Pátek 3. prosince 1993

Poslanec Tomáš Ježek: Poslanec Sojka navrhl:

"I. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje znepokojivé výsledky hospodářství za období leden - září 1993.

II. Žádá vládu České republiky, aby do 31. března 1994 předložila Poslanecké sněmovně zprávu o stavu a předpokládaném výhledu hospodářství České republiky."

Žádal, aby se o těchto dvou bodech hlasovalo odděleně.

Opakuji první část: "Konstatuje znepokojivé výsledky hospodářství za období leden - září 1993."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 134.

Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 66 pro, 77 proti, 9 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o druhé části návrhu. Prosím, aby zazněla ještě jednou.

Poslanec Tomáš Ježek: "II. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby do 31. března 1994 předložila Poslanecké sněmovně zprávu o stavu a předpokládaném výhledu hospodářství České republiky."

Bude to v závěrečném účtu, nesouhlasím s tím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří k hlasování č. 135.

Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování bylo skončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 66 pro, 78 proti, 11 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o základním návrhu usnesení, tedy o usnesení rozpočtového výboru. Přeje si sněmovna, aby zaznělo znovu? Myslím, že jsme ho slyšeli již 2x.

Poslanec Tomáš Ježek: Přečtu ho ještě jednou: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu ČR za I. - III. čtvrtletí 1993."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování 136.

Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 109 pro, 22 proti, 26 se zdrželo.

Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi a místopředsedovi vlády panu Ivanu Kočárníkovi.

Tím jsme projednali další bod našeho pořadu, bod č. 13.

XIV.

Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 494630

Dovolte, abych vám v tomto okamžiku přednesl jeden procedurální návrh. Obdržel jsem písemnou žádost pana dr. Jana Kryčera jménem předkladatelů bodu 33, což je návrh na vydání ústavního zákona o referendu, kde jsme žádáni, abychom přeložili tento bod na příští schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 137. Kdo je proti tomuto návrhu? Zdrzel se hlasování? Konstatuji, že hlasování bylo ukončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 136 pro, 8 proti, 18 se zdrželo. Tím jsme přesunuli na pořad další schůze bod č. 33.

Dámy a pánové, nyní přistoupíme k projednání bodu 12., který jsme přerušili před ukončením rozpravy. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Syka. Prosím, aby se ujal slova a aby společný zpravodaj a zástupce navrhovatele zaujali svá místa.

XII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 623718

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, dámy a pánové. Omlouvám se všem jménem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, že jsme žádali přerušení tohoto bodu. Byli jsme nuceni se sejít vzhledem k tomu, že do společné zprávy nebyl ještě zařazen jeden důležitý bod podle našeho mínění. Věnovali jsme se mu. Tento bod předkládá návrh řešení vracení zálohy, která byla poskytnuta Všeobecné zdravotní pojišťovně při jejím rozjezdu v lednu 1993.

Při jednání výboru, kterému byli přítomni zástupci hospodářského a rozpočtového výboru, výbor přijal doplňující návrh, který si dovolím nyní předložit a který tuto problematiku řeší. Jednalo by se o bod 11 v čl. II, za § 28 a) se vkládá § 28 b), který zní: odst. 1. "Zálohu na pojistném, kterou zaplatil zaměstnavatel do 20. ledna 1993, vrátí zdravotní pojišťovna, která zálohu přijala, ve dvou splátkách, splatných do 15. 3. 1994 a do 15. 6. 1994. K tomu sdělí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně výši zaplacené zálohy, číslo účtu, na který byla zaplacena, a den jejího zaplacení."

Odst. 2. "Pohledávku za zdravotní pojišťovnu podle odst. 1 nesmí zaměstnavatel započíst proti pohledávce zdravotní pojišťovny na pojistné. Ustanovení § 14 se nepoužije."

Tak zní tento návrh, který jsem předložil. Ve světle toho, že zde zazněly ještě jiné návrhy na přerozdělení než byl návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, byl bych velice rád, kdyby předkládající sdělili své názory nově, zda jde nebo nejde u nich o střet zájmů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sykovi za přednesení tohoto pozměňovacího návrhu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní již nikdo nehlásí. Prosím pana ministra Rubáše, aby se ujal slova a vyjádřil se k obsahu rozpravy.

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš: Děkuji všem, kteří v rozpravě vystoupili, za konstruktivní přístup. Vyjádřím se k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

K návrhu pana poslance Janečka bych chtěl říci, že oba návrhy, které tady zazněly, jsou pro předkladatele akceptovatelné a upřesňují znění předkládaného zákona.

K návrhu pana poslance Syky, který se týká přerozdělovacího mechanismu zdravotních pojišťoven, bych chtěl říci, že záměr na kvalitní systém přerozdělování je v intencích ministerstva zdravotnictví a je připravován na zásadní novelu zákona o zdravotním pojištění, která by měla nastat během příštího roku.

V zásadě nejde o konflikt s názorem předkladatele, ale vzhledem k tomu, že jsem jako představitel ministerstva zdravotnictví neměl dost možností prozkoumat všechny konsekvence tohoto konkrétního způsobu přerozdělování, nerad bych se k tomu vyjadřoval a zachovávám k tomu indiferentní stanovisko.

Pokud se týká pozměňovacího návrhu pana kolegy Rymeše, musím bohužel prohlásit, že tento návrh naprosto neguje záměr předkládané novely, t.j. hlavní těžiště toho návrhu, a to změnu plateb pro osoby samostatně výdělečně činné, z plateb zálohových na platby pozadu. Nedoporučuji.

Pokud týká návrhů poslanců Fejfara a Hájka, které se týkají změny vyměřovacího základu pro osoby, za které platí pojistné stát, a tím vlastně o změnu úrovně platby státu do systému zdravotního pojištění, a to v jednom případě asi o 3 mld. Kč a v druhém o 1 mld., musím k tomu zaujmout negativní stanovisko. Jako v každém takovém případě, nelze jenom říci - státe, zaplať o 3 mld. víc, ale je třeba také říci, kde ty peníze má stát vzít. Znamenalo by to zásadní vstup do všech norem, které se budou týkat rozpočtových zákonů. Osobně se domnívám, že takovýto vstup bez předcházející diskuse, přípravy by byl nevhodný a v žádném případě ho nedoporučuji.

Pokud se týká posledního pozměňovacího návrhu, doplňujícího návrhu pana předsedy Syky, souhlasím s ním. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rubášovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan předseda výboru.

Poslanec Martin Syka: Já se omlouvám, pane předsedající, pan ministr zde řekl, že to byly mé návrhy. To byly návrhy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Myslím, že je třeba, aby to bylo rozlišeno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já jsem váš návrh, pane poslanče, také tak prezentoval a komentoval. To nebylo otevření rozpravy, bylo to jenom drobné upřesnění. Prosil bych pana společného zpravodaje, aby přistoupil k řečništi a přednesl případně závěrečné slovo.

Poslanec František Pluhař: Vážený pane místopředsedo, nebudu přednášet závěrečné slovo, přednesl jej pan ministr zdravotnictví. Můžeme přistoupit přímo k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dovolil jsem si vás, páni poslanci, odhlásit. Prosím, abyste se znovu prezentovali, abychom mohli bez problémů přistoupit k rozhodování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, předložte první návrh.

Poslanec František Pluhař: První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Janeček. Jeho návrh zní: V článku II bod 4 zaměnit slovo "nemocenského pojištění" za "zdravotního pojištění". Je to logické upřesnění v tomto návrhu, předkladatel i já s ním souhlasíme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování číslo 138. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 155, nikdo proti, 3 se zdrželi. Prosím další návrh.

Poslanec František Pluhař: Druhým návrhem pana poslance Janečka byl návrh, který zpřesňuje vybírání pokut a penále, týká se § 15, úhrada dlužného pojistného. Přesné znění jsem nezachytil. Předkladatel i já s ním souhlasíme. (Veselost.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přesné znění je zaznamenáno.

Poslanec František Pluhař: Už jsem si to zjistil. V § 15 je navrženo pořadí, tak jak se mají platit nedoplatky: a) pokuty, b) penále, c) přirážka k pojistnému, d) nedoplatky pojistného. Pan poslanec Janeček navrhuje, aby nejprve byly placeny nedoplatky pojistného a potom ostatní příslušné částky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. Promiňte, faktická poznámka - zřejmě upřesnění autora pozměňovacího návrhu. Prosím, aby nám celý návrh raději přečetl.

Poslanec Josef Janeček: Pořadí samozřejmě platí, pokuty, penále, přirážky k pojistnému, ale nedoplatky pojistného navrhuji rozšířit slovem "nejstarší nedoplatky pojistného".

Poslanec František Pluhař: Nyní je to v pořádku. Omlouvám se.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat. Je to hlasování číslo 140.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 158 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi.

Prosím další návrh.

Poslanec František Pluhař: Třetí pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Syka. Je to ovšem návrh celého garančního výboru a týká se systému přerozdělování mezi pojišťovnami. Přečtu tento návrh: Dosavadní bod č. 10 se přečísluje - v bodu 11 § 14, odstavec 3 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %", dosavadní bod č. 10 se přečísluje. Za dosavadní bod číslo 10 se vkládají nové body, které znějí: V § 21 odstavec 2 se slova "dva podíly" nahrazují slovy "tři podíly", v odstavci 3 se slova "ze součtu poloviny" nahrazují slovy "ze součtu 60 %" a na konci odstavce se slovo "dvakrát" nahrazuje slovem "třikrát". V odstavci 4 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %" a v odstavci 5 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %". To je celý návrh. Předkladatel se k tomu doporučení vyjádřil indiferentně. Můj názor jako zpravodaje výboru - doporučuji. Jako poslanec, jako osoba nedomnívám se, že je to nutné. (Protesty v sále. Hlasy: Nelze.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, možnost vyjádřit se v rozpravě jste měl, já smím připustit pouze vyjádření zástupce předkladatele, tedy pana ministra Rubáše, v tomto případě se tak stalo a já si nejsem jist, zda to bylo indiferentní. Mám pocit, že to bylo souhlasné vyjádření. Bylo to indiferentní? Ano. Děkuji. (Veselost.) Vyjádření společného zpravodaje:

Poslanec František Pluhař: Jako zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví s tímto návrhem souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Konstatuji, že návrh byl přijat poměrem hlasů 107 pro, 12 proti, 45 se zdrželo.

Prosím o přednesení dalšího návrhu.

Poslanec František Pluhař: Čtvrtý pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Rymeš. Podstata toho pozměňovacího návrhu je v tom, že změna, která v tomto zákoně nastala, platby, které osoby samostatně výdělečně činné prováděly předem, se synchronizují s platbami ze sociálního pojištění, tak, aby se prováděly pozadu. Pan poslanec tento návrh neguje a vrací systém zpět, aby platby byly předem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím o vyjádření.

Poslanec František Pluhař: Ani předkladatel, ani zpravodaj s tímto návrhem nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 142. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 21 pro, 90 proti, 45 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec František Pluhař: Další, šestý pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Faifr. Abych se nedopustil stejné chyby jako před tím, poprosil bych ho, aby ho přišel upřesnit k řečništi.

Poslanec Jiří Faifr: Jedná se o vypuštění § 3, odstavec 6, číslovka 77 nahrazuje číslovku 65. Jedná se o vypuštění článku II ve společné zprávě.

Poslanec František Pluhař: Děkuji za přednesení tohoto návrhu. Ani předkladatel, ani zpravodaj s tímto návrhem nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o 143. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 82 proti, 28 se zdrželo.

Poslanec František Pluhař: Sedmý pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Hájek. V čl. II § 3 odst. 6 se číslovka 77 % mění na 70 %. Ani předkladatel, ani zpravodaj s tímto návrhem nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o 144. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 87 proti, 21 se zdržel.

Poslanec František Pluhař: Poslední pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Syka jménem výboru. Tento návrh zní: "Zálohu na pojistné, kterou zaplatil zaměstnavatel do 20. ledna 1993, vrátí zdravotní pojišťovna, která zálohu přijala, ve dvou splátkách, splatných k 15. březnu 1994 a k 15. červnu 1994. K tomu sdělí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně výši zaplacené zálohy, číslo účtu, na který byla zaplacena, a den jejího zaplacení. Pohledávku na zdravotní pojišťovnu podle odst. 1 nesmí zaměstnavatel započíst proti pohledávce zdravotní pojišťovny na pojistné. Ustanovení § 14 se nepoužije."

Předkladatel i zpravodaj s tímto pozměňovacím návrhem souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o 145. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 113 pro, 23 proti, 29 se zdrželo.

Poslanec František Pluhař: Pane místopředsedo, to byly všechny pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 623, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 718, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování 146. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh zákona byl schválen poměrem hlasů 121 pro, 3 proti, 43 se zdrželo.

Děkuji společnému zpravodaji a panu ministru Rubášovi, kterému dávám slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš: Já bych chtěl poděkovat sněmovně za to, že tolerovala drobná klopýtnutí, která provázela prezentaci tohoto mého prvního návrhu zákona. Příště to bude lepší.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rubášovi a konstatuji, že jsme projednali 13. bod našeho pořadu.

Přistoupíme k dalšímu bodu, který je zlatým hřebem pořadu této schůze. Jde o

XV.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů a návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1994

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 533, a návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1994 odůvodní místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP