Čtvrtek 17. února 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: To bude, paní kolegyně, samostatný bod po interpelaci? Děkuji.

Otevírám rozpravu. Jako první se přihlásil místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, dámy a pánové, ve své odpovědi jsem věcně odpověděl na tuto interpelaci. Doplnil bych, že žádnou dohodu jsem já, ve smyslu jak bylo naznačeno, se žádnou církví neuzavřel. Chtěl bych jen říci, že smlouva ve svém efektu, tak jak tady byla naznačena, má jediný cíl - zřídit léčebnu dlouhodobě nemocných a obnovit výkon trestu žen tak, jak tam historicky fungoval. To jenom na doplnění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, poprosím pana poslance Tlustého.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, zdánlivě bezvýznamný případ pronájmu jednoho státního objektu na 99 let, který je předmětem této interpelace, klade před tento parlament v podobě odpovědi pana ministra zemědělství otázku, na kterou jsme zde možná ještě neodpovídali. Odpověď pana ministra zemědělství je totiž založena na tezi, že nejvyšší představitel výkonné moci může ve jménu vysoce morálního zájmu, kterým je nepochybně vybudování příslušných zařízení, zaprvé předjímat rozhodnutí soudu v případě soudního sporu mezi dvěma stranami. A k takovému předjímání tady zcela zřetelně dochází.

A zadruhé, zda může pronajmout majetek, o kterém ve své odpovědi tvrdí, že není vlastnictvím státu, právě osobě, která je uváděna jako její vlastník. Uzavření takové nájemní dohody totiž v principu nemá racionální smysl. Buď je pravda, že vlastníkem je stát a pak se skutečně jedná o pronajmutí se všemi důsledky, anebo je pravdivé tvrzení, které uvádí ministr zemědělství, že totiž stát tuto nemovitost nevlastní. Pak je myslím zcela nesmyslný akt, který Ministerstvo zemědělství podepsalo, tj. uzavřelo onu nájemní smlouvu.

Domnívám se tedy, že tímto případem bychom měli na tuto zásadní otázku odpovědět. Myslím, že popis, který jsem zde uvedl, napovídá hlasování, které v tomto případě přichází v úvahu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych mírně poopravit jen částečně argumentaci svého předřečníka v tom smyslu, že předjímání výsledků soudního procesu tímto způsobem není na místě, že zvláště v době, kdy soudní proces běží, nepřísluší již vlastníku jakkoli rozhodovat dlouhodobě o věci, o které běží příslušné soudní řízení.

Rád bych ještě připomněl panu ministrovi Luxovi, že byl vyzván z tohoto místa, aby odpověděl na řadu položených otázek, na které neodpověděl. Domnívám se, že to není jen pohrdání tím, kdo se táže, ale i pohrdáni sněmovnou, když člen vlády neodpovídá. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se nikdo dále nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci hospodaření se státním majetkem, uvedenou v tisku 710 A."

Odhlašuji vás. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, teprve potom budeme hlasovat.

Ptám se, kdo ve 115. hlasování podporuje návrh tohoto usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat.

67 poslanců hlasovalo pro, 14 proti, 17 se zdrželo hlasování a jeden nehlasoval.

Mám zaznamenáno, že dalším bodem bude "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na NKÚ", který navrhla paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, domnívám se, že by se mohlo hlasovat zároveň.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: O tom rozhodne sněmovna svým hlasováním. Samozřejmě, že nemám nic proti tomu, pokud to navrhujete. Je zde tedy návrh na doprovodné usnesení k této interpelaci. Poprosím paní kolegyni, aby ho ještě jednou přečetla.

Poslankyně Petra Buzková: Já jsem bohužel přesné znění svého návrhu zapůjčila stenografům.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosím vás o jeho upřesnění.

Poslankyně Petra Buzková: Budu citovat bez čísel zákonů a čísel paragrafů. Znělo by tedy:

"Poslanecká sněmovna dává podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na prošetření záležitosti hospodaření se státním majetkem popsané v interpelaci poslankyně Buzkové, tisk č. 710."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám k návrhu tohoto usnesení rozpravu, do které se hlásí s faktickou poznámkou pan kolega Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, domnívám se, že se jedná o nový bod pořadu a že sněmovna by měla rozhodnout o tom, zda se takový bod pořadu přijme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, včera zde byla zavedena moudrá nová zásada, nová naše zvyklost, a to ústy kolegy Röschové, která není přítomna, že v rámci projednávaného bodu podala návrh na doplňující usnesení. Sněmovna přijala konsenzem, že nepochybně toto může být součástí projednávaného bodu.

Myslím si, že pokud bychom nyní postupovali jinak, znamenalo by to nejenom negaci včerejšího postupu, ale nelze tak postupovat. Prostě, přijali jsme to takto, měli bychom podle toho také postupovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se již nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Dovolte mi, abych vás požádal ve 116. hlasování o vyjádření souhlasu či nesouhlasu.

Ptám se, kdo tedy souhlasí s návrhem kolegyně Buzkové. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat.

73 poslanců hlasovalo pro, 19 proti, 15 se zdrželo hlasování, 8 nehlasovalo.

Pan kolega Štěrba se dostavil, takže můžeme projednávat jeho interpelaci.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci Tomáše Štěrby ve věci restituce a privatizace podniku Briliant - Nova a. s. Mochov, 699. Odpověď byla předložena jako tisk 691 A. Její projednávání bylo přerušeno na 15. schůzi Poslanecké sněmovny pro nepřítomnost poslance.

Ptám se pana poslance na jeho názor k odpovědi.

Poslanec Tomáš Štěrba: S odpovědí nesouhlasím, protože je neúplná.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nesouhlasíte. Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci restituce a privatizace podniku Briliant - Nova a. s. Mochov, uvedenou v tisku 699 A."

Kdo ve 117. hlasování tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 53 poslanců, 29 proti, 21 se zdrželo, 21 nehlasovalo.

Dovolte mi tedy navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci restituce a privatizace podniku Briliant - Nova a. s. Mochov, uvedenou v tisku 699 A."

Odhlásil jsem vás. Prosím o novou registraci.

Ptám se vás, kdo ve 119. hlasování tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh také nebyl přijat.

Pro hlasovalo 38, proti 42, zdrželo se hlasování 22, nehlasovali 4.

Prosím, pan kolega Trnka s faktickou poznámkou.

Poslanec František Trnka: Pane předsedající, já žádám o nové hlasování, protože jsem sledoval; nikdo v podstatě nevešel, nikdo neodešel, přitom rozdíl byl asi 16 nebo více zaregistrovaných, to mi nedává logiku. Toto hlasování zpochybňuji. Vy rozhodněte, jak postupovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Máte na to podle Jednacího řádu právo. Nově jsme se zaregistrovali, znamená to, že bychom se měli znovu zaregistrovat; to bude již velice paradoxní hlasování, ale sněmovna má i na to samozřejmě právo.

Odhlásím vás tedy a poprosím o novou registraci.

Podotýkám, že znovu hlasujeme o návrhu usnesení.

Ptám se vás tedy, kdo ve 120. hlasování podporuje návrh souhlasného usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Tomáše Štěrby..."

Pane kolego, prosím.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedající, váženě paní poslankyně a poslanci, já navrhuji, aby se hlasovalo úplně od začátku. To znamená "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí..."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, já se omlouvám. Zpochybnit hlasování můžete těsně po tom hlasování, ale ne dvakrát zpět. Souhlasíte se mnou? To je přesně podle jednacího řádu. Pan kolega Trnka zpochybnil poslední hlasování.

Poslanec František Trnka: Pane předsedající, já jsem se hlásil, než se začalo hlasovat, a vy jste řekl, že už se hlasuje. Čili já jsem zpochybnil to předešlé hlasování. To ale na věci stejně nic nemění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jestli dovolíte, tato procedura je velmi únavná. Navrhoval bych, abychom v zájmu dobré atmosféry ve sněmovně případně hlasováním souhlasili s tím, že projednáme tuto konkrétní interpelaci ještě jednou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má někdo ve sněmovně jiný názor? Nemá. Pan kolega Motyčka s faktickou poznámkou, neboť má jiný názor.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, já se domnívám, že tento postup, pokud bychom ho ve sněmovně zavedli, tak můžeme zpochybňovat kterékoli hlasování jakkoli dozadu. Myslím, že to by nevedlo k rozumnému řešení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo ve 121. hlasování podporuje návrh pana kolegy Vlacha. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, 82 poslanců pro, 16 proti, 7 se zdrželo. Budeme tedy projednávat hlasováním už jen znovu tuto interpelaci. Dovolte mi tedy, abych navrhl přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci Tomáše Štěrby ve věci restituce a privatizace podniku Briliant-Nova a. s. Mochov, uvedenou v tisku 699 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to ve 122. hlasování dá najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. 59 poslanců hlasovalo pro, 41 proti, 13 poslanců se zdrželo hlasování, 2 nehlasovali.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Evy Matouškově a Vítězslava Valacha ve věci neplnění restitučních nároků soukromě hospodařících zemědělců, podle sněmovního tisku 708. Odpověď byla předložena jako tisk 708 A.

Paní kolegyně Matoušková souhlasí. (Ano.) Děkuji a otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Evy Matouškové a Vítězslava Valacha ve věci neplnění restitučních nároků soukromě hospodářících zemědělců uvedenou v tisku 708 A".

Ptám se, kdo tento návrh podporuje ve 123. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 73, proti 4, 23 poslanců se zdrželo hlasování. Děkuji.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace mlékárna Horšovský Týn - závod 09 Mlékárenský průmysl a. s. Klatovy - tisk 711. Odpověď byla předložena jako tisk 711 A.

Prosím paní poslankyni o stanovisko. (Souhlasí.) Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace mlékárny Horšovský Týn - závod 09 Mlékárenský průmysl a. s. Klatovy, uvedenou v tisku 711 A".

Kdo ve 124. hlasování podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen. Pro hlasovalo 96, proti 1, 3 poslanci se zdrželi hlasování, 12 nehlasovalo.

Pan kolega Hrdý zde není, takže jeho interpelaci odložíme na příští schůzi. Pan kolega Kozák je přítomen.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci Stanislava Kozáka ve věci privatizace státního statku Stará Libavá - tisk 735. Odpověď byla předložena jako tisk 735 A.

Prosím pana poslance Kozáka o vyjádření. On s odpovědí souhlasí, takže děkuji a otvírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Stanislava Kozáka ve věci privatizace státního statku Stará Libavá, uvedenou v tisku 735 A."

Ptám se, kdo tento návrh ve 125. hlasování podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Pro hlasovalo 91, proti nikdo, 7 poslanců a poslankyň se zdrželo hlasování.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizace AGP Sokolov, tisk 736. Odpověď byla předložena jako tisk 736 A. Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, s odpovědí ministra Luxe nesouhlasím. Dopisem ze dne 28. ledna 1994 jsem dostal od pana místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe odpověď na svou interpelaci ve věci Agropodnik Sokolov. Odpověď je datována téhož dne, byť údajně pochází z prosince 1993. Znovu čtu o řadě problémů, o snaze pružně je řešit, aniž by byly uvedeny kroky k tomuto řešení. Ministr dokonce tvrdí, že mu o žádných politických aspektech případu není nic známo a ironicky podotýká, že mu rovněž není jasná vazba odsunu sudetských němců na provádění likvidace Agropodniku Sokolov. Jelikož mě vyzývá, abych mu případné vazby sdělil, musím vyslovit pochybnost, zda vůbec četl důvodovou zprávu k původní interpelaci. Zde jsou rovněž důvody nutnosti řešit politické aspekty někdejší podpory nájemce Agropodniku Sokolov i její ztráty, stejně jako konkrétní akce německého kapitálu k získání majetku Agropodniku Sokolov, přirozeně bez přímých vazeb na někdejší odsun.

Leccos z této zdánlivé neinformovanosti a významových posunů vysvětluje skutečnost, že pod odpovědí je podepsán v zastoupení Burda, tedy právě někdejší ředitel odboru privatizace Ministerstva zemědělství a nynější náměstek ministra zemědělství, jehož podezřelé aktivity, zejména potvrzení vydané dnes obžalovanému nájemci Agropodniku Sokolov dr. Heisovi. Tyto jsem též žádal vyšetřit. Těžko lze očekávat, že poslanecké interpelace budou skutečně řešeny, dostanou-li je k vyřízení lidé s eminentním zájmem na jejich tichém odložení ad acta. Oddalovací taktika vůči mým interpelacím ve věci Agropodniku Sokolov posiluje podezření na snahu ututlat záležitost a nanejvýš předhodit jednoho viníka v zájmu vyváznutí ostatních, možná mnohem významnějších.

Předání interpelace do rukou úředníka, jehož se činnost výslovně týká, nemohu hodnotit jinak, než jako urážku sněmovny, ať už záměrnou nebo z neznalosti textu důvodové zprávy přiložené k původní interpelaci. Vzhledem k tomu všemu se nabízí úvaha ustavit vyšetřovací komisi sněmovny, která by se zabývala aktivitou Ministerstva zemědělství a v případě nutnosti též jiných státních orgánů v případě pronájmu majetku, privatizace a současné likvidace Agropodniku Sokolov. Děkuji. Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Jenom pro stenozáznam připomínám, že pan poslanec nesouhlasí. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizace majetku AGP Sokolov, uvedenou v tisku 736 M."

Ptám se, kdo ve 126. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 51 poslanců, proti 24, zdrželo se 19, 12 nehlasovalo.

Dovolte mi, abych vám navrhl následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizace majetku AGP Sokolov, uvedenou v tisku 736 M."

Ptám se, kdo ve 127. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 41, proti 42, zdrželo se 11, nehlasovalo 13.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci čističky odpadních vod Bohumín, podle sněmovního tisku 742. Odpověď byla předložena jako tisk 742 B. Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Rudolf Opatřil: Mám pro pana ministra dobrou zprávu. Souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci čističky odpadních vod Bohumín, uvedenou v tisku 742 B."

Ptám se, kdo tento návrh ve 128. hlasování podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 86 poslanců, nikdo proti, 2 se zdrželi, 18 nehlasovalo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci týrání jelenů v oboře Kožlí, okres Prachatice, 763. Odpověď byla předložena jako tisk 763 A. Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Jiří Šoler: Souhlasím s odpovědí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec souhlasí. Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci týrání jelenů v oboře Kožlí, okres Prachatice, uvedenou v tisku 763 A."

Poprosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Ptám se, kdo ve 129. hlasování podporuje souhlasné stanovisko pana poslance Šolera. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 88, proti nikdo, zdržel se 1, nehlasovalo 9.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslanců Františka Trnky a Hany Orgoníkové ve věci privatizace státního podniku Pribina Přibyslav, tisk 778. Odpověď byla předložena jako tisk 778 A. Ptám se paní poslankyně, zda souhlasí.

Poslankyně Hana Orgoníková: Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně nesouhlasí. Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Dovolte mi navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslanců Františka Trnky a Hany Orgoníkové ve věci privatizace státního podniku Pribina Přibyslav, uvedenou v tisku 778 A."

Kdo ve 130. hlasování tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 47, proti 26, zdrželo se 20, 6 poslanců nehlasovalo.

Dovolte mi tedy, abych vám navrhl následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslanců Františka Trnky a Hany Orgoníkové ve věci privatizace státního podniku Pribina Přibyslav, uvedenou v tisku 778 A."

Kdo ve 131. hlasování podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl také přijat. Pro hlasovalo 48, proti 44, zdrželi se 3, nehlasovalo 8. Nepřijali jsme žádné usnesení.

Pan poslanec Štěrba zde není. Musíme tedy jeho interpelaci přesunout na příští schůzi. Pan poslanec Seifer zde také není.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Františka Brožíka ve věci privatizace lomu Zbraslav, podle sněmovního tisku 713. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 713 C. Přestože pan poslanec vyjádřil souhlas s touto odpovědí, dovolte mi, abych otevřel rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Františka Brožíka ve věci privatizace lomu Zbraslav, uvedenou v tisku 713 C."

Ptám se, kdo tento návrh ve 132. hlasování podporuje.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 81 poslanců, nikdo nebyl proti, 11 se zdrželo, nehlasovalo 15. Děkuji.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace mlékárny Horšovský Týn závod 09 Mlékárenský průmysl a. s. Klatovy, podle sněmovního tisku 711. Odpověď byla předložena jako tisk 711 B.

Prosím paní poslankyni o názor.

Poslankyně Hana Orgoníková: Souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně souhlasí. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Dovolte mi, abych vám navrhl následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace mlékárny Horšovský Týn - závod 09 Mlékárenský průmysl a. s. Klatovy, uvedenou v tisku 711 B."

Kdo ve 133. hlasování tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro 81, nikdo proti, 10 se zdrželo, 17 nehlasovalo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci restituce a privatizace podniku Briliant - Nova a. s. Mochov, podle sněmovního tisku 699. Odpověď byla předložena jako tisk 699 B.

Prosím pana poslance o jeho vyjádření.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP