Středa 16. února 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S faktickou poznámkou se hlásí kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, je to spíše dotaz. Mám za to, že se jedná o dva návrhy, nikoli o jeden. Je to o něčem jiném. Druhý návrh navrhuje, aby zákon již účinný přestal být účinný, ale to nebudu komentovat. Jsou to snad dva návrhy?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to návrh na oddělené hlasování. Předkladatel návrhu souhlasí s tímto způsobem? (Ano.) Prosím ale o rekapitulaci toho, o čem bychom měli hlasovat.

Poslanec Vlastimil Vlček: Malá rekapitulace: Vypustit v § 11 odst. 3 a v § 13 by bylo nové znění: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994 s výjimkou ustanovení § 6 tohoto zákona, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že takto formulovaný návrh, resp. jeho druhá část může být velmi obtížným předmětem hlasování. Hlásí se pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, domnívám se, že to je jeden pozměňovací návrh, který v podstatě doplňuje do § 13 za vyhlášení účinnosti, které je v zákoně 1. 1. 1994, ještě výjimku v platnosti, tzn. v pozastavení platnosti § 6 do konce tohoto roku. Takto jsem pochopil pozměňovací návrh já.

Poslanec Vlastimil Vlček: Jinými slovy je to skutečně pozastavení § 6.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím právníky, aby nám pomohli z této zapeklité situace. O slovo se hlásí pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážení kolegové, já jsem pochopil, o co se jedná. Mně není třeba to vysvětlovat.

Ale navrhl jsem, aby - když bylo řečeno, že se jedná o jediný pozměňovací návrh - bylo hlasováno na dvakrát. Poprvé o tom, že se z § 11 vypouští odstavec 3, a po druhé o druhé části vašeho návrhu, což už nebudu komentovat, protože to bych se dostal do rozpravy, a to nesmím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat - není-li námitek ze strany předkladatele - o dvou částech odděleně. S poznámkou se hlásí paní kolegyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Vážení kolegové a kolegyně, omlouvám se, ale na rozdíl od dr. Výborného jsem nepochopila druhý pozměňovací návrh. To znamená ten, který směřuje do § 13. Prosím, aby to bylo zopakováno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Doplňující komentář zpravodaje a zároveň předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu - tomu jsem i já rozuměl, protože nemám materii před sebou - tak, že ve druhé části jde o pozastavení účinnosti tam dotčeného paragrafu zákona.

Nové znění § 13: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994 s výjimkou ustanovení § 6 tohoto zákona, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995."

Hlásí se pan poslanec Vyvadil o slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Budu mít toliko faktickou poznámku. To je právě onen klasický případ "neřízené střely". Víc k tomu nemám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, budeme hlasovat o první části pozměňovacího návrhu.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu? (Marně se pokouším donutit hlasovací zařízení k činnosti.)

Můžeme pokračovat v práci. Vzhledem k vzniklým zmatkům vyhovuji gestům některých z vás a požádám vás o novou registraci.

Budeme hlasovat o první části pozměňovacího návrhu.

Hlasování č. 54.

Kdo je pro jeho přijetí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno poměrem hlasů 42 pro, 72 proti, 50 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Dám hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 55. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno. Ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 77 proti, 50 se zdrželo.

Prosím o předložení dalšího návrhu.

Poslanec Vlastimil Vlček: Spějeme ke společné zprávě, kde bude pravděpodobně společný jmenovatel, alespoň doufám.

Mohu tedy navrhnout hlasování ve smyslu společné zprávy, kterou máte na lavicích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní budeme hlasovat o celém návrhu poslanců Vlacha a Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 2. prosince 1993, podle sněmovního tisku 777, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 828.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 56. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat poměrem hlasů 94 pro, 55 proti, 27 se zdrželo.

Tím jsme se vyrovnali s návrhem zákona.

Nyní prosím, aby byl ještě jednou přečten návrh na doprovodné usnesení, které vychází z usnesení ústavně právního výboru, jak ho přednesla paní poslankyně Röschová, abychom o něm jako o doprovodném usnesení k tomuto bodu mohli hlasovat.

Poslankyně Anna Röschová: Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 16. 2. 1994:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby vypracovala a nejpozději do 30. září 1994 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona o reklamě."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové. Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Vlastimil Vlček: Já jako zpravodaj toto plně doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Hlasování č. 57.

Kdo je pro přijetí tohoto doprovodného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 165 pro, nikdo proti, 5 poslanců a poslankyň se zdrželo.

Tím jsme projednali bod č. 16. Děkuji společnému zpravodaji Vlčkovi a zástupci navrhovatelů panu poslanci Černému.

XII.

Vládní návrh zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (sněmovní tisky 604825)

Dámy a pánové, nyní se vrátíme k projednávání bodu č. 13, kde byla ukončena rozprava a bod jsme přerušili, než nám budou rozdány a písemně předloženy pozměňovací návrhy. Jen pro přesnost, to je ten text, který je podepsán "za správnost dr. Šafanda" a ve druhé části "prof. Vostatek". Hovořím ke společnému zpravodaji, panu poslanci Němčíkovi. To jsou ty požadované pozměňovací návrhy. Prosím nyní pana ministra Vodičku, aby přistoupil k mikrofonu a ujal se přednesení závěrečného slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jen skutečně krátce budu reagovat na rozpravu, která při projednávání této zákonné předlohy proběhla. Tato rozprava byla vlastně pokračováním už nejméně tři čtvrtě roku trvající debaty o principu, který bude v tomto institutu penzijního připojištění použit. To znamená jestli bude aplikován princip korporativistický, tzn. omezující vlastně možnost tohoto penzijního připojištění pouze na některé osoby a instituce, to je zaměstnavatele a zaměstnance, či bude-li použit princip občanský, tzn. tento zákon umožní přístup k penzijnímu připojištění všem občanům ČR starším 18 let.

Je to vlastně i souboj nejen těchto dvou koncepcí, ale i souboj politický a myslím, že o tom svědčí i určité snahy neprojednat tento zákon na tomto plenárním zasedání, odložit projednávání, uměle vázat tento zákon na připravovaný zákon o základním důchodovém povinném pojištění a nakonec i fakt, že poslanecký klub strany, která předložila jediné pozměňovací návrhy, si vyžádal písemné rozdání těchto pozměňovacích návrhů k prostudování. Vlastně tyto pozměňovací návrhy přednesené paní poslankyní Lagovou byly jedinými konkrétními pozměňovacími návrhy, o kterých se bude hlasovat při konečném hlasování, a tyto pozměňovací návrhy vnášejí ještě třetí prvek do toho souboje dvou koncepcí. Je to prvek silných a již existujících pojišťoven, které samozřejmě a oprávněně cítí ve vytvoření zcela nového institutu penzijních připojišťovacích fondů silnou konkurenci. Myslím si, že i ti zpracovatelé, kteří jsou vlastně jako autoři pozměňovacích návrhů, o tom svědčí, protože jsou to lidé, kteří jsou spojeni s komerčními pojišťovnami a kteří oprávněně cítí určitou hrozbu konkurence.

Jedním momentem ve vystoupení pana poslance Štraita, na který bych chtěl reagovat, byla zmínka o tom, že lidé, kteří si za první republiky platili penzijní připojištění, byli vlastně chováním pojišťoven okradeni o své příspěvky vnesené do tohoto systému, které jim nikdy nebyly vyplaceny. Zde bych chtěl říci jen tolik, že lidé za první republiky měli možnost si platit individuální penzijní připojištění. Hodnota tohoto penzijního připojištění byla zcela anulována měnovou reformou v roce 1953. A druhým systémem, kterým mohli vylepšit svoji důchodovou situaci, byl systém tzv. penzijního nadlepšení, který byl značně znehodnocen v r. 1954 a zcela zlikvidován v r. 1976, čili v období, kdy zde vládla komunistická strana a rozhodně ne zločinným počínáním pojišťoven nebo pojišťovny, ale režimem byli tyto pojištěnci okradeni o své vklady do penzijního připojištění.

Já jsem přesvědčen, že ten zákon, který jsme vám předložili, je zákon dobrý, umožní ve velice krátké době skutečně velkému okruhu osob využít institutu penzijního připojištění, zvlášť těm osobám, které mají nízké příjmy a které odrazují vysoké sazby komerčních pojišťoven a jiné podmínky, které komerční pojišťovny nabízejí svým klientům. Proto si myslím, že zákon tak, jak je předkládán, v té podobě, jak je předkládán, je zákonem dobrým a schopným nejen ke schválení, ale i k velmi rychlému uvedení do praxe. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi Vodičkovi a prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal slova ještě před tím, než přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, dámy a pánové, já jen krátce bych chtěl zmínit ty pozměňovací návrhy, tak jak byly předloženy kolegyní Lagovou. V zásadě všechny tyto návrhy, tak jak jsou zde předloženy, byly projednávány v garančním výboru za účasti prezidenta Asociace pojišťoven pana prof. Vostatka. Výbor považoval tyto připomínky za vcelku relevantní, ovšem k jinému zákonu, ne k tomuto zákonu, který dnes projednáváme. Čili proto nebyly akceptovány garančním výborem a tím pádem se nemohly objevit ani ve společné zprávě. Tolik jen k tomu, že tyto návrhy byly v průběhu projednávání tohoto zákona zhodnocovány.

Čili, pane předsedo, můžeme přistoupit k projednáváni jednotlivých pozměňovacích návrhů. Chtěl bych říci, že v podstatě pouze dva z diskutujících podali pozměňovací návrhy, všechny máte na svých lavicích rozmnoženy, tak jak to bylo přáním kolegy Ortmana. Pouze bych vás požádal, abyste u pozměňovacího návrhu kolegy Pěničky si opravili formulaci, jak zazněla při přednesení tohoto pozměňovacího návrhu. Máte to úplně na zadní straně připomínek, kde po úvodu zní ten řádek: "§ 27 odst. 3 zní takto", tak místo "zní" si dejte "§ 27 odst. 3 se doplňuje takto".

Teď již k jednotlivým připomínkám, tak jak byly obsaženy v materiále, který máte na svém stole.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pro korektnost se zeptám, není-li námitek proti této technické úpravě. Děkuji, není. Prosím, budeme pokračovat.

Poslanec Jindřich Němčík: První připomínka kolegyně Lagové zní: § 3 odst. 1 se doplní větou: "Za penzijní pojištění se považuje ......"

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, vzhledem k tomu, že máme návrhy předloženy písemně, myslím, že není třeba je jednotlivě číst. Jen zda navrhujete, zda budeme hlasovat vcelku nebo po částech.

Poslanec Jindřich Němčík: Samozřejmě k těmto připomínkám lze přistoupit dvojím způsobem: buďto o nich hlasovat jako o celku, pokud se takto sněmovna rozhodne, protože v podstatě ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Bude záležet spíš než na rozhodnutí sněmovny na tom, jak byly předkládány paní kolegyní Lagovou. Zda si přeje oddělené hlasování a jestliže ano, tak na jaké části. (Poslankyně Lagová připomínka z místa.) Takže po bodech tak, jak je to sestaveno. Ano. Děkuji, budeme postupovat tímto způsobem.

Poslanec Jindřich Němčík: Čili abych dokončil: první připomínka: - za § 3 odst. 1 se doplní věta: " Za penzijní fond se považuje též pojišťovna."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tedy budeme hlasovat o prvním odstavci, který se týká § 3 odst. 1. Děkuji.

Kdo je, prosím, pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 58.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno, návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 58 proti, 31 se zdrželo.

Dále budeme hlasovat o dalším odstavci, který se týká § ...

Poslanec Jindřich Němčík: ...§ 11, kde se vynechají odst. 3 a 5 a odst. 6 se přečísluje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 59 je neplatné.

Dámy a pánové, já se omlouvám, pan zpravodaj má problém s prezentací, já se pokusím odhlásit nás všechny a prosím, abychom se zaregistrovali znova.

Prvním hlasováním jsme tedy rozhodli o první stránce předložených pozměňovacích návrhů, nebo o pozměňovacím návrhu předloženém na první stránce. Nyní budeme hlasovat o § 11 a vynechání odstavců tak, jak to máme na straně druhé v souhrnu pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 60.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 66 pro, 65 proti, 29 se zdrželo hlasování.

Nyní přistoupíme ke třetímu pozměňovacímu návrhu.

Poslanec Jindřich Němčík: Ano, k třetímu pozměňovacímu návrhu. To je § 31, který zní tak, jak je uvedeno v pomůcce, kterou máte.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se, byl jsem osloven zástupcem jednoho z klubů.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko? Hlasování číslo 61.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno, návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 62 proti, 31 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Čtvrtým pozměňovacím návrhem je návrh: v § 33 se před odstavec 1 vkládá nový odstavec 1, ostatní odstavce se přečíslují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 62.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 72 pro, 57 proti, 36 se zdrželo.

Další návrh?

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 5: § 33 odst. 1 po přečíslování vyplývajícím z předchozího odst. 2 se upravuje takto: ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Paní poslankyně Lagová se hlásí s upřesněním. (Poslankyně Lagová připomínka z místa (nebyla slyšet)).

Poslanec Jindřich Němčík: Já jsem chtěl doplnit, že o tomto návrhu nemá cenu hlasovat.

Šestý pozměňovací návrh: v § 34 se slovo "majetku" nahrazuje slovy "prostředků technických rezerv" (připomínky z pléna).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Též nemá smysl hlasovat.

Připomínka č. 7:

Poslanec Jindřich Němčík: Připomínka č. 7: v § 37 se vypouští odst. 3, následující odstavec se přečísluje. Myslím, že tady má smysl hlasovat, ale zeptám se na to předkladatelky pozměňovacího návrhu. Prosím, paní kolegyně Lagová!

Poslankyně Hana Lagová: (z místa) Pane poslanče ve zdůvodnění je opět uvedeno, že to navazuje na bod 3.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, ani o tomto návrhu tedy nebudeme hlasovat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Jindřich Němčík: Poslední pozměňovací návrh paní kolegyně Lagové: § 51 a 52 se vypouštějí, následující §§ se přečíslují. I o tomto návrhu si myslím, že bychom měli hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tento návrh vám předkládám k hlasování číslo 63.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů: 65 pro, 69 proti a 29 se zdrželo.

Prosím o předložení dalšího návrhu.

Poslanec Jindřich Němčík: Dostáváme se k pozměňujícímu návrhu kolegy Pěničky, který máte uveden na zadní straně materiálu. § 27 odst. 3, tak jak již bylo řečeno - opravte si to znění - se doplňuje takto:

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Hlasování číslo 64.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 101 pro, 6 proti, 37 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Tím jsme, pane předsedající, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a doporučuji, abychom hlasovali o zákonu jako o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní budeme tedy hlasovat o celém znění návrhu zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením podle sněmovního tisku č. 604 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny...

Dámy a pánové, já se vám omlouvám, pan kolega Wagner se přihlásil jako zástupce klubu se žádostí o vystoupení; učinil tak i písemně. Já pak přečtu tu formulaci ještě jednou a teď mu dávám slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové! Klub poslanců České strany sociálně demokratické považuje za nutné před konečným hlasováním o návrhu zákona o penzijním připojištění se vyjádřit k tomu, jakým způsobem bude hlasovat a proč.

Považujeme předloženou předlohu za jednostranně zvýhodňující jisté skupiny obyvatelstva, a to ty, které jsou v oblasti vyšších příjmů.

Tato předloha neřeší žádnou lidskou otázku těch důchodců, které oslovujeme my, kteří jsou lidmi práce a pohybují se v průměrných příjmových kategoriích. Toto zde muselo zaznít. Velmi se vám omlouvám, že vás zdržuji, ale to není jen zdržení od oběda, ale především bych vás rád zdržel od vašich úvah řešit tyto problémy v jakési rovině, která odpovídá jednostrannému pojetí. Považujeme za naprosto nezbytné, aby se žádný dům v této zemi obrazně řečeno - nestavěl od střechy, jako se staví tento důležitý sociální systém. Domnívám se, že ani v tomto případě se neukáže prospěšným, když se bude dělat druhý krok před prvním. To právě činíme.

Za důležité považuji zmínit se o tom, že vláda tím, že předložila řešení, které je jednostranné, že se vzdala pro tuto chvíli, možná i pro delší období, kolektivního řešení, neplní své programové prohlášeni a je mi velmi líto, že musím sdělit, že z těchto důvodů klub poslanců ČSSD nemůže tento návrh podpořit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Ještě jednou se omlouvám za toto opominutí.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle sněmovního tisku 604, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 825 a schválených pozměňovacích návrhů. Hlasování č. 65.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh zákona byl schválen poměrem hlasů 97 pro, 36 proti, 36 se zdrželo.

Dámy a pánové, děkuji vám. Děkuji panu ministrovi Vodičkovi, společnému zpravodajovi poslanci Němčíkovi. Tím jsme projednali bod č. 13 a já bych si dovolil vyhlásit přestávku do 14.45 hodin.

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)

(Schůze po přestávce zahájena ve 14.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zahajuji projednávání bodu

XV.

Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích

Návrh zákona jsme obdrželi jako tisk 648829. Prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Františka Kozla o odůvodnění předloženého návrhu.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem skupiny poslanců předložil návrh zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích (tisk 648). Omlouvám se předem, jestli se při svém vystoupení vrátím poněkud do historie, nejprve dva roky zpět a posléze možná dvěstě i více let zpět. Nebudu to brát příliš podrobně, takže není třeba mít obavy z dlouhého projevu.

Chtěl bych říci, že věc, kterou máme před sebou k rozhodnutí, je věc, o které se hlasovalo v této sněmovně v podstatě již před dvěma a půl lety. Konkrétně řečeno, hlasovalo se zde v červenci 1991 o zřízení pěti univerzit v různých místech a městech České republiky. Tehdy v rozpravě, která byla velmi obsáhlá, neboť ve stenozáznamu to čítá sto stran, vystoupilo 50 řečníků. Hlasování o založení těchto pěti nových vysokých škol dopadlo tak, že tehdy 109 poslanců hlasovalo pro, 18 proti a 28 se zdrželo hlasování. Chtěl bych hned na začátku říci, že tehdy z 18 hlasů proti zřízení těchto pěti univerzit byl jeden hlas můj. Už tehdy jsem říkal, že když v roce 1991 Česká národní rada rozhodne, že v našem vzdělávacím systému mají své místo univerzity toho druhu a typu, jaké jsme v roce 1991 zřídili, tak to bude znamenat, že kdykoli se v budoucnu objeví návrh na vznik podobné univerzity, byl už vlastně odhlasován v roce 1991.

A to je přesně situace, ve které jsme nyní. Abyste mohli lépe posoudit, jestli návrh na přejmenování Vysoké školy chemickotechnologické je oprávněný, tak pro srovnání s tím, co máte v důvodové zprávě o Vysoké škole chemickotechnologické, bych vám nabídl skladbu pěti univerzit, které byly zřízeny v roce 1991. Slezská univerzita má dvě fakulty - filozofickou a obchodně podnikatelskou, Jihočeská univerzita v době, kdy byl zákon v roce 1991 přijímán, měla dvě fakulty pedagogickou a agronomickou fakultu, Západočeská univerzita má pedagogickou fakultu a strojní a elektrotechnickou fakultu, a tak bych mohl pokračovat dále. Tehdejší Česká národní rada (je zde řada poslanců, kteří o tom v té době hlasovali) zřídila svým zákonem tyto univerzity.

Jsme tedy v roce 1994 a já jsem si dovolil předložit s dalšími kolegy a kolegyněmi návrh na přejmenování Vysoké školy chemickotechnologické na Univerzitu Pardubice. Chtěl bych zdůraznit, že je to přece jen trochu odlišné od případu z roku 1991. Tehdy se zřizovaly university, dokonce se zřizovaly vysoké školy, které neexistovaly (mám na mysli Slezskou univerzitu), v této době jde o přejmenování vysoké školy.

Proč se domnívám, že by měla být Vysoká škola chemickotechnologická přejmenována? První důvod: je běžným jevem ve světě, že vysoké školy, které mají podobnou skladbu fakult, jako má současná škola chemickotechnologická, nesou název univerzita.

Je dokonce běžným jevem v posledních letech, že ve světě tzv. technické univerzity s naprosto obdobnou skladbou fakult, jako má Vysoká škola chemickotechnologická, mění svůj název "technická univerzita" na "univerzita". Pochopitelně, když Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích chce komunikovat se světem, překlad jejího názvu může zavádět na jakousi střední školu, takže tato vysoká škola má potom problémy v komunikaci se světem. Když se podíváte na skladbu jejich fakult, tří fakult a jednoho ústavu, je zřejmé, že současný název této vysoké školy je zcela zavádějící.

Vžijte se - a to je druhý bod - do situace absolventů Vysoké školy chemickotechnologické, kteří dostanou diplom, že jsou oprávněni učit např. jazyky, že vystudovali učitelství na Vysoké škole chemickotechnologické. Již toto je do značné míry handicapuje při výběru povolání, při jejich uplatnění. Myslím si, že kdybychom přihlédli k vyjádření vlády, že by se toto přejmenování mělo nechat na novém vysokoškolském zákonu, je naděje, že absolventi Vysoké školy chemickotechnologické, kteří budou mít na diplomu učitelství, by mohli absolvovat s novým názvem nejdříve v roce 1997. A to to odhaduji myslím - velmi optimisticky. Druhý důvod pro uplatnění změny názvu je tedy uplatnění absolventů.

Další věc, která je také velice závažná, a tím chci předejít argumentům, které možná zaznějí - zazní zde pravděpodobně, že zde tento název může zůstat, že nový vysokoškolský zákon to upraví atd. Nikdo z nás v této chvíli neví, jak bude vypadat budoucí vysokoškolský zákon a to, o čem se tady budeme případně dohadovat a o čem budeme diskutovat, je důsledek skutečně nevyhovujícího právního stavu, kdy parlament rozhoduje o tom, jak se má jmenovat vysoká škola. To je věc skutečně velice zpozdilá a podle mého názoru by tento název měl být ponechán na škole. Ale to je věc budoucnosti.

Proto jsem s kolegyněmi a kolegy podal návrh zákona, o kterém máme jednat, aby všechny tyto nepříznivé vlivy byly odstraněny, a aby vysoká škola v Pardubicích, která tam existuje, funguje, a funguje dobře podle všech zpráv, aby nebyla handicapována názvem, který naprosto neodpovídá tomu, co tato škola dělá.

Dovoluji si tedy kolegyně a kolegy požádat, aby odhlédli od některých - řekl bych - zkostnatělých názorů na to, že univerzita je věc natolik posvátná, že je nedůstojné, aby název univerzita mohla mít vysoká škola, která je někde na řece Labi a má pouze tři fakulty atd. Chtěl bych upozornit, že již ve středověku, kdy vznikaly první univerzity, také nemusela mít každá univerzita, která vznikala, všech sedmero fakult. I tehdy stačilo, když ze sedmero svobodných umění měla vysoká škola čtyři. Proto bych si dovolil požádat sněmovnu, aby tento zákon schválila v té podobě, v jaké je navržen. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP