Pátek 8. července 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Luxovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan poslanec Grulich. Prosím.

Poslanec Václav Grulich: Dámy a pánové. Děkuji panu ministru Luxovi za věcnou odpověď. Samozřejmě, že jsem necitoval celou odpověď pana místopředsedy vlády Kočárníka. Pochopitelně, že názory obou ministrů se poněkud různily. Nicméně návrh na vypuštění sankčního opatření zde v tomto dopisu konkrétně obsažen je, tedy na stůl byl položen.

Opatření, o kterých se zmiňoval ministr Lux, a která jsou připravována, lze kvitovat s povděkem. Samozřejmě, že by bylo třeba říci kromě toho, že nebudou tyto zásady realizovány, pro příští rok že budou zrušeny, že by to chtělo určité závaznější termíny, i k těm ostatním opatřením, o kterých se zmiňoval. Prozatím ovšem je situace taková, že platí zásady tak, jak byly vydány, a jsou realizovány v této poloze, jak bylo uvedeno. Prostě tak, že jednotlivé zemědělské subjekty nejsou před nimi zrovnoprávněny, že není k nim přistupováno z čistě právního hlediska, tedy že v tomto právní stav je porušován. Takže mi nezbývá než na návrhu svého usnesení trvat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Poslanec Černý se hlásí do rozpravy.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, možná, že v materiálech, které citoval kolega Grulich, to jsou podmínky pro dotace a podmínky pro nákup z Garančního fondu, jsou formulace vágní, mohly by být přesnější. Nicméně v žádném případě nemohu souhlasit s jejich vypuštěním, protože je to pojistka pro to, aby subjekty, které nedodržují platné zákony, které nemají vypořádány restituční a transformační podíly, nebyly prostě vpuštěny do státní podpory, protože by bylo nelogické, aby subjekty, nedodržující zákony, dostávaly ještě státní podporu. To je zcela jednoznačné. Můžeme se tedy bavit o tom, jestli by v těch pravidlech měla tato věta být určitým způsobem přepracována, zpřesněna, aby nemohly být subjektivně postiženy některé podniky, které mají veškeré pohledávky z restitučních i transformačního zákona vypořádány. To je jediná možnost, s kterou by bylo možno v souvislosti s touto interpelací souhlasit. Jinak nesouhlasím v žádném případě s tím, aby bez náhrady, bez jasné specifikace, jakým způsobem budou vyčleněny ty subjekty, které nedodržují platné právní zákony, byly ty věty vypuštěny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Černému, prosím, pan poslanec Hurta, potom pan poslanec Grulich.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, já bych měl jenom poznámku k předcházejícímu řečníkovi, mému kolegovi z výboru. Pokud by se jednalo skutečně o subjekty, které nemají závazky vypořádány, tak konec konců bych proti tomu nic neměl. Ale tam se jedná o subjekty, které vznikly z družstev nebo jiných podniků, které ty závazky nemají vypořádány, čili jsou to plnoprávné subjekty, nemají s těmi původními podniky nic společného po právní stránce, a mají trpět jenom za to, že vznikly z určitého podniku. S tím souhlasit nemohu.

Navíc bych měl další poznámku - takovéto tvrdé opatření se týká jenom podniků zemědělských. Proč se to netýká všech ostatních podniků, které také nemají své závazky v plné míře uspořádány, vznikají různé zbytkové podniky, a tam tyto otázky zůstávají nepovšimnuty, i když to představuje podstatně větší objem prostředků a zatěžuje to nakonec zemědělské podniky, protože když mlékárny, masný průmysl nebo cukrovary nebo jiní neplatí, tak dostávají vlastně do neřešitelné situace podniky zemědělské prvovýroby. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hurtovi. Prosím pana poslance Grulicha, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, nerad bych rozvíjel nekonečnou polemiku, ale děkuji za poznámky kolegy Černého o vágnosti určitých odstavců, vět a opatření v těchto zásadách. Já jsem taky nenavrhoval vypuštění určitých vět bez náhrady. V posledním odstavci jsem navrhoval za c) přepracovat uvedené dokumenty tak, aby zajišťovaly prozíravé a obezřetné vynakládání státních rozpočtových prostředků. Když pan ministr Lux hovořil o možnosti zrušení zásad pro příští rok, musíme si uvědomit, že teď jsme na začátku druhého pololetí. V interpelaci bylo prokázáno, že dotace dostávají i ty subjekty zemědělské, které vznikly z některých těch původních družstev nebo statků, které rovněž neplní své povinnosti vůči státu. Jsou to nájemci, mohou to být i subjekty jiné. Dotovat takovéto podniky, takovéto subjekty je zcela jistě vyhazováním státních peněz.

Když navrhuji zpřesnění těchto pravidel, znamená to úsporu a účelné vynakládání státních prostředků do zemědělské prvovýroby. Samozřejmě, že nám všem jde o to, aby zemědělská prvovýroba se co nejdříve postavila na nohy, byla soběstačná a potraviny bylo možno u nás dostat pro všechny obyvatele za přijatelnou cenu. Takže nejde o nějakou likvidaci odstavců nebo vět. Jde o účelné, rozumné přepracování zásad v těch bodech, kde jsou skutečně vágní a kde umožňují přístup, který není rovnoměrný a rovnoprávný pro všechny zemědělské subjekty. O nic menšího a o nic většího v tomto případě nejde. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Pan poslanec Výborný se hlásí o slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, jen dvě poznámky. Ta první je opakováním toho, co zde již bylo řečeno, co je ovšem klíčové pro rozhodnutí o tom, jak reagovat na odpověď, která byla proti podané interpelaci podána - totiž na státní dotaci není žádný právní nárok.

Ta druhá poznámka - pokud by Poslanecká sněmovna přijala navrhované usnesení, doprovodné usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Grulich, obávám se, že by to byl skutečně bezprecedentní zásah parlamentní moci do moci exekutivní. To by bylo o tom, jak se Poslanecká sněmovna snaží vládnout a to podle ústavy - podle mého mínění - nemůžeme činit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí. Budeme hlasovat. Dovolím si vás odhlásit vzhledem ke značnému pohybu ve sněmovně. Požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu nesouhlasného usnesení ve smyslu vyjádření interpelujícího.

Kdo je pro přijetí návrhu usnesení - Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana místopředsedy Luxe, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 75. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 51 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení opačného.

Kdo je pro přijetí usnesení "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí pana ministra", ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 76. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 55 pro, 44 proti, 4 se zdrželi.

Nyní jsou zde usnesení, která předložil pan poslanec Grulich. Vzhledem k jejich délce jsem si je nestačil zaznamenat. Chci se zeptat, zda si sněmovna přeje, aby zazněla po částech znovu nebo je máme v živé paměti, jak zde o nich bylo diskutováno. Máme je v živé paměti. Děkuji vám.

Kdo je pro přijetí první varianty, jak ji navrhl pan poslanec Grulich, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 77. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 53 proti, 6 se zdrželo.

Pan poslanec Grulich formuloval ještě druhou variantu pro případ, že by první varianta nebyla přijata. Budeme tedy hlasovat o této variantě.

Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 78. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 54 proti, 5 se zdrželo.

Tím jsme projednali odpověď na tuto interpelaci.

Budeme se věnovat další interpelaci. Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci privatizace s.p. Zemědělské zásobování a nákup v Třebíči, tisk 980. Odpověď se předkládá jako tisk 980 C. Pokud se nemýlím, i této odpovědi se týkalo souhlasné vyjádření pana poslance Drápely.

Otevírám rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, uzavírám ji a dám hlasovat ve smyslu vyjádření interpelujícího o souhlasném usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 79. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 93 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Františka Trnky ve věci řešení rozporu mezi majiteli chat a vlastníky pozemků, tisk 1025. Odpověď se předkládá jako tisk 1025 A. Prosím pana poslance Trnku o vyjádření.

Poslanec František Trnka: Vážený pane místopředsedo vlády, obdržel jsem vaši odpověď na mou interpelaci, týkající se problémů vyplývajících z nedostatku zákona č. 229/1991 Sb., zejména pokud jde o chápáni a výklad ustanovení § 11 tohoto zákona.

Mým záměrem nebylo vyvolat stanovisko Ministerstva zemědělství k řešení konkrétního případu, ale upozornit na to, že některá ustanovení citovaného zákona ve znění pozdějších předpisů ve svých důsledcích ohrožují vlastnické právo občanů a narušují právní ochranu jejich majetku. Že to není problém ojedinělý je možno dokumentovat tím, že na podobný problém upozorňoval pan poslanec Bláha a s podobným problémem vystoupí pan poslanec Raška.

Jde totiž o chatové kolonie, které byly postaveny na lesní půdě podle původních předpisů. Je nepochybné, že výstavba rekreačních objektů, chat na lesních pozemcích, se řídila odlišným režimem, než tomu bylo na pozemcích zemědělských. Nelze z toho však vyvodit, že občané, kteří na těchto pozemcích v období do r. 1976 takové chaty postavili, porušili zákon. Chtěl bych poukázat na to, že v naprosté většině případů se jedná o stavby, jejichž výstavba byla povolena k tomu příslušným útvarem státní správy, následně řádně kolaudována a vydáno povolení k trvalému užívání stavby, případně k dočasnému užívání bez stanovení termínu ukončení užívání.

Pokud jde o konkrétní případ osady Pod Červenou strání, který jsem použil jako příklad, odbor výstavby tehdejšího Okresního národního výboru v Rakovníku vycházel zřejmě z toho, že oblast, o kterou se jedná, byla uvažována jako rekreační a v tomto směru byly zpracovány podklady pro územní rozhodnutí. I když nedošlo k vlastnímu vyčlenění lesních pozemků z lesního půdního fondu, mám za to, že postup při schvalování výstavby chat a následný souhlas k jejich užívání nelze považovat za závadu svědčící proti vlastníkům předmětných chat.

Pokud jde o charakter uvedené osady, v žádném případě se nejedná o neorganizované a nahodilé seskupení chat, ale o osadu, jejíž výstavba probíhala sice postupně, ale na základě jednotného záměru vytvořit zde rekreační oblast. Jsem i nadále toho názoru, že v takovýchto případech je nutné uplatnit postup svědčící ve prospěch občanů a v souladu s ustanovením § 11 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., pozemky nevydávat. Maximálně posuzovat takové případy tak, že z vydávaných pozemků se vyčlení pozemky, na nichž stojí stavba chat, spolu s pozemky s touto stavbou bezprostředně souvisejícími a nezbytně nutnými k jejich provozu. Pokud by byl uplatňován jiný výklad, byly by tímto způsobem vážně narušovány právní jistoty občanů, zejména pokud se jedná o ochranu jejich majetku.

V konkrétním případě, který jsem uvedl, probíhá v současné době přezkumné řízení na vašem ministerstvu u ústředního pozemkového úřadu a existuje zde nebezpečí, že vaše vyjádření výsledek negativně ovlivní. Osobně se domnívám, že vyjádření nejde do hloubky problémů a bylo by nešťastné, kdyby bylo precedentem pro rozhodování na úrovni, která předpokládá podstatně hlubší právní posouzení.

Ze všech uvedených důvodů s odpovědí nesouhlasím a protože nejde o ojedinělý případ, ale o případy velice široké, prosím sněmovnu, aby vyslovila nesouhlas s tímto postupem. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Trnkovi. Pan místopředseda vlády se hlásí o slovo, poté pan poslanec Mach.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, dovolil bych si navrhnout vám, abyste přijal kroky, které jsme dohodli v této sněmovně ve smyslu interpelace pana poslance Bláhy, tzn., aby onen metodický pokyn se vztáhl i na tuto oblast, která vlastně je stejná. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Macha, aby se ujal slova.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, nebudu v žádném případě polemizovat s názorem pana poslance Trnky, chtěl bych jen upozornit na dvě skutečnosti, které je třeba tady dovodit v této věci.

§ 11 písmeno c) zákona 229, což je paragraf, který říká důvody, které jsou důvody jsoucími pro nevydání pozemků, na které byl uplatněn restituční nárok, má dvě polohy: Má polohu tu, že samozřejmě znevýhodňuje vlastníky, kteří postavili zcela legálně stavby k individuální rekreaci, avšak tito vlastníci ty stavby nikdy nepostavili na vlastních pozemcích. Tyto pozemky vždy, i když bylo kolaudováno - a takový případ byl možný - na lesním půdním fondu, byly stavěny na pozemcích, které byly buď ve vlastnictví státu, v tu chvíli - o toto jde teď - jsou to ty restituční nebo na pozemcích vlastnických, k nimž vlastníci ztratili právo užívání lesních pozemků. Vedle sebe stojí dvě skupiny majitelů chat, z nichž jedni mají pozemky zcela jednoznačně na vlastnických pozemcích, kde vlastnické právo nikdy na stát nepřešlo, a jsou prostě v situaci "stavba za pozemek a pozemek za stavbu", a nebo soudem určené věcné břemeno nebo nájem. Tady ta situace je, zda pozemek vydat nebo nevydat, čili explicitně či je ten pozemek vydatelný nebo nevydatelný. A tady trochu předjímáme tímto názorem; já s ním nepolemizuji. Je to problém složitý, jak pro vlastníky pozemků, kteří uplatňují restituční nárok, tak pro vlastníky staveb, kteří je mají legálně postavené. O těch černých, nekolaudovaných, bych se nebavil. A tenhle problém je třeba vidět tak, že touto interpelací bychom dávali závazný výklad a trochu předjímali výsledek rozhodnutí, kde samozřejmě v tom správním řízení je možno se odvolat - přezkum atd. anebo k soudu - a předjímali bychom rozhodnutí soudu. Znám řadu rozsudků krajských správních senátů, kdy proti vydání takových pozemků se odvolala osoba povinná, což jsou v tuhle chvíli Lesy České republiky, dříve ještě Státní lesy, než k transformaci došlo, a rozsudky byly opačné. A názor, který je obsažen v odpovědi, si myslím, že je korespondenční s několika rozsudky krajských správních senátů v této věci. A to byl spíš postup pana poslance Bláhy, který navrhoval nějakou úpravu z hlediska postupu vůči těmto vlastníkům. Povinnost prodat nebo něco podobného, ale myslím, že není možné tímto názorem předjímat rozhodnutí nějakého orgánu. To bychom dělali výklad práva a k tomu nejsme podle mne kompetentní.

Že to je problém složitý, je zcela nepochybné, a tyto stavby, zvlášť podle zákona 195 jsou trochu na hraně. Ale výklad je takový, že pokud osada má nějaký stupeň stavební dokumentace, což je územní rozhodnutí nebo využití území v této chvíli, tak je oprávněno považovat tyto pozemky za stavbu trvalou atd.

Vaše námitka, že je ohroženo vlastnické právo vlastníků, je trochu relevantní v těch případech, kdy chaty byly povoleny na pozemcích, které vždycky vlastnické byly, a také byly povoleny úplně podle stejného předpisu, ve stejném režimu. Pouze pozemky na stát přešly nebo nepřešly. Pokud bylo zřízeno právo osobního užívání, tak z občanského zákoníka se staly automaticky pozemky vlastnickými. To jenom taková poznámka k této věci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Machovi. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí a dám hlasovat. Dovolil bych si vás odhlásit. Pan poslanec Trnka.

Poslanec František Trnka: (z místa). Nevím, o čem hlasovat. Souhlasím s tím, co navrhl pan místopředseda vlády.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: My jsme v situaci, kdy budeme hlasovat o souhlasu nebo nesouhlasu s odpovědí. Pokud takto doplněná odpověď je důvodem k vašemu souhlasnému vyjádření, tak bych dal ve smyslu vyjádření interpelujícího hlasovat o souhlasném stanovisku k odpovědi. Prosím, abyste se zaregistrovali a dám hlasovat o souhlasném usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti, kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 83 pro, nikdo proti, 10 se zdrželo hlasování.

Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali odpovědi pana místopředsedy vlády Luxe a já bych si dovolil vyhlásit přestávku na oběd do 14.30 hodin.

(Schůze přerušena ve 13.07 do 14.30 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v bodě Odpovědi na interpelace. Prosím členy vlády, jejichž odpovědi mají být projednávány, aby se dostavili do sněmovní síně.

Ministr pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělehrádek odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci pozastavení plošného vypovídání smluv o havarijním pojištění motoristů Českou pojišťovnou a.s. a zahájení trestního šetření, zda chování této společnosti není zneužíváním dominantního postavení v této oblasti pojištění - tisk 1009. Odpověď se předkládá jako tisk 1009 A.

Ptám se pana poslance Vorlíčka, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánově, dovolte mi krátké vyjádření. Odpověď pana ministra Bělehrádka je jako vždycky obsáhlá, věcná a korektní. Věřím mu, že výsledek šetření, zda nejde o porušení zákona č. 63/1991 Sb., Českou pojišťovnou, byl skutečně nakonec negativní. Pro mne je to ovšem pouze důkazem, jak nedokonale právně chráníme zájmy řadových občanů před zvůlí mamutích institucí, protože Česká pojišťovna svým jednáním fakticky svého postavení zneužila.

Organizace, která by byla opravdu nucena na trhu soutěžit s konkurenty, by si vážila slušných, dlouholetých klientů a s přezíravou arogancí by je nehodila do jednoho pytle se silničními hazardéry a pojišťovacími hochštaplery plošným vypovídáním pojistných smluv. To, že v současné době ještě soukromá vozidla pojišťuje pojišťovna Moravia nebo Hasičská vzájemná pojišťovna Českou pojišťovnu netlačí a neohrožuje. Pro Českou pojišťovnu je to konkurence více méně fiktivní. Na jejím jednání je to znát.

Česká pojišťovna není podle mého mínění ke svému jednání tlačena nějakými vážnými finančními obtížemi. Česká pojišťovna není žádný chudák. Loni na pojistném vybrala 19,8 miliardy korun a za škody vyplatila 14,7 miliardy korun. To není malý přebytek. Za zdražené zákonné pojištění vybrala 3,7 miliardy korun a vyplatila 1,7 miliardy korun. To snad také není malý rozdíl.

Havarijní pojištění přineslo České pojišťovně ztrátu okolo 1,1 miliardy korun a v řadě případů i vinou vlastních přístupů pracovníků České pojišťovny, jak jsem o tom mluvil ve své interpelaci. Podle mého názoru a propočtů mnohonásobné zvýšení havarijního pojistného a další doprovodná opatření České pojišťovny nejsou zcela adekvátní situaci a Česká pojišťovna si tak cestou nejmenšího odporu řeší tvorbu rezerv a přechod na systém hospodaření kompatibilní s pravidly v Evropské unii prostým zdražováním pojistek.

Ambiciózní plány akcionářů České pojišťovny mají zaplatit občané, protože jsou hájeni podstatně hůře než zájmy bank a pojišťoven. Tak to dnes u nás bohužel vypadá.

Podrobnosti případu zřejmého pojišťovacího podvodu z mé interpelace, na které je zvědav pan ministr Bělehrádek i pan generální ředitel České pojišťovny, by jim řekli kriminalisté první sekce Správy Policie hlavního města Prahy, kterým přístup některých pracovníků pojišťovny v boji proti nezákonnostem příliš nepomáhá.

Pochopil jsem, že v dané věci nezmohu nic nejen já, ale ani pan ministr Bělehrádek - viz jeho rezignované konstatování, že dvě podmínky předepsané ministerstvem pro hospodářskou soutěž, Česká pojišťovna není dnes tzv. schopna splnit.

Nebudu tvrdit, že jsem s odpovědí spokojen. To by byl nesmysl. Rád bych, aby bylo konstatováno, že mě poskytnutá informace stačí a v této záležitosti vzhledem k marnosti počínání nehodlám pokračovat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Rozumím tomu tak, že budu formulovat pozitivně usnesení. Otevírám rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Předtím než ho přečtu, dovolte mi, abych vás všechny odhlásil.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Belehrádka na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci pozastavení plošného vypovídání smluv o havarijním pojištění motoristů Českou pojišťovnou a.s. a zahájení trestního šetření, zda chování této společnosti není zneužíváním dominantního postavení v této oblasti pojištění, uvedenou v tisku 1009 A. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro? Je nás málo. Hlasování musím ukončit. Je nás 73, takže můžeme hlasování zopakovat.

Zahajuji hlasování pořadové č. 83.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 67, nikdo proti, zdrželo se 12. Návrh na usnesení byl přijat.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci privatizace Horáckých novin - tisk 838. Odpověď byla předložena jako tisk 838 A. Její projednávání bylo na 19. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? Zdá se, že ani dnes pan poslanec není přítomen, takže projednání odpovědi odkládám.

Dále je k projednání odpověď na interpelaci poslance Pavla Hirše a protože pan poslanec Hirš rovněž není přítomen, domnívám se, že mi nezbývá nic jiného než učinit totéž, co jsem učinil s předcházející interpelací.

Dále pan poslance Bohuslav Kuba není rovněž přítomen, takže rovněž odkládám.

Pan poslanec Josef Wagner není přítomen.

Pan poslanec Jiří Vyvadil rovněž není přítomen.

Vidím ale, že je přítomen pan poslanec Broulík, takže můžeme projednat odpověď na interpelaci poslanců Broulíka, Miloše Skočovského a pana poslance Kačenky ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií - tisk 1026.

Ptám se pana poslance, zdali odpověď, alespoň tu, která je částí dotazu na pana ministra Skalického, považuje za uspokojivou.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, dámy a pánové, mám jednu prosbu. Vzhledem k tomu, že jsme se obrátili na víc ministrů, jestli by odpověď a naše vyjádření mohly být přesunuty na září.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že mohu vyhovět této žádosti bez toho, abych o tom dal hlasovat. Takže jsme skončili projednávání odpovědí, které připravil pan ministr Skalický, bez výsledku.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové. Paní poslankyně Gerta Mazalová rovněž není přítomna.

Ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského - ale to se jedná o tutéž interpelaci, takže i tuto odkládáme.

Pan poslanec Žižka není přítomen, takže nemůžeme projednat ani jeho interpelaci. Pan poslanec Wagner rovněž ještě nedorazil. Nelze projednat ani odpověď na jeho interpelaci.

Pan poslanec Vik není přítomen. Paní poslankyně Gerta Mazalová rovněž nepřišla, takže nemůžeme projednat odpovědi na interpelace, které směřovaly na ministra zdravotnictví.

Pan poslanec Vik se rovněž obrátil na ministra spravedlnosti, a protože pan poslanec Vik není přítomen, nelze projednat odpověď na interpelaci.

Ministr dopravy Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci pochybného vydávání homologačních certifikátů - tisk 979. Odpověď byla předložena jako tisk 979 A. Její projednávání bylo na 19. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslance. Ptám se tedy nyní pana poslance Řezníčka na jeho názor na odpověď.

Poslanec Miroslav Řezníček: (Hovořil z místa.) Souhlasím a děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, opakuji pro poslance z opačné části Sněmovny: pan poslanec Řezníček vyjádřil souhlas. Dávám tedy hlasovat o následujícím usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra dopravy na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci pochybného vydávání homologačních certifikátů, uvedenou v tisku 979 A.

Zahajuji hlasování č. 84. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Výsledek - pro 70, proti nikdo, zdržel se 1. Návrh na usnesení byl přijat.

Ministr dopravy Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci privatizace ČSAD Praha-západ, tisk 1022. Ptám se poslance Krause, zdali odpověď považuje za uspokojivou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP