Pátek 29. dubna 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Matulku, aby se ujal slova. Další přihlášky do rozpravy nemám, hodlám tudíž rozpravu ukončit.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám také několik pozměňovacích návrhů.

První pozměňovací návrh se týká bodu 16 společné zprávy, kde navrhuji, aby v § 10 byla slova "trvalého pobytu" nahrazena slovy "rodného čísla". Jedná se o sdělování údajů pro ministerstvo, týkající se čelních funkcionářů politických stran. Je to záležitost, která byla projednávána v ústavně právním výboru. Tento návrh tam byl přijat.

Ve společné zprávě je zařazen jako nezařazená připomínka. Domnívám se, že tato dikce je správnější, než ta, kterou zvolila společná zpráva.

Druhý můj návrh se týká bodu 19 společné zprávy a navazuje na to, co zde navrhl kolega Hirš. Tento můj návrh podávám pro případ, že by nebyl přijat návrh poslance Hirše týkající se úpravy bodu 19. Navrhuji, aby v takovém případě byla z textu vypuštěna slova: "a § 17 až 19". Jedná se o zastavení činnosti politických stran z důvodů nedostatku jejich hospodářské činnosti.

Další pozměňovací návrh se týká bodu 22 podle společné zprávy, kde navrhuji vypustit 1. větu 2. odstavce a nahradit větou tohoto znění: "Pozastavit činnost strany a hnutí nebo je rozpustit nelze v době ode dne vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev vyšších územně správních celků do 10. dne po posledním dni těchto voleb. Jak z textu vyplývá, jde především o to, že stejná situace by se měla týkat voleb jak komunálních, voleb do vyšších územně správních celků, tak voleb parlamentních.

Další pozměňovací návrh je opět pro případ, že by nebyl přijat návrh pana kolegy Hirše. Týká se bodu 24 podle společné zprávy, kde navrhuji doplnit na konec textu § 17 odst. 2 text: "s výjimkou provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren". Dále do § 17 odst, 3 doplnit písm. k) s textem: "Příjmy a činnosti podle odst. 2." Dále v čl. VI, odst. 3 vložit za slova "dosavadních předpisů" slova "s výjimkou provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren". Jedná se o jeden návrh o třech kusech, protože jde o změnu, která se promítá na třech místech.

Další můj pozměňovací návrh se týká čl. 4 podle společné zprávy, kde místo navrhovaného textu v § 2 odst. 2 navrhuji použít text:

"2. Jestliže jsou v úpadku politická strana a politické hnutí nelze zahájit konkurs nebo vyrovnání v době ode dne vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev vyšších územně správních celků do 10. dne po posledním dni těchto voleb."

Jedná se především o doplnění výčtu voleb, které se konají v tomto státě.

Poslední pozměňovací návrh se týká navrhovaného znění odst. 4 čl. VI podle společné zprávy, který navrhuji nahradit textem: "Pro účely tohoto zákona se od účinnosti tohoto zákona do posledního dne voleb do Poslanecké sněmovny, následujících po účinnosti tohoto zákona, za volební výsledky považují výsledky voleb do České národní rady v roce 1992. Dále v odst. 5, VI., podle společné zprávy nahradit slova "odstavce 3" slovy "§ 20".

Jinými slovy jedná se o vyřešení situace do konce našeho funkčního období, kde tímto svým pozměňovacím návrhem sleduji, aby se toto období řídilo již principy podle nového zákona, se kterými se počítá od příštích voleb.

Zdůvodňuji svůj návrh tím, že zatímco po dobu od příštích voleb do budoucna vychází návrh ze správné tendence spojovat financování politických stran v závislosti na jejich volebních výsledcích, pro období od účinnosti tohoto zákona do příštích voleb vychází dosavadní návrh ze zcela odlišné koncepce, a to z velice nepřesného přehledu o momentální podobě složení poslaneckých klubů. Zatímco pro povolební období počítá návrh správně s tím, že změny v politické příslušnosti poslanců v průběhu jejich funkčního období nemají mít vliv na financování politických stran, za které byli zvoleni pro období příštích voleb, volí tento stávající návrh cestu prakticky opačnou, tedy mění financování politických stran v závislosti na tom, jak se do dnešního dne poslanci rozhodovali o své stranické příslušnosti a o svém členství v poslaneckých klubech. Návrh tedy pro zbytek našeho funkčního období tak vlastně přispívá k destabilizaci politických poměrů tím, že dodatečně honoruje dosavadní politický turismus.

Závěrem mi dovolte, abych předložil jeden procedurální návrh, i když jsem si vědom, že pan kolega Vik nebyl úspěšný. Dávám však procedurální návrh jiného charakteru. Navrhuji, aby po skončení rozpravy, tj. po předložení všech pozměňovacích návrhů byla dána možnost - vzhledem k závažnosti a charakteru tohoto zákona - abychom mohli projednat pozměňovací návrhy, které jsou velice zásadní nejen v poslaneckých klubech, ale i v poslaneckých stranách. Proto navrhuji, abychom po skončení rozpravy a tedy předložení pozměňovacích návrhů byl tento bod přerušen do příští schůze a tedy aby se o něm hlasovalo až na příští schůzi. Pokud by tento můj procedurální návrh nebyl přijat, prosím alespoň o to, aby se po vyčerpání pozměňovacích návrhů sešlo politické grémium a zvážilo, zdali nedoporučí sněmovně nějaký jiný racionálnější postup.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Kačenku, připraví se kolega Exner.

Poslanec František Kačenka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci jen krátce reagovat na vystoupení jednoho z předřečníků, který sice nejmenoval žádnou stranu, ale podivuji se, kde bere právo, aby zasahoval do vnitřních záležitostí jiných stran, zdali mu to dává jeho poslanecký mandát nebo velkopanské chování nějaké strany. Chtěl bych jenom ocitovat z dopisu ministerstva vnitra, které říká: Vzhledem k tomu, že předložený návrh splňoval zákonné povinnosti, registrace byla provedena. Vše ostatní jsou jen spekulace.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se kolegovi Exnerovi, s technickou poznámkou se ještě hlásí pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, omlouvám se, ale jsem povinen reagovat. Nechtěl jsem jmenovat a nechtěl jsem vyvolat atmosféru sporu. Ale z logiky jakéhokoliv rozhodnutí plyne, že může být vadné. Kterýkoliv orgán, úřad i my můžeme udělat vadné rozhodnutí a právní řád musí mít možnost, aby někdo proti takovémuto vadnému rozhodnutí mohl namítnout a musí být tedy další instance. Toť vše. A jestli rozhodnutí vadné bylo nebo nebylo, prokáže nové rozhodnutí další instance. V tom není ani nic velkopanského, ani nic osobujícího si právo na víc, ale pouze odpovědné plnění povinností, které této sněmovně a každému z nás přísluší.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se ještě hlásí pan poslanec Stodůlka. Nechci vás omezovat, ale prosím, abychom tyto věci řešili mimo zákon, který projednáváme.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Je to skutečně faktická poznámka. Tímto rozhodnutím jsem se stal členem strany proti své vůli. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Exnera, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, pane předsedo, pane předsedající, po konzultaci s panem poslancem Kužílkem, chtěl bych ještě upřesnit můj doplňovací návrh k jeho tabulce. Jde o to, že název prvního sloupce, vzhledem k tomu, že se ve druhém sloupci uvádí volební číslo, by neměl být "politická strana", "politické hnutí", nýbrž volební strana.

Za druhé jsem provedl rychlé určité vyhodnocení, které se týká tabulky podle přílohy. Hlavní závadou tabulky, která je v současné době předložena ve společné zprávě, je zpochybnění právní jistoty, pokud jde o otázku týkající se koaličních dohod, které byly uzavřeny pro volby v roce 1992 a měly podle platného volebního zákona platit pro celé období do příštích voleb.

Touto tabulkou se fakticky v části týkající se rozdělování příspěvku státu na činnost politických stran tyto dohody ruší. K této problematice byly předloženy návrhy pana poslance Kužílka, dále diskuse, která vyústila v návrh, o němž si nejsem zcela jist, jestli byl skutečně jako pozměňovací návrh zformulován, pana poslance Wagnera a také návrh pana poslance Matulky.

Pokud by nebyly tyto pozměňovací návrhy přijaty a příloha zůstane součástí zákona, domnívám se, že by bylo správné zvážit podobný postup, jako je navrhován v novém znění zákona pro přechodné období v měsíci voleb, tj. použít způsob, který je pro politickou stranu nebo pro politické hnutí výhodnější. Navrhuji v tomto případě, pokud nebude o věci rozhodnuto předtím, změnit částky pro roční stálý příspěvek i pro roční příspěvek na mandát v Poslanecké sněmovně takto:

a) Je-li to pro stranu nebo hnutí výhodnější, stálý příspěvek určit podle § 20 podle návrhu ve společné zprávě s případnými přijatými pozměňovacími návrhy, a to podle výsledku voleb v roce 1992. Přitom vzít v úvahu dohody o dělení příspěvku dle volebních výsledků obdobně za dohodu o dělení získaného počtu hlasů.

b) Je-li to pro stranu výhodnější, určit stálý příspěvek podle současného počtu poslanců v Poslanecké sněmovně, kteří určí svou příslušnost k politické straně prohlášením, a to jako poměrná část z částky 5 milionů korun násobená podílem aktuálního počtu poslanců hlásících se ke straně k počtu mandátů, které získala volební strana, jíž byly strany, ke kterým se poslanci nyní hlásí, nějakou součástí.

c) Příspěvek na mandát určit podle § 20, je-li to pro stranu nebo hnutí výhodnější.

d) Je-li to pro stranu nebo hnutí výhodnější, určit příspěvek na mandát podle současného počtu poslanců stran a hnutí ve sněmovně.

Tím se také určí souhrn stran a hnutí, které budou v tabulce obsaženy. Přitom navrhuji vzít v úvahu i výsledek hlasování k návrhu poslance Řezáče na minimální příspěvek pro parlamentní stranu.

Jelikož podle tohoto pozměňovacího návrhu není tabulka přesně definovaná čísly, bylo by nutné, aby bylo jednání sněmovny při přijetí této procedury přerušeno a konkrétní čísla na základě zjištění příslušnosti poslanců ke stranám zjištěna. V případě přijetí tuto proceduru navrhuji.

Dále navrhuji věc, která se mi zdá být přirozená z procedurálního hlediska. Vzhledem k rozsahu a množství pozměňovacích návrhů, aby byly zpracovány a předloženy všem poslancům písemně pro další posouzení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Mandelíka, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovolím si jen navrhnout vám několik úprav, velmi nepodstatných.

Za prvé: V § 18 odst. 1 písm. d) je tisková chyba, kde za číslovkou stotisíc se objevuje slovo "tis.", které tam nepatří a navrhuji je vypustit.

Za druhé se omlouvám sněmovně, že rozpočtový výbor udělal chybu u položek v příloze KDS-ODS, protože jak vidíte, součet stálého příspěvku pro tyto dvě strany není 5 milionů a 4 mil. 900 tis. Navrhuji jiná čísla, která dávají v součtu 5 mil., a to pro ODS 4333 tis. a pro KDS 667 tis.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí kolega Novák Libor ml.

Poslanec Libor Novák (1962): Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Přednesu tři pozměňovací návrhy, z nichž první dva jsou pozměňovací návrhy alternativní.

Můj první pozměňovací návrh zní: v § 20 odst. 3 nahradit číslovku 3 číslovkou 5.

V § 20 odst. 5 by byl nový text, který by zněl takto: "Stálý příspěvek činí ročně 5 mil. Kč pro stranu nebo hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 5 procent hlasů."

Toto je jeden komplexní pozměňovací návrh.

Pokud by tento pozměňovací návrh nebyl přijat, navrhuji alternativní pozměňovací návrh, který by zněl takto:

V § 20 odst. 3 nahradit číslovku 3 číslovkou 4 a v § 20 odst. 5 nahradit číslovku 3 mil. číslovkou 4 mil. a číslovku 3 nahradit číslovkou 4.

Odůvodnění těchto dvou pozměňovacích návrhů: Domnívám se, že příspěvek na činnost by měl náležet především a pokud možno jenom těm stranám, které jsou zastoupeny v Parlamentu a nesou politickou zodpovědnost za vývoj v této zemi. To je odůvodnění mého prvního pozměňovacího návrhu. Druhý pozměňovací návrh vychází z toho, že pokud by nebyl přijat, kloním se k určitému kompromisu, který by se blížil tomu, co navrhuji, a je 4%.

Můj třetí pozměňovací návrh je legislativní úprava vztahující se k tomu samému paragrafu, a navrhuji, aby v § 20 odst. 3 byl tento text: "Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát vzniká straně a hnutí, které předložily ve stanovené lhůtě (§ 18 odst. 1) výroční finanční zprávu."

Za tento odstavec by se vložil nový odstavec, který by zněl: " Nárok na stálý příspěvek vzniká straně a hnutí, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny nejméně - nyní by tam bylo uvedeno procento, které bude přijato - hlasů."

Odůvodnění tohoto návrhu: Stávající text, který je ve společné zprávě dává tyto dvě věty do jednoho odstavce a z jejich formulace by mohlo vyplývat, že nárok na stálý příspěvek tak, jak je uvedeno ve druhé větě, má i strana a hnutí, která nesplní podmínku uvedenou v první větě, a nepředloží výroční zprávu. Toto by se dalo dovodit ze slovíčka "kromě".

Navrhuji, aby nárok po předložení výroční finanční zprávy byl v samostatném odstavci a aby se tento odstavec potom vztahoval na celý další text a stávající druhá věta, aby byla uvedena v samostatném odstavci tak, jak je to nyní logicky i v navrhovaném odstavci 4. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Mohu poprosit ještě do stenozáznamu, čili označit to jako odstavec 3 a ostatní přečíslovat.

Poslanec Libor Novák (1962): Navrhl jsem nový text odstavce 3 a za něj vložit nový odstavec 4. Ostatní přečíslovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní se hlásí kolega Kužílek do rozpravy.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Po dohodě s kolegou Honajzerem si dovoluji navrhnout procedurální návrh na další postup. A sice tak, že nyní by se ve věci projednávání zákona o politických stranách směřovalo k přerušení na hodinu jednání klubů. V tuto dobu by bylo také potřeba, aby Kancelář vytiskla pozměňovací návrhy tak, jak padly. Po jedné hodině po politických klubech by se mohlo zahájit projednávání tisku 861 - návrh kolegy Dobala a dalších o mimosoudních rehabilitacích.

Po rozpravě k této věci by mohl být tisk 861 kolegy Dobala přerušen a kluby se vrátit nad vytištěnými pozměňovacími návrhy k politickým stranám znovu k této věci a pak případně přistoupit k hlasování o politických stranách. Takto jsme se dohadovali s kolegou Honajzerem. Já bych k tomu doplnil to, že po přerušení tohoto bodu bych navrhoval ještě krátce pokračovat v průběhu schůze, aby se probraly některé drobné body, které byly zařazeny na program této schůze, jako například zpráva organizačního výboru. Osobně bych si dovolil dát sněmovně ke zvážení, jestli by se tento bod o politických stranách přerušil před ukončením rozpravy, zejména s ohledem na to, že padlo hodně pozměňovacích návrhů, které by možná po jednání v klubech mohly být staženy a mohlo by se projednávání zjednodušit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za procedurální návrh. Slovo má pan poslanec Broulík.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, já mám jednu prosbu, vzhledem k tomu, že se budou připomínky a pozměňovací návrhy předkládat písemně, jestli by tam zpravodaj a předkladatel uvedli své stanovisko. Bude to lepší pro orientaci poslanců.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Celou záležitost mi komplikuje návrh, který předložil kolega Kužílek, tzn. pokud nebude ukončena rozprava, tak Kancelář vytiskne pozměňovací návrhy, a pak budou další a další a budeme pořád tisknout a pořád přerušovat. Proto se domnívám, že je mojí povinností rozpravu ukončit a ptám se kolegy Kužílka, zda s tím souhlasí. Souhlasí. Hlásí se kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, my považujeme původní návrh na přerušení tohoto bodu bez přerušení rozpravy za rozumný, neboť je velmi dobře možné, že bude třeba učinit to, co kolega Kužílek původně řekl. Nechme to na hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, obávám se, že návrh pana poslance Kužílka spíše trochu zkomplikoval situaci v tom, že původně racionální myšlenka, aby se přerušilo projednávání před hlasováním a byla přestávka na kluby, se promítla do dalších postojů.

Můj názor je, že nač se budou scházet kluby, dokud nebudou mít písemné materiály. Myslím, že by bylo třeba mít písemné materiály a teprve pak udělat přestávku na kluby.

Za druhé - myslím, že není důvod nepřerušovat rozpravu, když se do ní nikdo nehlásí. Pokud bude některý klub chtít stáhnout svůj návrh přednesený v rozpravě, může požádat o otevření rozpravy nebo tak může učinit po dohodě s panem ministrem Rumlem, který může rozpravu otevřít. Považuji za naprosto neúčelné rozpravu nyní přerušit, vytisknout nějaké dokumenty a pak o tom debatovat znovu, jak říká pan místopředseda.

Navrhuji tedy, abychom ukončili rozpravu a pokračovali v projednávání dalších bodů do té doby, než budou písemné texty. Pak navrhuji přestávku na kluby, vrátit se a hlasovat o zákonu, který máme před sebou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má kolega Honajzer, pak kolega Hrdý. Nechám o tom samozřejmě hlasovat, pokud mě necháte, zatím se ale hlásíte o slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Kolegyně a kolegové, já si myslím, že v duchu toho, jak vždy jednáme v této sněmovně, není nutné hlasovat a pokud předseda klubu o něco požádá, může ten, kdo řídí schůzi, rozhodnout sám.

Návrh kolegy Kužílka měl logiku, i když o naší vzájemné dohodě nezaznělo všechno. Možná by stálo za to, trochu to zrekapitulovat. Pokud jsme schopni nyní projednat "drobné body" (jak to nazval kolega Kužílek), které by neměly být problematické, budiž, projednejme je. V okamžiku, kdy přerušíme projednávání tohoto bodu - ať už před ukončením nebo po ukončení rozpravy (myslím, že to není to stěžejní, o čem je nyní řeč) - žádám já před projednáváním tisku kolegy Dobala o jednohodinovou přestávku na jednání klubů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Pokud mi dáte možnost, zorganizuji to tak, že budeme mít i přestávku na oběd. Všechno je možné. Slovo má kolega Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane místopředsedo, uvědomuji si, že jste ve velmi složité situaci. Chtěl bych náš návrh poněkud modifikovat. Navrhuji, aby nebyla rozprava ukončena z prostého důvodu: zaznělo zde poměrně značné množství pozměňovacích návrhů, které byly překvapivé. Některé potřebujeme ještě my předložit a potřebujeme k tomu určitý čas, takže vás žádám o to, abyste rozpravu neukončoval.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Může dát pan ministr záruku toho, že když požádá kterýkoli poslanecký klub o otevření rozpravy, tak to učiní? (Ministr Jan Ruml: Ano.) Děkuji. Tím se celá problematika vyřešila.

Dovolte mi, abych ukončil rozpravu a navrhuji následující postup. Jak jsme si schválili při zahájení dnešního jednání, budeme nyní projednávat bod 14, 23 a 24. Mezitím může Kancelář začít zpracovávat pozměňovací návrhy. Jakmile projednáme tyto body, vyhlásím přestávku na oběd. Kolega Matulka se hlásí o slovo.

Poslanec Dalibor Matulka: Já jen připomínám, pane předsedající, že já jsem navrhoval, aby po ukončení rozpravy bylo jednání o tomto bodu přerušeno do příští schůze, a to ne na jednání klubů, ale pro jednání ve stranách. Mohl byste o tom nechat hlasovat?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já to vím, že jste to řekl, ale nemohl jsem dále pokračovat, protože mě nenecháte domluvit. Souhlasím s tím, že tento pozměňovací návrh byl podán. Proto jsem vás odhlásil. Žádám, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme nyní po ukončení rozpravy hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Matulky na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze.

Ptám se, kdo ve 123. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Pro se vyslovilo 26 poslanců, proti 68, zdrželo se 54, nehlasovali 2.

Prosím, aby se společný zpravodaj ujal svých povinností.

My budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, kterým je

XXI.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 937. Dnes nám byl ještě rozdán dodatek k tomuto tisku. K předložené zprávě otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 22. března 1994 do 26. dubna 1994 podle sněmovního tisku 937 včetně dodatku k němu."

Přistoupíme k hlasování. Ptám se, kdo ve 124. hlasování podporuje tento návrh hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 129 poslanců, 1 poslanec byl proti, 6 se zdrželo hlasování. Děkuji.

Přistoupíme k projednávání bodu 23, kterým je

XXII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi sněmovní tisky 930 - 932 a 953 - 955. Má někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku? Pokud tomu tak není, můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona uvedeného ve sněmovním tisku 930, kterým je upuštění od projednávání zásad zákona u návrhu poslance Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 473/92 Sb., a zákona č. 170/93 S., podle sněmovního tisku 915, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Ptám se tedy, kdo ve 125. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 90 poslanců, 11 proti, 40 se zdrželo hlasování.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 931, kterým je žádost o výjimečné upuštění od projednávání zásad zákona o vládním návrhu na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu ČR, podle sněmovního tisku 916, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Ptám se, kdo ve 126. hlasování tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 84, proti 38, zdrželo se 25 poslankyň a poslanců.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 932, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad vládního návrhu zákona o barvení a značkování některých uhlíkovodíkových paliv a maziv a opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 922, ve výborech sněmovny.

Ptám se, kdo ve 127. hlasování tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

I tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 113 poslankyň a poslanců, proti 6, zdrželo se 24.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 953, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/91 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami ve znění 218/92 Sb., a zákona ČNR č. 389/91 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění ve znění zákona č. 211/93 Sb., podle sněmovního tisku 957, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Ptám se, kdo ve 128. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 105 poslankyň a poslanců, proti 6, 36 se zdrželo hlasování.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 954, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona o návrhu poslance Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/94 Sb., kterým se doplňuje zákon ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 958, ve výborech Poslanecké sněmovny.

Ptám se, kdo ve 129. hlasování tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 68, proti 7, 64 se zdrželo hlasování.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 955, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance Jana Kasala a dalších o vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/64 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/92 Sb., o změně zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/93 Sb., o změně zákona č. 483/91 Sb., o České televizi, o změně zákona 484/91 Sb., o Českém rozhlase a o změně zákona č. 103/92 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů ve výborech Poslanecké sněmovny.

Ptám se, kdo ve 130. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 97, proti 11, 33 se hlasování zdrželo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP