Čtvrtek 2. prosince 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jeglovi a prosím kolegu Jaroše, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Čechák.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, můj pozměňovací návrh je zcela jednoduchý. Navrhuji, abychom v čl. I předloženého návrhu odst. 34 na konci odstavce sazbu 0,40 Kč za kus změnili sazbou 0,50 Kč za kus. Zdůvodnění: Tímto opatřením dojde zaprvé ke sjednocení spotřební daně u tabákových výrobků, u cigaret, po kterém je voláno. Navíc toto určité zvýšení se pochopitelně promítne i ve spotřební ceně, i v definitivní ceně, nepovede k jakési negativní odezvě ve veřejnosti, ale k určitému pochopení zvýšení této ceny. Přivede to i zvýšený příjem do státní pokladny, kde lze této částky využít k některým zdravotnickým programům, které jsou finančně značně náročné. Nehledě na to, že v ekonomicky moderní společnosti jedním z důležitých opatření ke snížení kuřáctví bylo i výrazné zvýšení spotřební daně. Jestliže to povede navíc ke snížení počtu kuřáků, k ozdravění životního stylu, ke snížení počtu úmrtí v přímé souvislosti s kouřením, bude toto opatření jedině blahodárné. Jakési sociální hledisko ve spojení s kouřením, s toxikomanií není myslím namístě. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Prosím pana poslance Čecháka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Pěnička.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové můj pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý. Zdůvodnění bude trochu delší. Navrhuji v předkládané zprávě vypustit bod č. 35. Týká se změny sazby za cigaretový tabák nařezaný pro ruční výrobu cigaret.

Zdůvodnění: V souvislosti se zbližováním právního systému se zeměmi Evropského společenství je nutné přihlédnou i k principům zdaňování tabákových výrobků v těchto zemích. Je třeba si uvědomit, že cigaretový tabák je pouze poloprodukt. Konečný spotřebitel musí spolu s tabákem zakoupit i další příslušenství a cigaretu si v podstatě sám vyrobit. Na základě toho je zvykem, že prodejní cena cigaretového řezaného tabáku je nižší oproti ceně hotových cigaret. Ze stejného důvodu je nutné zdaňovat tento výrobek nižší sazbou než cigarety. V zemích ES, když jsem se na ně odvolával, se zásadně uplatňuje princip, že cigaretový tabák je zdaněn řádově o 15-20 % méně než cigarety s tím, že jeden gram cigaretového tabáku odpovídá zhruba jedné cigaretě.

Pro bližší vysvětlení, podíl spotřební daně ve spotřebitelské ceně u jednotlivých skupin tabákových výrobků je u nás následující: cigarety 57 %, cigaretový tabák 30%, lulkový tabák 20 %, doutníky kolem 5 %. Tento způsob zdanění garantuje optimální konkurenceschopnost cigaretového tabáku, což v konečném důsledku znamená vytvoření alternativní ceny za jeden kus pro vrstvy obyvatel s nižšími příjmy a zachování sociální stability této vrstvy. Přes připomínky, které zde byly, je potřeba si uvědomit, že největší podíl kuřáků je právě v této skupině obyvatel.

Na závěr si dovoluji poznamenat, že Slovensko zakotvilo na tento druh tabákových výrobků pro rok 1994 sazbu 320 korun na kilogram ručně řezaného tabáku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čechákovi, prosím pana poslance Pěničku, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Kačenka.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ještě dva návrhy. V § 40 písmeno e) odst. 2 se za poslední větu doplňuje věta, která zní: "Po dobu platnosti smlouvy o celní unii mezi ČR a SR se dovozci, jehož chybějící tabáková nálepka, která podle potvrzení pohraniční celnice podle § 40 b) odst. 10 přišla do zahraničí s určením pro výrobce cigaret na území Slovenské republiky, snižuje pokuta uvedená v tomto odstavci na 12,50 za každou chybějící nálepku."

Lehce zdůvodním. V pokutě stanovené pro dovozce je kromě spotřební daně z přidané hodnoty zahrnuto i clo, ale v rámci celní unie se clo neuplatňuje, a proto nemůže být pro příslušného dovozce v pokutě zahrnuto.

Druhý můj pozměňovací návrh se týká toho pozměňovací návrhu, který jsem předložil při projednávání vládní předlohy o dani z přidané hodnoty. Bod 9 vládního návrhu vypustit a text § 12 odst. 3 vládního návrhu nahradit textem - bod 9 by zněl: "V § 12 odst. 3 zákona č. 587/92 Sb., ve znění zákona č. 199/93 Sb., nahradit slovo podmínky slovy způsob a rozsah." Odůvodnění už jsem řekl. To by bylo vše.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Pěničkovi a dále dostane slovo další přihlášený do rozpravy pan kolega Kačenka, připraví se pan poslanec Raška.

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, není tomu tak dávno, co jsme zde projednávali a posléze i přijali novelu zákona o spotřební daní. Pan ministr Kočárník zde tehdy argumentoval potřebou této změny zejména v důsledku změny některých souvisejících právních norem a nutností sjednotit praktické uplatňování spotřebních daní. Cíl stávající novely je tedy jasný a jediný - zvýšením spotřební daně přispět k lepšímu naplnění státní pokladny. Dokladem toho je zvýšení spotřební daně u benzínu, když cena ropy na světových trzích klesá. A stejně jako minule i dnes se podstatná část diskuse točí kolem daně z vína. Tehdy pan ministr tvrdil, že potíže s odbytem vína na Moravě nelze řešit v oblasti spotřebních daní, ale že cesta vede přes možné zvýšení ochrany domácích výrobků prostřednictvím vyrovnávacích dávek. Jsme o půl roku starší, ale také chytřejší. Čas plyne a v této oblasti se ze strany vlády nic podstatnějšího neudělalo. Nejen že se vyrovnávací dávky nevybírají, ale ani nejsou připraveny příslušné návrhy. Nadále se k nám dováží víno za dumpingové ceny z Portugalska a ze Španělska a víno z vlastní produkce je neodůvodněně daňově zatěžováno.

Spotřební daň ve výší 7,80 za litr je nejvyšší na světě a činí polovinu výrobních nákladů. Nikdo nebral vážně naše varování, že nerentabilita při výrobě vína a jeho vysoká cena povede k poklesu jeho spotřeby, k likvidaci vinic a tím i ke změně rázu krajiny řady okresů jižní Moravy, kde se v celé České republice produkuje nejvíce vína.

Dnes můžeme bilancovat a není to radostná bilance. Spotřeba vína se snížila ze 14 na 10 litrů na jednoho občana, výměra vinic se snížila o 4 000 ha z 15 000 na 11 000. Na svazích, kde dříve byly kultivované vinice, dnes porostou bodláky a lebeda. V této souvislosti považuji za nutné upozornit ještě na jedno nebezpečí spojené s likvidací vinic a tím i domácí produkce vína, které spočívá v ovládnutí trhu s vínem mafiemi. V uplynulém volebním období jsme upozorňovali na obdobnou možnost v souvislosti s dovozem řezaných květin. Tehdy naše varování vyvolalo úsměv na tvářích řady poslanců. A dnešní skutečnost? Stovky, možná tisíce drobných pěstitelů květin přišly o pracovní příležitosti, řezané květiny se k nám dovážejí z Holandska za dumpingové ceny, ale prodejci je musejí pod hrozbou likvidace stánků popř. fyzického násilí prodávat za vysoké ceny bez možnosti sezónních slev nebo slevy při poškození např. nevhodnou dopravou. Stát přichází o finanční prostředky, které by mohl získat vybíráním vyrovnávacích dávek, musí vyplácet podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky. Zisky nemají ani prodejci, ale mají je mafie, které organizují dovoz řezaných květin.

Jedna chyba dobrému politiku by měla stačit, proto apeluji na vládu, aby co nejrychleji začala vybírat vyrovnávací dávku při dovozu vína a aby co nejrychleji předložila návrh zákona o víně. Nebudu podávat závěrem svého vystoupení žádný pozměňovací návrh, ale chtěl bych podpořit návrh poslance Jegly. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Kačenkovi a prosím pana poslance Rašku, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout několik změn k bodu 37, zákona o spotřebních daních.

První návrh: v § 40 a) odst. 1 za slova "zahraničních linek" doplnit slovo "dále" a tečku na konci věty nahradit čárkou, za kterou vložit slova podobná jako u návrhu kolegy Vácy, "takové cigarety však musejí být značeny tištěným nápisem only for duty tax-free".

Druhý návrh: v § 40 a) se doplňuje odst. 7 ve znění: "Cigarety značené na krabičce dle odst. 2 musejí být zároveň značeny vytištěným nápisem určeno pro prodej v České republice na kartonu."

Třetí návrh: v 40 d) se odst. 4 nahrazuje odst. 4 a 5 ve znění: Odst. 4: "Pro výrobce cigaret se stanovuje tolerance 2 % odpadu při zpracování tabákových nálepek ve výrobním procesu.

Pro dovozce platí toto ustanovení pouze v případě, že tabákové nálepky předal zahraničnímu výrobci dle § 40 b), odst. 10."

Odstavec 5: "Za ztracené tabákové nálepky a za tabákové nálepky poškozené z více než 40 %, jejichž limit představuje 2 % podle odst. 4, se náhrada neposkytuje."

V § 40 e), odst. 2 se částka 30 Kč v prvním řádku nahradí částkou 20 Kč. Zdůvodnění: V tuzemské výrobě cigaret i cigaret vyrobených ve Slovenské republice, které jsou do České republiky dováženy, se navrhuje v přechodném období do 30. 6. 1994 nahradit označování cigaret v tvrdém balení tabákovou nálepkou s označením potiskem na krabičce. To je dáno technickým vybavením výrobců, kteří zatím nemají k dispozici zařízení na označování cigaret v tvrdém balení nálepkami.

Všechny cigarety, ať v tuzemsku vyráběné nebo dovážené, budou muset mít na krabičce varovný nápis, upozorňující na škodlivost kouřeni. Současně bude povinen výrobce a dovozce cigaret značit cigarety vytištěným nápisem "Určeno pro prodej v České republice" na každém kartonu. V opačném případě by byla velmi ztížena činnost kontrolních orgánů, jelikož karton je zpravidla nejmenší prodejní balení i při prodeji ve velkoobchodu. A v mnoha případech i při prodeji v maloobchodu.

Při důkladné kontrole tabákových nálepek by došlo ke znehodnocení nejmenšího prodejního balení cigaret, a tím i k faktické neprodejnosti kontrolovaných zásilek. Způsob označování cigaret tabákovými nálepkami tak, jak ho řeší novela zákona o spotřební dani, vychází z následujících principů. Pokud u výrobce dojde k vyššímu než 2 % úbytku tabákových nálepek, vždy ve vztahu ke každé objednávce zvlášť, bude muset za každou chybějící odvést 12,50 Kč, což odpovídá příslušné sazbě spotřební daně a daně z přidané hodnoty.

Dovozce bude muset v případě úbytku tabákových nálepek odvést částku 20 Kč za každou chybějící nálepku. Do této částky je zahrnuto i clo. Clo v tomto případě tvoří 5 až 6 Kč.

Sankcionováno je i porušování dalších povinností. Důvod pro stanovení 2 % tolerance při vyúčtování tabákových nálepek vychází ze zákonných opatření zemí ES, kde např. z nedávno schváleného zákona označování cigaret v Polsku - v podstatě žádné zařízení na výrobu cigaret neumožňuje 100 % bezodpadovou výrobu a zvláště tato zařízení, která pracují v rychlosti řádově desítek tisíc kusů cigaret za minutu, není možné zastavovat při provozu za účelem shromažďování poškozených nálepek. Za tabákové nálepky znehodnocené z více než 40 % a současně představující 2 % limit odpadu se náhrada neposkytuje. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Raškovi, kdo se dál hlásí do rozpravy, jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat zástupce navrhovatele a společného zpravodaje, jak velkou by asi odhadovali přestávku - minimálně 30 minut - děkuji. Nebude-li námitek, přerušíme projednání tohoto bodu. Mám informace o tom, že se můžeme vrátit k přerušenému bodu, který se týká státního tabákového monopolu. Prosím, aby se pan ministr a místopředseda vlády Lux a společný zpravodaj Černý ujali svého úkolu. V tomto okamžiku by pan místopředseda vlády měl dostat možnost vyjádřit se v závěrečném slovu. Prosím, aby přistoupil k řečništi.

VII.

Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 607717

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane předsedající, ještě než bych uvedl závěrečné slovo, tak bych dovolil otevřít diskusi, abych tím otevřel prostor pro pana poslance Loma, který se chce vyjádřit tak, jak jsme mu přislíbili.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana kolegu Loma, aby se ujal slova, zřejmě se zpřesněním pozměňovacího návrhu.

Poslanec Petr Lom: Pane místopředsedo, dámy a pánové, využil jsem krátké přestávky k tomu, abych si dovolil vám předložit zpřesněné znění pozměňovacího návrhu, který jsem doporučil. Dřív však, než pro něj budete hlasovat, prosím, uvědomme si všichni naši odpovědnost jako zákonodárců, za příští generace. Jde o to, aby nedospělá, nezralá mládež nebyla bombardována velmi sofistikovanou reklamou, která velmi často používá to, čemu se odborně říká nevědomý způsob reklamy. Text zní: "Reklama tabákových výrobků není povolena ve sdělovacích prostředcích, na plakátovacích plochách, či jiných veřejných reklamních zařízeních, v kinech a na veřejných dopravních prostředcích." Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Lomovi, kdo se dál hlásí do rozpravy, jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a prosím nyní pana místopředsedu vlády, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane předsedo, pane předsedající, krátce se vyjádřím k několika návrhům. Co se týká návrhu pana poslance Janečka, pana poslance Loma ohledně reklamy, musím říci, že vláda se tímto problémem v této souvislosti nezabývala a tudíž se k tomu z pohledu místopředsedy vlády nevyjadřují a poslanci v tomto citlivém bodu jistě rozhodnou sami.

Podporují návrh paní poslankyně Röschové, protože skutečně prodej značených cigaret v těchto prodejnách by znamenal nebezpečí daňového úniku. Pokud jde o návrh pana poslance Exnera, který navrhuje změnit název, považuji za nadbytečné. Představu, aby stát vlastnil minimálně 66 % výrobce, tedy podnikatelskou aktivitu, která by směřovala k výrobě tabáku, nepodporuji, protože stát má jiné nástroje, jednak udělování koncesí, povolení k dovozu či kontrolu.

První návrh pana poslance Mandelíka, aby Ministerstvo financí kontrolovalo jednotlivé orgány, nepodporuji. Jeho další dva návrhy moji podporu mají, protože jsem přesvědčen, že sdělit informace živnostenskému úřadu a možnost následného odnětí koncese pro ty, kteří prodávají neoznačené, či vyrábějí, je v pořádku.

Souhlasím také s návrhem pana poslance Černého, který směřuje ke shodě názvu v živnostenském zákoně. Panu Matulkovi bych chtěl říci, že zkušenosti ze světa jednoznačně ukazují, že nejlepší cesta je zničení těchto zabavených cigaret. My nechceme, aby je vykouřili státní úředníci, ani jiným způsobem, a zkušenost ze světa ukazuje, že jakákoli jiná cesta je pouze pokušením.

Návrh pana poslance Vácy představuje celý nový zákon, který se principiálně neliší od našeho zákona. Jeho změny v podstatě řeší návrh paní poslankyně Röschové, takže tento návrh nepodporuji.

Tím jsem se vyjádřil k jednotlivým návrhům a dovolil bych si požádat paní poslankyně a pány poslance, aby tento vládní návrh tohoto zákona podpořili.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Luxovi. Prosím pana společného zpravodaje Černého, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Černý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. V rozpravě vystoupilo 9 poslanců, kteří předložili množství pozměňovacích návrhů. Ve svém závěrečném slově bych chtěl vyjádřit pouze svůj názor na pozměňovací návrh pana kolegy Janečka, který nepodporuji, stejně tak i některé další návrhy, ke kterým bych se vyjádřil v průběhu projednávání. Myslím, že bychom mohli dát o pozměňovacích návrzích, tak jak byly podány, hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji - možná je to zaviněno mou nepozorností - chtěl bych se zeptat, mezitím co vás budu žádat, abyste se znovu zaprezentovali - zda pan poslanec Janeček akceptuje toto zpřesnění, které bylo předneseno pane kolegou Lomem, nebo zda stahuje ve prospěch ... jak vyřešit existenci těchto dvou návrhů? Omlouvám se, požádal bych o zpřesnění.

Poslanec Josef Janeček: My jsme se dohodli se společným zpravodajem, že se bude u mého návrhu hlasovat po částech a tím pádem můžeme hlasovat o návrhu kolegy Loma.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Černého, aby se ujal své náročné práce.

Poslanec Jan Černý: Prvním pozměňovacím návrhem byl mnou osvojený návrh pana ministra Luxe ke společné zprávě v § 4, odst. 1 změnit na odst. 2.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování č. 65. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno a návrh byl počtem 127 pro, 2 proti a 15 se zdrželo přijat.

Poslanec Jan Černý: Druhý pozměňovací návrh je stejného typu. Týká se § 7, kde v odst. 7 před slovo "cigaret" se vloží slovo "neznačených ".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se vyjádří zvednutím ruky a stisknutím tlačítka v hlasování č. 66. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

I tento návrh byl schválen poměrem hlasů 139 pro, 7 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Poslanec Jan Černý: Třetí můj pozměňovací návrh je k § 7 odst. 9. Ten by se přesunul jako nový odst. 6 a ostatní se přečíslují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko při hlasování č. 67. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 144 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo.

Faktická poznámka pana kolegy Ullmanna.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, jestli jsem do toho vstoupil nevhod, ale rád bych podal procedurální návrh. Vzhledem k pozměňovacímu návrhu, který přednesl k této věci pan kolega Váca, který byl velmi komplexní a týkal se celé řady věcí, které jsou řešeny různými jinými pozměňovacími návrhy, chci podat procedurální návrh, abychom se vyjádřili k tomu, zda bychom o tomto pozměňovacím návrhu neměli hlasovat v dřívějším pořadí, než šly ostatní. V opačném případě by o něm nemohlo být hlasováno a připouštím, že mnoho poslanců se může domnívat, že lépe vystihuje jejich názory, než ty, které byly přijaty. Promiňte mi, jestli jsem do toho vstoupil nevhod.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jistě tento návrh má určitou logiku. Já se chci zeptat sněmovny, zda je námitek proti takovému postupu, zejména jednotlivých autorů pozměňovacích návrhů. Je námitek proti tomu, abychom teď hned hlasovali o prvních třech zpřesňujících pozměňovacích návrzích, o tom komplexním pozměňovacím návrhu a potom o dalších, tak jak byly podávány? Námitek není, můžeme tedy respektovat tento návrh.

Pan ministr Lux se vyjádřil, pokud si dobře vzpomínám. Jménem navrhovatele konstatoval, že jde o komplexní úpravu, která se nijak podstatně neliší od vládního návrhu a vlastní připomínky, které jsou v ní obsaženy, jsou zároveň řešeny pozměňovacím návrhem paní poslankyně Röschové. Pan zpravodaj?

Poslanec Jan Černý: Takže, pokud je obecný konsenzus, pozměňovací návrh pana poslance Vácy je velmi dlouhý, nicméně pro úplnost bych ho asi měl přečíst:

Zařadit jako nový § 6 tohoto znění:

"Kontrolní orgán.

Kontrolním orgánem ve smyslu tohoto zákona se rozumí:

a) Česká zemědělská a potravinářská inspekce

b) Česká obchodní inspekce

c) živnostenské úřady

d) územní finanční orgány - odkaz 9

e) celní orgány - odkaz 10

f) Policie České republiky - odkaz 11

g) Obecní policie - odkaz 12".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP