Úterý 15. února 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Gjuričovi. Nevidím žádné další přihlášky do rozpravy. Paní poslankyně Lagová má další návrh.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane předsedo, doporučuji rozšířit náš program o přijetí usnesení, které se obsahově bude vázat k pojednávaným otázkám, které jsou v programu zařazeny za bod 8. Jedná se o potřebu tímto usnesením požádat vládu, aby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předložila v průběhu roku některé legislativní normy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Lagové. Prosím ji o písemné znění jejího návrhu, abych mohl při hlasování správně tento návrh reprodukovat.

Jsou další přihlášky do rozpravy? Nejsou. Uzavírám rozpravu o pořadu 16. schůze. Budeme rozhodovat hlasováním o tom, jak naložit s jednotlivými přednesenými návrhy. Budu vám je předkládat v pořadí, v jakém byly v Poslanecké sněmovně předneseny.

Jako první navrhl pan poslanec Opatřil zařazení bodu "Stanovisko ministerstva obrany k situaci v Bosně a Hercegovině". Ani v písemném znění ani ústně jsem nezachytil, na které místo si pan poslanec představuje zařadit tento bod.

Poslanec Rudolf Opatřil: Netrvám na žádném konkrétním bodu, ale navrhuji, aby to bylo projednáváno jako první bod pořadu ve čtvrtek ráno.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, na ranní termín ve čtvrtek se již kumuluje více bodů, ale to v tuto chvíli není podstatné.

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme v prvním hlasování na této schůzi hlasovat o novém zařazení bodu podle návrhu pana poslance Opatřila. Tento bod se nazývá "Stanovisko Ministerstva obrany k situaci v Bosně a Hercegovině". Tento bod by byl zařazen ve čtvrtek dopoledne.

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Opatřila, ať to dá najevo v prvním hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 69 poslanců, proti 44, hlasování se zdrželo 68, 2 nehlasovali. Nebylo dosaženo 92 hlasů, které tvoří nadpoloviční většinu přítomných. Návrh pana kolegy Opatřila nebyl přijat.

Přistoupíme k hlasování o dalším návrhu. Paní poslankyně Fischerová navrhla stáhnout bod 12 v původním znění (v opraveném znění bod 13.). Je to vládní návrh zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (sněmovní tisky 604825).

Jde o druhé hlasování na této schůzi. Kdo podporuje návrh paní poslankyně Fischerové na stažení tohoto bodu, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 72 poslanců, proti 94, 18 se zdrželo, 2 nehlasovali. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny přítomných, tj. 94 hlasů. Návrh paní poslankyně Fischerové nebyl přijat.

Pan poslanec Hirš jako třetí navrhl, abychom zařadili na program schůze nový bod pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci státního podniku Pragopress", a to za existující bod devátý. Je to třetí hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh poslance Hirše, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 28 hlasů, proti 36 hlasů, zdrželo se 111, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Jako čtvrtý navrhl pan poslanec Vik dvě změny. Jako první navrhl doplnit návrh programu o bod zařazený jako první, a to pod názvem "Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". Jde o čtvrté hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh poslance Vika, stiskněte prosím tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 68 hlasů, proti 54 hlasů, zdrželo se 61, 3 poslanci a poslankyně nehlasovali. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny. První návrh pana poslance Vika nebyl přijat.

Pan poslanec Vik navrhl dále vyřadit z pořadu 16. schůze bod zařazený původně jako první, totiž "Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny". 5. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh poslance Vika, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 23 hlasů, proti 65, zdrželo se 91, 7 nehlasovalo. Ani tento návrh pana poslance Vika nebyl přijat.

Pan poslanec Pavel Seifer navrhl doplnit program 16. schůze o nový bod, který doporučil zařadit na čtvrteční dopoledne za přítomnosti vlády. Bod by se nazýval "informace vlády o dostavbě jaderné elektrárny Temelín" 6. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Seifera, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 61 hlasů, proti 50 hlasů, zdrželo se 65, 7 nehlasovalo. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny. Návrh pana poslance Seifera nebyl přijat.

Pan místopředseda Jiří Vlach navrhl, aby bod původně sedmý "Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny" byl přeřazen tak, aby byl projednán na závěr úterního, to je dnešního jednání. Představuji si, že bych zahájil tento bod asi v 16.45. Předpokládáme konec dnešní schůze v 17.30 hodin, protože jsou ještě na programu další četné schůze výborů, komisí atd. Tuto aktivitu chceme umožnit.

Po této informaci se táži, kdo v rámci 7. hlasování na této schůzi podporuje návrh pana místopředsedy Vlacha, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 150 hlasů, proti 14, zdrželo se 20, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Další návrh podal pan poslanec Milan Loukota, který navrhl zařadit jako nový bod 39. bod s názvem "informace ministra obrany České republiky o plánovaných vojenských cvičeních naší armády s vojsky NATO".

Pan poslanec Motyčka se hlásí - předpokládám, že je to technická poznámka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, chtěl jsem požádat o desetiminutově přerušení na poradu klubu.

Předseda PSP Milan Uhde: Je zvykem v této sněmovně, že se takovým žádostem vyhovuje. Přerušuji jednání na 10 minut, budeme pokračovat přesně ve 14.10 hodin. Děkuji vám za dochvilnost.

(Jednání opět zahájeno ve 14.16 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vezměte laskavě na vědomí, že vás v této chvíli mechanickou cestou odhlašuji a prosím, abyste se s pomocí svých karet znovu přihlásili k přítomnosti.

Jestli správně rozpoznávám situaci, klub ODA ještě jedná. Nejsou tu přítomni jeho členové. Prosím pracovníky Kanceláře, aby se přesvědčili, zda klub ještě jedná, nebo zda jeho nepřítomnost je dána jinou příčinou.

Vidím v sále první poslance - členy klubu ODA, a prosím tedy, abyste zaujali svá místa, budeme pokračovat. V této chvíli je podle magnetických karet zaregistrováno 138 poslankyň a poslanců. Budeme pokračovat v hlasování.

Pan poslanec Ludvík Motyčka se hlásí. Jako předseda klubu dostává příležitost ihned promluvit. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, omlouvám se za zdržení, nicméně považovali jsme to za velmi důležitou otázku. Klub KDU se domnívá, že o problematice, kterou nastolil pan kolega Loukota, by v prvé řadě měly diskutovat výbory zahraniční, branný a bezpečnostní a výbor ústavně právní. Pak tuto problematiku přenést teprve na plénum Poslanecké sněmovny. Z toho důvodu tento návrh nepodpoříme.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Motyčkovi. Bod byl navržen a já dávám o návrhu pana poslance Loukoty hlasovat. Pan poslanec Loukota navrhuje - znovu zopakuji - zařadit jako nový bod 39 bod s názvem informace ministra obrany České republiky o plánovaných vojenských cvičeních naší armády s vojsky NATO".

Jde o 8. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje návrh pana poslance Loukoty, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 69 hlasů, proti 62 hlasů, zdrželo se 42, nehlasoval 1. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 88 přítomných. Návrh pana poslance Loukoty nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jan Jegla, aby byl z pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny vypuštěn bod původně zařazený jako dvacátý sedmý. Pro jistotu přečtu jeho název.

"Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599724."Je tomu tak, pane poslanče.

Budeme hlasovat o návrhu poslance Jegly na vypuštění tohoto bodu.

Kdo je v 9. hlasování stoupencem tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 56 hlasů, proti 60. zdrželo se 58, nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Andrej Gjurič, aby program schůze Poslanecké sněmovny byl rozšířen o bod s názvem "Rozprava o situaci v Bosně a Hercegovině a návrh usnesení Poslanecké sněmovny k tomuto problému". Pan poslanec Gjurič navrhl, aby tento bod byl zařazen jako první bod čtvrtečního jednání Poslanecké sněmovny.

Jde o 10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Gjuriče, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 72 hlasů, proti 18, zdrželo se 83, nehlasovali 3. Nadpoloviční většina je 89 hlasů. Té nebylo dosaženo. Návrh pana poslance Gjuriče nebyl přijat.

Dále navrhl poslanec Jaroslav Ortman, aby byl projednán bod "Postoj České republiky k situaci v Bosně a Hercegovině". Podkladem pro toto jednání bylo stanovisko vlády České republiky. Vystihuji tím alespoň v podstatně míře smysl vašeho návrhu, pane poslanče? Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Kdo podporuje v 11. hlasování návrh pana poslance Ortmana, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 64 hlasů, proti 47, zdrželo se 63, nehlasovali 4. Návrh pana poslance Ortmana nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Vychodil, aby byly v názvu tří bodů provedeny tyto změny. Za prvé aby bod původně 22. zněl "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpisu Evropské rámcové dohody o spolupráci přesahující hranice mezi územními orgány". To je první změna. Domnívám se, že můžeme hlasovat o obou návrzích dohromady, doufám, že proti tomu, pane poslanče, nemáte námitky a že nejsou námitky ani ze strany jiných poslanců. Dále tedy navrhl pan poslanec Vychodil, aby byl spojen bod původně 28. a 29. a návrh aby zněl "Vládní návrhy, kterými se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a republikou Slovinskou o podpoře a ochraně investic, podepsána dne 4. května 1993 v Praze, Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. května 1993 v Káhiře a Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti".

Budeme tedy hlasovat ve 12. hlasování o tom, zda podporujeme návrh pana poslance Vychodila.

Kdo jej podporuje, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 150 hlasů, nikdo proti, 23 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh pana poslance Vychodila byl přijat.

Dále podle mého záznamu paní poslankyně Hana Lagová navrhla rozšířit náš program: za bod 8. zařadit nový bod, který se nazývá "Žádost vládě České republiky, aby předložila právní normy týkající se oblasti BOZP".

13. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh paní poslankyně Lagové na doplnění našeho programu, aby za bod 8. bylo zařazeno usnesení, resp. žádost vládě, jak jsem přečetl, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 64, proti 41, zdrželo se 70, nehlasovalo 5. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny. Návrh paní poslankyně Lagové nebyl přijat.

Konstatuji, že podle mého záznamu jsme hlasovali o všech předložených pozměňujících a doplňujících návrzích, takže zbývá hlasováním schválit celý předložený návrh pořadu. Pan poslanec Trnka má technickou poznámku, má příležitost ji proslovit.

Poslanec František Trnka: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já mám takový dojem, že v Poslanecké sněmovně dochází - vypůjčím si ta slova - k hlubokému nedorozumění. Já jsem toho názoru, a náš klub také, že zahraniční politika by neměla být konfrontační. Tady se představujeme veřejnosti, měli bychom si vzájemně stanoviska slaďovat a vysvětlovat. V této situaci, kdy bylo třikrát žádáno, aby nějakým způsobem bylo zaujato stanovisko nebo aspoň aby byla debata o situaci v Bosně a Hercegovině, myslím, že nejednáme rozumně. Ve světě o těchto otázkách parlamenty jednají. Nejde o nic jiného, než abychom si tady vzájemně vyměnili názory. Pokud to neučiníme, je to také v pořádku, ale budeme to činit na stránkách tisku. Rozhodně pro mě není jasné, když si čtu v novinách, že pan premiér má jiný názor, pan prezident má jiný názor a další má také jiný názor. Samozřejmě každý má nějaký názor, ale já sám osobně bych velmi rád slyšel argumenty, jak to vlastně je. Já nemám jiné zprávy než z novin a ani nemohu mít.

Proto bych se přimlouval - nechci obtěžovat abychom to ještě zvážili a takový bod na sklonku zasedání třeba jako informaci vlády zařadili. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Porozuměl jsem promluvě pana poslance Trnky tak, že nepodává návrh, nýbrž vyzývá sněmovnu, aby znovu zvážila, zda se k věci nevrátí během zasedání. Je to správná interpretace, pane poslanče?

Poslanec František Trnka: Pane předsedo, já se opravuji a dávám návrh, aby v závěru zasedání Poslanecké sněmovny vláda podala oficiální stanovisko Parlamentu.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem poněkud v rozpacích, protože vy jako předseda klubu samozřejmě máte právo promluvit kdykoliv, ale rozprava k programu byla uzavřena. Nicméně protože návrhy na rozšíření programu je možno podávat kdykoli na schůzi, vidím jako nejsnazší řešení dát hlasovat o návrhu pana poslance Trnky. Jestli má někdo jiné procedurální mínění, dejte to najevo hned, ale varuji před rozšiřováním debaty o tom, jak si vykládat jednací řád, zda hlasovat, či nehlasovat. Já doporučuji hlasovat o návrhu pana poslance Trnky. Není někdo jiného mínění? Pan místopředseda Vlach. Prosím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já nechci vykládat jednací řád, chci jen dát na zvážení navrhovateli: samozřejmě vše, co bylo řečeno, je pravda, ale pokud to má sněmovna, případně kluby, zvážit, tak je třeba určitý prostor. Vy máte právo toto navrhnout v kterémkoli okamžiku. Nejsem si jist, zda po těch hlasováních, která proběhla, je to ten nejlepší okamžik. Já jako jeden z dvou set bych rád také aspoň pár minut na další zvážení.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Ortman jako předseda klubu Levého bloku, má slovo.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, sdílím určitě znepokojení kolegy Trnky, který je předsedou klubu LSU, a domnívám se, že tato otázka by na jednání sněmovny patřila.

Jako předseda klubu proto žádám vás, aby se touto otázkou zabývalo politické grémium a našlo vhodnou formu, jak tuto otázku projednat na jednání Poslanecké sněmovny. Je na zvážení dalších předsedů klubů, zda se k této výzvě připojí a požádají o svolání politického grémia.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi, ale to je poněkud jiný návrh, než předložil pan poslanec Trnka. Já, pokud pan poslanec Trnka svůj návrh nevezme zpět, dám hlasovat o návrhu, který pronesl.

Poslanec František Trnka: Pane předsedo, zní to divně, ale je mi jedno, jakou formou to bude projednáno. Myslím, že by to projednáno být mělo. Jako schůdnější vidím cestu projednání v politickém grémiu a politické grémium by mohlo dát doporučení.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsou tady doporučení dvou klubů na svolání politického grémia, což samo o sobě je důvod. Oznamuji sněmovně, že v prvním vhodném okamžiku, na kterém se společně domluvíme, svolám politické grémium k této otázce. Jestli toto prohlášení stačí, domnívám se, že bychom mohli toto téma opustit. Není k tomu žádných dalších poznámek. Nemusíme hlasovat o ukončení, stačí jako záruka, že se touto věcí budeme zabývat v politickém grémiu a tam se poradíme, jak dál. Děkuji vám za pochopení.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny včetně schválených doplňujících návrhů.

Kdo s tímto pořadem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne příslušné tlačítko. Jde o 14. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 137 hlasů, proti 11, zdrželo se 27, 6 nehlasovalo. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny přítomných, návrh pořadu byl přijat a budeme se jím řídit.

Znovu tedy zdůrazňuji, než se pustíme do dalšího bodu, že předpokládám a předpokládáme společně, že dnešní jednání bude ukončeno zhruba kolem 17.30, abychom dali příležitost dalším aktivitám a schůzím, které se chystají. Hlásí se pan poslanec Exner, předseda poslaneckého klubu KSČM, a já mu dám v souladu s jednacím řádem slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, 19. ledna letošního roku se 9 poslanců této sněmovny rozhodlo vystoupit z klubu poslanců Levého bloku a ustavit vlastní poslanecký klub KSČM. Jedná se o poslankyni Květu Čelišovou a poslance Václava Exnera, Josefa Mandíka, Jana Navrátila, Václava Franka, Vratislava Votavu, Jiřího Hájka, Jaroslava Štraita a Dalibora Matulku. Dnešního dne přistoupil do tohoto klubu také poslanec Svatomír Recman, který vystoupil zároveň z klubu Levého bloku.

Tyto skutečnosti jsou vám již patrně známy. Jménem klubu bych vám chtěl tento náš krok aspoň stručně vysvětlit a sdělit vám naši představu o práci našeho klubu v Poslanecké sněmovně.

V poslaneckém klubu tvořeném koalicí Levý blok, KSČM a Demokratické levice České a Slovenské Federativní Republiky a v příslušnosti jeho členů k politickým stranám došlo od počátku volebního období k určitým změnám. Zejména s ohledem na nedávný vznik nové politické strany s názvem Levý blok, jejímiž členy se stala část členů koaličního poslaneckého klubu, se stala pro veřejnost, naše voliče, ale i pro mnohé z vás, kolegyně a kolegové, situace do určité míry nepřehlednou. Existence nové politické strany se stejným názvem, jako je název do nedávna společného poslaneckého klubu, způsobila nepříjemnou zaměnitelnost jednotlivých poslanců z hlediska jejich členství a nečlenství v této politické straně. Vnitřním jednáním ve společném klubu se nám nepodařilo dosáhnout přijatelného odstranění tohoto problému, což bylo hlavním důvodem, proč se zmínění poslanci rozhodli ustavit vlastní klub komunistické strany.

Chceme vám sdělit, že vytvoření nového poslaneckého klubu neznamená pro jeho členy žádnou změnu jejich politické orientace ani ústup od jejich volebního programu, to jest programu KSČM a volební koalice Levý blok - KSČM a Demokratická levice ČSFR. Naopak jsme přesvědčeni, že vytvořením samostatného klubu KSČM mimo jiné dáváme jak veřejnosti, tak i vám, kolegyně a kolegové, jasně na vědomí, že od svých, pro volby stanovených a společně domluvených zásad nehodláme odstupovat.

Se svými kolegy z klubu Levého bloku hodláme nadále spolupracovat a s mnohými jsme domluveni na takovém společném zájmu. Považujeme je za své přátele, se kterými jsme se nerozešli bouchnutím dveřmi, ale podáním ruky.

Vážené dámy, vážení pánové, členově nově ustaveného poslaneckého klubu KSČM přejí vám i sobě do zbývajících dnů funkčního období úspěšnou poslaneckou práci a pokud možno i spolupráci. ať již se považujeme za vzájemné partnery či protivníky. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přistoupíme k dalšímu bodu programu. Apeluji zejména na ty, kteří se pohybují v předsálí a v přilehlých prostorách, aby se vrátili, protože budeme jednat o důležitých tématech - upuštění od projednání zásad některých vládních návrhů zákonů, zkrácení lhůt k projednání a je nás zde v tuto chvíli ubohý zlomek.

Odhlašuji tedy všechny a prosím, abyste se pomocí svých magnetických karet znovu přihlásili, že jste přítomni v sále.

V tuto chvíli je již přítomno 73 poslankyň a poslanců, takže můžeme pokračovat v jednání.

Dalším bodem je

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi sněmovní tisky 801 až 809 a 818. Tyto návrhy budeme projednávat v souladu s redakční opravou, která byla všem poslankyním a poslancům rozdána.

Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínky. (Nikdo se nehlásil.) Přistoupíme tedy k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, uvedeném ve sněmovním tisku 801 - týká se novely zákona o sdružování v politických stranách.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, dejte to při 15. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo odevzdáno 63 hlasů, proti 16, zdrželo se 32, nehlasovali 3. Bylo dosaženo nadpolovičního počtu přítomných, návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 802. Týká se novely zákona o loteriích a podobných hrách, uvedeném v tisku 776.

16. hlasování. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 106 hlasů, proti 5, 17 se zdrželo hlasování a nehlasovali 3. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 803. Týká se novely zákona o zrušení státního tabákového monopolu, uvedené ve sněmovním tisku 777.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá v 17. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo odevzdáno 76, proti 42, 15 se zdrželo hlasování a nehlasovali 3. Tento návrh byl přijat.

Budeme dále hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 804. Týká se návrhu zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá při 18. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo odevzdáno 132 hlasů, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Nadpoloviční většina 70 byla vysoko překročena. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o sněmovním tisku 805. Týká se novely zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě, uvedené ve sněmovním tisku 797.

19. hlasování - kdo podporuje předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 63 hlasů, proti 55, zdrželo se 15, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 806. Týká se novely zákona o cestovních náhradách, uvedené v tisku 798.

Kdo s tímto návrhem ve 20. hlasování souhlasí, ať to projeví stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 1 15 hlasů, proti 8, zdrželo se 12, nehlasovalo 5. Tento návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 807. Týká se návrhu zákona o silniční dopravě.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá v 21. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo odevzdáno 74 hlasů, proti 36, zdrželo se 28, nehlasovalo 8. 74 je právě nadpoloviční většina přítomných, potřebná ke schválení předloženého návrhu. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 808. Týká se novely zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd a zákona o mimosoudních rehabilitacích.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo ve 22. hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo odevzdáno 75 hlasů, proti 27, zdrželo se 40, nehlasovalo 5. Většinou jednoho hlasu byl tento návrh přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 809. Týká se návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá ve 23. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 122 hlasů, proti 11 hlasů, zdrželo se 11, nehlasovali 4, tento návrh byl přijat.

A je tu poslední návrh na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákona, který je uveden ve sněmovním tisku 818. Jde o novelu zákona o zeměměřičských a katastrálních orgánech. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá ve 24. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 100 hlasů, proti jeden hlas, zdrželo se 37, nehlasovalo 9. Tento návrh byl přijat.

Skončili jsme tento bod a přistupujeme k dalšímu bodu, který se nazývá

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi sněmovní tisky 810, 811 a 819. Tyto návrhy budeme opět projednávat v souladu s "Redakční opravou", která vám byla všem doručena.

Protože podle § 75 jednacího řádu ČNR se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Budeme hlasovat nejprve o návrhu na výjimečné zkrácení zákonné lhůty, uvedeném ve sněmovním tisku 810. Týká se zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, dejte to ve 25. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 139 hlasů, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovali 3, návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 811. Týká se novely zákona o cestovních náhradách, uvedené v tisku 798.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, vyjádřete to v 26. hlasování tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 108 hlasů, proti 7, zdrželo se 25 hlasů, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o posledním návrhu na výjimečné zkrácení lhůty, uvedeném ve sněmovním tisku 819. Týká se novely zákona o zrušení státního tabákového monopolu, uvedené v tisku 777.

Kdo souhlasí s tímto předloženým návrhem, ať to dá najevo v 27. hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 75 hlasů, proti 46 hlasů, zdrželo se 19, nehlasovalo 6, takže byla těsně o 1 hlas překročena nadpoloviční většina přítomných 74 hlasů, návrh byl přijat a my jsme skončili projednávání dalšího bodu.

Přistoupíme k bodu, který se nazývá

III.

Návrh na odvolání ověřovatele Poslanecké sněmovny

Po skončení prosincové schůze mi, vážené kolegyně a vážení kolegové, písemně oznámila paní poslankyně Marta Hubová, že po projednání v poslaneckém klubu ODA rezignuje na funkci ověřovatelky Poslanecké sněmovny.

Navrhuji proto, abychom přijali toto usnesení: "Poslanecká sněmovna odvolává poslankyni Martu Hubovou z funkce ověřovatelky Poslanecké sněmovny na vlastní žádost."

Táži se paní poslankyně Hubové, zda si přeje vyjádřit se k tomuto návrhu usnesení? Ne. Nepřeje si. Otevírám tedy k tomuto návrhu rozpravu. Má někdo nějaké připomínky, dotaz, jiný návrh? Není tomu tak, rozpravu uzavírám a přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať to dá najevo ve 28. hlasování na této schůzi, a to tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 123 hlasů, proti 3, zdrželo se 7, nehlasovalo 13. Návrh byl přijat.

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu, který se nazývá

IV.

Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně M. Kolářové a dalších na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku

Dne 18. ledna 1994 jsem obdržel dopis, v němž předkladatelé návrhu zákona o distribuci a prodeji denního tisku žádají, aby byl tento návrh vzat zpět. Návrh tohoto zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 408.

Prosím, aby se slova ujala zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně M. Kolářová a tento návrh odůvodnila. Paní poslankyně, máte slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP