Čtvrtek 2. prosince 1993

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych poděkovat za pozornost, kterou věnovala sněmovna a jednotlivé výbory projednávání návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty. Pozměňovacích návrhů není mnoho, dají se rozdělit do několika skupin.

První skupina je ta, která upřesňuje dikci zákona z legislativně-technického hlediska. To byl návrh pana poslance Pěničky. Ano, s tím souhlasíme.

Druhá skupina pozměňovacích návrhů se týká přeřazení některých výrobků, resp. služeb ze sazby 23 % do sazby 5 %. Tady bych chtěl říci, že u některých souhlasím, u některých nesouhlasím. Nicméně i tam, kde souhlasím, je problém, protože nebylo přesně uvedeno číslo. Týká se to zejména návrhu paní poslankyně Röschové, kde je uvedeno špatně číslo a měl by být uveden případně jiný text. Jinak věcně s tím souhlasím. Já bych přečetl, jak by to správně mělo být. Jestli by někdo měl návrh ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, vy tím konstatováním můžete otevřít rozpravu.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Čili pozměňovací návrh by měl znít do položky č. 2 - doplnit č. 921 opravy a údržba ostatních výrobků strojírenského a kovodělného průmyslu text: "Mimo 921 13 pouze opravy vozíků pro invalidy". A tím bude splněn cíl. Po projednání se Statistickým úřadem, což projednávali naší lidé ještě dneska ráno, se upřesňuje číselný kód v návaznosti na platnou klasifikaci a zahrnuje všechny typy vozíků, včetně motorových.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Krása souhlasí. Pan poslanec Wagner si osvojuje tento návrh. Pane místopředsedo, v tomto okamžiku si dovolím ukončit rozpravu a předat slovo opět zástupci předkladatele.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Přátelé, v zásadě bychom neměli námitky ani pro umělá sladidla pro diabetiky, ale neumíme dneska říci číslo, které by patřilo do té přílohy. Na druhé straně nesouhlasím zcela zásadně s návrhem pana poslance Frommera zařadit do 5procentní sazby stravování restaurační a stravování veřejné. Tam je třeba si uvědomit, že kromě jídel se podávají i alkoholické nápoje a bylo by to zcela proti duchu zákona, dosavadních sazeb, které tam jsou, i dosavadního vývoje.

Rovněž tak nesouhlasíme s návrhem pana poslance Brožíka, který je určitě veden, řekl bych, bohulibou snahou využít recyklovaných papírů v naší ekonomice, nicméně jsou tam dva problémy. První problém je ten, ze prokazovat, kolik je z toho recyklovaného papíru, zda 70 % přesně nebo není, je nesmírně komplikované a v podstatě to ani nejde udělat. To je jeden důvod.

Druhý důvod je ten, že bychom rozhodování o dani, začleněním do daně, přenesli na odvětvové certifikační středisko, což rovněž není žádoucí.

Třetí skupina připomínek byly připomínky, které se týkaly prahu registrace plátců, kde zejména pan poslanec Recman navrhl tento práh snížit méně než je ve vládním návrhu. Z důvodu, které jsem uváděl včera, zejména konkurenční prostředí, atd., které tady byly uvedeny ve sněmovně i myslím pane poslancem Vrzalem, setrvávám na vládním návrhu a doporučuji tento návrh přijmout.

To je všechno, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády a prosím společného zpravodaje pana poslance Wagnera, aby se ujal slova k závěrečnému vyjádření.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, já se domnívám, že by bylo nadbytečné po vystoupení pana ministra přednášet závěrečné slovo zpravodaje a že bych se omezil na to, že řeknu své stanovisko ke každému návrhu zvlášť. Domnívám se, že bude pohodlnější hlasovat v pořadí o návrzích, jak byly písemně předloženy v tisku nazvaném Pozměňovací návrhy poslanců k tiskům 618644. Jestli je tento postup přijatelný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nebude-li námitek, můžeme postupovat tímto způsobem. Jsou zde námitky? Nejsou. Děkuji. Můžeme respektovat vámi navržený postup.

Poslanec Jozef Wagner: V tom případě bych se dotázal pana poslance Recmana, jestli si přeje o svém návrhu hlasovat jako o celku nebo o každém zvlášť.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím pana poslance Recmana, aby se vyjádřil.

Poslanec Svatomír Recman: Já bych poprosil hlasovat o každém návrhu zvlášť. Ještě bych upřesnil, došlo tady k překlepu u mého prvního návrhu, jak je druhá varianta - k bodu 6 částka 1 500 000 se nahradí částkou 2 000 000 korun. Tam je překlep, má být v bodě 6 částku 1 500 000 nahradit částkou 1 000 000 korun.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za upřesnění.

Poslanec Jozef Wagner: Děkuji, takže první varianta vypustit body 4, 5 a 6 v případě, že nebude přijato další. Hlasujeme o první variantě, nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se vyjádří v hlasování č. 57.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat, poměrem hlasů 41 pro. 74 proti, 28 se zdrželo hlasování.

Poslanec Jozef Wagner: Druhá varianta - návrh máte písemně, pan kolega ho opravil, myslím, že není potřeba ho číst. Vláda nedoporučuje, já to nechávám na rozhodnutí sněmovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování č. 58. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 61 proti. 17 se zdrželo.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, domnívám se, že o tom, co navrhuje pan kolega Recman v příloze č. 1, nelze hlasovat, protože návrh není úplný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Přejdeme k pozměňovacím návrhům pana poslance Nedorosta.

Poslanec Jozef Wagner: K bodu 21 pan poslanec Nedorost doporučuje toto znění: "Instalací se přitom rozumí zapojení zboží do rozvodné sítě nebo na jiný zdroj energie (plyn, teplo, pára apod.)."

Vláda nedoporučuje, pan ministr změnil názor. Já nemám důvod měnit názor a domnívám se, že je to jenom upřesnění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 40 proti, 46 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Pak jsou dva návrhy pana poslance Pěničky. Domnívám se, že pan kolega bude souhlasit s tím, aby se o nich hlasovalo najednou (ano). Oba doporučuje vláda i zpravodaj.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 60. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 135 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování.

Pan poslanec Matulka se hlásí.

Poslanec Dalibor Matulka: (z místa) Prosím udělat prezenci, protože je v sále vysoký počet nehlasujících.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Právě jsem vás tedy odhlásil a prosím, abyste se znovu zaprezentovali. Můžeme přistoupit k dalšímu hlasování.

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh předložil pan poslanec Brožík. Domnívám se, že jeho formulace, ve které se odvolává na kompetence odvětvového certifikačního střediska, které nejsou žádnou právní normou dány, vylučuje, abychom o tomto návrhu mohli hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vláda nedoporučila, ozývají se hlasy pro i proti. Já se sice ztotožňuji s vaším názorem, ale myslím si, že rychleji tu věc vyřešíme hlasováním.

Kdo je tedy pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 86 pro, 33 proti, 24 se zdrželo.

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh předložil pan poslanec Frommer, který vláda ani zpravodaj nedoporučuje. Návrh má dvě položky, ale domnívám se, že v tomto případě by se mělo hlasovat o návrhu společně, o obou položkách.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 62. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 77 proti, 32 se zdrželo.

Poslanec Jozef Wagner: A poslední návrh je ve verzi přednesené panem ministrem a mnou osvojený původní návrh kolegů Janečka a Röschové. Vláda samozřejmě doporučuje, zpravodaj též.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 63. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 146 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, byly projednány všechny pozměňující návrhy, domnívám se, že nebrání nic proti tomu, abychom hlasovali o textu zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 618 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 644 včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že návrh zákona byl schválen poměrem hlasů 106 pro, 10 proti, 34 se zdrželo.

Děkuji společnému zpravodaji panu poslanci Wagnerovi a místopředsedovi vlády panu Kočárníkovi. Tím jsme projednali bod č. 6 našeho pořadu a můžeme přistoupit k dalšímu bodu, což je

VII.

Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 607, odůvodní místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux, kterého prosím, aby se ujal slova. A vás, vážení kolegyně a vážení kolegové, prosím, abyste zachovali klid, utišili se a dali možnost zástupci předkladatele, aby vystoupil. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit parlamentu zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících. Tento vládní návrh zákona v podstatě řeší některé klíčové body:

Zaprvé je to zrušení státního tabákového monopolu.

Zadruhé dovoluje zpracovávat, vyrábět tabákové výrobky pouze na základě koncese dle živnostenského zákona.

Zatřetí dovoluje na území České republiky dovážet, prodávat pouze značené cigarety. Navrhuje se, aby dovoz a vývoz tabákových výrobků podléhal povolení Ministerstva průmyslu a obchodu. Celý systém je doprovázen návrhem udělování sankcí a pokut, kdy Česká zemědělská a potravinářská inspekce může uložit fyzické nebo právnické osobě, která neoznačuje cigarety v procesu výroby, pokutu do 50 mil. Kč v prvém případě, do 100 mil. Kč v opakovaném případě.

Česká zemědělská potravinářská inspekce a obchodní inspekce může fyzické či právnické osobě, která prodává neoznačené cigarety, udělit pokutu do 100 milionů korun v prvním případě, do 500 mil. korun v opakovaném případě. Umožňuje též České zemědělské potravinářské inspekci a obchodní inspekci zadržet neokolkované cigarety a umožnit jejich zničení.

Tento zákon předpokládá účinnost od 1. ledna 1994 a ukládá povinnost právnickým a fyzickým osobám, které prodávají a skladují cigarety k datu účinnosti zákona, k 1. lednu provést řádnou inventarizaci a tu oznámit do 15 dnů finančnímu úřadu, který je příslušný k místu činnosti této právnické či fyzické osoby. Tyto právnické a fyzické osoby, které souhlasí s touto inventarizací, mohou neoznačené cigarety prodávat pouze do konce února.

Co se týká společné zprávy, s navrženými úpravami obsaženými v uvedené zprávě souhlasím. Doporučuji však ještě zvážit tři legislativní změny. První z nich směřuje k ustanovení § 4 odst. 1, kde se navrhuje slova "právnická nebo fyzická osoba" nahradit slovy "fyzická nebo právnická osoba". Tato slova jsou však uvedena nikoliv v § 4 odst. 1, nýbrž v odst. 2. Jde zřejmě o omyl v opisu této zprávy. Doporučuji proto provést opravu ve smyslu výše citovaném.

Druhá změna se týká § 7, v jehož odstavci 1 se zavádí legislativní zkratka "neznačené cigarety". Tuto legislativní zkratku je třeba zachovat ve všech odstavcích § 7. Proto doporučuji v § 7 odst. 7 na konci první věty vložit před slovo "cigaret" slovo "neznačených".

Třetí a poslední legislativní změna se týká § 7 odst. 9. Z důvodů časové posloupnosti postupu, k němuž jsou orgány v tomto ustanovení uvedené oprávněny, doporučuji stávající odst. 9 označit jako odst. 6 a zbývající odstavce přečíslovat.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si jménem vlády vám tento návrh zákona předložit a požádat vás o jeho projednání. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Luxovi, prosím společného zpravodaje pana Jana Černého, aby nám zdůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 717.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, předlohu vládního návrhu zákona o zrušení státního tabákového monopolu a opatření s tím související projednaly výbory ústavněprávní, rozpočtový, hospodářský a zemědělský. Všechny výbory uvedený text doporučily sněmovně ke schválení s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny ve společné zprávě.

Pokud mohu už ve svém úvodním slově, vzal bych si za své návrhy, které přednesl ve svém úvodním slově pan ministr zemědělství. Jediné dvě nezařazené připomínky jsou z rozpočtového výboru. Hned zdůvodním proč.

První návrh byl připojit k odst. 1 text "pokud zvláštní zákon nestanoví jinak". Porada zpravodajů se dohodla, že je to příliš zužující formulace. V § 7 připojit nový odst. 10, kde by kontrolu postupu orgánů podle § 7 vykonávalo Ministerstvo financí České republiky. I zde se porada zpravodajů dohodla, že by nebylo vhodné, aby Ministerstvo financí provádělo kontrolu např. Policie České republiky. Z tohoto důvodu nebyly tyto dvě připomínky rozpočtového výboru do společné zprávy zahrnuty.

Za sebe mohu vládní návrh zákona doporučit sněmovně ke schválení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jako první se do rozpravy přihlásil pan poslanec Josef Janeček, kterému dávám slovo a prosím paní poslankyni Röschovou, aby se připravila.

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, vážené kolegyně, návrh, který předložím, není pouze mým návrhem, ale je to návrh našeho klubu KDU-ČSL. Smyslem tohoto návrhu je zakázat reklamu tabákových výrobků. Nechci uvádět zbytečně mnoho čísel. Jenom pro ilustraci chci říci, že v rozvinutých zemích v roce 1975 na následky tabakismu zemřelo 1,3 miliony lidí, v roce 1985 1,6 mil. obyvatel a odhad pro rok 1995 je 2,13 mil. obyvatel. U nás je ovšem situace o to specifičtější, že mnohé firmy se zaměřily nikoliv na dospělého diváka, ale na dětského diváka, takže se setkáváme se situacemi, kdy před dětským představením běží reklama tabákových výrobků trvající x minut. Tato situace se navíc komplikuje i tím, že víme, že vzhledem k tranzitu drog, který je prováděn přes naše území, a o naše území různé drogové kartely projevují zvýšený zájem, využívají právě cigaret k tomu, aby způsobily závislost i na dalších drogách.

Proto se setkáváme s tím, že do cigaret rozdávaných mládeži jsou často přidávány i jiné, i když v první fázi tzv. měkké drogy. Myslím si, že situace je natolik závažná, že neobstojí liberální postoj říkající, že všechno vyřeší trh zvláště proto, že naše dětská populace není často ani schopna argumentačně přijmout důvody, proč nekouřit.

Nyní již k vlastnímu textu návrhu. Za § 5 se vkládá § 6 tohoto znění: "Reklama tabákových výrobků se zakazuje." Ostatní paragrafy se přečíslují.

K současnému § 6 se vkládá nový odst. 3 tohoto znění: "Orgán uvedený v odst. 1 nebo živnostenský úřad uloží fyzické nebo právnické osobě provádějící reklamu tabákových výrobků pokutu

a) až do výše 100 tis. korun při prvním zjištění reklamy

b) až do výše 500 tis. korun při opětovném zjištění této reklamy."

Dále se vkládá nový odst. 4 tohoto znění: "Pokutu uloží ten z orgánů uvedený v odst. 3, který provádění reklamy zjistí jako první." Ke stávajícímu odst. 3 se doplňují na konci věty slova "nebo v § 6". Ostatní odstavce se přečíslují.

K § 10 se vkládá nový odst. 3 tohoto znění: "Platnost smluv na provedení reklamy uzavřených před účinností tohoto zákona končí 28. února 1994." Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Janečkovi a prosím paní poslankyni Röschovou, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Exner.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mí, abych vaši pozornost upřela k § 4 odst. 1. V tomto paragrafu se v první větě hovoří o tom, že na území České republiky lze vyrábět, dovážet nebo prodávat jen značené cigarety. Druhá věta vymezuje, že toto neplatí pro cigarety osvobozené od spotřební daně a pro cigarety prodávané v prodejnách typu "duty free" apod. Budu těmto prodejnám říkat duty free.

Vzhledem k tomu, že text druhé věty vyvolal poměrně značné pochyby o tom, zda v těchto prodejnách typu duty free mohou být prodávány cigarety značené i neznačené a skutečně z textu nevyplývá, že by značené cigarety v prodejnách tohoto typu nesměly být prodávány, dovolte, abych přednesla upřesňující pozměňovací návrh, který zní takto.

Do § 4 za odstavec 1 vložit odstavec 2 v tomto znění: "V prostorách, kde se prodávají cigarety, na které se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost značení, se smějí prodávat pouze cigarety neznačené." Samozřejmě, že dosavadní odstavce 2 až 4 by se přečíslovaly. Dále by muselo dojít ke změně v § 6 odstavec 3, kde by - jak je to označeno ve společné zprávě - se text "v § 4 odstavec 1 a 2" nahradil slovy "v § 4 odstavec 1 a 3". Tento druhý návrh, který jsem uvedla, samozřejmě souvisí s předchozím přečíslováním odstavců. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové. Prosím pana poslance Exnera, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Čechák.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, z návrhu zákona a důvodové zprávy zcela jasně vyplývá, že platný zákon 63/1950 byl rozhodnutím vlády o prodeji části akcií akciové společnosti Tabák největší světové tabákové společnosti Philip Morris porušením tohoto zákona z roku 1950. Na základě doporučení celé řady odborníků z hospodářství, nemluvě už o doporučení z oblasti zdravotnictví, se domnívám, že není správné tímto zákonem zlikvidovat vliv státu v oblasti výroby tabákových výrobků. Chci proto přednést pozměňovací návrh, který by dovolil v rozumné míře pokračování vlivu státu na tuto oblast.

Pozměňovací návrh je jeden, týká se tří částí návrhu zákona a zní takto: Změnit název zákona o podmínkách zpracování tabáku, výroby a prodeje tabákových výrobků. Nadpis pod § 1 vypustit. V § 3 dosavadní text označit jako odstavec 1 a doplnit nový odstavec 2 tohoto znění: "Koncesi lze udělit jen právnické osobě, kterou vlastní stát přímo nebo prostřednictvím státního fondu nejméně z 66 %." Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Exnerovi a nyní přichází na řadu pan poslanec Mandelík vzhledem k tomu, že pan kolega Čechák stáhnul svoji přihlášku. Připraví se pan poslanec Černý.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolím si přednést tři pozměňovací návrhy.

První se týká oprávnění Ministerstva financí ke kontrole orgánů kompetentních k tomu, aby zjišťovaly prodej a neznačení cigaret, cigarety zabavovaly a ničily. Domnívám se, že tyto orgány nejsou pod dostatečnou kontrolou. Dovedu si představit situaci, kdy obecní policie zabaví neznačené cigarety, bude vytvořena jakási tříčlenná komise na zničení a tyto orgány nebudou podrobeny žádné další kontrole, jakým způsobem postupovaly. Já na tom trvám a budu navrhovat, aby nezařazená připomínka rozpočtového výboru ve společné zprávě byla vrácena zpět. Můj pozměňovací návrh tedy zní: V § 7 se připojuje nový odstavec 10, který zní: "Kontrolu postupu orgánů podle § 7 vykonává Ministerstvo financí České republiky."

Můj druhý návrh se týká odnětí živnostenského oprávnění v případě, že bude zjištěn prodej neznačených cigaret, a to již v prvním případě. Proto bych prosil protože je to návrh, který sestává ze dvou změn - aby se o něm hlasovalo najednou. V § 7 odstavec 1 ve společné zprávě se připojuje věta: "Zároveň své zjištění sdělí příslušnému živnostenskému úřadu." Odůvodním: Nejdříve je potřeba, aby se živnostenský úřad vůbec dozvěděl o tom, že někde byl zjištěn prodej neznačených cigaret. Pokud takovou kontrolu udělá sám, je samozřejmé, že je mu to známo. Pokud takovou kontrolu a zjištění udělá kdokoli z orgánů, který je uveden v návrhu zákona, je nutné uložit jim povinnost, aby toto sdělily živnostenskému úřadu. Pak následuje druhý krok, a to je druhý návrh. V § 9 části druhé se doplňuje za bod první nový bod druhý, který zní: V § 58 odstavec 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní: "Podnikatel prodává neznačené cigarety." Vysvětlím. § 58 živnostenského zákona ukládá povinnost živnostenským úřadům z vyjmenovaných důvodů zrušit živnostenské oprávnění. Protože tento důvod, tj. zjištění prodeje neznačených cigaret, nelze ani v bodě a), ani v bodě b), ani v bodě c) § 58 použít, je nutné tam doplnit bod d), který přesně specifikuje, že v tomto případě živnostenský úřad povinně živnostenské oprávnění samozřejmě na nákup zboží, za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zruší. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP