Středa 23. března 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Prosím paní společnou zpravodajku, aby se vyjádřila v závěrečném slově, abychom pak přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Při projednávání návrhu zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty vystoupilo v rozpravě celkem 14 poslanců. Ne u všech však zazněly návrhy k pozměnění textu zákona nebo slova, která by směřovala k úpravě již předložené společně zprávy.

Návrhy na úpravu předneslo z celkového počtu uvedených 14 poslanců, 6 poslanců. Prosím tedy, abychom mohli hlasovat o pozměňujících návrzích v tom pořadí, v jakém byly předloženy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolil bych si vás v tomto okamžiku odhlásit a požádat vás o novou registraci. Budeme nyní pokračovat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: První pozměňující návrh, který zazněl v rozpravě, a v následujícím průběhu rozpravy nebyl stažen, je návrh paní poslankyně Bumbové, která navrhuje, aby § 1, odst. 2 byl upraven takto: druhý řádek, za slova "žijících autorů", aby byla tečka a slova "nebo autorů, od jejichž úmrtí neuplynulo více než 50 let, jsou-li tyto originály ve vlastnictví dědiců první skupiny" vypustit. Zpravodaj doporučuje tento návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 48. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 111 pro, 14 proti, 22 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: S dalším návrhem vystoupil pan poslanec Štrait, který navrhoval, aby § 8 v odst. 4 byl upraven. Nejprve doporučuje, abychom hlasovali o jeho návrhu, který hovoří, že pokutu lze uložit do sedmi let ode dne atd. Tento návrh společný zpravodaj nedoporučuje. Není provázán s občanským zákoníkem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 49. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 17 pro, 75 proti, 56 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další návrh pana poslance Štraita směřoval opět ke stejnému problému, pouze časový limit upravuje pokutu uložit do pěti let. Ze stejných důvodů jako v předchozím hlasování společný zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 50. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 15 pro, 77 proti, 54 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Dále vystoupil pan poslanec Koronthály, který upozornil na určitou chybu či nedopatření, které zůstalo zachováno v textu přílohy č. 2, tzn. v oné rubrice nadepsané osvědčení - vyměnit slova "znaky kulturní památky není předmětem prohlášeným za kulturní památku, ani předmětem, který je součástí souboru prohlášeného" za "kulturní památku".

Protože tento návrh směřuje k tomu, aby byl dán do souladu paragrafovaný text zákona s jeho přílohou, společný zpravodaj doporučuje tento návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 51. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 149 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Prosím, další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Paní poslankyně Nováková předložila návrh na úpravu odst. 2, § 6. Dovolím si upozornit, že pak s návrhem stejné úpravy vystoupil ještě poslanec Zemina a opětovně Pavlíková, ale návrh paní poslankyně Novákové směřuje k tomu, aby text § 6, odst. 2 zněl takto: "V případě vývozu předmětu kulturní hodnoty zaplatí žadatel odborné organizaci 2 % jeho kupní ceny." Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 3. Společný zpravodaj nedoporučuje tento návrh. Zdůvodnění řekl ve svém vystoupení pan ministr.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijeti tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 52. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 66 proti, 41 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Dále vystoupil v rozpravě pan poslanec Pěnička, který nepřednesl pozměňující návrh, pokud jsem dobře rozuměla, pouze podpořil jisté zpoplatnění vydání osvědčení, kterým by bylo umožněno vyvézt předmět kulturní hodnoty mimo území tohoto státu.

Dále vystoupil pan poslanec Kozák, který byl vzápětí poté podpořen panem poslancem Černým. Návrh jich obou směřoval k tomu, aby v příloze na str. 14 byla sjednocena hranice stáří jednotlivých zemědělských strojů. To znamená, v rubrice, kde jsou zahrnuty traktory, stabilní motory, parní motory a lokomotivy, bylo uvedeno - starší 40 let. Společný zpravodaj doporučuje tuto úpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 53. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 141 pro, nikdo nebyl proti, 6 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Dále vystoupil pan poslanec Zemina, který navrhl, aby výše poplatku za vydání osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty se neodvíjela od jeho ceny, ale aby byla stanovena jako poplatek paušální. Jeho návrh pak byl doplněn ještě mým upřesněním. S ohledem na tuto skutečnost návrh pana poslance Zeminy jako společný zpravodaj nepodporuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S tím, že jeho podstatná část je obsažena v návrhu. o kterém se bude hlasovat později. Děkuji.

Kdo je pro přijeti tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 54. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 6 pro, 54 proti, 88 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další návrh byl návrh pana poslance Doubravy, který upozorňoval na určitou nesrovnalost v § 4, odst. 1. Navrhuje, aby text druhého řádku byl upřesněn takto: "hodlají vyvézt nebo které předměty kulturní hodnoty uvedené v § 3 nabízejí k prodeji". Společný zpravodaj souhlasí s tímto návrhem. Je to upřesnění a uvedení do legislativního souladu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 55. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 124 pro, 3 proti, 19 se zdrželo.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Návrh pana poslance Dobala směřoval k příloze, kde na straně 7 - úplně poslední řádek rubriky nadepsané "Předměty sakrální a kultovní povahy" - doporučuje, aby byla doplněna tato část: "a náboženských společností registrovaných v ČR ke dni účinnosti tohoto zákona".

Odkaz pod čarou na zákon č. 308/1991 o svobodě náboženské víry a postavení náboženských společnosti. Pane kolego, cituji dobře název tohoto zákona? (Ano.) Společný zpravodaj souhlasí s touto úpravou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 56. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 110 pro, 7 proti, 35 se zdrželo.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Poslední pozměňovací návrh, který zazněl v rozpravě, přednesla poslankyně Pavlíková a směřoval k § 6 odst. 2 a měl by být v tomto znění: "§ 6 odst. 2. Osvědčení je vydáno žadateli za poplatek 500 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na vydání osvědčení podle § 3. Příjemcem poplatku jsou právnické osoby uvedené v § 2 odst. 2." Společný zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 57. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 128 pro, 10 proti, 14 se zdrželo.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, které zazněly v rozpravě a je možné, abychom hlasovali o přijetí zákona jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Benda se hlásí.

Poslanec Marek Benda: Prosím o přestávku na 10 minut.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Sejdeme se k hlasování přesně ve 12.45 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.34 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené paní a pánové, prosím, abyste vyslechli několik organizačních sdělení.

Byl jsem požádán zástupci jednotlivých klubů, aby byl dán prostor pro krátkou poradu. Myslím, že to bude v zájmu navrhovatelů tohoto zákona i společné zpravodajky.

Domnívám se, že nepřijdeme o tolik času, když ukončíme naše dopolední jednání a dáme prostor k projednání stanovisek k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Považoval bych to za rozumné.

Po vyhlášení přestávky se sejdou členové delegace, kteří budou muset jet do Thajska a Vietnamu, a to v místnosti 120 ke krátké organizační poradě. Pan předseda Uhde svolává politické grémium na 14. hodinu. Z tohoto důvodu začne schůze ve 14.30 hodin.

Ještě se hlásí o slovo pan místopředseda Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím všechny členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, aby se ihned dostavili ke klavíru. Je třeba odhlasovat dvě usnesení - výsledek včerejšího jednání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ještě se hlásí pan poslanec Zubek.

Poslanec Leopold Zubek: Kolegům pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí připomínám schůzku výboru teď ihned na 301.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyhlašuji tedy polední přestávku do 14.30 hodin. Ve 14.00 se sejde politické grémium, teď bude bezprostředně velmi krátká informativní schůzka pro členy delegace v místnosti 120. Přerušuji zasedání Poslanecké sněmovny.

(Dopolední schůze přerušena ve 13.48 hodin.)

(Zahájeno ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat druhým dnem 17. schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji tedy odpolední jednání a protože budeme dnes končit dříve, než je obvyklé, ze známých důvodů, prosím o vaši pozornost a soustředěnost, abychom projednali co největší část schváleného programu.

Nyní dokončíme projednávání bodu 11, kterým je vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty podle sněmovních tisků 549728. Projednávání bylo přerušeno před konečným hlasováním o tomto vládním návrhu zákona.

Protože se schyluje k hlasování, zvu všechny poslance a poslankyně, navrhovatele, zpravodajku do sněmovní síně, - paní zpravodajce se omlouvám, já jsem ji přehlédl; - zdá se, že bude nezbytné, abychom se všichni znovu prezentovali a osvědčili svou přítomnost. Takže prosím o novou prezentaci všechny přítomné. Prosím všechny přítomné, aby vsunutím karty potvrdili svou účast ve sněmovně. Jsem přesvědčen, že je zde nás více než 44.

Takže v tuto chvíli prosím paní společnou zpravodajku, aby se ujala slova, a ostatní poslance prosím, aby zaujali svá místa v lavicích.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Děkuji! Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, pane ministře, prosím, abyste dal hlasovat o přijetí zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, tak jak je předložen ve znění společné zprávy č. 728, tzn. ve znění společné zprávy i přijatých pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní zpravodajkyně, budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty podle sněmovního tisku 549 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 728 a schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování č. 58.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Hlasování skončilo,

110 poslanců vyslovilo svůj souhlas, 1 byl proti a 3 se zdrželi.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní společné zpravodajkyni.

Dalším bodem programu je

IX.

Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Prosím pana ministra zemědělství Josefa Luxe, aby se dostavil do sněmovny. Prozatím vás seznámím s úvodem k tomuto materiálu.

Dne 18 února t. r. obdržel předseda Poslanecké sněmovny dopis předsedy vlády pana Václava Klause, ve kterém Václav Klaus sdělil, že vláda navrhuje Poslanecké sněmovně zvolit za členy Pozemkového fondu České republiky pana ing. Miroslava Kalouska a pana ing. Jana Kinšta. Prosím proto místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe, aby uvedené návrhy odůvodnil.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vláda znovu projednala své návrhy na pana Kalouska a pana Kinšta, jako své kandidáty za členy prezidia Pozemkového fondu. Neshledala důvod proč změnit tuto kandidátku a tento návrh Poslanecké sněmovně, a dovolím si jménem vlády požádat poslance, aby hlasováním rozhodli o těchto dvou kandidátech. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru zemědělství Josefu Luxovi. Prosím nyní pověřeného zástupce zemědělského výboru pana poslance Karla Macha, aby se případně k návrhu vyjádřil.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, ve svém vystoupení budu velice stručný, neboť myslím, ze předložený materiál vypovídá jednoznačně o této věci. Jenom bych chtěl poprosit sněmovnu, aby zvážila tuto volbu, protože prezidium Pozemkového fondu pracuje v sedmi lidech a jeho členů je ze zákona 9. a někdy činí problém, že počet není doplněn, protože z různých důvodů je jednání někdy na hranicích usnášeníschopnosti. Proto by bylo velmi vhodné, aby kandidáti byli, pokud zvážíte, zvoleni. A myslím, že stejně, jak jsme potupovali při poslední volbě členů prezidia, bylo by vhodné, jelikož jsou to dva kandidáti a pro urychlení jednání si dovolím navrhnout, aby bylo o těchto kandidátech veřejné hlasování aklamací.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Machovi. Prosím, aby zaujal místo v lavici zpravodajů a otevírám k těmto návrhům a tomuto bodu rozpravu. Písemné přihlášky prozatím nemám. Protože nejsou ani přihlášky do rozpravy z lavice, rozpravu končím a je třeba, abychom rozhodli o způsobu hlasování.

Pan společný zpravodaj navrhl, aby se hlasovalo aklamací. Jiný návrh nezazněl. Věřím, že je s tím souhlas. Navrhuji, abychom o každém kandidátovi hlasovali zvlášť. Námitky nejsou.

Ptám se, kdo souhlasí, aby se členem Pozemkového fondu stal pan ing. Miroslav Kalousek, ať to dá v hlasování č. 59 najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo s výsledkem 89 pro, 6 proti, 34 se zdrželo. Konstatuji, že pan ing. Miroslav Kalousek se stal členem prezidia Pozemkového fondu.

Nyní dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se členem prezidia Pozemkového fondu stal ing. Jan Kinšt. Hlasování č. 60.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 76 pro, 11 proti, 45 se zdrželo. Konstatuji, že se ing. Jan Kinšt stal členem prezidia Pozemkového fondu České republiky.

Oběma zvoleným ze srdce blahopřeji a přeji jim mnoho úspěchů v jejich zodpovědné funkci a končím projednávání tohoto bodu.

Dámy a pánové, dalším bodem by měl být návrh, který má název Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994 Vzhledem k tomu, že přes snahu pracovníků Kanceláře se do této chvíle nedostavil bohužel ani pan ministr Vodička ani pan ministr Skalický, nezbývá nám než projednávání těchto bodů

prozatím odložit. Přišel pan ministr Skalický. Než pan ministr Skalický zaujme místo v lavici, požádal mne předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde o možnost vystoupit. Samozřejmě, že mu vyhovuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, chtěl bych vrátit vaši pozornost ke včerejšímu dni, k prosbě, kterou vznesl pan poslanec Jozef Wagner ke mně a k celé Poslanecké sněmovně, abychom povstáním a minutou ticha uctili památku zpěváka, básníka, novináře Karla Kryla. Vznikla z toho situace. kterou nebudu znovu připomínat, dělal bych to opravdu nerad a s velikou nechutí. Přispělo to však k tomu, že se dnes na toto téma sešlo politické grémium a jeho zástupci se naprosto jednomyslně shodli na tom, že napříště se podobné situace budou řešit takto:

Kdykoliv některý poslanec nebo některý poslanecký klub nabude přesvědčení, že ví o některém významném mrtvém, jehož památka by měla být hromadně uctěna povstáním a minutou ticha v Poslanecké sněmovně, přinese tento návrh na politické grémium, to o tom bude jednat, a shodne-li se jednomyslně, předloží se potom tento návrh Poslanecké sněmovně a vše bez problémů proběhne. V případě, že se grémium na této věci neshodne - samozřejmě to nemůže zabránit žádnému poslanci a žádnému klubu, aby navzdory tomu nepřišel s takovým návrhem do sněmovny, ale musí počítat s tím, že to může narazit na určité pochybnosti, nesnáze, že to může být provázeno určitými jevy, které nebudou samému navrhovateli po chuti a příjemné. Na tom jsme se sjednotili a prosím, abyste toto sjednocení názorů politického grémia vzali na vědomí i jako praktický podnět propříště.

Co se týká konkrétní vznesené prosby, shodli jsme se na tom, že by se tento případ řešil takto:

Kancelář by připravila archy, v jejichž záhlaví by stál tento nápis: Členky a členové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se sklánějí před památkou Karla Kryla, jehož básně, písně a celoživotní postoj významně přispěly k naší svobodě. Na dotvrzení připojují své podpisy. Kdo chce, podpis připojí, nikdo nikoho nebude nutit. Za sebe bych rád řekl, že ochotně podpis připojím, a prosím své kolegy, zejména kolegy z poslaneckého klubu, ve kterém mám místo, ale i všechny ostatní, aby učinili také tak a svůj podpis dali k dispozici, pokud jim v tom nebrání nějaká závažná okolnost spjatá s jejich přesvědčením. O této věci jsem jednal před chvílí s panem poslancem Wagnerem. Vzal toto řešení na vědomí. Děkuji vám, že učiníte totéž.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny za informaci o jednání politického grémia, a přesto, aby bylo všem povinnostem učiněno zadost, se musím zeptat pana poslance Wagnera, zdali nadále trvá na zařazení bodu. Vzhledem k tornu, že dostávám informaci od předsedy sněmovny, který v té chvíli schůzi řídil, že se nejednalo o návrh na zařazení, ale o prosbu, domnívám se, že není nezbytné o tom dávat hlasovat.

Dámy a pánové, dalším bodem, který je možno v tuto chvíli projednávat, je

X.

Statut Fondu národního majetku České republiky

V souladu se zákonem č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, jsme obdrželi od vlády návrh Statutu Fondu národního majetku, předložený předsedou prezidia Fondu národního majetku a ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci panem Jiřím Skalickým jako sněmovní tisk č. 730. Prosím, aby pan ministr předložený návrh odůvodnil.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená poslanecká sněmovno, dovolte, abych velmi stručně uvedl návrh nového statutu Fondu národního majetku.

Česká národní rada schválila původní a dosud platný statut Fondu národního majetku České republiky 11. července 1991. Tento statut je stále ještě v platnosti. Následnými legislativními změnami souvisejících právních předpisů, zejména přijetím zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., se změnily právní podmínky a tento statut se dostal do nesouladu s platnou právní úpravou. Prezidium Fondu národního majetku proto vypracovalo návrh nového statutu, který byl v souladu s ustanovením § 9, odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb., předložen vládě České republiky. Vláda s návrhem vyslovila souhlas, vznesla k němu zároveň některé připomínky a svým usnesením č. 632 z 10. listopadu 1993 mne pověřila, abych tento návrh nového statutu předložil a zdůvodnil v orgánech Parlamentu České republiky.

Tento návrh nového statutu podrobněji upravuje činnost a fungování jednotlivých orgánů Fondu, zejména v souladu se zákonem stanovuje rozsah, v jakém jsou členové statutárních orgánů Fondu oprávněni za Fond jednat. Na rozdíl od statutu stávajícího zpřesňuje i organizační uspořádání Fondu národního majetku. Zároveň tento návrh upřesňuje vztahy Fondu k ústředním orgánům České republiky a k bankám, vyplývající z výše uvedené novely privatizačních zákonů. Zejména se jedná o nově definovanou úlohu vlády při rozhodování o nakládání s majetkem Fondu a citovanou novelou zakotvené pravomoce Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizace České republiky k některým závažným úkonům činěným Fondem národního majetku.

Závěrem bych chtěl říci, že akceptuji připomínky, které vzešly z projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny a doporučuji jménem prezidia Fondu národního majetku navrhovaný statut Fondu Poslanecké sněmovně ve znění usnesení hospodářského výboru schválit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Skalickému za úvodní slovo. Návrh statutu Fondu národního majetku projednal hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a přijal usnesení, které jsme všichni obdrželi. Prosím nyní pověřeného zástupce hospodářského výboru pana poslance Josefa Holuba, aby nás o jednání ve výboru informoval.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, hospodářský výbor Parlamentu byl jediný, který se zabýval statutem Fondu národního majetku a přijal k němu usnesení č. 176 ze dne 3. března 1994. Toto usnesení byste měli mít všichni k dispozici na svých lavicích. Protože pohříchu došlo k určitým nepřesnostem v tomto usnesení, prosím vás, abyste si provedli následující úpravy: V článku I, odst. 1 bych prosil, abyste si doplnili zpřesňující znění mezi slovy "přesunout" a "do", kam je potřeba vložit slova "z čl. 3 odst. 2 písm. a)". Jedná se o to, že ta legislativní zkratka, která má být přesunuta, se nachází v tomto místě.

Druhá zpřesňující poznámka k usnesení je v I, odst. 4, kde má být správně uvedeno "v čl. 8, odst. 5 písm. e)". Obdobně je tomu v části pět l, kde má znovu být "v čl. 8 odst. 5 písm. f)". Poslední úprava se týká čl. 9 odst. 1, kde je potřeba na úplný závěr za slovo "výdělku" doplnit uvozovky.

Tyto technické připomínky žádným způsobem nemění usnesení hospodářského výboru a dovolte mi, abych vás před tím, než přednesu návrh usnesení, ještě seznámil s tím, že když jsme rozebírali otázku statutu, dospěli k závěru, že není možno jenom požádat o to, aby byl statut upraven ve znění, v kterém ho předkládá hospodářský výbor, ale je potřeba, aby prezidium Fondu prostřednictvím vlády, tak jak to vyplývá ze zákona, znovu návrh statutu předložilo Poslanecké sněmovně. Proto mi dovolte v tuto chvíli, abych vás seznámil s návrhem usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. projednala návrh statutu Fondu národního majetku České republiky uvedený ve sněmovním tisku 730 s připomínkami uvedenými v usnesení č. 176 hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 3. 3. 1994, včetně úprav, které zazněly ve zpravodajské zprávě,

II. žádá předsedu prezidia Fondu národního majetku České republiky, ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ing. Jiřího Skalického, aby ve smyslu připomínek návrh statutu upravil a v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložil prostřednictvím vlády upravený návrh statutu znovu ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu."

Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP