Úterý 15. února 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Otakaru Vychodilovi. Otevírám rozpravu. Písemně se zatím do ní přihlásili páni poslanci Jan Klas a Tomáš Sojka. Pana poslance Klase zvu k řečništi, pan poslanec Tomáš Sojka se připraví. Další přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám předložil k posouzení pozměňovací návrh na nově znění odst. 2 v § 6 právě projednávaného zákona. Cituji: "Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") po souhlasném vyjádření Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, které své vyjádření vydává se znalostí stanoviska

Bezpečnostní informační služby České republiky, z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, a to s přihlédnutím k obchodním zájmům České republiky. "

Odůvodnění: Bezpečnostní informační služba České republiky - podobně jako Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra - působí na úseku ochrany bezpečnosti státu, a proto je nezbytné její spolupůsobení při vydávání povolení k obchodu s vojenským materiálem. Předložený návrh je v souladu s právní úpravou v dalších evropských zemích. Např. italská zpravodajská služba je výslovně uvedena ve všech právních předpisech upravujících obchodování s vojenským materiálem.

Závěrem chci sněmovnu informovat, že uvedené znění pozměňovacího návrhu bylo konzultováno jak s předkladatelem zákona, tak s Ministerstvem vnitra. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Klasovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Sojka, připraví se pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslanec Tomáš Sojka: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, doporučuji doplnit předložený návrh zákona. Za § 27 doplnit nový paragraf, který by zněl: "Odstavec 1 - Ministerstvo zahraničí projednává v příslušném výboru Poslanecké sněmovny České republiky pololetně teritoriální omezení vývozu vojenského materiálu a významného vojenského materiálu. Odstavec 2 - Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pololetní přehled o počtech a teritoriálním určení vývozu významného vojenského materiálu." Ostatní paragrafy by pak přišly přečíslovat.

Zdůvodnění: Tak, jak vyplynulo ze zprávy jak pana ministra, tak zpravodaje, Česká republika je významným vývozcem vojenského materiálu. Obchod s vojenským materiálem vždy představuje velice citlivou oblast. Domnívám se proto, že v této určité přechodné fázi - když už je tento zákon tak velice dobře přijímán zahraničím by nic nebránilo tomu, aby se ve větší míře dostal vývoz vojenského materiálu pod kontrolu přímo Parlamentu. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sojkovi. Slovo má poslanec Zdeněk Trojan. Je zatím poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolím si přednést dva pozměňovací návrhy, které se týkají § 8 a § 9.

§ 8 předkládaného zákona stanoví. kdo se považuje za bezúhonného pro účely tohoto zákona, přičemž bezúhonnost je podmínkou či předpokladem pro vydání povolení organizace, která chce obchodovat s vojenským materiálem.

V § 8, v odst. b) a v poznámce pod čarou je stanoveno, že se tím míní osoby, které spadají do prvních dvou kategorií lustračního zákona.

Dovoluji si vyslovit pochybnost nad tím, že provádění novelizace lustračního zákona v tomto zákoně, tedy skryté novelizace, je účelné. Domnívám se, že by se zde bezúhonnost měla vztahovat na všech osm kategorií, které jsou v lustračním zákoně uvedeny. Dokonce se domnívám, že zbývající neaplikované kategorie jsou z hlediska zájmu státu a bezpečnosti daleko závažnější, než ty dvě, které jsou zde v navrženém zákoně uvedeny.

Proto doporučuji, aby v poznámce pod čarou, ad 2), byla vypuštěna prvá slova, a sice písm. a) a b) ustanovení. Poznámka by začínala textem, který v návrhu začíná § 2.

V § 9 doporučuji, aby bylo vloženo nové písm. g) s textem: "Čestným prohlášením členů statutárních orgánů a prokuristů, že nejsou osobami uvedenými v § 1 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb." Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zdeňku Trojanovi. Táži se, kdo má dále přání vystoupit v rozpravě. Není žádná další přihláška. Proto rozpravu uzavírám. Táži se, zda pan ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý chce použít svého práva a pronést závěrečně slovo. Bude mít slovo. Prosím, pane ministře.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedo, dámy a pánové, pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Klas, není návrhem novým. Je to návrh, kterým se zabývala vláda již v okamžiku, kdy projednávala jak návrh zásad v první polovině roku 1993, tak paragrafované znění, které dnes máme na stole. Je rovněž pravda, že byl ještě v posledních chvílích, před zahájením projednávání, tento pozměňovací návrh konzultován i s předsedou branného a bezpečnostního výboru i s představiteli mého ministerstva.

Dovedu si představit interpretaci tohoto pozměňovacího návrhu asi v tom smyslu, že Ministerstvo vnitra si samo vyžádá stanovisko BIS a bude ho tlumočit. Musím však říci, že dikce, kterou předložil pan poslanec

Klas, může vést k různým interpretacím. Proto bych se přimlouval za takové znění, ve kterém bude zachována logika § 6 odst. 2 a 3, totiž, že se k tomu vyjadřují Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, primárně, jakožto tři orgány statni správy.

Jsem si vědom i toho, že BIS je orgánem, který je zodpovědný, pokud se nepletu, přímo Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, nicméně, skutečně opakuji, velmi upřednostňuji postup, který povede k tomu, že to budou primárně tyto tři orgány státní správy, které budou v § 6 uvedeny. Pokud si Ministerstvo vnitra vyžádá stanovisko BIS a bude jej tlumočit v tomto procesu, samozřejmě, věc je v pořádku.

Nyní, pokud se týká návrhu pana poslance Sojky. Domnívám se, že tento návrh byl projednán, myslím, již v § 27 při projednávání ve výborech. Byl zamítnut. Já jej za předkladatele nedoporučuji.

Novým pozměňovacím návrhem je pro mne návrh pana poslance Trojana týkající se jak § 8, tak i § 9 - tzn. v podstatě rozšířit platnost jednotlivých ustanovení zákona č. 451 o další kategorie osob, nejenom o kategorie, které jsou uvedeny v písm. a) a b) ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., a totéž vlastně implikovat pro § 9 v podobě čestného prohlášení. O této věci byla diskuse v branném a bezpečnostním výboru i v dalších výborech Parlamentu.

Přiklonili jsme se k tomu návrhu, který je v § 8 a § 9 především proto, že za prvé chceme, aby byla jednoznačně umožněna možnost kontroly, co možná nejpevnější kontroly, a za druhé, že se domníváme, že především v písm. a) a b) je soustředěn ten okruh osob, které by přicházely v úvahu jako potenciální obchodníci se zbraněmi.

Za předkladatele tedy říkám, že s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasím. Nicméně, je samozřejmě na zvážení vašem, paní poslankyně, páni poslanci. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi a prosím pana společného zpravodaje, aby pronesl závěrečné slovo a vyjádřil se k tomu, zda je schopen ihned předkládat jednotlivé pozměňovací návrhy sněmovně. Prosím.

Poslanec Otakar Vychodil: Děkuji, pane předsedo. Zda je zpravodaj schopen, to se uvidí. Nepotřebujeme žádný oddechový čas.

V rozpravě vystoupili celkem tři poslanci. Poslanec Klas, poslanec Sojka a poslanec Trojan. Nebudu se vyjadřovat ke všem předloženým pozměňovacím návrhům, snad jen k tomu, co přednesl pan poslanec Sojka.

Osobně si myslím, že z hlediska toho, co jsem říkal ve zpravodajské zprávě, je tento návrh poněkud nadbytečný, neboť v registru OSN pro konvenční zbraně tyto informace jsou (zahraniční výbor má samozřejmě jiné možnosti, jak se k těmto informacím dostat). To jen z toho důvodu, aby nebylo divné, že tento pozměňovací návrh jako člen zahraničního výboru nepodpořím.

Myslím si, pane předsedající, že nic nebrání tomu, abychom zahájili hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Předseda PSP Milan Uhde: Přistoupíme tedy k hlasování. Prosím, abyste připomněl sněmovně první pozměňovací návrh. Dám o něm hlasovat.

Poslanec Otakar Vychodil: První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Klas. Týká se § 6 odst. 2, který by po jeho úpravě či pozměňovacím návrhu měl následující znění: "Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") po souhlasném vyjádření Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, které své vyjádření vydává ze znalosti stanoviska BIS České republiky. " Toto je vsunutá věta. Dále pak pokračuje: "Z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, a to s přihlédnutém k obchodním zájmům České republiky."

Prosím, aby o tomto návrhu bylo hlasováno. Vyjádření předkladatele zde bylo interpretováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Vyjádřil se předkladatel a vyjádřil se rovněž společný zpravodaj. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Klase.

32. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený pozměňovací návrh, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 70 hlasů, proti 23, zdrželo se 41, nehlasovalo 11. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Otakar Vychodil: Dále v rozpravě vystoupil pan poslanec Sojka, který navrhuje za stávající § 27 doplnit nový paragraf, který by zněl: "Odstavec 1. Ministerstvo zahraničí projednává v příslušném výboru Poslanecké sněmovny pololetní teritoriální omezení vývozu vojenského materiálu a významného vojenského materiálu. Odstavec 2. Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pololetní přehledy o počtech a teritoriálním určení vývozu významného vojenského materiálu." Ostatní paragrafy potom přečíslovat.

Myslím, že smysl tohoto návrhu je jasný, můžeme o něm hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který podal pan poslanec Tomáš Sojka. 33. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Sojky, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 33 hlasů, proti 50, zdrželo se 58, nehlasovalo 9. Pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Otakar Vychodil: Poslední vystoupil v rozpravě pan poslanec Trojan. Eventuálně bych ho poprosil o pomoc při luštění jeho poznámek. Pokusím se to interpretovat a byl bych rád, kdyby mě pan poslanec Trojan poslouchal.

Navrhuje do § 8 v poznámce pod čarou v písm. b) 2 vypustit text v písmenech ad a) a ad b) ustanovení. Teď pane kolego, je to tady přeškrtnuté, nejsem si jist. Nemám to číst, nepatří to tam, děkuji.

Potom do § 9 vložit nové písm. ad g) a text: "Čestným prohlášením členů statutárních orgánů a prokuristů, že nejsou osobami uvedenými v § 2, odst. 1 písm. a) až h) zákona 451/1991 Sb."

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Trojan se hlásí s vysvětlující poznámkou, prosím, pane poslanče.

Poslanec Zdeněk Trojan: Omlouvám se. Když napíšu d, vypadá to jako a. Tam má být písmeno d) až h), týkající se funkcionářů komunistické strany až po absolventy Akademie Dzeržinského, zatímco písmeno a) a b), to jsou prolustrované osoby a na ty tam opatření už je.

Předseda PSP Milan Uhde: Pozměňovací návrh byl tedy upřesněn. Budeme hlasovat o něm jako o celku, o obou částech. Je tomu tak? (Poslanec Vychodil: Ano, nelze je oddělovat.) Nemá už nikdo technickou poznámku. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Trojana. Jde o 34. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Trojana, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 70 hlasů, proti 25, zdrželo se 45, nehlasovalo 10. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny přítomných, to je 76. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, toto byl poslední pozměňovací návrh a nic nebrání tomu, abychom hlasovali o předloženém zákonu jako o celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem podle sněmovního tisku 756, ve znění společně zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 820, a schválených pozměňovacích návrhů. Byly nějaké přijaty? Myslím, že nebyl žádný přijat. Takto tedy zní předložené usnesení, předložený návrh. 35. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, dejte to prosím najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 112 hlasů, proti 2, 31 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Předložený návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministrovi i panu společnému zpravodajovi za práci, kterou pro tento zákon vykonali.

Podle schváleného pořadu 16. schůze by měl být nyní na řadě návrh na schválení nového zasedacího pořádku, ale řekli jsme, že ho projednáme až na závěr. Je tady chvíle pro práci na dalším zákoně. Nemůže to být však bod 9., protože vládní návrh zákona o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy ČR atd. nebyl ještě vybaven společnou zprávou. Ta nebyla dosud zpracována, musíme tedy tento bod odložit stranou a přistoupíme k bodu 10. Je to

VIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony podle sněmovních tisků 600823

Návrh zákona i společnou zprávu jste obdrželi. Z pověření vlády odůvodní předložený návrh zákona ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Prosím ho, aby se ujal slova, a poslance a poslankyně prosím o klid.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, vláda vyhodnotila více než roční poznatky a zkušenosti s novou právní úpravou odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě provedenou s účinností od 1. května minulého roku zákonem číslo 143/92 a nařízeními vlády vydanými k jeho provedení.

Hlavním cílem úpravy byla aplikace principů uplatňovaných při odměňování těchto zaměstnanců v demokratických státech a odstranění neodůvodněných rozdílů ve způsobu odměňování, které zvýhodňovaly určité pracovní činnosti a diskriminovaly jiné. Hodnocení potvrdilo, že koncepce právní úpravy je správná. Předloženým návrhem zákona se proto pouze:

1. zpřesňují některá ustanovení dosavadního zákona, jejichž formulace umožňovala různý výklad, jako například odměňování práce přesčas a práce ve svátek;

2. zvyšují se sazby příplatků za vedení tak, aby se zachovaly žádoucí relace k platovým tarifům, jejichž úroveň se od účinnosti zákona zvýšila;

3. stanoví se zvláštní příplatek za výkon práce ve směně rozdělené na dvě a více částí;

4. stanoví se možnost poskytovat příslušníkům ozbrojených sil, vyslaných v rámci jednotky mírových sil mimo území ČR, zvláštní příplatek v cizí měně;

5. zmocňuje se vláda, aby stanovila nařízením způsob usměrňování výše prostředků, vynakládaných zaměstnavateli na platy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců.

Současně s návrhem novely zákona č. 143/92 Sb. se navrhuje i dílčí novela zákona č. 180/92 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, a zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně.

Cílem těchto návrhů je umožnit sjednocení systémů odměňování příslušníků všech ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb a jeho přizpůsobení obecným principům odměňování zaměstnanců ve veřejných službách. Budou přitom zachovány prvky, vyjadřující zvláštní podmínky výkonu služby, jako např. hodnostní a zvláštní příplatky.

Změny a doplňky, které vyplývají ze společné zprávy výboru Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., nejsou v rozporu se záměry sledovanými úpravou a lze je akceptovat z věcného i legislativního hlediska.

Doporučený termín účinnosti zákona od 1. dubna 1994 umožní vydat všechna prováděcí nařízení vlády s přiměřenou legisvakancí, což by stanovení dřívějšího termínu vylučovalo. Doporučuje se proto při případné diskusi v rámci rozpravy o zákonu zaujmout jednoznačné stanovisko, vycházející z toho, že dřívější účinnost zákona by neumožnila stanovit shodný termín účinnosti pro zákon a prováděcí nařízení. Tolik, pane předsedo, ke krátkému uvedení materiálu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi a zvu k řečništi společnou zpravodajku výborů Poslanecké sněmovny paní poslankyni Hanu Lagovou, která podá zprávu o projednání návrhu zákona ve výborech.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane předsedo, návrh novely zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, projednaly dva výbory rozpočtový výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Předložený návrh v zásadě nemění přijatý systém odměňováni v těchto organizacích. Novela, tedy tisk 600, si činí nárok na úpravy těch ustanovení, která umožňovala v praxi různý výklad a nutně s tím byly spojeny značné problémy, např. odměňování přesčasové práce. Rozšiřuje se také ustanovení usměrňovat obecně právním předpisem výši prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost.

Jak vyplývá z předlohy, současně se navrhuje upravit i některé další zákony související s touto problematikou.

Dovolte mi jenom stručně okomentovat navržené úpravy tak, jak jsou uvedené ve společné zprávě.

1/ Týká se to ohodnocení přesčasové práce. Ta je a musí být, jak známo, zaměstnanci vykonávána ve stejných pracovních podmínkách i kvalitě jako práce, vykonávaná v zákonné pracovní době. Odstraňovat, nebo alespoň snižovat přesčasovou práci je obecně žádoucí, ale způsob, který vláda předkládá, se nejeví účinný a jde proti zaměstnancům. Práce přesčas by fakticky byla honorována méně než ta samá odborná práce odvedená v zákonné pracovní době. Jako příklad můžeme uvést práci lékaře, zdravotních sester, sociálních pracovníků v terénu apod.

Protože zaměstnanec pracuje přesčas tehdy, je-li mu tato práce nařízena, odměňování tedy nemůže jít na úkor těch, kteří ji vykonávají. Domnívám se, že přesčasovou práci je žádoucí omezovat jinými mechanismy, které by především motivovaly řídící pracovníky.

2/ Obdobně se problém týká zvláštního příplatku za výkon práce ve směně a v nepřetržitém pracovním režimu. Tímto zvláštním příplatkem jsou odlišovány zvláštní podmínky, rizikovost, skutečnost, že zaměstnanec pracuje s negativním dopadem na jeho biorytmus ve vztahu k problémům dopravy do zaměstnání, v péci o rodinu a děti apod.

Zákon tedy nemůže fixovat současnou praxi zaviněnou nedostatkem finančních prostředků, ale měl by založit spravedlivá a motivační pravidla pro stanovení platu a odměny za pracovní pohotovost.

Vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu návrhů obsažených ve společné zprávě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní společné zpravodajce, paní poslankyni Haně Lagové a otevírám k přednesenému návrhu rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy z místa. (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Rozpravu uzavírám a ptám se pana ministra, zda si navzdory tomu, že neproběhla rozprava, přeje přednést závěrečné slovo. (Ministr Vodička: Ne.)

Není tomu tak. Paní společná zpravodajka rovněž nežádá závěrečné slovo, a tak mně nezbývá nic jiného než dát hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1002 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony podle sněmovního tisku 600 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 823.

Nejdříve vás odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými magnetickými kartami. Je přítomen dostatečný počet poslanců a poslankyň k tomu, abychom mohli hlasovat.

Budeme tedy hlasovat o předloženém návrhu zákona. Jde o 36. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje předložený návrh zákona, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončeno. Pro odevzdáno 105 hlasů, proti 3, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Tento návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi i paní společné zpravodajce za práci na přípravě tohoto zákona a přistupujeme k dalšímu bodu schváleného pořadu, je to

IX.

Vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti

Jde o sněmovní tisk 603 a společnou zprávu výborů k němu, sněmovní tisk 822.

Z pověření vlády odůvodní předložený návrh zákona pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička.

Nyní však dostávám zprávu, že není všechno připraveno k projednání tohoto bodu - budu ho tedy muset přesunout. Pan společný zpravodaj říká na zítřek. Já ovšem neznám příčiny, proč není připraven materiál k bodu, který má být projednáván.

Závada však byla odstraněna, takže budeme projednávat vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti. Sněmovní tisk 603822.

Sněmovní tisk 603 obsahuje vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti a společná zpráva je obsažena ve sněmovním tisku 822.

Pane ministře, prosím, ujměte se slova a představte sněmovně vládní návrh zákona.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Děkuji, vážený pane předsedo, páni místopředsedové, dámy a pánové. Předkládaný návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti reaguje ne změnu sociálních a ekonomických podmínek, ke kterým došlo v době dosud platné úpravy poskytování starobního důchodu před dovršením věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod, podle zákona o sociálním zabezpečení, schváleném v r. 1988 a novelizovaném v r. 1989.

V té době přijatá úprava byla určena omezenému okruhu občanů, jimž se měl přiznat starobní důchod v souvislosti se ztrátou zaměstnání, k němuž docházelo v důsledku tzv. restrukturalizace národního hospodářství. Možný okruh poživatelů takového starobního důchodu byl příčinou stanovení velmi výhodného způsobu výpočtu výše důchodu a i výhodných podmínek výplaty tohoto důchodu.

Podle dosavadní úpravy se totiž dřívější přiznání důchodu na výši důchodu neprojevuje. Pokud poživatel takového starobního důchodu je výdělečně činný, poskytuje se důchod bez omezení. Celá tato situace se odráží v prudkém nárůstu počtu uvedených důchodů. Zatímco bylo v r. 1990 poskytnuto 1500 takových důchodů, v r. 1993 jich bylo přiznáno už 95 tisíc. Nárůst počtu důchodů tak představuje zvýšení výdajů téměř o 3 miliardy korun ročně.

Pokud by takový stav trval i nadále, projevilo by se zvyšování nákladů i v míře zatížení zaměstnavatelů a zaměstnanců při stanovení pojistného na sociální zabezpečení. Předloženým vládním návrhem zákona se zpřísňují podmínky pro poskytování předčasného starobního důchodu tak, aby se odstranily negativní důsledky dosavadní úpravy, a aby občan byl směřován k setrvání v zaměstnání. Občanu bude možno přiznat starobní důchod nejdříve 2 roky před dosažením věku, potřebného pro nárok na starobní důchod, jestliže získá alespoň 25 let zaměstnání. Další podmínkou pak je, že od skončení zaměstnání je občan veden alespoň 180 dnů v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Tato podmínka zaručuje, že důchod bude přiznán prakticky v případech, kdy nebude možno umístit takového občana na trhu práce.

Pokud jde o výši důchodu, dochází ke snížení procentní sazby důchodu. Po dosažení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení se bude takový starobní důchod posuzovat podle obecných předpisů a je dána možnost jeho přepočtu, tzn., že bude zvýšen po dosažení té zákonem stanovené věkové hranice.

Uvedená úprava předčasně poskytovaného starobního důchodu se váže bezprostředně na předpisy o zaměstnanosti. Proto předložený návrh řeší vztah navrhované úpravy a těchto předpisů, a to zejména pokud jde o souběh starobního důchodu a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání a povinnosti úřadů práce v souvislosti s přiznáváním starobního důchodu.

Navrhovaná konstrukce předčasně poskytovaného starobního důchodu i další stanovené podmínky by měly ekonomicky motivovat občana k tomu, aby na místo pobírání starobního důchodu se zapojil do výdělečné činnosti a prohlubuje také úkoly úřadů práce při získávání zaměstnání pro pracovníky v předdůchodovém věku.

Společná zpráva zpravodaje k tomuto návrhu obsahuje doporučení, aby účinnost tohoto zákona byla stanovena dnem vyhlášení zákona. S touto změnou souhlasím. Prosím vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abyste s předloženým návrhem vyslovili souhlas. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP