Pátek 8. července 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se velmi omlouvám, ale musím vyhovět přání předsedy klubu Levého bloku pana poslance Ortmana a uděluji mu slovo.

Poslanec Jaroslav Ortman: Já jsem se, pane předsedající, rozhlédl po sále a zjistil jsem, že minimálně dva kluby nejsou přítomny. Považoval bych alespoň za regulerní, abychom chviličku počkali. Tři kluby, včetně klubu LSU, zde nejsou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Přes mikrofon znovu opakuji výzvu poslancům, kteří nejsou v tuto chvíli ve sněmovně. Předpokládám, že jsou v místnostech, kde je možno slyšet reproduktor, žádám je tedy, aby se dostavili do sněmovny. Hlasování začíná. Připomínám, že již 6 minut uplynulo od avizovaného začátku hlasování. Takže ve smyslu návrhu pana poslance Ortmana navrhuji, abychom začali, až naskočí 15.58. (Ohlas v sále.) Já respektuji přání klubu, že chce zasedat, ale měl přijít jejich představitel a požádat, abych mohl ostatním poslancům sdělit, že je tady klub, který žádá o prodloužení přestávky pro zasedání klubu. Uvedený čas vypršel, začínáme.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážený pane ministře, jako první padl pozměňující návrh pana kolegy Budinského. Četl jsem ho těsně před přestávkou a je tak závažný, že ho přečtu znovu. Návrh pana kolegy Budinského se vztahuje ke společné zprávě, kde je obsažena část devátá, která je nazvána Pojištění vkladů fyzických osob. Pan kolega Budinský navrhuje tento bod devátý vypustit s tím, že se zároveň vypustí v článku čtyři další dva body, které na to navazují a které tvoří logický celek, to je článek čtyři Přechodná ustanovení, body 1, 2 a 4. Můžeme dát hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Připomínám, že jsem všechny odhlásil, takže si zkontrolujte, zda-li jste přihlášeni. Pan poslanec Budinský s faktickou poznámkou.

Poslanec Vladimír Budinský: Jenom fakticky, případné odsouhlasení tohoto návrhu by bylo spojeno s odsouhlasením zařazení nového bodu, to je to usnesení. To je nedílná součást tohoto usnesení.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane kolego, ano, ale teď jste mi vstoupil do řemesla. (Veselost.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, předpokládám, že je zřejmé, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasováni č. 97 a ptám se:

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 97 skončilo.

Výsledkem je, že pro hlasovalo 64, proti 67, hlasování se zdrželo 22 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhý vystoupil pan kolega Hájek. Přednesl dva návrhy. První návrh se týká § 41 písm. e) odst. 2, kde pan kolega Hájek navrhuje nahradit číslovku 80% číslovkou 90%. To znamená, aby se zvýšil práh pojištění z 80 na 90%. Připomínám, že pan guvernér Tošovský s tím vyslovil souhlas. Pan ministr financí nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 98 a ptám se:

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 80, proti 53, zdrželo se 35 poslanců. Návrh nebyl přijat. Opravuji - pro bylo 79, proti 53, zdrželo se 35. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Druhý návrh kolegy Hájka zněl na vypuštění § 44 písm. a). Připomínám, že se jedná o závazky Konsolidační banky, za které ručí stát. Pan kolega Hájek navrhuje, aby tomu tak nebylo. Čili vypustit § 44 a).

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nesouhlas od navrhovatele. Zahajuji hlasování č. 99.

Kdo je pro návrh pana poslance Hájka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: pro 42, proti 99, 28 poslanců se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako třetí vystoupil pan kolega Kryčer se třemi návrhy, z nichž první je návrh na vypuštění § 26, odst. 1 písm e). Jako zpravodaj nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Kryčera:

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Hlasování č. 100 skončilo. Výsledek: pro 38, proti 95, zdrželo se 35 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhý návrh pan poslanec Kryčer přednesl návrh na vypuštění § 29, odst. 2. Jako zpravodaj rovněž nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování o druhém návrhu pana poslance Kryčera:

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Hlasování č. 101 skončilo s výsledkem: pro 39, proti 95, zdrželo se 34. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Třetí návrh pana poslance Kryčera je na změnu § 26, odst. 8. Navrhuje se, aby proti rozhodnutí bylo možné podat odvolání k Nejvyššímu soudu České republiky, přičemž podané odvolání nemá odkladný účinek. Jako zpravodaj nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 102.

Kdo souhlasí s třetím návrhem pana poslance Kryčera? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Hlasování č. 102 skončilo. Výsledek: pro 67, proti 86, zdrželo se hlasování 15 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Poslední vystoupil pan kolega Wagner, který přednesl návrh, který je velmi podobný, ne-li totožný s návrhem, který již předložil také - samozřejmě po něm - pan kolega Budínský. Rozdíl je snad v tom, že pan kolega Wagner si přeje, aby vláda předložila návrh o bankovnictví již do 30. 9. Pane kolego, kdybyste to upřesnil, bylo by to asi dobré.

Poslanec Jozef Wagner: Asi není procedurálně možné návrh stáhnout bez hlasování, ale pokud jsou předloženy dva téměř shodné návrhy, domnívám se, že by bylo možné je spojit a v tom případě bych akceptoval termín, který předložil pan kolega Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji za vstřícnost. Takže, pane předsedající, tím jsou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a je možné dát hlasovat o návrhu jako celku, který je obsažen ve společné zprávě, tisk 1059.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 328/1991 Sb. o konkurzu ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1034, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1059.

Zahajuji hlasování č. 103 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem: 128 pro, proti 13, zdrželo se 28 poslanců. Takže konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Děkuji panu společnému zpravodaji a prosím, aby se slova ujal pan ministr Kočárník a potom se přihlásil pan guvernér Tošovský.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vám poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali této novele zákona, která beze sporu je - řekl bych - trochu průlomová do celého zákona o našich bankách.

Nejsem si zcela jist, zda v oblasti pojištění nepřijala sněmovna ukvapené rozhodnutí. To konec konců ukáží naši občané, zda budou zneklidněni a ukáže to vývoj v následujících měsících. Měl jsem za to, že to sněmovně musím říci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Kočárníkovi a dávám slovo guvernéru Tošovskému.

Guvernér České národní banky Josef Tošovský: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jen v podstatě poděkovat za schválení tohoto zákona, za určitou důvěru. My samozřejmě budeme s kompetencemi, které jsme teď dostali, nakládat velmi opatrně. Děkuji (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Tošovskému a dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zodpovědném projednání tohoto zákona, panu společnému zpravodaji, panu ministru Kočárníkovi. Tím tento návrh byl přijat a my se můžeme věnovat dalšímu bodu schváleného programu. Hlásí si pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Myslím, že já i pan kolega Wagner jsme navrhovali usnesení a že nyní by bylo třeba dát hlasovat o zařazení nového bodu usnesení, protože si myslím, že věc je tak vážná, že by do konce roku měl být nový zákon přijat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím-li tomu dobře, je na mně, abych formuloval usnesení? Nový bod.

Procedurální návrh pana poslance Budinského a Wagnera na zařazení bodu

X.

Usnesení, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví

Dámy a pánové, kdo souhlasí s tím, abychom tento bod zařadili na program naší schůze? Domnívám se, že by bylo v případě vašeho souhlasu dobře, kdybychom tento bod projednali bezprostředně.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 104 skončilo. Výsledek je 141 pro, proti 2, zdrželo se 15.

Bylo dosaženo potřebné většiny, takže tento bod byl zařazen. Budeme ho projednávat tak, jak jsem naznačil s vaším souhlasem ihned.

Prosím pana poslance Budinského, aby přednesl návrh na usnesení a potom otevřu k tomuto bodu rozpravu.

Poslanec Vladimír Budinský: Jak jsem přednesl ve své řeči, usnesení by znělo takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby do konce roku 1994 předložila návrh novely zákona o bankách, o České národní bance, případně nový zákon o bankovnictví, ve kterých bude upraven institut pojištění vkladů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a v hlasování č. 105 rozhodneme o podpoře či nepodpoře návrhu usnesení tak, jak jsme ho slyšeli z úst pana poslance Budinského.

Zahajuji hlasování.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování pořadové číslo 105 skončilo.

Výsledek je 141 pro, 2 proti, zdrželo se 14 poslanců, takže toto usnesení bylo přijato. Tento bod jsme projednali.

Dalším bodem je

V.

Návrh poslance Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., a č. 170/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 915 a společnou zprávu výborů jako sněmovní tisk 1062. Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatele pan Tomáš Ježek a předložený návrh zákona odůvodnil.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení kolegové, vážená vládo, je velice málo poznatků z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie, kde by ekologové byli jednotní. Jsme často strašeni ozónovou dírou, zánikem dešťových pralesů, oteplováním atmosféry, atd. Většinou k těmto věcem bezmocně přihlížíme. Jsou ale také poznatky, kde jsou všichni ekologové zcela zajedno a jedním z těchto poznatků právě je, že vliv špatného ovzduší na lidské zdraví, je naprosto prokázán, je to jasný názor na to, že špatné ovzduší je způsobováno spalováním nekvalitního paliva, nekvalitního hnědého uhlí, sirnatého uhlí.

Škody na čistotě ovzduší jsou způsobovány nevhodnou skladbou a technologií užití paliv v lokálních topeništích, to je právě z nízkoemitujících zdrojů. Kvalita vzduchu, který dýcháme, je mimo jakoukoliv pochybnost nejvážnější příčinou nedobrého zdravotního stavu lidí, zejména v nejvíce postižených regionech.

Tento návrh zákona, který máme před sebou, vznikl z velmi šťastného setkání s vedoucími pracovníky Ministerstva životního prostředí a Státního fondu pro životní prostředí, s panem ministrem Bendou a jeho náměstky Novotným a Dvořákem a ředitelem Benešem. Oni měli jasnou představu o ekologické dimenzi tohoto problému a já jsem nalezl řešení finanční. Věděl jsem, že jsou zde peníze z malé privatizace, peníze, k nimž - přiznávám se - mám určitý citový vztah, peníze, o nichž vím, že Parlament na ně vždycky pohlížel a pohlíží trochu žárlivě a trochu jinak než na jiné peníze a myslím si, že Parlament bude ochoten je vydat vždycky jenom na něco zcela mimořádného, nesporně prospěšného, viditelného. Jsem přesvědčen spolu s ostatními navrhovateli, že takovouto akcí, k jejímuž financování dá Parlament souhlas, je právě Národní program na ozdravení ovzduší.

Národní program na ozdravení ovzduší vám byl včera rozdán. Poprosil jsem pana předsedu Uhdeho o 24hodinový odklad, abyste si ho mohli řádně přečíst a hlavně vidět, že peníze, které - jak doufám - uvolníme, jsou podloženy velice přesnou a jasnou koncepcí, jak je dobře utratit, jak je účelně utratit a jak dohlížet na celý systém financování a organizaci celé akce tak, aby žádná koruna se nezakutálela někam jinam.

Tento Národní program je rozdělen na dvě části z hlediska fázování. V první části je možno doběhnout již započaté akce, které má Ministerstvo životního prostředí v zásobníku tzn. - přeženu-li trochu - že od zítřka je možno dodělat akce, které jsou rozdělány, druhá část je založena na úpravě směrnice tak, jak je obsaženo v příloze č. 5 Národního programu.

Musím též zaujmout stanovisko k usnesení vlády, která doporučuje uvolnit pouze 3 miliardy korun. Je mi velmi líto, že musím konstatovat, že stanovisko vlády je založeno na dvou hrubých chybách, které jsou následující.

Tyto hrubé chyby jsou shodou okolností - skutečně shodou okolností - lehce identifikovatelné, protože na této schůzi bude probírána v tisku 1012 roční účetní uzávěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku, kde na str. 17 jsou údaje správné. Vláda ve svém polozamítavém stanovisku vycházela z toho, že na účtě malé privatizace je pouze 30 mld., ačkoliv je tam 32,1 mld., a že 20 miliard je blokováno na zdravotnictví, ačkoliv blokovány jsou pouze úroky z těchto 20 miliard, což je samozřejmě podstatný rozdíl. Takže peníze na tuto akci jsou a námitky vlády prostě padají.

Na závěr chci říci, že žádám, aby sněmovna nejprve hlasovala o návrhu zákona, jak je obsažen v tisku 915. Mám totiž obavy, že mírně posunuté znění, jak je obsaženo ve společné zprávě, váže uvolňování prostředků pro Státní fond životního prostředí na rozhodnutí vlády a že by tím mohlo dojít k nežádoucím průtahům a tím narušení celého efektu.

Důrazně připomínám, že nad finanční kázní, účelovostí a hospodárností bude dozírat rada Fondu, která by měla být rozšířena - tak je navrhováno - o šest poslanců Parlamentu ze tří rozhodujících výborů, kteří by měli být zvoleni - to ještě musíme zorganizovat - na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za slovo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji zástupci navrhovatelů panu Tomáši Ježkovi za uvedení materiálů. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj pan poslanec Jan Třebický.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor ústavně právní, rozpočtový, hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednávaly návrh zákona (tisk 915). Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučil Poslanecké sněmovně schválit návrh zákona bez připomínek. Hospodářský výbor jej doporučil schválit se změnami, rozpočtový a ústavně právní výbory doporučily jej schválit v novém znění.

Výsledkem společné schůzky zpravodajů je doporučení, aby Poslanecká sněmovna přijala předložený návrh ve znění, jak jej máme všichni ve společné zprávě. Pro objektivitu jsou uvedeny i připomínky výborů do společné zprávy nezařazené. Tolik má zpráva.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Třebickému. Otevírám rozpravu, do které jsou prozatím přihlášeni pánové Budinský, Šafařík a Frank. Prosím pana poslance Budinského, aby se ujal slova, prosím pana poslance Šafaříka, aby se připravil.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážená Poslanecká sněmovno, chtěl bych poděkovat panu poslanci Ježkovi, že mi umožnil spolupracovat s ním na tvorbě tohoto zákona. Hned jsem si myslel, že takový velice důležitý a veskrze pozitivní návrh zákona nemůže být návrhem pouze jednoho poslance nebo skupiny poslanců. Požádal jsem ho, aby pod tímto zákonem byla podepsána skupina koaličních poslanců, aby skutečně celá vládní koalice měla jistý prospěch z návrhu tohoto zákona. Chtěli bychom se jako předkladatelé nyní podělit o tento úspěch s vámi všemi tak, abyste i vy pomocí toho, že budete pro tento návrh hlasovat, udělali Poslanecké sněmovně Parlamentu zase jednou dobré jméno mezi občany České republiky.

My, kteří jsme spolupracovali s panem Tomášem Ježkem - pan poslanec Josef Holub, pan poslanec Jiří Haringer, pan poslanec Lukáš - jsme trošku rozšířili návrh pana poslance Ježka, který původně chtěl tyto prostředky směřovat pouze do zavádění systému moderního spalování. My jsme návrh zúžili, aby to bylo čistě na ochranu ovzduší, tzn. nejen plynofikaci, ale také elektrifikaci, úsporu energií a další záležitosti.

Někteří z vás, kteří jste zde byli v minulém volebním období, si možná vzpomenete, jak možná teatrálně jsem zde při projednávání rozpočtu na rok 1991 vystoupil s respirátorem, který tehdy nosily děti na Mostecku a v severních Čechách velice často, a jak jsem získával částky z rozpočtu centrálních úřadů na zdraví dětí. Jsem velice rád, že dnes už zde žádný severočeský poslanec takto teatrálně vystupovat nemusí, protože během uplynulých čtyř let vláda uvolňovala postupně stovky miliónů na ochranu ovzduší v severních Čechách.

Skutečně plynofikací a elektrofikací obcí, plynofikací a elektrofikací malých kotelen a nízkoemitujících zdrojů se podařilo výrazně snížit zátěž životního prostředí v severních Čechách a tento úspěch je vedle úspěchu vlády taky hmatatelným úspěchem všech parlamentů, které schvalovaly jednotlivé rozpočty, protože ve velice krátké době se opravdu v severních Čechách podařilo zlepšit ovzduší jako výraznou složku životního prostředí.

Nyní bych chtěl udělat ještě jednu věc a informovat vás o projednávání zákona v hospodářském výboru. Samozřejmě pro Poslaneckou sněmovnu nemůže být nedůležité stanovisko vlády. My jsme v hospodářském výboru velice bedlivě stanovisko vlády zvažovali. Ve stanovisku vlády se navrhovalo, aby prostředky byly distribuovány přes rozpočet. Hospodářský výbor se postavil za návrh předkladatelů, aby tyto prostředky byly distribuovány přes Fond životního prostředí, protože si myslíme, že Fond existuje. Je to Fond, který má tu výhodu, že přechází z roku na rok, a že akce, které začnou v jednom roce, mohou být dofinancovány v roce příštím, a nebude zde ukončení s fiskálním rokem.

Další návrh vlády byl, aby prostředky byly uvolněny v souladu s rozhodnutím vlády postupně v letech 1994 - 1997. Hospodářský výbor se za toto stanovisko vlády postavil a dal ho do svého pozměňovacího návrhu. Jsem rád, že toto je ve společné zprávě.

Další návrh vlády, kde se snažila částku omezit, se nesetkal v hospodářském výboru s podporou, ale souhlasili jsme s tím, aby před částku 6,1 mld. bylo dáno slovo "až". Přiznám se, že jsme na klubu ODS, který předcházel projednávání tohoto zákona, velice diskutovali společnou zprávu versus stanovisko vlády. Vnímal jsem diskusi tak, že velká řada poslanců, protože je ve zvyku poslanců Občanské demokratické strany podporovat stanoviska vlády k předloženým návrhům zákonů, bude podporovat to, aby se do společné zprávy před číslovku 6,1 mld. dalo slovo "až". Tímto aktem se vyhoví jednomu z ustanovení, jednomu z doporučení vlády. Proto tento pozměňovací návrh překládám jako zpravodaj, i když jako poslanec budu pro poslanecký návrh zákona hlasovat v každém případě se všemi pozměňovacími návrhy, které Poslanecká sněmovna přijme. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Budinskému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Šafařík a aby se připravil pan poslanec Frank. Faktickou poznámku má pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Chtěl bych jen poděkovat panu poslanci Budinskému za to, že mi po tolika letech v parlamentu otevřel oči. Do dnešního dne jsem totiž žil v domnění, že zákony schvalujeme ve prospěch této země, jejích občanů, životního prostředí atd. Netušil jsem, že se zákony schvalují proto, aby z toho měla prospěch vládní koalice. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalu Krausovi. Prosím pana poslance Šafaříka.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP