Středa 8. prosince 1993

Poslanec Jiří Payne: Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že jsme cosi vyjádřili tím, když jsme pozvali pana poslance z Evropského parlamentu do naší schůze. Je to čest, které se zatím dostalo jen několika osobám a vyjadřuje to svým způsobem postoj k této věci.

Myslím, že rozprava prokázala, že tento Parlament má úctu k demokratickým hodnotám, protože každý poslanec může přednést názory kritické. Dokonce tato sněmovna byla kritizována, že nechává příliš velký prostor pro projevy, které jsou naší veřejnosti nemilé. Přesto poslanci - pokud si vzpomenete - v lednu při jisté příležitosti nebyli přerušeni, měli plné právo hovořit tak dlouho, jak chtěli. Myslím, že se opět prokázalo, že tato sněmovna má úctu k demokratickým principům, protože tady lze hovořit svobodně. Jak říkal již Karel Havlíček Borovský - kde existuje svoboda slova, tam všechny ostatní svobody následují. Myslím, že podstatný krok zde již učiněn byl.

Chtěl bych říci jen drobné vysvětlení. Tady nyní nejde o to, abychom sami sobě poklepávali na rameno, jak se cítíme nebo necítíme. Ta věc se má tak, že probíhají určitá jednání a jde o to, že klauzule o lidských právech, potažmo dodatek a uzavřená smlouva, která říká, k čemu se zavazují obě strany, má článek, který říká, že kdyby něco, tak smlouva vůbec neplatí. To je věc, která nás znepokojuje. Proto se snažíme nějakým způsobem precizovat, popsat a vysvětlit, co se touto věcí míní, proč ta věc byla do smlouvy zařazena, z jakých důvodů, a snažíme se samozřejmě co nejpodrobněji specifikovat podmínky, za kterých by případně mohlo dojít k suspendování celé této smlouvy, protože to je v našem vlastním zájmu.

Věřím, že některým poslancům to možná není milé, a že by nás rádi viděli po boku zemí, kde jsou skutečně vážné obavy o dodržování lidských práv. Avšak tato věc má povahu čistě mezinárodní z hlediska vyjednávání a deklarování toho, jak my chápeme klauzuli, která již byla do smlouvy začleněna. Nyní nejde o to, abychom my tady vyhodnocovali, jak se cítíme či necítíme být demokraty, ale teď jde o to, že v zájmu tohoto státu je, abychom co nejpřesněji stanovili podmínky, za kterých může k vypovězení této smlouvy dojít, protože bychom někdy skutečně mohli mít obavu, že by došlo z důvodů možná ne zcela prokazatelných k jejímu suspendování.

Já si myslím, že je na místě vyjádřit přesvědčení, že v případě České republiky důvody k suspendování celé smlouvy skutečně nejsou. Nikdo nemůže vyloučit, že nemohou přijít, ale jde o to, že v současné době nejsou důvody k tomu, aby toto někoho znepokojovalo s ohledem na kontext mezinárodní situace na evropském kontinentě. Řekl bych, že skutečně patříme k těm zemím, které spíše stabilizují evropský kontinent. To je zhruba smysl návrhu usnesení.

V rozpravě byl podán pouze jeden procedurální návrh, a to, abychom hlasovali po částech. Já myslím, že této věci lze vyhovět zcela automaticky. Myslím, že bychom mohli hlasovat po jednotlivých částech.

V první části usnesení by bylo návětí

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na druhé straně, podle sněmovního tisku 606."

Pane předsedo, můžeme hlasovat o této první části.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, páni poslanci, slyšeli jste, o čem budeme hlasovat. Jde o 245. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 155 poslanců, proti 2, 4 se zdrželi, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Payne: Vzhledem k tomu, že text, který máte před sebou, tvoří určitý celek, tak myslím, že bychom měli hlasovat o jednotlivých částech tohoto návrhu a pak ještě o celku, jak byl navržen zahraničním výborem.

První část, bod I zní:

"I. vítá uzavření Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé."

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste, o čem budeme hlasovat ve 246. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 159 hlasů, proti 3, zdrželi se 2 poslanci, 5 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Payne:

"II. vyjadřuje přesvědčení, že neexistuje jakákoli pochybnost o úctě k lidským právům, demokratickým principům a zásadám tržního hospodářství v České republice a je přesvědčena, že poukaz na úctu k lidským právům jako základní prvek dohody o ustanovení o obecných a zvláštních opatřeních v případech zvláštní naléhavosti byl zahrnut do této dohody jako výraz obecných principů Evropské unie."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Víme, o čem budeme hlasovat. Jde o 247. hlasování.

Kdo podporuje tuto část usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 116 hlasů, proti 16, 35 se zdrželo, 2 poslanci nehlasovali. Tato část usnesení byla přijata.

Poslanec Jiří Payne:

"III. očekává, že ratifikace v členských zemích Evropské unie proběhne v krátké době jako projev vůle členských zemí prohloubit spolupráci se státy střední Evropy."

Předseda PSP Milan Uhde: 248. hlasování rozhodne o našem přístupu k části usnesení, kterou připomněl pan poslanec Payne.

Kdo podporuje tuto část usnesení, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 158 hlasů, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovalo 5. Tato část usnesení byla přijata.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že byly schváleny všechny tři body označované arabskými číslicemi, tak není potřeba hlasovat o této věci jako o celku. Nicméně si kladu procedurální otázku, zda je třeba hlasovat, protože byly schváleny všechny části návrhu, ještě o celku či zda tímto byl návrh schválen. Mám pocit, že o celku se hlasuje, pokud mám dobře v paměti jednací řád, pouze v případě, že nebyly schváleny všechny části návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím si, že bude rychlejší, když uběhne 20 vteřin, než když budeme dlouhé minuty diskutovat o tom, jak je to procedurálně nejsprávněji.

Předseda PSP Milan Uhde: Chystal jsem se předložit sněmovně touž myšlenku a doporučuji, abychom se ve 249. hlasování vyjádřili, zda přijímáme celek toho, co bylo projednáno. Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: (Hovořeno z místa.) Je to zbytečné, pane předsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Snad neodporuje jednacímu řádu úplně, když uděláme zbytečnou věc, ale i tak je možno uvažovat. Jestli nikdo nezpochybňuje, že celek byl přijat, můžeme se ujednotit i na tom. Zpochybňuje někdo přijetí celku? (Nezpochybňuje.)

Dávám ve 249. hlasování hlasovat o celku přijatého návrhu. Kdo podporuje tento návrh jako celek, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro 134, proti 3, zdrželo se 24, nehlasovalo 5. Při 84hlasové nadpoloviční většině byl tento návrh jako celek přijat. Děkuji panu ministrovi zahraničních věcí i panu poslanci Paynovi za vykonanou práci. (Potlesk.)

Loučím se s panem Jannisem Sakellariouem. Poděkoval jsem mu za všechno, co vykonal pro to, že byla tato věc zdárně završena.

Budeme se nyní věnovat přerušenému bodu 25. Jde o

XX.

Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovních tisků 628721

Včera byla rozprava přerušena na žádost pana poslance Motyčky. Žádost byla odůvodněna nezbytím, aby se sešly poslanecké kluby. Táži se, kdo se nyní chystá vystoupit v rozpravě a hlásí se do ní. Nemám totiž písemné přihlášky. Nejsou žádné přihlášky do rozpravy, uzavírám rozpravu a prosím pana poslance Budinského, aby sdělil, zda chce použít svého práva jako předkladatel a pronést závěrečné slovo. Chcete tohoto práva použít? Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážení ministři, vážená Poslanecká sněmovno, dovoluji si vás na chvíli zdržovat, protože tento bod byl přerušen a myslím, že po slavnostním bodě, který předcházel, je třeba si připomenout, které pozměňovací návrhy a jaký zákon projednáváme.

Projednáváme novelu zákona 92 a následujících předpisů, která má za cíl zmocnit Ministerstvo pro správu národního majetku a privatizaci tak, jak tomu bylo v předcházejících zákonných normách k tomu, aby ono bylo příslušným orgánem k udělování souhlasu k likvidaci jiným způsobem než veřejnou dražbou. Chtěl bych vám ještě jednou doporučit tento zákon. Chtěl bych vyjádřit jako předkladatel svůj souhlas s návrhem pana poslance Ježka. Tento návrh nerozšiřuje v žádném případě okruh oprávněných osob v restituci, pouze by odstranil - bude-li přijat, odstraní - nerovnost v podmínkách, že výhodnější řešení přes zákon 92, přes velkou privatizaci při řešení restitučních nároků u těch osob, u nichž už bylo vydáno rozhodnutí o privatizaci, by byl v rozporu s tím, že po 1. lednu 1994 by osoby, v jejichž případech zatím toto rozhodnutí o privatizaci nebylo vydáno, postupovaly jiným režimem, který by byl pro ně méně výhodný. Proto se ještě jednou přimlouvám za přijetí návrhu pana poslance Ježka a přimlouvám se i za přijetí návrhu usnesení, který přednese zpravodaj. Děkuji předem.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému a udílím závěrečné slovo společnému zpravodajovi. Zároveň ho prosím, aby pokud možno připravil pozměňovací návrhy, aby mohly být předloženy k hlasování sněmovně.

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě k tisku 628 vystoupil pouze pan poslanec Ježek a poté pan poslanec Motyčka. Pan poslanec Motyčka ovšem přednesl pouze procedurální návrh o tom, abychom přerušili jednání a měli jsme k dispozici komplexní návrh pana poslance Ježka na doplnění novelizovaného zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tento pozměňovací návrh jste obdrželi všichni na kluby i na lavice ve sněmovně. Po doporučení předkladatele této novely jako zpravodaj zaujímám neutrální stanovisko a nechám na sněmovně hlasování, jak se k tomuto dalšímu pozměňovacímu návrhu pana poslance Ježka vyjádří.

Žádám vás, pane předsedo, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu, který ještě jednou přečtu.

V § 47 odst. 4 se navrhuje slova "do 31. prosince 1993" nahradit slovy "31. prosince 1994", slova "30. června 1994" nahradit slovy "30. června 1995" a slova "31. prosince 1994" nahradit slovy "31. prosince 1995".

Předseda PSP Milan Uhde: Můžeme hlasovat o předloženém pozměňovacím návrhu. Mezitím je tady oznámení pana poslance Výborného, že žádá, abychom provedli přeregistraci. V tuto chvíli jsem vás odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali za použití svých magnetických karet.

Stalo se, budeme hlasovat o předloženém pozměňovacím návrhu pana poslance Ježka. Slyšeli jste vyjádření k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Kdo jej podporuje, ať to dá najevo ve 250. hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro 91, proti 20, zdrželo se 18, nehlasovali 2. Byla dosažena a překročena nadpoloviční většina 66 potřebných hlasů. Pozměňovací návrh poslance Ježka byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Po schválení pozměňovacího návrhu pana poslance Ježka navrhuji sněmovně usnesení, které se bude skládat ze dvou částí. Nyní budeme hlasovat a pak navrhnu usnesení, které je předloženo z hlediska hospodářského výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane společný zpravodaji, nejprve bych dal hlasovat o celku zákona a potom o usnesení.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vladimíra Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona 544/1992 Sb. a zákona 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 628, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 721 a schváleného pozměňovacího návrhu.

Kdo ve 251. hlasování na této schůzi podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 105 hlasů, proti 25, zdrželo se 15. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny. Tento návrh byl přijat.

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, nyní vás požádám o procedurální návrh, aby náš program byl rozšířen o návrh usnesení, které Poslanecká sněmovna přijme k již schválené novele tohoto zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o návrhu společného zpravodaje, aby byl program 15. schůze Poslanecké sněmovny rozšířen o bod zvaný

XXII.

Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., ze dne 8. 12. 1993

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Jde o 252. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 130 hlasů, proti 3, 4 se zdrželi, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím, předložte usnesení.

Poslanec František Brožík: Děkuji. Pane předsedo, jelikož se jedná o krátké usnesení, předkládám Poslanecké sněmovně tento návrh"

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, aby vždy za uplynulé čtvrtletí předložil hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny přehled o udělených výjimkách z dražby u podniků v likvidaci."

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste návrh, který přečetl pan společný zpravodaj. Je jasné, o čem budeme hlasovat. Jde o 253. hlasování.

Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 134 hlasů, proti 3, nikdo se nezdržel, 6 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Děkuji panu společnému zpravodaji, děkuji i panu poslanci Budinskému za práci, kterou ve prospěch tohoto návrhu vykonali. Konstatuji, že jsme se vyrovnali s 21. bodem.

Nyní mám pro vás, vážení kolegové a vážené kolegyně, tento návrh. Měla by být na řadě volba členů Rady státního fondu kultury a volba člena Fondu národního majetku. Mám však zprávy od několika klubů, že budou žádat přestávku, aby se mohly soustředit a projednat ještě některé problémy spojené s kandidaturou. Doporučoval bych - pokud budete souhlasit bez hlasování - abychom se nyní věnovali Vládnímu návrhu zákona o civilním letectví a vládnímu návrhu zákona o Policii České republiky, popř. Vládnímu návrhu zákona o postavení kulturních fondů. Potom určím poněkud delší polední přestávku, v ní proběhne jednání klubů a plynule zahájíme volbou, která měla být na řadě nyní. Jestli nikdo nemá námitku, provedeme to takto. Domnívám se, že tím není narušeno nic, na čem jsme se společně dohodli, nýbrž je to jenom určitý přesun v rámci programu. Děkuji vám srdečně za pochopení.

Budeme tedy projednávat 22. bod, tj.

XXIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, tzv. letecký zákon, ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona 383/1990 Sb., podle sněmovních tisků 620723

Předložený vládní návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 620 a odůvodní jej ministr dopravy Jan Stráský. Žádám vás, pane ministře, abyste se ujal slova.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dámy a pánové, záměrem předloženého návrhu novely zákona o civilním letectví je zrušení Sboru ozbrojené ochrany letišť ke dni 31. 12. 1993. Nezbytnost tohoto kroku je dána kompetenčním zákonem, podle kterého vykonává Ministerstvo dopravy působnost ústředního orgánu státní správy ve věcech ozbrojených sborů pouze do konce roku 1993. V této souvislosti mi dovolte stručně upozornit na historii tohoto problému.

Sbor byl formálně zřízen k 1. 1. 1977 novelou zákona o civilním letectví. Fakticky však Sbor ozbrojené ochrany letišť nebyl nikdy zřízen jako samostatný právní subjekt, nýbrž od roku 1977 působil pouze jako jedna z organizačních složek v různých organizacích, naposledy u České správy letišť. Příslušníci tohoto sboru byli a jsou od prvopočátku v pracovním poměru k uvedeným organizacím.

Ministerstvo dopravy zřídilo tento sbor způsobem, že určovalo jeho početní stavy, výzbroj a výstroj a stanovovalo zásady organizace výcviku a výkonu služby. Působnost tohoto sboru se překrývá s působností Policie České republiky, která rovněž působí na veřejných letištích. Vzhledem k tomu, že věcná náplň činnosti tohoto sboru patří v souladu s působností vymezenou kompetenčním zákonem Ministerstvu vnitra jako ústřednímu orgánu státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, představuje navrhované zrušení sboru ozbrojené ochrany letišť systémový krok, kterým se odstraní dosavadní duplicita v působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti.

V závěru si dovoluji upozornit, že zrušení sboru bylo důkladně projednáno s ministrem vnitra, který přebírá v plném rozsahu ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku na letištích.

Pokud jde o poslaneckou iniciativu, která rozšiřuje návrh novely zákona o civilním letectví, dovolte mi, abych ji za prvé uvítal, za druhé podpořil a za třetí doplnil těmito argumenty. Navrhovaná úprava je technicky jednoduchá, bez věcných rozporů, protože pouze přebírá existující působnost existující státní letecké inspekce, která je však doposud vymezena pouze vyhláškou. Do vládního návrhu novely zákona o civilním letectví nebyla zařazena jen proto, že v době jeho předložení se vyjasňoval právní názor na všechny úřady státní správy působící v dopravě. Tyto úřady státní správy jsou zřízeny zákonem, ale jejich působnost dosud není v zákoně uvedena. Orgán byl zřízen na základě zákona, ale vyhláškou a mohlo by tudíž dojít ke zpochybnění jeho postavení jako úřadu státní správy v oblasti letectví. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi Stráskému za úvodní výklad. Slova by se měl ujmout společný zpravodaj výborů. Je jím pan poslanec Ladislav Blažek. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, dámy a pánové, branný a bezpečnostní výbor a hospodářský výbor projednaly na svých schůzích v listopadu 1993 vládní návrh zákona o civilním letectví a navrhují sněmovně, aby tuto změnu projednala a schválila ve znění společné zprávy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP