Pátek 8. července 1994

Poslankyně Anna Váchalová: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, vážený pane ministře práce a sociálních věcí v ČR, dovolím si Vám položit tři otázky. Zákony o základním důchodovém pojištění, státní sociální podpoře a sociální pomoci budou tvořit, dle terminologie MPSV, tři základní pilíře sociální politiky současné vlády. Aby nová stavba dobře stála, musí mít dobré a solidní základy.

K otázce první: Nejzávažnějším základním kamenem je bezesporu částka, stanovená v ČR jako základní minimum, jak pro občany, tak jejich rodiny. Od hranice životního minima se odvíjejí koeficienty pro všechny jednotlivé sociální dávky. Občané, kteří z různých důvodů na hranici životního minima žijí, v poslední době zjišťují, že částka životního minima i přes poslední úpravu v zákoně č. 336 Sb., s platností od 1. 2. 1994, je k stále narůstajícím platbám za nájemné i zvyšováním cen všech dalších životních potřeb nedostatečná. Proto se na nás, poslance, obracejí s požadavkem, aby zároveň s projednáváním uvedených zákonů byla provedena nová specifikace částek, které tvoří životní minimum. Totéž žádají odbory a občanská sdružení. Vy jste nám, pane ministře, ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví sdělil, že přehodnocení dosavadní částky životního minima se připravuje, ale abychom nečekali žádnou dramatickou změnu. Nečekáme. Ale trváme na tom, aby výše životního minima byla stanovena tak, aby nezakládala tzv. "past chudoby".

Proto se ptám pana ministra - jaké je složení týmu, který bude provádět a propočítávat novou specifiku životního minima, kdy bude stanovena nová částka pro hranici životního minima?

K otázce druhé: Týká se sociálních dávek, které jsou dosud zahrnuty do vyhlášky č. 182/91 Sb., ve vztahu ke zdravotně postiženým. Je známo, že část těchto dávek, které umožňují integraci do společnosti právě velmi těžce zdravotně postiženým (např. příspěvek na zakoupení motorového vozidla, důležité kompenzační pomůcky pro neslyšící nebo pro nevidomé apod.) byla zpracována do čtvrtého sociálního zákona a ten předložen na MPSV. Základem pro stanovení těchto dávek se navrhuje druh a rozsah zdravotního pojištění. Omezení je dáno stanovením určité příjmové hladiny žadatele. Na moji přímou otázku jsem zatím nedostala ve výboru přímou a jasnou odpověď. Proto se ptám: V jakém stadiu je příprava čtvrtého zákona, týkajícího se dávek a služeb pro občany s těžkým zdravotním postižením? Vzhledem k tomu, že nový zákon, týkající se občanů s těžkým zdravotním postižením, určitě nebude připraven současně s prvními třemi zákony, ptám se, jakým způsobem budou do té doby zajištěny dávky a služby konkrétně, kdy bude novelizována vyhláška 182/91 Sb.

Třetí otázka se dotýká opět základů nového sociálního systému. Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na nové bodové klasifikaci, podle níž se bude nově určovat a definovat zdravotní a sociální situace občana. K tomu bude potřeba v souladu s přijímanými sociálními zákony odstranit dosavadní individuální posuzování okresními posudkovými lékaři, přejít na vytvoření sítě center, která musí být vybavena personálně i technicky - např. pro určení ergodiagnostiky. V komisi při výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro otázky zdravotně postižených nám bylo sděleno, že se dosud připravuje 11 těchto center. Ptám se proto pana ministra, jak se MPSV připravuje na zabezpečení práce zmíněných center na území všech dosavadních okresů, a to do přijetí všech tří základních pilířů nových sociálních zákonů. Dovolím si jen připomenout i ten čtvrtý v závěru. Děkuji předem za odpověď.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Váchalové. O slovo se přihlásil pan ministr Vodička. Prosím, aby se dostavil k řečništi.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych krátce reagoval na interpelaci paní poslankyně Váchalové. Je pravdou, že přijetí tří nových zákonů, které budou tvořit a tvoří páteř nového sociálního zabezpečení v České republice, zvláště zákona o sociální podpoře, vyvolává nezbytnost novelizace zákona o životním minimu. Tato novelizace se připravuje, ale jak již jsem se zmínil ve výboru, nepředpokládám, že by došlo k dramatickým změnám ve výši životního minima. Životní minimum bylo stanoveno v listopadu roku 1991, aplikováno v roce 1992 a od té doby je valorizováno tak, jak rostou životní náklady. Spíše se připravuje zpřesnění okruhu společně posuzovaných osob tak, aby tohoto institutu nemohlo být zneužíváno.

Konkrétní dotaz paní poslankyně Váchalové směřoval k týmu, který by měl posuzovat náplň životního minima. Životní minimum vychází ze spotřebního koše, jehož obsah se periodicky přehodnocuje, ovšem je to vždy práce několikaletá, která vyvolává řadu diskusí. Tým, který se nyní zabývá posuzováním stávajícího spotřebního koše, sestává nejen z pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí, ale především z pracovníků Českého statistického úřadu. O tuto práci se zajímá i tripartita, která má zřízenu pracovní skupinu pro sociální politiku a bezesporu obsah spotřebního koše bude projednáván v tripartitě.

U nás je životní minimum určeno tzv. metodou relativní, tzn., že se nevychází ze spotřebního koše. Původně se ze spotřebního koše vyšlo, určila se potřebná částka, která byla označena za životní minimum a od toho okamžiku dochází pouze k pravidelným valorizacím, vzrostou-li ceny nebo mzdy.

Druhá otázka se týkala čtvrtého zákona, který by měl doplňovat soustavu tří hlavních zákonů, zákona, který by se týkal lidí s těžkým zdravotním postižením. Dnes je celá tato oblast zabezpečena legislativně jak zákonem, tak vyhláškami, především vyhláškou č. 182/1991 Sb. Tři zákony, které tvoří páteř sociálního zabezpečení, budou vstupovat v platnost postupně, takže je jasné, že nemůže nastat okamžik, že by na chvíli vypadlo legislativní zabezpečení výplaty dávek pro lidi se zdravotním postižením. Předpokládáme vytvoření ne tak stěžejního zákona jako jsou ty tři první, ale nicméně bude muset existovat zákon, který posbírá všechna intervenciolistická opatření ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Tento zákon se připravuje a je jasné, že musí doplnit zbývající tři zákony.

Nyní nepřipravujeme žádnou zásadní novelu vyhlášky č. 182, protože touto vyhláškou je zajištěna péče o osoby se zdravotním postižením. Můžeme diskutovat o míře zajištění. Tato vyhláška pamatuje na všechny případy.

Třetí otázka, kterou jste mi položila, paní poslankyně, se týkala jedenácti diagnostických center. Posudková služba je samozřejmě velkým problémem. Připravujeme určitá organizační opatření v organizační struktuře ministerstva tak, abychom posudkovou službu učinili efektivnější a pružnější. Výstavba těchto center a vůbec posudkové lékařství pro pracovní účely jsou problémem, který se snažíme řešit. Centra postupně dobudujeme, konkrétní termín je však také vázán na rozpočtové možnosti.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Vodičkovi. Paní poslankyně Váchalová se hlásí s reakcí na odpověď. Upozorňuji, že šlo o otázku a ne o interpelaci. Prosím paní poslankyni, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Váchalová: Děkuji panu ministrovi za okamžitou odpověď. Chtěla bych se jen zastavit u druhé otázky, u požadavku novelizace vyhlášky č. 182. Jedná se skutečně o částky, které jsou dosud poskytovány. Například příspěvek na motorové vozidlo ve výši do 60 tisíc Kč, i když je to mnoho, je částkou diskutabilní při současných cenách osobních automobilů, které jsou pro vozíčkáře (pokud se např. jedná o invalidu z mládí) naprosto nezbytnou kompenzační pomůckou. Jedná se i o další částky. Proto tady ten víceméně trochu nadhozený požadavek novelizace. Myslím, že o těchto věcech budeme dále jednat s ministerstvem přímo. Děkuji za odpověď.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Váchalové. Myslím, že tím můžeme odpověď na tuto otázku považovat za vyřízenou. Prosím pana poslance Bláhu, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolím si přednést interpelaci na ministra zemědělství ing. Josefa Luxe.

Vážený pane ministře, v poslední době se stále více množí případy vydávání pozemků, na nichž stojí chatové nebo zahrádkářské osady. Zákon o půdě č. 229/1991 Sb. ovšem vydávání takových pozemků v podstatě neumožňuje. Jelikož však neexistuje zákonná definice chatové či zahrádkářské osady, vzniklé před 1. listopadem 1976, to je bez územního rozhodnutí, je mnohdy jasně vyjádřený úmysl zákonodárce obcházen prohlašováním takových osad za neorganizované seskupení jednotlivých chat apod.

Postižení chataři či zahrádkáři nemají přitom možnost hájit se zákonnými prostředky, neboť podle novely tohoto zákona nejsou účastníky řízení.

Obrátil jsem se proto na odbor stavebního řádu Ministerstva hospodářství, jakožto nástupce Ministerstva stavebnictví pro danou problematiku. Ve stanovisku, jehož kopii mám k dispozici, se ředitelka tohoto odboru přiklání k názoru, že pro daný účel lze přijmout právní konstrukci, podle níž se pro účely zákona č. 229/1991 Sb. považují za zahrádkářské a chatové osady vzniklé či vybudované před 1. říjnem 1976 ty, které před daným termínem fakticky existovaly. Pokud by totiž po roce 1976 vyvstaly důvody, které by vylučovaly ponechání osady vzniklé bez příslušného povolení, byl dostatek času i právních prostředků k jejich odstranění.

Ministerstvo hospodářství však současně soudí, že stanovisko k pojmu zákona by bylo kompetentní zaujmout především resortně příslušné Ministerstvo zemědělství.

Obracím se proto na Vás, vážený pane ministře, s výzvou, aby Ministerstvo zemědělství vydalo pro potřeby pozemkových úřadů metodický pokyn, který by ukládal respektovat uvedené stanovisko odboru stavebního řádu Ministerstva hospodářství. Otázku, zda před tímto datem šlo o osadu či neorganizované seskupení chat by jistě nebylo obtížné řešit jednoduchými průkaznými prostředky, např. záznamem o jednání s výborem chatařů či zahrádkářů v úředních dokumentech.

Jistě víte z vlastní praxe, vážený pane ministře, nakolik se problém vydávání pozemků užívaných chataři a zahrádkáři stává den ze dne naléhavějším a jak zatěžuje příslušné orgány. Zásah Ministerstva zemědělství, o který vás žádám, by tuto situaci značně zjednodušil a pomohl by napravit nové majetkové křivdy, jejichž obětí se zejména vzhledem k libovůli některých pracovníků pozemkových úřadů stávají právě chataři a zahrádkáři. Vzhledem k tomu, že se jedná i o přílohu k této interpelaci, podám ji zároveň ještě písemně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Prosím, pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux se hlásí o slovo s reakcí na tuto interpelaci.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, já si dovolím odpovědět ihned v tom smyslu, že v současné době pracovníci Pozemkového úřadu posuzují jednotlivé objekty, jednotlivé chatové osady ve smyslu, jestli je to ucelená osada, či nikoliv, nicméně přijímám tento podnět ve smyslu upřesnění výkladu či metodického pokynu. Nicméně konečné rozhodnutí samozřejmě musí učinit pracovník Pozemkového úřadu. Čili tento podnět přijímám a tento metodický pokyn bude vydán. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Bláha je s odpovědí spokojen? V tom případě bych si dovolil dát hlasovat o návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zemědělství a místopředsedy vlády Josefa Luxe... Prosím, faktická poznámka.

Poslanec Jan Bláha: (Z místa). Jestli by bylo možné, pane ministře, říci, do jakého termínu byste tento metodický pokyn vydal.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Do konce července.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dovolím si tedy dát hlasovat o souhlasném usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra Luxe na interpelaci pana poslance Josefa Bláhy přednesenou na dnešní schůzi.

Kdo je, prosím, pro?

Jsem žádán o to, abych vás odhlásil. Prosím vás tedy o novou registraci.

Jsem upozorňován na to, že jsem se zmýlil v křestním jméně. Omlouvám se panu poslanci Janu Bláhovi a dávám hlasovat. Bude to hlasování číslo 56.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 93 pro, nikdo proti, dva se zdrželi hlasování.

Prosím nyní pana poslance Jiřího Vačkáře, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vačkář: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, obracím se s otázkou na pana ministra Skalického, týkající se privatizace Obalu Rozkoš Střížovice.

Vláda ve svém usnesení 391 ze 14. 7. 1993 rozhodla, že 51% akcií této firmy bude prodáno v přímém prodeji firmě Meisner, ale bohužel nastal takový stav, že vlastně firma Meisner není solventní, jsou tam značné problémy a tyto akcie zůstávají zatím ve Fondu národního majetku. Vyvolává to v podniku zbytečnou nervozitu a tuto věc je třeba řešit. Je to poměrně dost závažný problém, víme, že tento podnik funguje zcela jednoznačně dobře a vykazuje i dostatečný zisk.

Vzhledem k tomu, že ale toto usnesení existuje, nastává stav, že věc není řešena. Proto se obracím s otázkou na pana ministra Skalického, jakým způsobem bude pokračováno, zda bude přehodnoceno rozhodnutí vlády nebo jakým způsobem tato věc bude uvedena do konce, protože si myslím, že se to zbytečně protahuje a vznikají tím určité škody - jak jsem říkal - i nervozita, nevyvolává to dobré pocity.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. O slovo se hlásí ministr Skalický, kterému předávám slovo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedající, mohu-li si dovolit bezprostřední reakci s tím, že nemám v hlavě přesné údaje o té záležitosti, ale zhruba před třemi týdny jsem se touto věcí osobně zabýval, takže zhruba vývoj znám. Jde o to, že skutečně vláda schválila prodej 51% akcií německé firmě Meisner. Při jednání o podmínkách uzavření kupní smlouvy jsme dostali k dispozici údaje, které svědčí o velmi neuspokojivém vývoji této firmy na německém trhu a o její pravděpodobné platební neschopnosti vůbec uhradit tento majetek. Na základě toho bylo uzavření této transakce pozastaveno. V těchto dnech probíhají poslední jednání s tímto německým partnerem o tom, za jakých podmínek odstoupí od uzavření kupní smlouvy tak, aby mohlo být co nejrychleji rozhodnuto o jiném způsobu naložení s tímto majoritním balíkem akcií Obalu Rozkoš.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Skalickému za odpověď na otázku.

Konstatuji, že pan poslanec Jan Kalvoda má náhradní kartu číslo 15 a vzhledem k tomu, že nikdo není přihlášen, končím tento bod.

Dámy a pánové, dále se budeme věnovat bodu s názvem

IX.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Jako prvním se budeme věnovat otázkám, podnětům a interpelacím na předsedu vlády Václava Klause.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců - členů poslaneckého klubu ČSSD ve věci privatizace nemocnice s poliklinikou Na Homolce. Odpověď byla předložena jako tisk 814 A. Její projednávání bylo usnesením Poslanecké sněmovny č. 379 ze dne 28. 4. 1994 přerušeno až do přijetí stanoviska vlády k doporučení Poslanecké sněmovny.

Vláda se touto problematikou zabývala na své schůzi dne 8. června 1994 a přijala usnesení č. 318, které spolu s přílohou bylo všem poslancům předáno prostřednictvím výborů.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědi předsedy vlády Václava Klause, která byla předána v tisku 814 A. O slovo se přihlásila písemně do rozpravy k této odpovědi paní poslankyně Eva Fischerová, kterou prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, vážené dámy a pánové. Interpelací ve věci privatizace nemocnice Na Homolce se zabýváme již potřetí. Vzhledem k časovému intervalu mně dovolte zrekapitulovat vše, co v současné době považuji pro vytvoření plastického obrazu projednávaného případu za naprosto podstatné.

Při prvním jednání na 17. schůzi Poslanecké sněmovny jsme 24. března t. r. přijali usnesení č. 362, kterým

1) bylo projednávání interpelace přerušeno;

2) Poslanecká sněmovna požádala výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, aby se ve svém usnesení věci privatizace Nemocnice Na Homolce zabýval;

3) požádala ministra zdravotnictví, aby až do rozhodnutí Poslanecké sněmovny o odpovědi na interpelaci nebyly realizovány výsledky veřejné soutěže týkající se Nemocnice Na Homolce.

Při druhém projednávání interpelace na 18. schůzi Poslanecké sněmovny 28. dubna t. r. Poslanecká sněmovna usnesením č. 379 doporučila vládě

1) ad a) aby se problematikou Nemocnice Na Homolce znovu zabývala;

ad b) aby při privatizaci zdravotnických zařízení postupovala dle § 45 odstavce 2 zákona č. 92/1991 Sb. zcela mimořádně a po předchozím informování výboru pro sociální politiku a zdravotnictví;

ad c) aby prostředky získané případným prodejem Nemocnice Na Homolce byly využity ke zvýšení prostředků určených k řešení naléhavých stavů v rezortu zdravotnictví.

Za druhé: Poslanecká sněmovna na stejné schůzi přerušila projednávání odpovědi na interpelaci poslanců na předsedu vlády Václava Klause v předmětné záležitosti, až do přijetí stanoviska vlády k doporučení Poslanecké sněmovny. Zároveň výbor pro sociální politiku a zdravotnictví sněmovnu informoval, že svým usnesením č.115 ze dne 21. dubna t. r. požádal Nejvyšší kontrolní úřad, aby:

1) prověřil hospodaření Nemocnice na Homolce,

2) aby prověřil hospodárnost užitého procesu privatizace tohoto zdravotnického zařízení.

Vláda České republiky, jak již pan předsedající zmínil, usnesením č. 318, ze dne 8. června t. r. rozhodla o jiném způsobu prodeje Nemocnice Na Homolce v rozporu s usnesením č. 686 ze dne 1. 12. 1993. Vláda České republiky 8. 6. t. r., tedy již podruhé, udělila podle § 45 odst. 2 zák. 92 z roku 1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví státu, a to prodejem podniku na podkladě smlouvy mezi Nemocnicí Na Homolce a společností Euro Hospital Group, s. r. o. Praha, a to podle podmínek stanovených ve společném prohlášení o podstatných náležitostech takovéto smlouvy.

V této souvislosti vzbuzuje pochybnost skutečnost, že ve společném prohlášení je uvedeno Ministerstvo zdravotnictví a to jako vyhlašovatel veřejné obchodní soutěže. Podle usnesení vlády České republiky č. 318 ze dne 8. 6. t. r., nemá být prodej realizován na základě veřejné obchodní soutěže, ale přímým prodejem vybranému zájemci, který je, vážení přítomní, samozřejmě přesně tentýž. Označení Ministerstva zdravotnictví jako vyhlašovatele veřejné obchodní soutěže však nasvědčuje tomu, že vláda neruší výsledek původní veřejné obchodní soutěže, která je - jak je nám všem obecně známo - přinejmenším právně sporná.

Rovněž tak usnesení č. 318 ze dne 8. června t. r. neruší usnesení vlády č. 686 ze dne 1. prosince minulého roku, pověřující Ministerstvo zdravotnictví vyhlášením této sporné a tolik odborníky diskutované veřejné obchodní soutěže.

Vážení přítomní, dovolte mi, abych se po této - podle mého názoru - nutné reminiscenci vrátila do současnosti. Dotknu se několika základních bodů, které považuji pro hodnocení přístupu vlády České republiky k projednávané problematice za podstatné.

Za prvé: pan předseda vlády se ve své odpovědi mimo jiné zabývá otázkou tržní i účetní hodnoty prodávaného zdravotnického zařízení. Tedy otázkou problému z pohledu ekonomického bezesporu rozhodujícího. Bohužel se při svých vývodech opírá o studii vypracovanou nezávislou zahraniční auditorskou firmou. Musím s politováním konstatovat, a to již podruhé při projednávání této záležitosti, že ani poslancům výboru pro sociální politiku a zdravotnictví se tuto studii přes veškerou snahu nepodařilo objevit. Je tedy dnes již jasné, že o existenci této studie musíme s téměř naprostou jistotou pochybovat. Jsem velmi znepokojena skutečností, že sám pan premiér dosud nepovažoval za nutné tuto spornou záležitost objasnit. Tato skutečnost podle mne sama o sobě významnou měrou ovlivňuje hodnověrnost všech dalších kroků a informací.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se při zevrubném a náročném projednávání otázky privatizace Nemocnice Na Homolce nezbavil pochybnosti o právní čistotě zvoleného postupu ani o jeho ekonomické výhodnosti pro stát. Nezbývá mně než věřit, že všechny rozporné skutečnosti jednoznačně objasní šetření Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dále bych chtěla upozornit pana premiéra na skutečnost, že vláda České republiky svým usnesením č.318 ze dne 8. června t.r. uložila ministru zdravotnictví realizovat prodej Nemocnice Na Homolce, aniž by vzala v úvahu, že se Poslanecká sněmovna na své 18. schůzi usnesla, aby pan ministr zdravotnictví až do rozhodnutí Poslanecké sněmovny o odpovědi na interpelaci nerealizoval výsledky veřejné soutěže, týkající se Nemocnice Na Homolce.

V daném okamžiku si dovolím jak pana premiéra, tak celou vládu informovat, že při hlasování s výše uvedeným usnesením na 18. schůzi PS souhlasili v absolutní většině jak poslanci koalice, tak poslanci opozice. Souhlasili všichni ti, kteří jsou hluboce přesvědčeni o tom, že dokonalá péče o zdraví národa, je jedním z prvořadých úkolů, které nás - a to bez ohledu na politickou příslušnost - zavazují, abychom na jedné straně plně respektovali ekonomické problémy transformace zdravotnictví, ale na straně druhé pak nikdy a za žádných okolností nepřipustili, aby v péči o zdraví národa převládalo pouhé kupčení. Bohužel při řešení privatizace Nemocnice Na Homolce jsem čím dál tím více přesvědčena, že mnohým zainteresovaným jde především o snadné získání velkého majetku. Vždyť jak jinak si mohu vysvětlit skutečnost, že vláda se při zvažování hodnoty prodávané Nemocnice Na Homolce opírala o nedoložený a zřejmě nedoložitelný audit zahraniční firmy. Při svém dalším postupu vláda nevzala v úvahu doporučení Parlamentu. Mám zde na mysli usnesení 18. schůze Poslanecké sněmovny, kde se mimo jiné praví, aby vláda České republiky při privatizaci zdravotnických zařízení využívala § 45 zákona č. 92 z roku 1991 Sb. zcela výjimečně a po předchozím informování výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Vláda zřejmě přehlédla či úmyslně nevzala v úvahu při svém novém rozhodování 8. června t. r. o privatizaci Nemocnice Na Homolce skutečnost, že z podnětu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v tomto ústavu probíhá a dosud nebylo dokončeno šetření Nejvyššího kontrolního úřadu. Byť toto šetření ze zákona bohužel nemá odkladný účinek převodu majetku, nelze nevidět, že změna majitele výrazně komplikuje a ztěžuje práci Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dále je zcela jistě přinejmenším neobvyklé, že jedním z vládou již po druhé schválených nabyvatelů je ředitel kontrolovaného zařízení, tedy jednoznačně osoba zodpovědná za případné nesrovnalosti v tomto ústavu.

V závěru mi, dámy a pánové, dovolte zdůraznit, že v odpovědi pana premiéra na naši interpelaci jsem opravdu nehledala jen to negativní. Naopak. Téměř 40 let práce ve zdravotnictví mě přesvědčilo, jak složitá a obtížná bude jeho transformace, transformace potřebná a žádoucí. Transformace nejen dokonale připravená, ale především zcela průhledná a zcela čistá.

Chtěla bych říci, že bychom neměli spěchat tam, kde nehrozí nebezpečí z prodlení. Nicméně vláda rozhodla, jak rozhodla. Jisté je, že vláda takto postupovat může, je to její právo, ale je to také její odpovědnost. Podle mne však takovýto postup může volit jen vláda, která se domnívá, že nemusí, ba ani necítí potřebu brát ohled na vůli svého Parlamentu. Zamysleme se za dané situace nad výrokem prezidenta NKÚ Lubomíra Voleníka, který k námi projednávané kauze řekl: "Záleží na Parlamentu, jak závěru kontroly využije."

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu se sám domnívá, že Parlament má dostatek mocenských pák vyplývajících z předpokladu, že naše společnost žije v parlamentní demokracii. Ale aby tato slova nebyla jen zbožným přáním či hlasem volajícího na poušti, předkládám Poslanecké sněmovně následující návrh na usnesení:

Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání odpovědi na interpelaci poslanců na předsedu vlády Václava Klause ve věci privatizace Nemocnice Na Homolce až do zveřejnění závěrů šetření Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jen tak na základě zcela nezávislého a nepochybuji, že i zcela objektivního zvážení všech aspektů, budeme moci zhodnotit situaci a zaujmout k odpovědi správné stanovisko.

Děkuji za udělené slovo a za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Pan ministr Rubáš se dále hlásí do rozpravy. Návrh na usnesení jsem samozřejmě zaznamenal.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP