Čtvrtek 14. října 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Broulíkovi. Prosím pana poslance Koronthályho.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, padlo tady několik poměrně pozoruhodných názorů na onen § 4. Rád bych k tomu řekl svůj názor.

Domnívám se totiž, že § 4 v té formě, jak je uveden v tisku 510, je plně opodstatněný. Já se totiž nedomnívám, že standardní formou dotace jakéhokoli fondu by měly být právě daně. Naopak, daně jsou standardní formou přerozdělování příjmů obyvatelstva tam, kde se vyžaduje nutná solidarita. Jsou to otázky školské, zdravotní, sociální. Jsou to otázky, bez kterých se některé, ne tak dobře situované vrstvy obyvatelstva, bez jejichž řešení se prostě neobejdou. Tam očekávají právem solidaritu společnosti.

Nedomnívám se, že jít nebo nejít do kina, mít nebo nemít zájem o produkt audiovizuálního průmyslu je otázkou bytí či nebytí. Domnívám se, že v tomto případě se nejedná o otázku solidarity. Naopak, standardní proces podle mého názoru je, že na takové věci přispívá ten, kdo má o ně zájem a ne ten, kdo třeba o ně zájem nemá.

Domnívám se, že argumentace - daně atd. - nebyla úplně správná. Domnívám se, ze o tom, kolik peněz dostane státní fond, kinematografie, by v zásadě neměly rozhodovat politické struktury, že to není politická otázka. O tom by měli rozhodovat ti, kdo mají zájem na tom sledovat více či méně filmy atd.

Navíc se domnívám, že pan kolega Payne se mýlil, když argumentoval tím, že český filmový průmysl, pokud by jeden rok upadal, tak se druhý rok tímto způsobem pohřbí. V zákoně se nemluví o tom, že by se ty příplatky vztahovaly pouze na česká audiovizuální díla; tam se mluví o tom, že by se to vztahovalo na audiovizuální díla obecně (čili např. i americká).

Domnívám se, že by bylo opravdu rozumné a vhodné, abychom § 4 do předlohy vrátili. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Koronthálymu. Prosím pana poslance Vrzala. Připraví se poslanec Čundrle. Konstatuji, že jeho písemná přihláška je poslední v pořadí.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, podařilo se mi s mými kolegy a odborem legislativy zformulovat do právní podoby pozměňující návrh, který jsem se chystal podat.

Přesto bych se nejprve pokusil zareagovat na slova pana poslance Koronthályho a paní poslankyně Lojdové. Za prvé. Myslím si, že ze státního rozpočtu nejsou financovány pouze obory, jako je solidarita. Vím, že i sama kultura má v rozpočtu svou kapitolu. Domnívám se tedy, že toto je součástí této kultury. Za druhé. Chtěl bych upozornit pana poslance Koronthály i paní poslankyni Lojdovou na to, že současný zákon o fondu na podporu české kinematografie hovoří o tom, že v podstatě o tom nerozhoduje Parlament, ale vláda. Čili také politické strany.

§ 8, bod 3 říká, že vláda může, podle potřeby, navýšit případně příspěvek subvence. Samozřejmě, s inflací to vláda navyšuje. Tím navýšením stejně rozhoduje o tom, jaké množství tam fond v konečném důsledku bude mít. Zároveň bych chtěl také říci, že není zcela pravda, že všechny prostředky, které by takto byly do fondu vybrány, nebudou použity na podporu české kinematografie. Stejně tak část prostředků, které jsou vybrány na daních, je využita i na financování berních úřadů, a vůbec na financování úřadů, které se zabývají tím, aby vůbec tyto prostředky byly vybrány. Stejné tak by si fond musel vytvořit své orgány, které by kontrolovaly vybírání těchto finančních prostředků, což by samozřejmě stálo finance.

Domnívám se, že je zbytečné platit tady další aparát navíc, když by to v jiném systému mohli zvládnout finanční úřady, protože ty kontrolu těchto institucí stejně provádějí. Myslím si, že by to bylo za méně peněz.

K tomu, že na fond přispívá člověk, který o to má zájem, chtěl bych říci, že toto je fond na podporu české kinematografie. Podle tohoto zákona na něj přispívá i občan, který třeba v životě ani jeden český film neviděl. Čili také nemohu doslova chápat znění, že ten, kdo o to má zájem.

Pokusil bych se nyní už podat pozměňující návrh, a to takový, že v části třetí, která novelizuje zákon č. 241/1992 Sb., o státním fondu na podporu a rozvoj české kinematografie, zařadit nový bod první, který v zákonu č. 241/1992, v § 7 vypouští písm. k); další body se přečíslují.

Dále, za současný třetí bod zařadit nový bod čtvrtý, kterým se vypouští § 8. Ostatní paragrafy se přečíslují.

Touto úpravou by došlo k tomu, že by byla zrušena přirážka jedné koruny ke vstupence do kina i v tomto zákoně. Vzhledem k tomu, že fond na podporu české kinematografie v tomto roce již předpokládá určitý příjem ze vstupného a vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k narušení, a rozpočet se bude schvalovat až na příští rok, tak navrhuji do přechodných ustanovení, do části IV doplnit § 15 o následující větu:

"Nové body první a čtvrtý v části III nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1994." To znamená, že do konce roku by se ještě ta jedna koruna ke vstupenkám vybírala. Další financování tohoto fondu bychom mohli schválit při schvalování zákona o státním rozpočtu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vrzalovi, prosím pana poslance Čundrleho, potom pan poslanec Výborný.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, vážení kolegové, mám jeden pozměňovací a jeden procedurální návrh. Pozměňovací návrh je k § 3 odst. 1 písm. b), kde by se škrtlo: "pokud je znám a pokud uvedení svého jména výslovně nezakázal". Jsem přesvědčen o tom, že je to řešeno v zákoně 35/1965 Sb.

Můj procedurální návrh je následující: přerušit projednávání tohoto bodu před ukončením diskuse a projednat na příští schůzi. Průběh dnešní diskuse tomu nasvědčuje a nechtěl bych, aby pan prezident při svém některém dalším vystoupení prohlásil, že může sněmovně vrátit ne 80%, ale 90% zákonů. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Čundrlemu. Pane poslanče, já se domnívám, že jednou se už hlasovalo o stejném procedurálním návrhu a nebyl přijat, takže o tomtéž se domnívám, že nelze znovu hlasovat. Dávám slovo panu poslanci Výbornému.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, nejprve krátkou poznámku. Zastávám názor, že o procedurálním návrhu, o němž bylo před časem hlasováno, a i když je velmi podobný procedurální návrh nyní přednesený, je možno hlasovat znovu a že by bylo korektní o návrhu pana kolegy hlasovat po skončení rozpravy, protože tak jsem jeho návrh chápal, proto jsem se však nepřihlásil.

Přihlásil jsem se vzhledem k tomu, co zde navrhl pan poslanec Vrzal a též vzhledem k pozměňovacím návrhům poslance Payna. Po pravdě řečeno, jde o velmi revoluční návrhy, které přednesl kolega Vrzal. Já jsem se až dodnes domníval, že naše vláda je vládou pravicovou a vládou, která používá standardní metody ekonomie, dnes jsem se dozvěděl, že je tomu zřejmě obráceně, protože tento návrh zákona je návrhem vládním.

K tomu, co řekl pan poslanec Payne - velmi souhlasím s tím, že je zřejmě velmi nezbytno do tohoto zákona zapracovat mechanismy povinné mlčenlivosti. V tom směru souhlasím s kolegou Paynem. Pokud jde o sankce, ty jsou však obsaženy i v jiných právních předpisech. Není zcela nezbytno, aby byly obsaženy přímo v tomto zákoně, a to proto, že koneckonců, právo tvoří jistý celek, nelze jeden zákon vytrhnout z tohoto celku. Když jsme hlasovali o procedurálním návrhu přerušit projednávání tohoto bodu a pokračovat příští schůzi, sám jsem byl proti. Po pravdě řečeno, po tolika pozměňovacích návrzích se domnívám, že by bylo zapotřebí je písemně shromáždit, dát nám k dispozici, a to proto, abychom mohli zvážit, do jaké míry jsou rozumné, do jaké míry jsou v souladu s vládní politikou a do jaké míry se od ní odlišují, i když často se jedná o návrhy, které v podstatě zcela mění podstatu tohoto vládního návrhu zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Výbornému. Také mu děkuji za jeho výklad našeho nedokonalého jednacího řádu, který přijímám a doufám, že nebude spatřován v tom nějaký nekorektní přístup. Toto byla poslední písemná přihláška do rozpravy a hlásí se pan poslanec Páv.

Poslanec Tomáš Páv: Pane předsedající, pane předsedo, vážená sněmovno, nepřednesu žádný pozměňovací návrh, jen bych chtěl důrazně varovat před názorem, který tady zazněl, že rozpoznávacím znakem českého audiovizuálního díla by měla být jeho česká jazyková složka. Probůh, to snad je nesmysl, a neobyčejně nebezpečný nesmysl. Za prvé, co s díly, kde není žádná jazyková složka, a za druhé, to chceme z české kultury vyloučit tvorbu našich menšin jazykových, národnostních, to chceme přerušit vztahy se zahraničím, to prostě snad opravdu nemohlo být myšleno vážně. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil pan ministr Kabát, uděluji mu slovo.

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Vážené dámy, vážení pánové, já bych vám chtěl poděkovat za tento typ velmi korektní debaty a před tím, než požádáme o přerušení, protože je možné, že jinak dopadne průběh jednání podle hlasování, ale my bychom žádali o přerušení z důvodů zpracování tak obrovského množství podnětů.

Chtěl bych se zastavit u tří nebo čtyř drobností. Za prvé je výhodnější vysvětlit to možná potom na chodbě. Řada z vás nepřečetla ten zákon přesně. Pan poslanec Payne citoval některé věci, které jsou mylně. Stejně tak se to týká, co citoval pan poslanec v oblastech kontroly, tam nevykonává tuto činnost fond, ale Ministerstvo kultury. Čili mohli bychom v celé řadě věcí opravovat, ale toto není hlavní věc.

My tady stojíme před jiným problémem, před dvěma věcmi, které se zde rýsují. Za prvé, málokdo si uvědomil, že zhruba čtyři až pět desetiletí nikdo nehledal pro určité jevy pojmenování, definování a nikdo nehledal jejich vzájemné vztahy nebo jejich definice. To neříkám jako omluvu, to říkám jako konstatování, určité věci vyžadují práci a je možné to dělat způsobem, který je zvladatelný.

Druhá věc je otázka určité rovnováhy, hovoříme o otázce ochrany nebo naopak vydání na pospas. Já si velmi cením všech těch připomínek, které volily to, co bychom nazvali jako politiku středu. Jestliže riskujeme, jestliže se v nějakém okamžiku pouštíme do velkého rizika, musíme mít zadní vrátka a musíme mít určitou pojistku, která nám umožní po přechodnou dobu překonat nějakou situaci. To je důvod, proč se ministerstvo zásadním způsobem přimlouvá za ten korunový poplatek, i když za jiných okolností by o něm samozřejmě pochybovalo.

Myslím si, že tuto diskusi je možno vést do nekonečna. Já nabízím, že se vzdám všech svých připomínek, nebudu se kriticky vyjadřovat i k těm věcem, kde hluboce nesouhlasím. A nabízím, že zpracujeme věci do přehledné podoby, která umožní hlasování. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Kabátovi. Hlásí se ještě pan poslanec Vrzal.

Poslanec Ivan Vrzal: Já si dovolím pouze krátkou repliku. Chtěl bych říci, že jsem si ten zákon prostudoval velmi přesně a právě tou kontrolou jsem nemyslel § 9, že skutečně ji provádí Ministerstvo kultury, ale měl jsem tím na mysli § 4 odst. 6 příp. část III. odst. 4, která jasně říká: "Správce fondu je oprávněn kontrolovat správnost vyúčtování a odvodu, příplatku atd." Čili, toto jsem měl na mysli ve svém předchozím vystoupení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vrzalovi a do rozpravy se hlásí předseda Poslanecké sněmovny pan Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych promluvit velmi krátce k zásadní otázce, než budeme hlasovat o procedurálním návrhu na odsunutí tohoto zákona o jeden měsíc. Chtěl bych se přimluvit za to, aby tento zákon byl zpracován ještě v rámci této schůze, pokud to technicky půjde, to znamená abychom popřáli jeho připravovatelům čas k shrnutí, zpracování pozměňovacích návrhů, ty abychom řádně posoudili, ale abychom tento důležitý zákon neodsouvali o měsíc. Je to zákon, který trpí všemi vadami transformačního období. Naše období je takové a já se přimlouvám za to, abychom jej brali takový, jaký je, nekladli na něj absolutní měřítka, protože jim nedostojíme ani jindy. Není to snížení, není to zrelativizování našich hledisek, je to výraz skutečné starosti o to, jaká bude naše kinematografie, je to výraz reálné starosti na rozdíl od starostí, které musím v tuto chvíli označit jako starosti podezřelé a neupřímné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny a ptám se, zdali se ještě někdo hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Buzková, potom pan poslanec Trnka.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně nezbývá než souhlasit s panem předsedou této sněmovny, že se jedná o velmi důležitý zákon, který je třeba přijmout v co možná nejkratším termínu. Ovšem množství a závažnost pozměňujících návrhů, které zde padly, by mohly - pokud by neměli předkladatelé dostatečné množství času na jejich zpracování - způsobit závažné problémy ve schválení textu zákona.

Proto bych se osobně přikláněla k návrhu, aby jednání o tomto zákoně bylo přerušeno a schváleno až na příští schůzi Parlamentu. Pokud tento procedurální návrh nebude přijat, dávám procedurální návrh vlastní, aby bylo teď přerušeno jednání o tomto zákoně, aby předkladatelé měli čas zpracovat pozměňující návrhy a aby se o tomto zákoně hlasovalo až zítra.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Buzkové, slovo má pan poslanec Trnka.

Poslanec František Trnka: Chtěl jsem říci totéž.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, zdali se ještě někdo hlásí do rozpravy? Uděluji slovo panu poslanci Ortmanovi.

Poslanec Jaroslav Ortman: Domnívám se, že je na čase rozhodnout se pro přerušení tohoto bodu. Myslím, že i pan ministr se vyjádřil zcela jasně. Pokud jde o otázku, kdy věc projednávat, bylo by možno přeložit toto na příští schůzi a kdy bude příští schůze, o tom rozhodne organizační výbor. Má-li být řádná schůze za měsíc a ukáže-li se, že je třeba dříve, pak to může být ve výborovém týdnu. Myslím však, že přerušení do příští schůze je žádoucí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážení přátelé, předem se omlouvám, jestli můj dotaz je výrazem nepozornosti. Chtěl bych se zeptat, kolik času na zpracování připomínek si vyžaduje předkladatel a zpravodaj. Mám dojem, že by bylo daleko žádoucnější tuto věc podřídit této potřebě a zvážit ev. pokračovat dnes večer než toto překládat na příští schůzi nebo na zítra.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji a prosil bych o vyjádření zástupce společného zpravodaje.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Během této rozpravy jsme došli krátkou poradou k poznání, že na zpracování všech pozměňovacích návrhů, které jsme s výjimkou pana poslance Payna dostali od všech poslanců písemně, nebude potřeba více než půl až tři čtvrtě hodiny. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Bude tedy třeba na zpracování pozměňovacích návrhů 30 - 45 minut. Hlásí se ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedající, pane předsedo, je mi to trapné, ale domnívám se, že tuto horu pozměňovacích návrhů bychom měli dostat písemně na stůl, abychom věděli, o čem hlasujeme a toto nejsme schopni za 30, ani za 45 minut stihnout.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Dovoluji si navrhnout kompromisní návrh, abychom pokračovali bez jakýchkoliv emocí v klidu, aby měli možnost zpravodaj s předkladatelem a kulturním výborem projít pozměňovací návrhy a abychom tedy pokračovali dnes v 18 hodin.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, pokud projednávání tohoto zákona bude pokračovat dnes v 18 hodin, důrazně žádám předsedajícího, který bude tuto část schůze po 18. hodině řídit, aby se skutečně začalo přesně v 18 hodin a ne tak jako po všech přestávkách o půl až tři čtvrtě hodiny později.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni. Bohužel, musím říci, že za to nemůže předsedající.

Abychom se nyní vrátili k procedurálním návrhům. Pan poslanec Čundrle vznesl svůj procedurální návrh, aby před ukončením rozpravy - zeptám se ještě, zda-li se někdo do rozpravy hlásí, nikdo - bylo hlasováno o jeho procedurálním návrhu, aby byl přerušen tento bod a projednáván na příští schůzi.

Vzhledem k tomu, že jsme již dlouho nehlasovali, dovolím si všechny opět odhlásit a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Další procedurální návrhy chápu, že byly až po ukončení rozpravy.

Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Čundrleho.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování?

Bylo to 116. hlasování 13. schůze Poslanecké sněmovny a jeho výsledek zní, že 50 poslanců hlasovalo pro, 59 hlasovalo proti a 12 poslanců se zdrželo hlasování. Nehlasovali 2 poslanci. Procedurální návrh pana poslance Čundrleho nebyl přijat.

Ptám se, zda-li se ještě někdo hlásí do rozpravy. (Nikdo se nehlásil.) Uzavírám tedy rozpravu.

Další procedurální návrh byl návrh paní poslankyně Buzkové, abychom v projednávání tohoto zákona pokračovali až zítra. Myslím tím v 9 hodin. Je to tak, paní poslankyně? (Poslankyně Buzková: Ano.)

Kdo souhlasí s procedurálním návrhem paní poslankyně Buzkové, ať hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Bylo to 117. hlasování 13. schůze, jehož výsledek zní: 20 poslanců hlasovalo pro, 77 proti a 24 poslanců se zdrželo hlasování. Nehlasovalo 5 poslanců. Procedurální návrh paní poslankyně Buzkové nebyl přijat.

Je zde procedurální návrh pana poslance Zeminy, se kterým korespondovala i faktická poznámka pana poslance Šumana, abychom tento bod přerušili, abychom umožnili zástupci navrhovatele a společnému zpravodaji, aby utřídili příslušné pozměňovací návrhy, aby tyto pozměňující návrhy byly dány písemně a abychom pokračovali v projednávání tohoto bodu v 18 hodin dnes večer.

Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Jde o 118. hlasování 13. schůze, jehož výsledek zní: 68 poslanců pro, 26 poslanců proti a 26 poslanců se zdrželo hlasování. Tento procedurální návrh byl přijat.

Prosím, abyste zůstali na svých místech, přerušujeme tento bod, ale mohli bychom pokračovat ještě posledním bodem našeho pořadu a tím je

XV.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Tuto zprávu jste obdrželi v písemné podobě jako sněmovní tisk č. 575. Zpráva popisuje činnost organizačního výboru od poslední schůze Poslanecké sněmovny. K této písemné zprávě otevírám nyní rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, kolegové, chtěl bych požádat pana předsedu Uhdeho a všechny členy organizačního výboru, aby zkvalitnili svoji práci při přípravě jednání Poslanecké sněmovny. Všechny výbory neprojednávají všechny zákony. Proto žádám, abychom se všichni mohli odpovědně připravit na jednání a schůze sněmovny, abychom obdrželi program jednání a schůze včas. Jsem přesvědčen o tom, že organizační výbor musí přistupovat k sestavování a obsahu pořadu schůzí odpovědněji, aby jednání mělo úroveň a řád, a ne, abychom hledali přímo na schůzi jeho náplň. Jsem také přesvědčen o tom, že když bude zabezpečen tento základní požadavek, bude mít jednání vyšší úroveň a poslanci na něj budou také více připraveni. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Čundrlemu za jeho připomínku k práci organizačního výboru. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení kolegové, v návaznosti na vystoupení svého kolegy Václava Čundrleho jsem byl pověřen poslaneckým klubem Levého bloku, abych znovu tentokrát již na třetím shromáždění, poprvé to bylo na politickém grémiu, podruhé na organizačním výboru a nyní je to v Poslanecké sněmovně - tlumočil názor klubu Levého bloku, že návrh programu jednání Poslanecké sněmovny nemůže být schvalován na posledním jednání organizačního výboru, a to právě z důvodů, které uvedl kolega Čundrle. Poslanci přicházejí do sněmovny a vlastně pořádně nevědí, o čem budou jednat. Jsme toho názoru, že pořad by měl být schvalován dříve než na posledním jednání organizačního výboru. To je určitá připomínka celého klubu Levého bloku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Do rozpravy se hlásí pan předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Rád bych kolegům a kolegyním, kteří věc neznají z politického grémia ani z organizačního výboru, rád vysvětlil tuto obsesi poslanců Levého bloku, se kterou se opětovně objevují. Tentokrát zazněla výslovně v interpretaci, jako že jde o neřádnou práci organizačního výboru, popř. předsedy Poslanecké sněmovny. To musím příkře odmítnout.

Důvod, proč jsme neschvalovali pořad příští schůze Poslanecké sněmovny na organizačním výboru, na každém organizačním výboru, byl stroze racionální. Program se neustále měnil, návrhy se objevovaly, stahovaly atd., takže poslanci dostávali do rukou jakýsi náčrt, který se skutečnou zprávou o průběhu schůze sněmovny neměl nic společného. Proto jsme se rozhodli, že budeme o programu jednat až na poslední schůzi organizačního výboru konané před plénem. To může být jako všechno lidské konání mylný odhad, ale není to příznak neřádného nebo nezodpovědného přístupu. To znovu odmítám zcela zásadně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu předsedovi Uhdemu za jeho vysvětlení. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pokud se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Doporučuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 14. září do 11. října 1993 podle sněmovního tisku č. 575."

Pohled do sněmovny mne nutí, abych před závěrečným hlasováním vás opět odhlásil a požádal vás, abyste se znovu přihlásili.

Budeme tedy hlasovat o návrhu předneseného usnesení. (č. 119)

Kdo souhlasí s předneseným návrhem? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Bylo to 119. hlasování 13. schůze Poslanecké sněmovny s výsledkem: 74 poslanců podpořilo návrh usnesení, 6 bylo proti, 21 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení byl přijat.

Tímto jsme ukončili bod, který byl zařazen jako poslední na naší schůzi. Než se rozejdeme k přestávce, mám zde oznámení, že poslanci, kteří tvoří delegaci do Maďarska, se sejdou ihned po vyhlášení přestávky v pracovně předsedy Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, přerušuji schůzi do 18.00 hod. Prosím - jak říkala paní poslankyně Buzková, se kterou se ztotožňuji - o přesnost.

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)

(V 18.50 hodin předsedající Tollner zve poslance do zasedacího sálu, aby jednání mohlo pokračovat. Asi v 19 hodin poslanci z levé části sněmovny začínají bušit do lavic. Jednání bylo opět zahájeno v 19.05 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali, abychom zjistili, kolik lidí je ve sněmovně.

Poslanec Jiří Honajzer: Jménem klubu ODS bych se chtěl všem, kteří na nás ve sněmovně čekali, omluvit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP