Středa 16. února 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroslav Novák a připravil se poslanec Jan Bláha.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, mi dovolte několik poznámek, kterými bych chtěl vyjádřit stanovisko našeho poslaneckého klubu k tomuto návrhu.

Je známo, že nájemníci ve státních bytech dlouhá léta platili nájemné z těchto bytů, které ale tehdejší stát nevyužíval k jejich údržbě, a tak tyto byty a domy postupně chátraly. Nyní tyto většinou zchátralé byty, z nichž většina potřebuje generální opravu, jsou naší vládou nabízeny nájemníkům za ceny, které nemůže normální člověk, který se živí pouze svojí prací, zaplatit ani za několik desítek let.

Proto navrhujeme následující řešení: Družstevní byty převést bezúplatně do vlastnictví současných družstevníků. Jejich vkladové podíly a mnohdy i vlastní práce při stavbě, která představovala i několik tisíc pracovních hodin, snad již dostatečně splatily hodnotu obývaného bytu.

Pokud se týká obecních a státních bytů, doporučujeme tyto odprodat za přijatelnou částku.

Řekněme, že částku kolem 50 tisíc korun současným nájemníkům, pokud budou mít o koupi zájem, pokud tomu tak nebude, potom teprve nabídnout někomu jinému. Je nutno dále zvážit, že převážná většina nájemníků nemá na hotovosti 50 tisíc korun, pro které by sáhli do zásuvky.

Proto navrhujeme poskytnout dlouhodobý úvěr na splacení - snad 10 let by mohlo vyhovovat oběma stranám. Stát by se tímto způsobem zbavil nutnosti opravovat zchátralý bytový fond, protože opravy by si již museli zajišťovat noví majitelé, a navíc by získal i nemalé finanční prostředky. Současně by se také zvýšila sociální jistota nových majitelů bytů, protože by vlastně bydleli ve svém a nemuseli by se obávat zvyšování nájemného, event. i výpovědi z bytu, pokud by dům zakoupil někdo, kdo má na to peníze, ať už je získal takovým nebo onakým způsobem, a potřeboval by byt nebo dokonce celý dům třeba k jiným účelům než k bydlení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Novákovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Jan Bláha a připravil se poslanec Jiří Šoler.

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegově, je nám předložen vládní návrh - pan ministr ve svém úvodu řekl zdůvodnění. Zároveň se domnívám, že se svým způsobem i velice jasně vyjádřil ke společné zprávě i k některým jejím nedostatkům, což nemohu jedině než vřele podpořit.

Chtěl bych ale ještě upozornit na některé další aspekty tohoto návrhu zákona. Domnívám se dokonce, že v poslední době - nebo řekněme během uplynulých dvou tří let - se v podstatě rozšiřoval svým způsobem mylný názor, že bez přijetí takového zákona, který je nám předkládán, nelze získat do vlastnictví jednotlivý byt nemovitosti. Tento názor byl svým způsobem dokonce podporován některými kroky státních orgánů. Mám na mysli např. těch, které spravují katastr nemovitostí. Dokonce podle mého soudu v rozporu s platnou právní úpravou se odmítaly v řadě případů provádět vklady vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento postoj se promítl i v průběhu transformace bytových družstev, neboť zákon 42/92 předpokládal v průběhu transformačního procesu převod jednotlivých bytů do vlastnictví družstevníků.

Domnívám se, že podobně by byl a je v této chvíli i zablokován rozprodej nových bytů z dobíhající bytové výstavby. Situace se mnohdy řešila různým způsobem, pomocí smluv o budoucí smlouvě apod. Obecně tudíž se dá konstatovat, že tento návrh zákona nepřináší zásadní převratná řešení, pouze svým způsobem standardizuje postupy, které teoreticky bylo možno volit i před jeho vznikem. Je ale pravdou, že to bylo teoreticky možné, je to možné i nyní, ale jsou to věci, které do té doby nebyly zakázány, ale také je nikdo neumožnil realizovat. Z toho důvodu se domnívám, že zákon je samozřejmě nutný, potřebný a rozumný.

Je tu jeden zajímavý problém, a to je prodej bytové jednotky i s nájemníkem. Domnívám se, že se spíše jedná o problém ekonomickopraktický, možná i z části politický. Osobně se domnívám, že navrhované řešení je rozumné, ovšem ve spojení se striktní ochranou nájemníka dle občanského zákoníku a dalších návrhů, které později hodlám přednést.

Přes to všechno je řada dalších věcí, které tento zákon legislativně ani technicky v podstatě neřeší, neboť je řada dalších vztahů, které ze zákona vystupují, které nejsou řešeny, které je nutno řešit. Vzhledem k tomu, že se dotýká v podstatě stovek, spíš tisíců obyvatel, měl by tento problém být řešen jako zcela principiální. Např. se domnívám, že tak jako popisuje zákon, který uvádí, jakým způsobem existují společnosti s ručním omezeným, i zde by měly být zakotveny jisté vzorové stanovy nebo alespoň specifikace obligatorních záležitostí stanov přímo v tomto zákoně proto, aby se předešlo řadě určitých problémů, které mohou vzniknout.

Např. jedním z problémů je i otázka stávajícího nájmu více osob. Je to mnohdy problém velice nepříjemný, myslím tím problém rozvodových manželství, kde mohou mít nájemci zrušen nájemní poměr nebo právo na náhradní obydlí, které třeba není k dispozici.

I zde není otázka řešení, jak dalece jsou spolumajiteli bytu a s jakým podílem. V tomto smyslu dávám návrhy, které jsem již předeslal, že budu navrhovat, a to v § 7 dávám návrh na doplnění - cena bytu a nebytového prostoru. Cituji: "Cena bytu a nebytového prostoru v budově a cena pozemku se sjednává dohodou prodávajícího a kupujícího ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 393/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb. a vyhlášky č. 611/1992 Sb." Další číslování postupně upravit.

Zároveň v tom případě navrhuji v § 37 vypustit bod 4.

Navrhuji doplnit do § 24, odst. 1, změnu v odst. 1, a to vypustit tu část, kde se hovoří - do šesti měsíců ode dne - a nahradit ji - do dvou let ode dne. Domnívám se, že ochrana v tomto smyslu by měla existovat už proto, že souběžně nejsou řešeny ani zákony, které by řešily možnost hypotéky. Nejsou ani k dispozici natolik výhodné úvěry, aby tito nájemci mohli v takto krátké době svým způsobem uspokojit své zájmy v případě nabídky k odprodeji bytu. Domnívám se, že dva roky vzhledem k času by byly vhodné.

Dále navrhuji doplnit odst. 2 a ostatní přečíslovat. V případě převodu bytu jiné osobě je cena převodu stejná nebo vyšší než cena, za kterou byl byt nabídnut jeho nájemci. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Šoler.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážený pane ministře, vážené poslankyně a vážení poslanci, tento stát si dal do svého vínku přetvořit komunistickou totalitu na liberální demokratický systém. Podobný cíl si dalo již více států. Dovolil bych si tady odcitovat z jedné z nejstarších listin, která definovala základy takového státu, z Deklarace nezávislosti Spojených států amerických, ze 4. července 1776:

"Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni svým stvořitelem jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. K zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou, a že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uznají za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého osobního štěstí."

I já jsem byl občany několikrát intervenován ve věci bytové. Proto jsem se rozhodl i já prověřit, jakým způsobem současní vládci této země konfrontují záležitosti svého osobního prospěchu v kontrastu se zájmy lidu této země. Udělal jsem si malou vycházku ze sněmovny. Došel jsem do Nerudovy ulice. Prošel jsem se směrem nahoru poetickou malostranskou čtvrtí k domu U dvou slunců. Hned naproti je dům Nerudova 30, kde bydlí akademický malíř Kramole, který mě pozval do svého ateliéru, kde mi vysvětlil jisté věci související s tímto domem. Je to již půl roku, záležitost asi není aktuální, nechci ji tady prezentovat, pouze chci na ní ilustrovat způsob, jak vládci této země zacházejí se zájmy lidu této země.

Konkrétně. Bylo velice potěšující zjistit, že pan Kramole má v ruce pozvání soudu, kde se jedná o soudní spor mezi panem Jiřím Kramolem, akademickým malířem, a panem dr. Janem Kalvodou, místopředsedou vlády ČR. Jednalo se o spor o sklep v domě Nerudova 30. Seznámil jsem se se záležitostmi a zjistil jsem, že dům Nerudova 30, od důchodkyně, která ho získala v restitucích, zakoupila společnost, jejíž tenkrát jedním z členů byl pan místopředseda vlády, asi za milion korun a po několika měsících prodala tento dům v ceně zhruba milion marek.

Jedná se o klasický případ spekulace s byty. Obávám se, že je to právě ten způsob, na který mohou občané zřejmě doplatit. Uvědomte si, že společnost, která byt potom koupila za milion marek, samozřejmě bude chtít od svých nájemníků tuto částku vybrat zpět za nějakou přiměřenou dobu, protože bude chtít, aby se jí tato investice vrátila. Důsledkem je, že v podstatě nájemníci budou nejen platit za bydlení, ale budou také splácet zisk této společnosti, ve které shodou okolností byl pan místopředseda vlády.

Nechci tady napadat teď pana místopředsedu vlády, chci pouze tento jeden případ použít jako ilustrační. Mezi námi je spousta jiných spekulantů, kteří spekulují s byty. Mám obavu, že potom prostí lidé této země budou léta splácet bezpracné zisky různých spekulantů, kterým by příslušný bytový zákon mohl dát prostor k jejich činnosti.

Po listopadu 1989 bylo hlásáno veliké heslo o tom, jak u nás má zvítězit pravda a láska. Mám obavu, že současnost ukazuje, že u nás zvítězil spíše mamon a spekulace. Chtěl bych proto varovat před spekulanty s byty, zvláště pokud jsou přímo spojeny s vládou této země.

Na závěr bych si dovolil přečíst ještě jednu větu z Deklarace nezávislosti Spojených států amerických: "Avšak již dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví sledujíce neustále týž cíl svědčí o úmyslu podoby krutovládou, pak jejich právem, ba přímo povinností je takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští bezpečnosti." Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Byl to prozatím poslední diskusní příspěvek k této věci.

V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu dnešní schůze.

Oznamuji, že předseda Poslanecké sněmovny svolává schůzi politického grémia na 18.30 h do místnosti č. 120. Připomínám, že organizační výbor se sejde zítra v 8.30 h. My všichni pak zde ve sněmovně k projednávání dalších bodů v 9.00 h.

Přeji hezkou dobrou noc a schůzi přerušuji.

(Jednání přerušeno v 18.18 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP