Čtvrtek 24. března 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec tedy nesouhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do rozpravy hlásí? Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci pana poslance Karla Hrdého ve věci provedení hloubkové kontroly činnosti Okresního úřadu v Litoměřicích, referátu pozemkového úřadu, uvedenou v tisku 733 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 169. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne příslušné tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 39 pro, 28 proti, 32 se zdrželo hlasování, 10 nehlasovalo.

Nezbývá mi, než abychom hlasovali o usnesení opačném, jak je zvykem této sněmovny.

Přečtu usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci provedení hloubkové kontroly v činnosti Okresního úřadu v Litoměřicích a referátu Pozemkového úřadu, uvedenou v tisku 733 A."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 170 této 17. schůze. Kdo je pro, ať zvedne ruku a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ani toto usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 50 pro, 37 proti, 18 se zdrželo, nehlasovalo 9 poslanců. Ani tento návrh nebyl přijat.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci privatizace Mlékárny Domažlice tisk 780. Odpověď se předkládá jako tisk 780 A. Její projednávání bylo na 16. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Tomáš Štěrba: Nechci lichotit panu místopředsedovi vlády, protože mě byl velice vstřícný, ale tentokrát souhlasím s odpovědí a souhlasím s postupem Ministerstva zemědělství, jak prošetřovali moji interpelaci.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, otevírám rozpravu k tomuto bodu, jak je mojí povinností. Kdo se do ní hlásí? Vzhledem k tomu, že nikdo, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci privatizace Mlékárny Domažlice, uvedenou v tisku 780 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 171. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je skončeno. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 95 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.

Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci navrácení zemědělských pozemků soukromým zemědělcům - tisk 790. Odpověď se předkládá jako tisk 790 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se nikdo do ní nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci navrácení zemědělských pozemků soukromým zemědělcům, uvedenou v tisku 790 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 172. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 85 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi hlasování.

Pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci dostavby jaderné elektrárny Temelín - tisk 857. Odpověď byla předložena jako tisk 857 A.

Ptám se pana poslance Seifera, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat sněmovnu, abych si mohl odpověď prostudovat a vyjádřit se k ní kompetentně. Mohl bych tady nebýt a tudíž by se odložila o pět neděl. Jsem tady a žádám vás, abyste mi dali čas posoudit a prostudovat odpověď. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, vaše vyjádření chápu jako procedurální návrh na odložení projednávání tohoto bodu. Budeme tedy o něm hlasovat neprodleně.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Váš procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 67 pro, 12 proti, 20 se zdrželo hlasování. Nehlasovalo 13 poslanců.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Jaroslava Vlčka, Pavla Seifera, Miroslava Rašky a Václava Grulicha ve věci odvolání pana Josefa Daňka z funkce vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu Strakonice - tisk 793. Odpověď byla předložena jako tisk 793 A.

Ptám se pánů poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou. Pan poslanec Grulich říká, že nepovažuje. Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Jaroslava Vlčka, Pavla Seifera, Miroslava Rašky a Václava Grulicha ve věci odvolání pana Josefa Daňka z funkce vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu Strakonice, uvedenou v tisku 793 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 34 pro, 32 proti. 21 se zdrželo, nehlasovalo 19 poslanců.

Nezbývá než hlasovat o usnesení opačném. Než tak učiním, vyhovím vaší žádosti. Protože jsem vás všechny odhlásil, prosím o novou prezentaci. Děkuji.

Budeme hlasovat o usnesení opačném.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Jaroslava Vlčka. Pavla Seifera, Miroslava Rašky a Václava Grulicha ve věci odvolání pana Josefa Daňka z funkce vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu Strakonice, uvedenou v tisku 793 A."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 53 pro, 33 proti, 6 se zdrželo, nehlasovalo pouze 8 poslanců.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci změny registrace Demokratické levice na Stranu demokratické levice - tisk 857. Odpověď byla předložena jako tisk 857. Ptám se pana poslance Votavy, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážená sněmovno, odpověď pana ministra Rumla na svou interpelaci za uspokojivou nepovažuji. V podstatě došlo pouze k tomu, že zopakoval argumenty, se kterými se už předtím obrátila sekce Ministerstva vnitra, civilně správní úsek, na vedení Demokratické levice. Vzhledem k tomu, že celá záležitost je v současné době řešena soudní cestou, nepřeji si dále toto jednání zatěžovat, ale s odpovědí nesouhlasím a souhlasit nemohu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec nepovažuje odpověď za uspokojivou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se do rozpravy nehlásí nikdo, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci změny registrace Demokratické levice na Stranu demokratické levice, uvedenou v tisku 857 F."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 176 - kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo ukončeno s výsledkem 23 poslanců pro, 48 proti, 19 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 13. Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Budeme hlasovat o usnesení opačném, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci registrace Demokratické levice na Stranu demokratické levice, uvedenou v tisku 857 F."

Kdo podpoří toto usnesení, ať tak učiní v hlasování č. 177 - kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno, usnesení bylo přijato poměrem hlasů 60 pro, 17 proti, 15 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 12.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci ochrany individuálních práv zde žijících národů a národních menšin - tisk 857. Odpověď byla předložena jako tisk 857 J. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Chtěl bych sněmovnu upozornit na to, že pan poslanec Wagner před chvílí před hlasováním hlasoval v místě v prostředku. Šel jsem si to zkontrolovat, kontrolka svítí. Pan Wagner hlasoval za jiného poslance.

Poslanec Jozef Wagner: Pan kolega se plete. To je moje místo. (Poslanec Wagner hlasoval ze svého místa v lavici, v uvedené době si přisedl k jinému poslanci.) (Veselost.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Doufám, že se to vysvětlilo. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vládo, poslankyně a poslanci, než řeknu závěrečný verdikt, zda jsem s odpovědí spokojen či nespokojen, rád bych se vyjádřil k jednotlivým pasážím odpovědi pana ministra vnitra Jana Rumla. Řekl bych, že jsem kvitoval, že vyjádřil určitou politickou garanci s tím, že Ministerstvo vnitra hodlá respektovat Listinu základních práv a svobod, kdy pan ministr vnitra jasně řekl, že občan má právo v souladu s Listinou základních práv a svobod rozhodovat svobodně o své národnosti. Dále jsem velmi uspokojen, že bylo řečeno, že do občanských průkazů, vydaných před 30. 4. 1993, je i nadále možné na žádost občana provést změnu údaje o národnosti. Je zde ještě vnitřní pokyn ministra vnitra - pokud vím - který je v rozporu s tímto vyjádřením, doufám, že se vše dá dohromady, budu se informovat na jednotlivých policejních orgánech nižších, které se touto problematikou zabývají. Nesouhlasím s vyjádřením, že národnost nemá žádnou právní relevanci. (Hluk v sále.) Prosil bych o klid.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosil bych o klid ve sněmovně.

Poslanec Jiří Bílý: Nesouhlasím s vyjádřením pana ministra, že národnost uvedená na úředních aktech nemá žádnou právní relevanci, zvlášť proto, že archivy Ministerstva vnitra, které sám pan ministr řídí, jako jeden z prvních údajů, když vejdete do archivu, vyžadují, abyste uvedl svoji národnost. To znamená na badatelském listu. To znamená, že zřejmě i pro Ministerstvo vnitra určitou právní relevanci uvedení národnosti má. Stejně tak chápu, že v moderních občanských průkazech, které mají velmi jednoduchou podobu, není potřeba národnost uvádět. Ale je zde údaj o zvláštních informacích, které zde občan může uvést, jako je např. otázka zdravotního stavu nebo další jiné speciální záznamy, a tam bych byl rád, kdyby každý občan, který má zájem uvést do těchto zvláštních záznamů svoji národnost, tuto možnost na těchto identifikačních kartách měl.

Závěrečný verdikt, který říkám - s odpovědí ministra vnitra jsem spokojen. Řekl bych, že mě v zásadě tato odpověď uspokojila. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jiřího Bílého ve věci ochrany individuálních práv zde žijících národů a národních menšin, uvedenou v tisku 857 J."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to vyjádří v hlasování č. 178 - kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 71 pro, nikdo proti, 10 se zdrželo hlasování, 15 nehlasovalo.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci obchodování německé firmy HWS s činčilou jihoamerickou na území ČR - tisk 834. Odpověď byla předložena jako tisk 834 A. Ptám se pana poslance Jaroslava Nováka. zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, s odpovědí pana ministra nejsem spokojen. V odpovědi pan ministr konstatuje, že německá firma HWS nedostála svým závazkům vůči firmě BESIA, zejména dodávkou nekvalitních zvířat a nezájmem o výkup výpěstků, a proto paní Bernášková, majitelka firmy BESIA odstoupila od smlouvy. Na dalším místě je zmínka, že do České republiky bylo dodáno firmou HWS jihoamerických činčil za tři miliony dvě stě tisíc a nějaké drobné německých marek. Tuto částku zaplatili naši drobní chovatelé, kteří se mnohdy zadlužili, a proto by bylo logické, když firma BESIA odstoupila, že by měla být zvířata vrácena firmě HWS a tato měla vrátit peníze. Městské státní zastupitelstvo v Praze dle sdělení zvažuje možnost podání trestního oznámení u německých orgánů, protože všichni podezřelí se zdržují v SRN. Myslím, že toto zvažování trvá již téměř 1 rok a vzhledem k vyšetřování byl jasně prokázán podvod ze strany firmy HWS, a proto by se mělo se zvažováním přestat a trestní oznámení u německých úřadů učinit. Pokud bude toto trestní oznámení podáno, pak budu spokojen. Zatím spokojen nejsem. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec nepovažuje odpověď za uspokojivou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy o činčilách se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci obchodování německé firmy HWS s činčilou jihoamerickou na území ČR, uvedenou v tisku 834 A." (Projevy nesouhlasu v sále.)

Já se omlouvám sněmovně, já se opravuji, budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení. Prosím za prominutí.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci obchodování německé firmy HWS s činčilou jihoamerickou na území České republiky, uvedenou v tisku 834 A."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať tak učiní v hlasování č. 179. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů: 28 pro, 37 proti, 16 se zdrželo hlasování a nehlasovalo 17.

Budeme hlasovat o návrhu opačném.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci obchodování německé firmy HWS s činčilou jihoamerickou na území České republiky, uvedenou v tisku 834 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo hlasováním č. 180. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů: 57 pro, 11 proti, 15 se zdrželo hlasování.

Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Ladislava Nedorosta ve věci zneužívání sázek sázkových kanceláří k ovlivňování výsledků sportovních utkání, tisk 848. Odpověď byla předložena jako tisk 848 A. Já se ptám pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ladislav Nedorost: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych prosil o odložení projednávání této interpelace, jelikož jsem dostal odpověď v úterý a nestačil jsem si ověřit ještě některé informace, které mi pan ministr podal v té odpovědi.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: To je opět procedurální návrh na odložení projednávání odpovědi. Dávám hlasovat neprodleně. Kdo chce podpořit tento návrh, ať tak učiní hlasováním číslo 181. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Tento procedurální návrh byl přijat, budeme projednávat na příští schůzi.

Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Jozefa Wagnera ve věci zvýšení cen vody, tisk 857. Odpověď byla předložena jako tisk 857 P. Já se ptám pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, považuji odpověď za uspokojivou a mimoto navíc považuji za vhodné poděkovat za obsáhlou odpověď, která v této složité problematice v podstatě bude fungovat v mém volebním obvodu jako osvěta. A zvláště považuji za potřebné zdůraznit, že v této odpovědi bylo konstatováno, že je skutečnou překážkou řešení této věci a po mém soudu i mnoha jiných věcí, že neexistují příslušné územně správní obvody. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou, nicméně otvírám rozpravu k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci zvýšení cen vody, uvedenou v tisku 857 P."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 182 na této 17. schůzi. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování. Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 72 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi hlasování.

Loučím se s panem místopředsedou vlády.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci hospodaření akciové společnosti Aero Holding, tisk 732. Odpověď se předkládá jako tisk 732 A. Já se ptám, ano, pan poslanec Kraus zde je, projednávání bylo na 16. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost pana poslance. Nyní se tedy ptám, zda pan poslanec povazuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Je mi opravdu hluboce, hluboce líto, že pan premiér Klaus se nemůže zúčastnit tohoto jednání, a tím vlastně porušuje zákon. Porušuje zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, který mu ukládá při tomto bodu programu být přítomen. Domnívám se, že tím spíše, je-li sám garantem odpovědi na interpelace, které jsem dával.

Myslím, že máme dvě možnosti. Tou první je projednáváni interpelace znovu přerušit, až bude mít pan premiér tolik času, aby mohl splnit zákon a přijít. Tou druhou je v projednávání interpelace pokračovat a případně hlasováním přijmout nějaké usnesení. Já osobně bych se v tuto chvíli spíše přikláněl k variantě první. Prosím, pane předsedající, abyste o tom nechal hlasovat. Pochopitelně případně usnesení by se týkalo obou interpelací. V případě, že usnesení nebude přijato, jednali bychom dál.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je to procedurální návrh na odložení projednávání této odpovědi. Nechám o něm hlasovat, kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo hlasováním č. 183. Jinak uvádím, že pan premiér je mimo republiku. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Procedurální návrh nebyl přijat poměrem hlasů: 37 pro, 23 proti, 17 se zdrželo hlasování.

Poslanec Michal Kraus: Takže přistupujeme ke druhé variantě. Jen na začátek bych chtěl konstatovat, že je mi skutečně líto, že Poslanecká sněmovna hodlá tolerovat vládě to, že zákon porušuje. Ale to je věc každého poslance.

Na minulé schůzi Poslanecké sněmovny jsem požádal o přerušení projednávání své interpelace, která se týkala hospodaření Aero Holding. O přerušení jsem požádal, doufaje, že tento parlament se zachová jako parlament, který nehodlá přivírat oči a zacpávat si uši před evidentním poškozováním zájmů České republiky a nebude rezignovat na svou kontrolní funkci vůči české vládě. Bohužel se tak nestalo a díky péči poslanců vládní koalice jsme neodhlasovali zřízení příslušné vyšetřovací komise, a to ani na úrovni parlamentu, ani na úrovni hospodářského výboru.

Tento fakt je o to pikantnější, že zástupci ODA zdůvodňovali své negativní hlasování ve věci parlamentní komise tím, že sice mají zájem na prošetření všech okolností úpadku leteckého průmyslu, zejména proto, aby potvrdili dle nich správný postup pana ministra Dlouhého, ale že jsou toho názoru, že tato komise by měla pracovat na úrovni hospodářského výboru.

Pro ilustraci cituji slova pana kolegy Šumana z minulé schůze: Poslanecký klub ODA proto podporuje úmysl ustavení komise hospodářského výboru k přešetření skutečností uvedených v této interpelaci.

Je jistě jen shodou okolností, ovšem, zdá se, že pro ODA zcela typickou, že zřízení hospodářské komise při hospodářském výboru neprošlo o jeden jediný hlas poslance za ODA. A to i přesto, že všechna vystoupení pana ministra Dlouhého na veřejnosti ani v této sněmovně ani v hospodářském výboru nedokázala věcně a argumentačně na příslušné úrovni zdůvodnit neodůvodnitelný úpadek leteckého průmyslu.

Ve stejném duchu jsou i odpovědi premiéra Václava Klause na mé interpelace. Nesouhlasím a ani nemohu souhlasit s odpověďmi, které zbytečný úpadek, zejména civilní části českého leteckého průmyslu, svádí i na tzv. objektivní skutečnosti a vůbec si nepřipouští zcela evidentní a na konkrétních případech doložitelný podíl nečinnosti, neodbornosti a špatného rozhodování, ať už hlavního akcionáře Aero Holding, Fondu národního majetku, potažmo Ministerstva průmyslu a obchodu a české vlády. Proto nemohu s odpověďmi na svoji interpelaci souhlasit. A protože mám zájem na skutečně objektivním posouzení všech aspektů v interpelaci uvedených, navrhuji ve smyslu § 89, odst. 2 jednacího řádu toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. nesouhlasí s odpověďmi předsedy vlády Václava Klause na interpelace poslance Michala Krause ze dne 15. 11. 1993 a 9. 12. 1993 ve věci hospodaření Aero Holding,

2. zřizuje podle čl. 30 odst. 1, hlavy II Ústavy České republiky a § 55 a) zákona České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR v platném znění vyšetřovací komisi, která má objasnit skutečnosti úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby,

3. žádá předsedu hospodářského výboru, aby do 18. schůze Poslanecké sněmovny předložil návrh organizačního zajištění činnosti vyšetřovací komise, případně i její jednací řád,

4. doporučuje

a) jednotlivým poslaneckým klubům, aby navrhly kandidáty na členy této vyšetřovací komise tak, aby mohli být zvoleni na březnové schůzi Poslanecké sněmovny,

b) organizačnímu výboru zařadit do návrhu pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny příslušný bod programu."

Domnívám se, pane předsedající, že o tomto návrhu usnesení bychom mohli nechat hlasovat po skončení rozpravy. Děkuji za slovo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, já se domnívám, že o tomto usnesení musíme hlasovat jako o zařazení nového bodu. Pouze první bod se dá akceptovat.

Poslanec Michal Kraus: Pane místopředsedo, když si přečtete § 89 našeho jednacího řádu, tak se dozvíte, že k odpovědi zaujme Česká národní rada - myslí se tím odpovědi na interpelaci - stanovisko usnesením. Toto stanovisko ve formě usnesení jsem právě přednesl. Nejedná se o žádný nový jednací bod. Jedná se o stanovisko České národní rady k interpelaci, k jejímu obsahu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, já si dovoluji vzdorovat. Myslím si, že ustavení vyšetřovací komise je zcela jednoznačně bodem, který se vymyká rámci odpovědi na interpelace.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, řekněte mi, v kterém bodu jednacího řádu se to praví.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Faktická - pan poslanec Ullmann.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP