Čtvrtek 17. února 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Je zde procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bez rozpravy okamžitě.

Ptám se, kdo v 85. hlasování podporuje tento návrh na přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50, proti 33 a 17 se zdrželo hlasování.

Nezbývá mi, než abych se pokusil navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci odpisů, výměny peněz a sociálního a zdravotního pojištění, uvedenou v tisku 773 D, F a G."

Ptám se, kdo v 86. hlasování podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 26, proti 42, zdrželo se 25 poslanců.

Nezbývá mi, než se pokusit o třetí návrh:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci odpisů, výměny peněz a sociálního a zdravotního pojištění, uvedenou v tisku 773 D, F a G."

Ptám se, kdo tento návrh podporuje v 87. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 49, proti 45, 9 poslanců se zdrželo hlasování. A protože nehlasovalo 20 poslanců, dovolím si vás požádat o odhlášení, abyste se znovu zaprezentovali.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci postupu Policie 584. Odpověď byla předložena jako tisk 584 B. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Souhlasí.) Otvírám rozpravu, nikdo se do rozpravy nehlásí a doporučuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci postupu Policie ČR uvedenou v tiku 584 B."

Ptám se v 88. hlasování, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat. Pro hlasovalo 91, nikdo nebyl proti, 5 poslanců se zdrželo hlasování.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jan Vika ve věci zajištění zákonné ochrany veřejného shromáždění, které svolává SPR-RSČ pro své členy a příznivce na den 28. října 1993 na Václavské náměstí, podle sněmovního tisku 589. Odpověď byla předložena jako tisk 589 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Já se ptám, zda považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou. (Ne.) Děkuji a otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zajištění zákonné ochrany veřejného shromáždění, které svolává SPR-RSČ pro své členy a příznivce na den 28. října 1993 na Václavské náměstí, uvedenou v tisku 589 A."

Ptám se, kdo tento návrh usnesení v 89. hlasování podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení nebyl přijat. 33 poslanců hlasovalo pro, 37 proti, 23 se zdrželo hlasování.

Dovolím si vám navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra Jana Rumla na interpelaci poslance Jan Vika ve věci zajištění zákonné ochrany veřejného shromáždění, které svolává SPR-RSČ pro své členy a příznivce na den 28. října 1993 na Václavské náměstí, uvedenou v tisku 589 A."

Ptám se, kdo v 90. hlasování tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50, proti 18, 40 poslanců se zdrželo hlasování. Nepřijali jsme žádné usnesení.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci Václava Grulicha ve věci kampaně, která je vedena za odvolání přednosty Okresního úřadu ve Frýdku-Místku Ing. Jiřího Štíhla, podle sněmovního tisku 716. Odpověď byla předložena jako tisk 716 A. Pan poslanec se vyjádří.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, odpověď pana ministra pochopitelně dopadla podle očekávání. Pan ministr v odpovědi podobně jako na další interpelaci, která zde bude projednávána, velice přesně vylíčil správný postup, jak by mělo docházet k odvolávání státních úředníků, případně co by se dít nemělo.

Mé informace bohužel jsou jiného druhu. Skutečností je, že jsou úředníci odvoláváni z politických důvodů, a to i úředníci, kteří se nedopustili přestupku, provinění ani porušení zákona. Na druhé straně jsou samozřejmě známy případy, kdy úředníci, kteří schopni nejsou, jsou z politických důvodů ve svých funkcích drženi.

Nezbývá mi, než s odpovědí nesouhlasit, ale vyslovit přání, aby ty zásady, které pan ministr v odpovědi uvedl, byly v životě skutečně realizovány. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci kampaně, která je vedena za odvolání přednosty Okresního úřadu ve Frýdku-Místku ing. Jiřího Štíhla, uvedenou v tisku 716 A."

Kdo podporuje tento návrh v 91. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 53 poslanců, proti 30, 16 se zdrželo, 21 nehlasovalo.

Dovolte mi navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci kampaně, která je vedena za odvoláni přednosty Okresního úřadu ve Frýdku-Místku ing. Jiřího Štíhla, uvedenou v tisku 716 A."

Kdo podporuje tento návrh tohoto usnesení v hlasování č. 92? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43 poslanců, proti 55, 13 se zdrželo.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci činnosti současného předsedy Okresního úřadu Rakovník ve vztahu k rakovnickému Regionálnímu poradenskému a informačnímu centru, podle sněmovního tisku 736. Odpověď byla předložena jako tisk 736 H.

Pan poslanec se vyjádří.

Poslanec Jan Bláha: Děkuji. Ve vyjádření k odpovědi na interpelaci musím říci, že s ní nesouhlasím a uvedu některé důvody. Ve své interpelaci jsem dal pět otázek, na které jsem očekával od pana ministra odpověď zároveň s poukázáním, že samozřejmě veškeré podklady lze si zajistit u obou, kterých se dotýkají. Nevím, jak dalece byly zjišťovány komisí, která v okrese byla a nejen ona, ale fakt je ten, že ve vlastní odpovědi, v úvodu, než se odpovídalo na dané otázky, jsou docela zásadní chyby.

Za prvě se tam hovoří o komoře podnikatelů, která v okrese zrovna zanikla v prosinci roku 1992. Za druhé se tady zaměňuje údajný stěžovatel, takže se vlastně vyrobí z postiženého stěžovatel, což považuji za docela závažnou záležitost, jestliže byly prověřovány podklady mé interpelace.

Dále se v odpovědi hovoří, že řada věcí je soukromou iniciativou pana Chalupeckého, přednosty. Nevím, jak dalece mohou být soukromou iniciativou, pokud se podepisuje jako přednosta. K tomu podotýkám. V tomto smyslu vím, že proběhl mimo jiné v okrese Rakovník 10. února mítink s panem ministrem, kde dostal také tuto otázku:

Pane ministře, je možné, aby nejvyšší státní úředník na okrese, když si vyřizuje své soukromé záležitosti, se přitom podepisoval jako přednosta okresu? Je to únosné morálně a právně? Pane ministře, jak je možné, aby přednosta Okresního úřadu podnikal a využíval svého postavení v podnikatelské činnosti?

Odpověď pana ministra zněla:

Nevím, zda je to míněno na pana přednostu, který sedí vedle mne. Obecně to možné není. Na tyto dotazy musím odpovědět, že to možné není.

Pak je pro mne zarážející, jestliže na takovémto mítinku je stanovisko pana ministra, že na moje otázky odpovídá v poněkud rozdílném duchu.

Nebudu dále zdržovat ostatními odpověďmi, měl bych i k nim řadu připomínek, především proto, že jsou velice nepřesné. Závěrem s odpovědí na tuto interpelaci nemohu zásadně souhlasit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan ministr vnitra Jan Ruml.

Ministr vnitra Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánově, pan poslanec Grulich z České strany sociálně demokratické před chvílí sdělil své přání, aby státní správa nepodléhala politickým vlivům. Pan poslanec Bláha, poslanec téže strany, prokazuje svoji aktivitou v případě přednosty Okresního úřadu v Rakovníku pravý opak. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se dále hlásí pan kolega Bláha.

Poslanec Jan Bláha: Musím poděkovat panu ministrovi za tak velice vtipnou odpověď, ale věřím, že díky tomu, když má tento dojem, zajisté ve své budoucí odpovědi - a o to bych ho prosil a žádal - uvede přesná fakta a nebude je sám na základě sdělení svých pracovníků podávat tak, jak mi je podal.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se již nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci činnosti současného přednosty Okresního úřadu Rakovník ve vztahu k rakovnickému Regionálnímu poradenskému a informačnímu centru, uvedenou v tisku 736 H."

Ptám se, kdo v 93. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 46, proti 34, zdrželo se 16, nehlasovalo 24.

Dovolte mi proto, abych navrhl jiné usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci činnosti současného přednosty Okresního úřadu Rakovník ve vztahu k rakovnickému Regionálnímu poradenskému a informačnímu centru, uvedenou v tisku 736 H." 94. hlasování.

Poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji vám.

Zahajuji znovu 95. hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 48, proti 38, zdrželo se 15. Konstatuji, že jsme opět nepřijali žádné usnesení.

Prosím, aby se pan kolega Wagner ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, považuji za potřebné se ohradit proti vyjádření pana ministra, a to ve chvíli, kdy mohu poděkovat sněmovně, že nepřijetím posledního z předložených návrhů dala v podstatě názoru sociálních demokratů za pravdu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci růstu násilí, rasismu a dalších negativních jevů ve společnosti podle sněmovního tisku 736. Odpověď byla předložena jako 736 I. Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si trochu zklidnit napjatou atmosféru mezi panem ministrem Rumlem a Českou stranou sociálně demokratickou. Za jeho odpověď bych chtěl poděkovat. Vítám, že z jeho iniciativy na ministerstvu vnitra byla vytvořena skupina, která se problémy interetnických střetů velmi vážně zabývá. Je to sice jen začátek, ale věřím, že bude mít dobré pokračování a že problémy společně vyřešíme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci růstu násilí, rasismu a dalších negativních jevů ve společnosti, uvedenou v tisku 736 I."

Ptám se, kdo podporuje tento návrh v 96. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, návrh byl přijat. Pro hlasovalo 94 poslanců, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci poškozování zájmů a majetku firmy ADRIANA, výrobce těstovin ZD Červenka podle sněmovního tisku 771. Odpověď byla předložena jako tisk 771 A.

Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, je mi líto, ale s odpovědí pana ministra Jana Rumla nemohu zásadně souhlasit, protože nevystihuje skutečný stav věci.

Policie, která nebyla schopna zajistit pachatele, jehož bezchybná identifikace jí byla sdělena přímo zástupcem poškozené firmy, neučinila dokonce ani nic pro to, aby zboží, které bylo předmětem trestné činnosti, nebylo rozprodáno. Spolupachatel se nyní může klidně a beztrestně vysmívat poškozenému.

Nemusím zdůrazňovat, že v obou případech se jedná o elementární nesplnění základních povinností policejního aparátu. Z těchto důvodů naléhavě žádám, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s odpovědí na mou interpelaci.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci poškozování zájmů a majetku firmy ADRIANA, výrobce těstovin ZD Červenka, uvedenou v tisku 771 A."

Ptám se, kdo tento návrh usnesení podporuje v 97. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 50 poslanců, proti 23, zdrželo se 24, 10 poslanců nehlasovalo.

Dovolte mi, abych navrhl přijetí následujícího usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci poškozování zájmů a majetku firmy ADRIANA, výrobce těstovin ZD Červenka, uvedenou v tisku 771 A."

Kdo v 98. hlasování s tímto návrhem usnesení souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35 poslanců, proti 48, zdrželo se 11, nehlasovalo 17.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci ochrany státního tajemství podle sněmovního tisku 789. Odpověď byla předložena jako tisk 789 A. Prosím pana poslance, aby se vyjádřil.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nejprve mi dovolte malou omluvu, kterou chci pronést zde veřejně firmě Viktoria Publishing, kterou jsem v interpelaci uvedl, i když nebyla předmětem této interpelace. Domnívám se, že je seriózní to zde uvést, neboť měla být uvedena jiná firma, byť ze stejné společnosti Harward Group, která se nazývá Viktoria Security Printing.

Nyní již k samotné interpelaci. Jsem rád, že pan ministr potvrdil mě informace, ale některé věci v odpovědi mě maličko zarážejí. Věta "Pokud využívají svých odborných znalostí ve společnosti Viktoria Publishing, nelze jim v tom nijak zabránit" mě zaráží, neboť se domnívám, že zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, platí i nyní a pokud ministr vnitra nezbavil povinnosti mlčenlivosti a ony odborné znalosti byly předmětem státního tajemství, možnosti k zabránění takového využívání jsou.

Ještě více mě zaráží věta v odpovědi, kterou budu citovat: "V oblasti polygrafie nevyvinula bývalá 6. správa StB tak převratné technologie či metody, že by se jejich využitím mimo resort ministerstva vnitra dopouštěli bývalí zaměstnanci trestné činnosti". Mne totiž vůbec nezajímá, jestli byly ty technologie převratné, ale jestli byly chráněny státním tajemstvím, a pokud ano - a já se domnívám, že státním tajemstvím chráněny byly - nechápu, jak může ministr vnitra říci, že se "jejím využitím mimo resort ministerstva vnitra nedopouštěli bývalí zaměstnanci trestné činnosti".

Prakticky totéž mám k textu na straně 2, třetí řádek odspodu, kde si dovolím citovat: "K nějaké supertajné dokumentaci přístup neměl" - je tím myšlen pan Viktor Kožený. Nezajímá mě, jestli byla tato dokumentace supertajná, ale zajímá mě, jestli byla chráněna státním tajemstvím.

K dalším otázkám a oblastem, které byly předmětem mé interpelace, se nebudu vyjadřovat, protože tam jsem vesměs spokojen, nicméně z výše uvedených důvodů nemohu s odpovědí pana ministra souhlasit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci ochrany státního tajemství, uvedenou v tisku 789 A."

Ptám se, kdo podporuje návrh tohoto usnesení v 92. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 29 proti, 16 se zdrželo, 11 nehlasovalo.

Dovolte mi, abych navrhl následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra Jana Rumla na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci ochrany státního tajemství, uvedenou v tisku 789 A."

Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí ve 100. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42 poslanců, proti 47, 10 se zdrželo.

Dovolte mi, abych vás poprosil, abyste se znovu zaregistrovali.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Františka Brožíka ve věci privatizace lomu Zbraslav podle sněmovního tisku 713. Odpověď byla předložena jako tisk 713 B. Prosím pana poslance Brožíka o vyjádření.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já jsem podával interpelaci na tři ministry vlády - na pana ministra Dlouhého, pana ministra Skalického a na ministra pro hospodářskou soutěž pana Bělehrádka. Vzhledem k úspoře i času při projednávání dalších odpovědí na interpelace bych si dovolil shrnout tyto tři odpovědi, protože s odpovědí pana ministra Dlouhého i pana ministra Skalického bych mohl v návrhu i v řešení souhlasit, avšak nemohu souhlasit s panem ministrem Bělehrádkem, s tvrzením Ministerstva pro hospodářskou soutěž, v odpovědi na moji interpelaci. Cituji "že z hlediska ochrany hospodářské soutěže, ať již v rámci privatizace získá Štěrkovnu Zbraslav jakýkoliv ze zájemců, získá tím současně i dominantní postavení, které je na příslušném relevantním trhu již dnes současnou realitou. Dominantní postavení není zákonem na ochranu hospodářské soutěže zakázáno, nesmí však docházet k jeho zneužívání".

Nechci spekulovat o budoucím chování subjektu s již dnes dominantním postavením na trhu. Nevidím však důvodu, proč by neměly být využity prostředky, které platné zákony dávají k dispozici, abychom již v rámci privatizačního procesu vytvořili takové výchozí předpoklady, které zamezí přerůstání dominujícího postavení do monopolu, jenž by logicky umožňoval chování, které by nebylo v tak citlivém a významném odvětví, jakým cementářský průmysl bezesporu je, v souladu se zájmy české ekonomiky. Učiníme-li tak, budou veškeré subjektivní výklady zbytečné.

Jsem přesvědčen, že snaha firmy Heidelgerg Zement získat významné postavení i v Transportbetonu Praha a rozšířit tak svůj monopol na trh stavebních hmot v oblasti hlavního města skýtá potenciální nebezpeční uvedeného zneužívání dominantního postavení.

Ministerstvo průmyslu České republiky, jak vyplývá z odpovědi pana ministra na moji interpelaci, rovněž připouští určitá řešení, která směřují k zabránění posílení monopolu při privatizaci Lomu Zbraslav.

Podle německých pramenů podmínily příslušné německé úřady svůj souhlas s odkoupením většinového podílu na firmě Cemeteries CBR firmou Heidelgerg Zement příslibem posledně jmenované, že odprodá jednu z českých cementáren, aby klesl její podíl na českém trhu, a souhlasem české strany. Nejsem si jist, jestli byly naše úřady o první z podmínek souhlasu spolkového protikartelového úřadu s fúzí obou uvedených firem informovány. Připomínám, že CBR vlastní již cementárnu CVM Mokrá a z německé strany existuje obava, aby nový koncern nezneužíval svého postavení k nadměrným dodávkám českého cementu do Bavorska. Nebudu komentovat obavy našich sousedů, přinejmenším však lustrují fakt, že z jejich pohledu je vznik monopolu v našem cementářském průmyslu zjevný.

Jako jediné řešení v případě, kdy Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky zjistí, že žádný z předložených privatizačních projektů nevyhovuje cílům privatizace, navrhuje jejich zamítnutí a nařízení zpracovat nový zakladatelský projekt za předem určených podmínek. Existuje však i jiná možnost, často výhodnější, kterou dává našemu ministerstvu zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Jde o navržení vládě České republiky ke schválení přímého prodeje majetku za stanovených podmínek, které nejsou v předložených privatizačních projektech.

Domnívám se, že Lom Zbraslav by měl být privatizován takovou metodou, která vyloučí další posílení dominantního výrobce cementu a naopak vytvoří předpoklady pro zachování zdravého konkurenčního prostředí v tomto odvětví. K tomu je dle mého názoru třeba splnit některé základní předpoklady: Zamezit, aby Lom Zbraslav byl po privatizaci fakticky předán do rukou Heidelbergu, byť by Lom byl privatizován formálně českým subjektem. Zárukou k tomu by mohl být přímý prodej tomu subjektu, který je ovládán konkurencí z řad současných minoritních výrobců cementu. Pokud by bylo rozhodnuto o veřejné soutěži jako o formě privatizace Lomu Zbraslav, bylo by vhodné zařadit mezi základní kritéria účasti v ní prokázání příslušnosti budoucího nabyvatele ke konkurenci vůči Heidelberg Zement. Jedinou doposud neprivatizovanou cementárnu Štramberk by bylo nanejvýš žádoucí prodat podnikatelskému subjektu, který by neměl vazby na kteréhokoli současného výrobce cementu a jehož finanční krytí by pocházelo prokazatelně pouze z českého kapitálu.

Pokud tedy, pane předsedající, mohu navrhnout, souhlasím s odpověďmi pana ministra Dlouhého i s odpověďmi pana ministra Skalického, ovšem nesouhlasím s odpovědí pana ministra Bělehrádka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu k první z interpelací a vaši odpověď zaznamenávám pro projednávání dalších interpelací. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Františka Brožíka ve věci privatizace Lomu Zbraslav, uvedenou v tisku 713 B."

Ptám se, kdo ve 101. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 84, proti 1 a 2 se zdrželi hlasování.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci čističky odpadních vod Bohumín, podle tisku 742. Odpověď byla předložena jako tisk 742 A. Její projednávání bylo na 15. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vzhledem k tomu, že naše inspirativní setkáni v rámci interpelací nemá konce, mám odpovědí více, doporučuji, aby se to mohlo projednat najednou, pokud tak lze. Především bych chtěl ale poděkovat panu ministru Dlouhému za promptní a velice kvalifikovanou a kvalitní odpověď. Vážím si té odpovědi a věřím, že naše spolupráce ve věci čističky odpadních vod Bohumín bude pokračovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Rudolfu Opatřilovi. Jeho stanovisko chápu jako podporu návrhu usnesení, které se pokusím zformulovat.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci čističky odpadních vod Bohumín, uvedenou v tisku 742 A."

Dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování s pořadovým číslem 102 skončilo.

Pro 82, proti nikdo, zdrželi se 3 poslanci. Návrh na usnesení byl přijat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP