliš velkého prohřešku, vyložíme-li návrh, který zde zazněl jako procedurální návrh, a rozhodneme-li hlasováním už v této chvíli, zdali budeme hlasovat o dalších návrzích ve smyslu společné zprávy, nebo ve smyslu původního tisku. Je souhlas s tímto postupem? (Ano.)

Obvyklé je, aby se projednával zákon ve smyslu společné zprávy, tudíž návrh na to, aby společná zpráva byla vypuštěna, je jako protinávrh. Čili dám hlasovat o tom, kdo se domnívá, že by měl být tento návrh zákona dále projednáván ve smyslu původního tisku.

Zahajuji hlasování č. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování č. 108 skončilo.

Výsledek - pro 124, proti 12, zdrželo se 21. Takže budeme se nadále se zabývat pozměňujícími návrhy, které mají vztah k původnímu návrhu.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, v tom případě odpadají všechny návrhy s výjimkou druhé části návrhu pana poslance Nováka, který navrhl, aby původní znění návrhu tisku 915 bylo označeno jako článek I, s tím, že v druhém řádku před číslovku 6,1 mld. bude vloženo slovo "až". Dále doplnil článek II, který zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1994."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chci se zeptat pana poslance Libora Nováka, zdali se domnívá, že je možno hlasovat. Samozřejmě, že je možné hlasovat o obou návrzích dohromady, nicméně je možný i takový postup, který navrhuji, abychom hlasovali o jednotlivých ustanoveních zvlášť. Hlásí se pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, musím v tom případě ovšem upozornit, že takto není návrh schopen hlasování z toho důvodu, že momentálně zákon nemá vůbec nadpis ani úvodní klauzuli, což je nezbytná podmínka toho, aby se o zákonu mohlo vůbec hlasovat. Podle mého názoru je třeba určitá porada k tomu, jak z této věci vyjít. Také poslanci, kteří přednesli své pozměňovací návrhy před návrhem poslance Libora Nováka staršího, neměli vlastně možnost na základě tohoto hlasování případně zpřesnit své návrhy ve smyslu nové skutečnosti, která po tomto hlasování nastala. Domnívám se, že jsme se dostali do poměrně zmatečné situace.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se nedomnívám, že jsme se dostali do zmatečné situace. Myslím si, že jsme postupovali ve smyslu jednacího řádu. Prosím, faktická poznámka, která - doufám - celou věc nezatemní. Co se týče poznámky pana poslance Exnera o tom, že zákon nemá náležitosti, mně se zdá, že náležitosti jsou uvedeny na předcházejícím listu. Ale nejsou.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, snad jenom konkrétně. Domnívám se, zdali by neměla být otevřena rozprava, protože celková rozprava byla vedena ke společné zprávě. Tím, že jsme odhlasovali návrat zpět k návrhu zákona, diskutovali jsme vlastně o něčem, o čem nyní nemůžeme hlasovat jako o věrohodné materii.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že během rozpravy zazněl návrh - a nejen během rozpravy, ale i během úvodního vystoupení pana Tomáše Ježka - na to, abychom se k původnímu materiálu vrátili. Čili pro poslance toto nemůže být žádné překvapení. Tak, jak reagoval poslanec Libor Novák starší, to znamená, že vedl své pozměňovací návrhy, které jinak odpovídaly pozměňovacím návrhům pana poslance Budinského, který tentýž pozměňovací návrh vedl ke společné zprávě, tak pan poslanec Libor Novák tento pozměňovací návrh zpřesnil a zaměřil ho na původní text. Tuto možnost měli všichni poslanci. Nedomnívám se, že byl někdo ochuzen o právo vznést pozměňovací návrh. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, myslím, že celá sněmovna, která 124 hlasy nakonec po ukončené rozpravě odhlasovala, že se má nakonec jednat o původním tisku, nikoliv ve znění společné zprávy, ale ve znění tisku 915, do jisté míry předurčila, jakým způsobem nyní věc nutno projednávat. Souhlasím s tím, že z toho není jiného východiska, nicméně pravdou je, že v této situaci zákon nemá úvodní větu, v této situaci zákon nemá návětí, které nutně musí mít. V tom má kolega Exner naprostou pravdu.

Jediné řešení toho je, že bych prosil poslance Libora Nováka, aby upřesnil svůj pozměňovací návrh, protože on jinak návrh přednášel skutečně konzistentně. Byly to dva návrhy. Jednak aby tam byl obsažen druhý článek o účinnosti, jednak aby tam bylo vloženo ono slůvko "až". To je moje prosba na poslance Libora Nováka. Doufám, bude-li splněna, že se z této zbytečné procedurální debaty velmi rychle dostaneme ven.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému. Nyní je na společném zpravodaji, aby vyzval pana poslance Nováka k tomu, aby upřesnil svůj návrh. Panu poslanci Exnerovi děkuji za to, že upozornil, že bychom přijali zákon bez patřičných náležitostí.

Poslanec Jan Třebický: Děkuji, pane místopředsedo. Ptám se pana kolegy Libora Nováka, zda je připraven, případně jaký čas potřebuje k tomu, aby svůj návrh upřesnil.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedo, dovolte, abych svůj návrh upřesnil, a to v tomto znění:

Zákon ze dne - příslušné datum - kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I - Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., zákona ČNR č. 473/1992 Sb. a zákona ČNR č. 170/1993 Sb., se doplňuje takto: Čl. I.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dále text zůstává. K němu budeme hlasovat o vašem pozměňovacím návrhu. Pak bude čl. II.

Poslanec Libor Novák (1958): Čl. II: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1994. Pane předsedající, to je vše.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Pan poslanec Exner se hlásí, uděluji mu slovo.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, omlouvám se, ale když už jsem se do procedurálních otázek zapletl, musím upozornit, že v roce 1993 už Česká národní rada neexistovala, takže poslední citace zákona bude bez toho Česká národní rada, jak to pan poslanec Novák teď upřesnil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, vůbec jsem se nehlásil, ale byv vyvolán, nezbývá mi, než přikročit, zvláště když jste také můj místopředseda.

Domnívám se, že to, na co upozornil poslanec Exner, je typickou úpravou, kterou je schopna dokončit legislativa této Poslanecké sněmovny a není třeba o tom vůbec hlasovat. Doufám, že kolega Exner se mnou souhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. Nyní se domnívám, že můžeme přistoupit k hlasování o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Libora Nováka. Takže první pozměňovací návrh zní - a teď už předávám slovo panu společnému zpravodaji.

Poslanec Petr Brodský: Je to úvod tak, jak přednesl kolega Libor Novák a čl. I do § 15 odst. 2 se vkládá písm. j), které zní: Převodu až 6,1 mld. Kč do Státního fondu životního prostředí, které budou použity na financování akcí k ozdravění ovzduší.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pan poslanec Seifer s faktickou poznámkou.

Poslanec Pavel Seifer: (hovořil z místa) Navrhuji rozdělit to na dva návrhy. Jeden je hlavička a druhý je až.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pozměňovací návrh byl jeden, hlavička se týkala formálních nezbytností, které nutně musí tento zákon provádět. Doporučoval bych, abychom hlasovali o prvním pozměňovacím návrhu poslance Libora Nováka, to znamená o vložení slůvka až.

Pan poslanec Libor Novák žádá o upřesnění.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP