Úterý 15. února 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi za výklad, který přednesl, udílím slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Jaroslavu Štraitovi a prosím ho, aby odůvodnil společnou zprávu výborů. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rozpočtový výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednaly na svých schůzích v listopadu 1993 a v lednu 1994 vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti. Doporučují Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona schválila s touto úpravou: jak hovořil již pan ministr, jde o úpravu § 15 na formulaci "tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení". Původně bylo napsáno 1. ledna 1994.

Doporučuji po rozpravě Poslanecké sněmovně tento vládní návrh zákona ve znění společné zprávy přijmout.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám k předloženému vládnímu návrhu rozpravu. Nemám písemné přihlášky do rozpravy, očekávám, že se někdo přihlásí z místa. Není tomu tak, paní poslankyně Fischerová se hlásí, má slovo.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, dámy a pánové, já, i když vím, že to je velmi pravděpodobně volání bez odezvy, tak přesto považuji za morální povinnost říci svůj názor k této právní normě.

Jsem přesvědčena, že zákon o předčasném poskytování starobního důchodu v této formě, jak je předkládán, poškozuje ve většině případů bez vlastní viny nezaměstnaného občana v předdůchodovém věku. Je to pro mnohé věk velmi kritický. Zákonem podmíněná 6 měsíční doba registrace na pracovním úřadě je pro občana, který je prakticky bez šance, bezesporu psychickou zátěží a navíc zatěžuje pracovní úřady. Také 1 0 % zkrácení důchodu po dobu 2 let považuji za zcela neúměrné a občana poškozující.

Jsem přesvědčena, že by bylo správné odložit přijetí této právní normy až do doby přijetí právní úpravy základního důchodového pojištění, aby tím byla zajištěna návaznost na legislativní úpravu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Fischerové, další přihlášky do rozpravy nejsou, proto rozpravu uzavírám a obracím se na pana ministra s povinnou otázkou, zda si přeje pronést závěrečné slovo k předloženému návrhu. Prosím, pane ministře.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Jenom bych jednou větou reagoval na paní poslankyni Fischerovou, ona vlastně přednesla procedurální návrh, ne pozměňovací návrh, odložit toto, já nejsem přesvědčen, že by tato úprava poškozovala občany, kteří přijdou o zaměstnání dva roky před dovršením penzijního věku, a protože pouze po tuto dobu dvou let jim není vyměřen důchod, jako kdyby pracovali do 60 let, pokud hovořím o mužích, neztotožňuji se s tímto míněním a myslím, že je potřeba tuto normu teď přijmout, i když je to norma pouze dočasná, která bude platit prakticky do konce tohoto roku.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi, prosím, aby se k řečništi dostavil pan společný zpravodaj. Nemá žádné závěrečné slovo. Já jsem nepochopil návrh paní poslankyně Fischerové jako návrh procedurální, o kterém se máme vyjádřit hlasováním, nýbrž jako výzvu k úvaze. Jestli paní poslankyně chce, aby byl její návrh chápán tak, jak ho pochopil pan ministr, samozřejmě, že mohu dát hlasovat podle jednacího řádu. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Eva Fischerová: (Hovořila z pléna.) Vzhledem k tomu, že jsem si plně vědoma právního stavu věci a možností opozice, je to pouze dáno k úvaze.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to výzva k úvaze, děkuji paní poslankyni, a vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné pozměňovací návrhy a pan společný zpravodaj se vyjádřit nechce, budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti podle sněmovního tisku 603, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 822.

37. hlasování na této schůzi.

Pro jistotu bych vás všechny odhlásil a požádal, abyste se znovu zaregistrovali s pomocí svých karet.

37. hlasování na dnešní schůzi se týká zmíněného vládního zákona o předčasném poskytování starobního důchodu.

Kdo podporuje tento návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 95 hlasů, proti 6, zdrželo se 22, nehlasovali 3. Vládní návrh zákona byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu společnému zpravodajovi.

Přistupujeme k dalšímu bodu, a tím je

X.

Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, a sociálních důchodů, sněmovní tisky 791824

Oba tyto sněmovní tisky, t.j. návrh zákona a společnou zprávu výborů k němu jste obdrželi. Z pověření vlády je opět u řečniště pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička, který odůvodní předložený vládní návrh zákona. Pane ministře, prosím, máte slovo do třetice.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, prosím za prominutí, že neustále před vás předstupuji. Chtěl bych vás ujistit, že tomu ještě není konec s tímto návrhem zákona.

Dovolte mi, abych krátce zdůvodnil předložený zákon. Předloženým návrhem zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, a sociálních důchodů se řeší důsledky růstu životních nákladů pro nejpotřebnější důchodce. Jde o skupinu důchodců, kteří si objektivně nemohou s ohledem na svůj zpravidla vysoký věk a s tím související zdravotní stav zvyšovat příjem a řešit tak svoji sociální situaci vlastními silami.

Předkládaná úprava zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, navazuje na zvýšení částek životního minima, ke kterému dochází od 1. února 1994 na základě nařízení vlády č. 366/1993 Sb. Pokud by totiž nedošlo vedle zvýšení životního minima také ke zvýšeni částky důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, byli by poživatelé uvedených důchodů, jde-li o dvojici, pod hranicí životního minima. V ostatních případech by dosáhli jeho úrovně. Životní potřeby těch, kteří by nedosáhli životního minima, by mohly být uspokojovány jen v rámci sociální péče.

Navrhuje se proto zvýšit důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelého dítěte, pokud jsou jediným zdrojem příjmu důchodce tak, aby spolu se státním vyrovnávacím příspěvkem byly o 100 Kč vyšší než životní minimum. Pro jednotlivce dochází ke zvýšení důchodů z dosavadní částky 1 940 Kč na 2 040 Kč měsíčně a pro dvojici z dosavadní částky 3 220 Kč na 3 520 Kč měsíčně. Spolu se státním vyrovnávacím příspěvkem tak minimální příjem osamělého důchodce by měl činit 2 260 Kč měsíčně a minimální příjem dvojice 3 960 Kč měsíčně. Vzájemná provázanost úpravy životního minima a výše důchodů, který je jediným zdrojem příjmu, se promítá do předloženého návrhu také v tom směru, že se poživatelům důchodů ve výši jediného zdroje příjmu vyplatí v dubnu navíc ještě částka, která by jim náležela, kdyby ke zvýšení důchodů již došlo v únoru t. r. Tímto způsobem by se překlenul rozdíl v účinnosti obou úprav, t.j. období od 1. února letošního roku, kdy nabyla účinnosti právní úprava o zvýšení životního minima do 1. dubna 1994, kdy se navrhuje zvýšit hranici důchodů jako jediného zdroje příjmu. Tak se zamezí i výše naznačeným, negativním důsledkům vyplývajícím z různé výše obou částek.

Prosím o vyslovení souhlasu s předhozeným návrhem a děkuji Poslanecké sněmovně za operativní zařazení tohoto návrhu zákona na jednání této schůze Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi a zvu k řečništi poslankyni Evu Fischerovou, společnou zpravodajku výborů Poslanecké sněmovny, aby odůvodnila společnou zprávu výborů. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předkládám společnou zprávu výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, a sociálních důchodů, projednávanou jako tisk 791.

Rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, a důchodů sociálních. Došlo k občas se vyskytující úplné shodě.

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby schválila předložený vládní návrh zákona bez připomínek. l já připojuji své osobní stanovisko a žádám vás o podporu tohoto usnesení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní společné zpravodajce a otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Hlásí se pan poslanec Štrait.

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést doplňující návrh k vládnímu návrhu zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, a sociálních důchodů. Samozřejmě, že s předlohou souhlasím, navrhuji však, aby za § 3 se vložil nový § 4, který zní:

"Výše důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých, sirotčích oboustranně osiřelých dětí a důchodů sociálních podle zákona o sociálním zabezpečení, nesmějí být nižší než životní minimum."

Vláda České republiky zvýší nařízením tyto důchody současně s částkami životního minima. Nutný je i další návrh, aby došlo k přečíslování. § č. 4 by se označil za § č. 5.

Zdůvodnění: Zákonem č. 463 z roku 1991 Sb. je vláda České republiky zmocněna zvyšovat nařízením částky životního minima, jakmile index životních nákladů zaměstnaneckých domácností s nižším příjmem vzroste od předchozího stanovení těchto částek alespoň o 10 %. Hranice nejnižších důchodů se však stanovuje zákonem. Časový rozdíl účinnosti obou legislativních aktů způsobuje pokles výše nejnižších důchodů pod hranici životního minima. Tito důchodci se stávají sociálně potřební a zatěžují systém sociální péče.

Navrhuje se vyloučit možnost propadu nejnižších důchodů pod hranici životního minima včetně mechanismu, což je nejdůležitější část návrhu valorizace. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Další přihlášky do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy, proto rozpravu uzavírám. Táži se především pana ministra práce a sociálních věcí, zda chce využít svého práva a pronést závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Dámy a pánové, aniž bych aplikoval zásadu, kterou před chvílí při projednávání minulého zákona přednesla paní poslankyně Fischerová, že automaticky odmítáme veškeré návrhy opozice, přesto bych si dovolil nesouhlasit s pozměňujícím návrhem pana poslance Štraita, i když je veden upřímnou snahou ulehčit nám všem práci. Je jasné, že problém je ten, že životní minimum se valorizuje vládním nařízením a důchody valorizujeme a upravujeme zákonem. Ale přesto, že by se to týkalo jenom této skupiny důchodů, tzn. důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů pro různé kategorie vymezené zákonem, nedoporučuji, abychom tu zásadu, že důchody valorizujeme jedině zákonem, opouštěli i v tomto případě, byť by to bylo pro nás jednodušší. To je jeden důvod.

Druhý důvod je, že letošní rok je s největší pravděpodobností posledním rokem, kdy známe tyto instituty, důchod jako jediný zdroj příjmu, protože přijetím nového důchodového zákona bude tato kategorie upravena jinak. Podle toho, jak dopadne projednávání zásad a pak paragrafovaného znění nového důchodového zákona, není vyloučeno, že pak bude možnost úpravy těchto důchodů vládním nařízením. V tomto případě bych tedy nepředbíhal. Není vyloučeno, že se jedná o poslední takovouto úpravu v letošním roce. Uvidíme, jak se budou životní náklady v tomto roce vyvíjet. Neporušoval bych zásadu, že důchody upravujeme zásadně zákonem. l když je tento pozměňovací návrh velice lákavý, nedoporučuji jej k přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi práce a sociálních věcí a táži se společné zpravodajky, zda chce přednést závěrečné slovo a zároveň připravit jediný pozměňovací návrh k tomu, aby sněmovna o něm mohla hlasovat.

Poslankyně Eva Fischerová: V rozpravě vystoupil jeden poslanec a předložil pozměňovací návrh, který si dovolím zopakovat. Za § 3 se vkládá nový § 4, který zní: "Výše důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých, sirotčích oboustranně osiřelých dětí a důchodů sociálních podle zákona o sociálním zabezpečení, nesmí být nižší než životní minimum. Vláda České republiky zvýší nařízením tyto důchody současně s částkami životního minima. Navržený § 4 se označuje jako § 5."

Moje stanovisko se poněkud liší od stanoviska pana ministra, i když v zásadě jistě pan ministr má podle mého názoru pravdu, že je to zásah do zaběhnutého systému. Já jsem přesvědčena o tom, že bude-li občan vědět, že to dostane nařízením vlády, bude poněkud klidnější, než když musí čekat na zákon.

Jako společná zpravodajka pozměňovací návrh doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat. Ano, vidím pana poslance Syku, který za mne upozorňuje na určitý rozpor. Společný zpravodaj by neměl tlumočit z řečniště své osobní stanovisko. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Štraita.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá ve 38. hlasování najevo tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Já už jsem spustil hlasovací mechanismus, ale samozřejmě vyhovím vašemu požadavku, odhlásím vás všechny a přihlásíme se znovu k přítomnosti. Jste odhlášeni, račte se hlásit znovu. Děkuji.

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Štraita. Paní společná zpravodajka zopakovala znění jeho návrhu. Jde o 39. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Štraita, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo s výsledkem 61 pro, 41 proti, 40 se zdrželo, 3 nehlasovali. Tento pozměňovací návrh pana poslance Štraita nebyl přijat.

Nic nestojí v cestě tomu, abychom hlasovali o celém návrhu zákona. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních důchodů, podle sněmovního tisku 791.

Kdo podporuje tento vládní návrh zákona, ať to dá ve 40. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 150 poslanců, nikdo proti, 1 se zdržel. Návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí i pani společné zpravodajce.

Konstatuji, že je čas přistoupit k bodu

XI.

Návrhy na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny

Mám tu ještě před tím několik upozornění, která bych rád vyslovil. Po skončení dnešního zasedání se sejde zahraniční výbor ke krátkému, asi 10minutovému jednání v místnosti u klavíru. Předpokládám, že politické grémium se sejde zítra dopoledne po první přestávce, kterou v jednání učiníme, a ve stejné době nebo o něco později se ke krátké schůzce musí sejít organizační výbor. Dále je tu pozvání na 41. schůzi ústavně právního výboru PSP, která se koná 15. února 10 minut po skončení schůze v místnosti č. 55 v přízemí. Dnes v 18.30 h. se ve Valdštejnském paláci sejde vyšetřovací komise k akcím Norbert, Vlna, Zásah. Další upozornění vám všem předám, až skončíme projednávání tohoto bodu.

Přistupujeme tedy k projednání návrhu na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny. Do působnosti Poslanecké sněmovny patří podle § 4 písm. u) jednacího řádu rozhodovat o svých vnitřních poměrech a o pravidlech svého jednání. Na základě tohoto ustanovení jsme na své první schůzi přijali usnesení, kterým jsme schválili zasedací pořádek poslanců v jednacím sále. Toto usnesení jsme na 9. schůzi změnili, a to po vzniku nového poslaneckého klubu. Všichni víte, že došlo k dalším změnám v počtu i složení poslaneckých klubů. Na žádost poslaneckých klubů byl vypracován návrh nového zasedacího pořádku v jednací síni. Byl vám rozdán. Pro srovnání jste zároveň obdrželi dosavadní zasedací pořádek.

Vypracování návrhu zasedacího pořádku koordinoval místopředseda Poslanecké sněmovny pan Pavel Tollner a já se ho táži, zda chce k návrhu něco říci. Pane místopředsedo, máte slovo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, politickým grémiem jsem byl pověřen koordinací prací na novém zasedacím pořádku. Svolal jsem dvě schůzky zástupců klubů a výsledek máte před sebou.

Já bych k tomu jen předestřel, že od levé strany až po sezení KDS včetně se podařilo dojít k dohodě zúčastněných klubů. Spor ještě zůstává na pravé straně mezi KDU-ČSL a Sdružením pro republiku, které trvají na svých vlastních návrzích. Proto řešení, které je předloženo, v podstatě zrcadlově kopíruje stav na levé straně. Pro další projednávání bych vás rád požádal, abyste vzali v potaz, že technické řešení sněmovny je takové, jaké je, a z toho vycházejte.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi. Dříve než zahájím rozpravu, seznámím vás s návrhem usnesení.

"Poslanecká sněmovna mění usnesení České národní rady č. 104 z 9. schůze 15. prosince 1992 tak, že schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny, který je přílohou tohoto usnesení. " Rozumí se zasedací pořádek, nikoliv jednací sál.

Zahajuji rozpravu. Jako první se do ní přihlásil pan poslanec Josef Valenta, má slovo.

Poslanec Josef Valenta: Pane předsedající, dámy a pánově, chtěl bych znovu vyjádřit to, co řekl již na začátku schůze za náš klub jeho předseda. Jedná se zde o jednoznačnou diskriminaci, která bude mít své následky. Zdůrazňuji, že poslanecký klub SPR-RSČ s navrženým zasedacím pořádkem v žádném případě nemůže souhlasit.

Navrhuji, aby byl tento bod přerušen a byl tak dán prostor pro jednání, z něhož vzejde nový návrh, který by mohly akceptovat všechny poslanecké kluby sněmovny. Upřesňuji to - do příští schůze. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Valentovi. Další přihlášky do rozpravy? Hlásí se paní poslankyně Petra Buzková, prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, promiňte mi krátký vstup k této problematice. Nepočítala jsem od začátku, že bych se k této záležitosti chtěla vyjádřit, ale vzhledem k tomu, že se nevyjádřil nikdo jiný než poslanci SPR-RSČ, vyjádřím se i já.

Myslím, že tato sněmovna by mohla požadavek klubu SPR-RSČ akceptovat, protože myslím, že je to do jisté míry požadavek oprávněný. Jedná se skutečně o malichernost, která se zde bude projednávat dlouho a která je úplně zbytečná. Myslím, že zasedací pořádek sněmovny je jednou ze záležitostí, která by měla být věcí konsensu mezi jednotlivými politickými kluby. Myslím, že když jsou některé kluby v počtu osmi nebo patnácti poslanců, že by měl být brán vzájemně ohled na to, aby měly přibližně odpovídající rozsazení ve smyslu, který se týká sedadel v první řadě. Proto myslím, že návrh poslanců SPR-RSČ je oprávněný, ale spíše bych se klonila k názoru, aby se přerušilo projednávání tohoto bodu a pokusilo se ještě dojít ke konsensu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Buzkové. Hlásí se pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, přicházím s procedurálním návrhem a navrhuji přerušit jednání tohoto bodu a dokončení zařadit jako poslední bod jednání této schůze. Myslím si, že bude dostatek prostoru na případný politický konsensus.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Obávám se, že jsem tu zbyl, abych registroval všechny návrhy, zatím se to snažím dělat. Prosím pana místopředsedu Tollnera, aby mi také při tom pomohl, abychom žádný nepromeškali.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nehlásí skutečně nikdo, proto rozpravu uzavírám. Táži se pana místopředsedy Tollnera, zda chce jako předkladatel něco říci. Nechce říci nic.

Byl podán procedurální návrh pana poslance Josefa Hájka, o kterém by se mělo hlasovat ihned. Hlásí se pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: (hovořil z místa) Jako první podal procedurální návrh pan poslanec Valenta.

Předseda PSP Milan Uhde: Byl to také procedurální návrh, omlouvám se. Ano, správně je třeba hlasovat o návrhu pana poslance Valenty, který navrhuje procedurálně, abychom projednávání tohoto bodu odložili na příští schůzi.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Valenty, vyjádřete to prosím v 41. hlasování tím, že stisknete příslušné tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdány 34 hlasy, proti 34 hlasy, zdrželo se 82, nehlasovalo 9. Návrh pana poslance Valenty nebyl přijat.

Další procedurální návrh podal pan poslanec Josef Hájek, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a zařadili ho na závěr 16. schůze Poslanecké sněmovny s naději v dosažení shody pravděpodobně během grémia apod.

Kdo podporuje návrh pana poslance Josefa Hájka, ať to ve 42. hlasování vyjádří tím, že stiskne příslušně tlačítko a zvedne ruku. Displej reaguje zcela nečekaně. Konstatuji, že se na něm projevují různé reakce, které jsem nevyvolal. Hlasujeme. Kdo je proti návrhu pana poslance Hájka? Kdo se zdržel hlasování? Obávám se, že budeme muset hlasování opakovat, protože ani na displeji ani nikde jinde se nevykazují výsledky, ze kterých by bylo možno vyčíst jednoznačný smysl. Prosil bych odborníky, kteří ovládají tohoto nezkrotného oře, aby se pokusili přimět ho sloužit ještě chvíli.

Budeme hlasovat ve 43. hlasování o návrhu pana poslance Josefa Hájka, ale předtím vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili. 43. hlasování na této schůzi se týká návrhu poslance Josefa Hájka. Návrh je znám.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 88 hlasů, proti 20 hlasů, zdrželo se 46, nehlasovali 3. Návrh pana poslance Josefa Hájka byl přijat.

Ještě než se rozejdeme, rád bych upozornil, že výbor sociálně zdravotní se sejde okamžitě po skončení dnešního zasedání, tzn. teď na krátkou poradu v místnosti státních aktů. Děkuji za vaši účast a sejdeme se zítra v 9 hodin.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP