Čtvrtek 7. července 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

7. července 1994 ve 13.10 hodin

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP P. Tollner a 178 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze zahájena ve 13.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 21. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní co nejsrdečněji vítám. Podle prezenční listiny bylo před chvílí přítomno 97 poslanců; registrační zařízení vykazuje počet 110 poslankyň a poslanců. Prosím všechny, kdo se ještě nezaregistrovali, ať tak učiní. Jsme schopni se usnášet.

Přistoupíme nejprve k projednání pořadu 21. schůze. Zároveň žádám ty, kdo mají náhradní registrační karty, aby se postupně přihlásili a uvedli čísla těchto karet.

Přistoupíme k projednání pořadu 21. schůze.

Návrh pořadu připravil organizační výbor 23. června a dal vám jej rozeslat na pozvánce. Chtěl bych sdělit, že poslední, 40. bod návrhu pořadu lze s ohledem na předepsanou lhůtu projednávat nejdříve 10. července 1994, tj. v neděli.

Dále v souladu s doporučením politického grémia navrhuji, aby bod uvedený v pozvánce pod č. 23 - týká se návrhu poslance Tomáše Ježka a dalších na novelizaci zákona č. 500/1990 Sb. - byl přeřazen za bod 4. návrhu pořadu, tj. za vládní návrh zákona o BIS, protože navrhovaná účinnost je od 1. srpna t.r.

Podotýkám, že bod, který je zařazen v návrhu pořadu pod č. 6 a týká se zákona o bankách, lze projednávat jen za předpokladu, že budou schváleny návrhy na upuštění od projednávání zásad zákona a na výjimečné zkrácení šedesátidenní lhůty.

Nyní se táži, kdo z vás, paní poslankyně a páni poslanci, chce navrhnout změnu nebo doplnění pořadu této schůze. Hlásí se nejprve pan místopředseda Kasal. Po něm pan místopředseda Ledvinka, dále pan poslanec Loukota, pan poslanec Bílý. V tomto pořadí vás budu zvát k řečništi. Jako první pan místopředseda Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, podám několik návrhů na změnu pořadu 21. schůze Poslanecké sněmovny.

První návrh se týká vypuštění bodu 8 - návrhu poslance Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tento návrh zákona byl přikázán všem výborům Poslanecké sněmovny. Pět výborů už tento návrh zákona projednalo a s připomínkami schválilo, nicméně další výbory projednávání návrhu tohoto zákona přerušily.

Ústavně právní výbor se podrobně zabýval v obecné rozpravě tímto návrhem. Rozhodl se obrátit se na další výbory, které ještě projednávají tento návrh se žádostí, aby tyto výbory projednaly do 13. 10. letošního roku své připomínky a předaly je ústavně právnímu výboru tak, aby je mohl ve třetím říjnovém týdnu projednat a aby posléze mohla být připravena společná zpráva. Za této situace je zřejmé, že Poslanecká sněmovna tento návrh nemůže nyní projednat. (Předsedající: Okamžik, pane místopředsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, utište se prosím, protože není možno sledovat řečníkův výklad. Děkuji pěkně.)

Dalším návrhem na změnu je návrh na vypuštění bodu 25, zkráceně řečeno, zákona o koncesionářských poplatcích. Zde můj návrh opírám o skutečnost, že tento návrh projednávaly tři výbory; pouze jeden výbor s připomínkami schválil, další dva výbory projednávání přerušily s tím, že žádají některé doplňující informace a s tím, že navrhovatelům je známo úsilí vlády či expertů vlády o vytvoření vlastního návrhu zákona či o připomínkování stávajícího návrhu tak, aby tento byl vyhovující. Znovu tedy opakuji návrh na vypuštění bodu 25.

Poslední návrh se týká zařazení či přeřazení bodu 15, zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Dámy a pánové, navrhuji, aby tento bod 15 nahradil snad vypuštěný bod 8, tzn. zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tudíž, aby byla šance, že tuto zprávu budeme projednávat před projednáváním interpelací a odpovědí členů vlády na interpelace. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi, uděluji slovo panu místopředsedovi Ledvinkovi, připraví se pan poslanec Loukota.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedo, dámy a pánové, z pověření stálé komise pro bankovnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu, žádám vás o souhlas se zařazením nového bodu do programu 21. schůze, který zní "Změna v expertní části stálé komise pro bankovnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". Odůvodnění: výměna stálých expertů komise souvisí s personálními změnami uvnitř jednotlivých bank. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. Slovo má pan poslanec Milan Loukota. Připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji zařadit do pořadu 21. schůze nový bod 1 s názvem "Přeřazení poslanců ve výborech". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Loukotovi. Protože jsem dostal zprávu, že došlo k drobné závadě na hlasovacím zařízení, oznamuji vám, že vás všechny odhlásím, a prosím vás o novou registraci. Registrace může proběhnout až za chvíli. Zatím můžeme pokračovat v předkládání návrhů. Než dojde k prvnímu hlasování, bude závada odstraněna. Slovo má pan poslanec Jiří Bílý. Připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vládo, poslankyně a poslanci, moje vystoupení má jednak technický charakter a jednak charakter návrhu změny programu. Doufám, že se takto neprohřeším proti jednacímu řádu.

Nejprve bych chtěl ohlásit, že poslanci Moravské národní strany, poslanec Bílý, poslanec Kavan a poslanec Unger jsou přítomni na tomto jednání.

Dále bych navrhoval, aby do programu, hned za bod 2 jako nový bod 3; další čísla programu by byla přečíslována, bylo zařazeno usnesení sněmovny týkající se výkladu jednacího řádu, které by směřovalo k upřesnění prezentace poslanců v Poslanecké sněmovně. Podstatou tohoto návrhu, který bychom předložili v tomto novém bodu, by bylo, aby nezařazení poslanci mohli být uváděni na prezenční listině podle stranické příslušnosti. Tím by se odstranilo to, co cítíme, že nezařazení poslanci jsou ztotožňováni s poslanci nezávislými. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Bílému. Slovo má pan poslanec Radim Špaček. Připraví se pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v návrhu pořadu schůze je dosud bod č. 22, který zhruba zní jako návrh, jímž se mění zákon 48/94. Jak asi víte, podstata tohoto návrhu už vypršela, takže bude potřeba ho stáhnout. Chtěl bych informovat sněmovnu o tom, že návrh na zpětvzetí bude podán ihned po otevření tohoto bodu. Prosím, aby do té doby zatím bod na pořadu zůstal.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to tedy, pane poslanče, jen předchozí oznámení, není to žádný konkrétní pozměňovací návrh. Slovo má pan poslanec Josef Ježek. Další přihlášku nemám.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji další bod programu 21. schůze Poslanecké sněmovny. Ten bod by zněl "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu reformy veřejné správy". Doporučuji tento bod zařadit za bod 37. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Slovo má pan poslanec Vladimír Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, chtěl bych navrhnout tři změny programu. První je doplnění programu o nový bod, kterým je "rozpočet Fondu národního majetku". Jak víte, na minulé schůzi Poslanecká sněmovna neodsouhlasila rozpočet FNM. Hospodářský výbor se v mezidobí tímto tematem zabýval a doplnil svůj návrh usnesení o vetší kontrolu hospodářského výboru nad rozpočtem. Čili nebrání nám nic, abychom rozpočet tohoto fondu nyní schválili.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, kdybyste laskavě navrhl umístění tohoto nového bodu.

Poslanec Vladimír Budinský: Myslím, že tento bod může být kdekoli na zítřejším a dalším jednání. Ze sněmovny slyším za dvanáctku. Myslím, že je to návrh velmi případný, čili jako nový bod 13. (Předsedající: Před interpelace.) Ano.

Nyní bych chtěl navrhnout dvě stažení. Jedním z nich je stažení bodu 21, to je návrh paní poslankyně Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 172 o převodu některého majetku do vlastnictví obcí. Hospodářský výbor k tomuto zákonu zaujal negativní stanovisko, ale na druhé straně zaujal kladné stanovisko k návrhu pana poslance Bejčka, a protože tematem obou návrhů je dost podobná matérie, navrhuji stažení tohoto bodu z programu dnešní schůze tak, aby mohla být stanoviska k této záležitosti ještě vyjasněna a řada rozumných věcí, které jsou obsaženy v návrhu paní poslankyně Orgoníkové, příp. zapracována do pozměňovacích návrhů k návrhu pana poslance Bejčka.

Třetí návrh, který mám, je vypuštění stávajícího bodu 32. Chtěl bych toto vypuštění krátce odůvodnit. Hospodářský výbor se na svých posledních dvou schůzích zabýval jakýmsi hodnocením stavu ministerstev, která jsou v jeho přímé kontrole a s některými ministry jsme se již napevno dohodli, s některými se tak dohodneme v nejbližších chvílích, na jakési hodnotící schůzce v září. Chtěli bychom rozumně, v klidné atmosféře na výboru, jak se říká v pracovním pořádku, provést jisté zhodnocení a výhled naší společné práce ve druhé polovině našeho funkčního období. Myslím, že podobný přístup by bylo možné zaujmout i u ostatních výborů, sejmout z tohoto tematu jistý politický náboj a projednávat záležitosti, které nesporně spadají do další kontrolní pravomoci věcně ve výborech, tak jak jsou k tomu tyto orgány sněmovny příslušné. Děkuji vám za vyslechnutí návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. Zvu k řečništi pana poslance Syku, který se přihlásil písemně. Nemám další písemné přihlášky, ale vidím přihlášku pana poslance Hrazdíry z místa. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já mám jen technické upřesnění k bodům 27 a 28, což je bilance a zpráva o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven jednak zaměstnaneckých, jednak VZP. Budete mít s dostatečným časovým předstihem na lavicích usnesení výboru, který se touto problematikou zabýval, ale vzhledem k tomu, že tyto zprávy jsou velice a velice obsáhlé, jejich originály jsou k dispozici v sekretariátě výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a kdokoli z poslanců by měl chuť a zájem nahlédnout, příp. prostudovat, může se obrátit tam. Z tohoto technického hlediska jsme nenechali pro každého poslance tyto obsáhlé zprávy rozmnožit. Tolik moje upozornění. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sykovi. Slovo má pan poslanec Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dovolte, abych zareagoval na vystoupení pana poslance Budinského s tím, že naopak doporučuji, aby bod č. 32 zůstal v programu schůze a toto své stanovisko odůvodňuji takto. Dovolte, abych citoval § 86 stávajícího platného jednacího řádu, který říká: "ČNR kontroluje činnost vlády ČR a činnost jejích členů, jakož i dalších státních orgánů, které odvozují svou pravomoc od nejvyššího orgánu státní moci ČR."

Dál se zde říká, že ČNR projednává zprávu vlády ČR o plnění jejího programového prohlášení a zprávu o plnění jejích úkolů na úseku státní hospodářské a sociální politiky. Vláda ČR pracuje už dva roky. Za tuto dobu nepředložila Parlamentu ČR žádnou informační, natož kontrolní zprávu o tom, jak plní své programové prohlášení, na jehož základě Parlament této vládě vyslovil důvěru. Proto by měl Parlament ČR iniciovat...

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, promiňte, nechtěl jsem vás přerušit, ale v tuto chvíli musím. Vedete rozpravu a nenavrhujete žádnou změnu.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, navrhl jsem změnu, kterou odůvodňuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Vy jste nejen zdůvodňoval, vedl jste k tomu rozpravu. Prosím pokračujte, jen vás upozorňuji, abyste se držel tématu.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Ano, já už končím. Jen jsem chtěl říci, že přijetí tohoto usnesení vůbec nenarušuje práci hospodářského výboru, jak o ní hovořil pan poslanec Budinský. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Štěrba.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, není mým úmyslem zdržovat ani teď ani v případě, že budu s návrhem, který chci přednést, úspěšný. Existují však jisté signály, které naznačují, že ne všechno je v pořádku při delegaci jednotlivých poslanců na zahraniční cesty. Aby bylo zabráněno všem spekulacím a aby byla celá problematika vyjasněna, navrhuji, aby do pořadu jednání byl jako nový bod zařazen bod s návrhem: "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda zahraničního výboru pověřen vypracováním a předložením zprávy o způsobu delegace poslanců na zahraniční cesty". Tento bod navrhuji zařadit jako nový bod 38 a další body přečíslovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Já bych vás, pane poslanče, prosil o přesné znění vašeho návrhu, abych o něm mohl dát řádně hlasovat, až na něj dojde řada.

Nyní se táži po dalších příspěvcích, které chtějí pozměnit návrh pořadu, doplnit, zredukovat. Nejsou takové připomínky na obzoru? Jsou. Faktická poznámka pana poslance Libora Nováka staršího. Dávám mu příležitost.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedo, dovoluji si upozornit, že problematika, kterou navrhl můj předřečník zařadit jako bod jednání naší schůze, bude zcela jistě - a já v to věřím - řešena v novém jednacím řádu. Podle mě je zbytečné takovýmto komplikovaným způsobem o této věci jednat zde ve sněmovně. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám, pane poslanče, za tuto poznámku, ale to nic nemění na tom, že o návrhu, který byl předložen, musím dát hlasovat, pokud ho autor návrhu nestáhne, a nevidím, že by se k takovému aktu hlásil.

Uzavírám rozpravu o pořadu 21. schůze, dám postupně hlasovat o návrzích, které byly předneseny, a dodržím pořadí, v jakém byly předneseny.

Pan poslanec Kužílek má ještě faktickou poznámku.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedo, pokud vím, náhradní karty nemohly být z nějakého důvodu vydány, takže je zde několik poslanců, kteří by se nemohli zúčastnit hlasování. Prosím, aby se do té doby nějak vyčkalo.

Předseda PSP Milan Uhde: Uvedeme tu věc do pořádku. Zeptám se pracovníků techniky, zda je již hlasovací zařízení způsobilé, abychom mohli hlasovat. Zároveň prosím, aby poslanci, kteří potřebují náhradní karty, si je vyzvedli. Ještě je třeba pěti minut, aby bylo hlasovací zařízení uvedeno do stavu schopného provozu. Doporučuji, abychom neopouštěli svá místa a těchto pět minut vyčkali zde. Předpokládám, že ti, kteří nemají náhradní karty, si je během těchto pěti minut vyzvednou.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám zprávu, že je již všechno v pořádku a že ti, kdo nemají náhradní karty, mohou si je vyzvednout.

Zatím mají náhradní karty tito poslanci: pan poslance Macháček náhradní karta č. 5, pan poslanec Jegla náhradní karta č. 6, pan poslanec Valenta náhradní karta č. 9, pan poslanec Kuba náhradní karta č. 10. Směl bych vědět, jaké pěkné číslo dostal pan místopředseda Kalvoda? (Hlas: č. 7) Má náhradní kartu č. 7. Poslanec Kalus kartu č. 15, pan poslanec Kužílek č. 8, paní poslankyně Matoušková č. 12, pan poslanec Raška náhradní karta č. 11, pan poslanec Bílý náhradní karta č. 1, pan poslanec Doubrava náhradní karta č. 3. Kdo má náhradní kartu č. 2? Pan místopředseda Tollner.

Budeme pokračovat. Prosím, abyste se nyní, poté co jsem vás odhlásil, znovu přihlásili jako přítomní tím, že zasunete registrační kartu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme hlasovat o jednotlivých předložených návrzích na změnu navrženého pořadu. Jako první jsem v souladu s doporučením politického grémia navrhl, aby bod uvedený v pozvánce pod č. 23 - týká se návrhu posl. T. Ježka a dalších na novelizaci zákona č. 500/90 Sb. - byl přeřazen za dosavadní bod 4. navrženého pořadu, tj. za vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě.

První hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 170 přítomných bylo 150 pro, nikdo proti, 16 se zdrželo hlasování, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat. Jako druhý navrhl pan místopředseda Kasal, aby byl z navrženého pořadu vyřazen dosavadní bod 8 - návrh posl. Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 966.

Druhé hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, ze 176 přítomných bylo 159 pro, 3 proti, 10 se hlasování zdrželo a 4 nehlasovali. Návrh byl rovněž přijat. Pan poslanec Lobkowicz má náhradní kartu č. 13.

Pan místopředseda Kasal navrhl, aby byl z navrženého pořadu vypuštěn bod dosud zařazený jako 25. Jde o návrh na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964, o telekomunikacích (sněmovní tisk 969). Pan místopředseda navrhuje tento bod vyřadit.

Jde o 3. hlasování na dnešní schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Ze 179 přítomných bylo 156 pro, 6 proti, 11 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Třetí pozměňovací návrh pana místopředsedy Kasala doporučoval, abychom bod zařazený dosud v programu jako 15., totiž "Zprávu o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání" (sněmovní tisky 855 a 855 A) přesunuli na uprázdněné 8. místo.

Jde o 4. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 182 přítomných bylo 130 pro, 1 proti, 47 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl rovněž přijat.

Dále navrhl doplnění pořadu pan místopředseda Karel Ledvinka. Doporučil, abychom za dosavadní 14. bod "Odpovědi na interpelace" zařadili nový 15. bod pod názvem "Změny v expertní části stálé komise pro bankovnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR".

Jde o 5. hlasování na dnešní schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 182 přítomných bylo 155 pro, nikdo proti, 18 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl rovněž přijat.

Dále navrhl poslanec Loukota doplnění pořadu schůze o bod "Přeřazení poslanců ve výborech". Šlo by o nový 1. bod.

Kdo v 6. hlasování podporujete návrh pana poslance Loukoty, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Šesté hlasování skončilo. Ze 180 přítomných hlasovalo 76 pro, 18 proti, 73 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Bílý, aby byl zařazen nový 2. bod pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny týkající se výkladu jednacího řádu, definujícího prezenci poslanců". Takto jsem to upravil, myslím, že smysl je zachován.

Poslanec Jiří Bílý: Upřesňuji, že se mělo jednat o nový třetí bod.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde tedy o nový 3. bod.

Jde o 7. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh předložený panem poslancem Bílým, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 182 přítomných bylo 41 pro, 57 proti, 72 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Další návrh podal pan poslanec Josef Ježek. Jeho návrh na doplnění pořadu zní: Zařadit nový bod 37 pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy".

Jde o 8. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh poslance Ježka, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 179 přítomných bylo 90 pro, 32 proti, 48 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Devadesát je právě nadpoloviční většina potřebná pro přijetí návrhu, návrh tedy byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Budinský, aby byl jako nový bod 13. zařazen bod pod názvem "Rozpočet Fondu národního majetku".

Jde o 9. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Deváté hlasování skončilo. Ze 180 přítomných bylo 143 pro, 1 proti, 28 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Budinský, aby byl z dosud navrženého programu vyškrtnut bod původně uvedený na 21. místě, totiž návrh paní poslankyně Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 172/1991, tisky 213 a 344.

10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Budinského, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 10. hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných bylo 98 pro, 45 proti, 32 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále navrhl poslanec Budinský, aby byl z dosavadního programu škrtnut bod původně uvedený jako 32., totiž návrh usnesení, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby do 31. srpna 1994 předložila zprávu o plnění programového prohlášení vlády. O tomto návrhu pana poslance Budinského bude rozhodovat 11. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 11. hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných hlasovalo pro 96, 66 proti, 14 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Pánové Syka ani Hrazdíra nepodali konkrétní návrh, zato ho podal poslední vystoupivší v rozpravě, pan poslanec Štěrba, který navrhl, aby byl do programu zahrnut nový bod 38. pod názvem Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda zahraničního výboru pověřen vypracováním a předložením zprávy o způsobu delegace poslanců na zahraniční cesty. 12. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 12. hlasování skončilo.

Ze 180 přítomných bylo 63 pro, 34 proti, 71 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Podle mého přehledu jsme vyčerpali všechny předložené návrhy na změnu nebo úpravu navrženého pořadu a nyní přistoupíme k hlasování o celku předloženého návrhu pořadu. Hlasujeme o celém návrhu pořadu 21. schůze Poslanecké sněmovny včetně schválených pozměňovacích a doplňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s tímto pořadem, ať to dá ve 13. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 13. hlasování skončilo.

Ze 181 přítomných poslanců a poslankyň bylo 118 pro, 29 proti, 32 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl většinou hlasů přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP