Sobota 10. července 1993

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, první odpověď předsedy vlády pana Václava Klause jste odmítli jako neuspokojivou. Musím konstatovat, že i druhá odpověď je na stejné úrovni.

Nezákonná výměna ředitelů školských správ v Brně a Opavě nebyla napravena. Ukázalo se bohužel, že vypsané konkursní řízení nebylo dodrženo podle vyhlášky ministerstva školství. Ministerstvo školství porušilo svou vlastní vyhlášku.

Od 1. listopadu 1992 do dnešního dne není v Brně vybrán a jmenován nový ředitel Školského úřadu. Situace je taková, že se "buntují" dvě velké skupiny učitelů a školských pracovníků, které začínají vést válku proti sobě.

Jedna skupina posílá své petice i předsedovi této sněmovny, a jiní je posílají tam, kde se domnívají, že se dovolají ochrany. Situace je prostě nezdravá, protože ministr školství hrubě porušil, jak řekl předseda výboru pro vzdělání pan Kozel, dvakrát a opakovaně školský zákon.

Pan předseda vlády Václav Klaus vyslovil přesvědčení, že konkursním řízením bude tato situace napravena. Konkursní řízení bylo svoláno přesně podle vyhlášky ministerstva školství pro protest ze dvou stran, a to z jedné mateřské školy, kde jej podepsala jedna učitelka a školnice a jeden člen magistrátu města Brna.

Aniž se ověřila, verifikovala oprávněnost těchto stížností, konkursní komise, která se v Olomouci sešla v plném počtu včetně uchazečů, kteří se dostavili, byla rozpuštěna. Dodatečně bylo uznáno, že neoprávněně.

Je vidět, že předseda vlády nebyl dobře informován. Špatná situace v Brně trvá dál.

Doporučuji sněmovně, aby odpověď pana premiéra, který nevycházel, bohužel, ze skutečné znalosti situace, byla opět odmítnuta.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy k této odpovědi na interpelaci? (Nikdo.) Rozpravu končím.

Dávám hlasovat o návrhu usnesení k této interpelaci:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance V. Grulicha na předsedu vlády V. Klause ve věci porušení zákona ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, uvedenou v tisku 195 A. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku. 34.

Kdo je proti? 22.

Kdo se zdržel hlasování? 30.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Navrhuji opačné, tzn. souhlasné usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 40.

Kdo je proti? 28.

Kdo se zdržel hlasování? 11.

Toto usnesení bylo rozdílem jednoho hlasu přijato.

Další odpovědí, kterou se budeme zabývat, je odpověď na interpelaci pana poslance Petra Kavana, Gerty Mazalové a pana poslance Jiřího Bílého na ministra dopravy Jana Stráského ve věci veřejné autobusové dopravy v České republice.

Prosím zástupce podavatelů této interpelace, aby se vyjádřili k odpovědi, kterou obdrželi. (Poslankyně Mazalová nesouhlasí.)

Paní kolegyně Mazalová se vyjadřuje nesouhlasně k tisku 202 A. Navrhuji proto přijmout nesouhlasné usnesení sněmovny.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 30. Děkuji.

Kdo je proti? 22.

Toto usnesení nebylo přijato.

Navrhuji souhlasné usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 35. Děkuji.

Kdo je proti? 34.

Kdo se zdržel hlasování? 13. Děkuji.

Toto usnesení nebylo přijato.

Znamená to, že jsme projednávání této odpovědi odsunuli mezi ostatní na příští schůzi.

Tím jsme se sice zvláštním, ale přece jen nějakým způsobem vyrovnali se záležitostmi z 8. schůze.

Dámy a pánové, dále se budeme zabývat odpověďmi na interpelace, nejprve na interpelaci pana kolegy Zdeňka Vorlíčka. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem zde přednášel interpelaci k privatizaci hudebního nakladatelství Editio Supraphon, která byla touto sněmovnou uznána jako naléhavá. Nebyl jsem argumenty pana ministra v jeho odpovědi tak přesvědčen o bezchybnosti při privatizaci Editia Supraphon, a tak jsem se chtěl přesvědčit a hlouběji poučit na Ministerstvu privatizace a správy národního majetku, ale nebylo mi zde dovoleno nahlédnout do privatizačního projektu. Ohrazoval jsem se ustanovením jednacího řádu, § 92 odst. 1 a § 92 odst. 1 zákona ČNR o poslancích, z nichž plyne povinnost poskytovat informace poslancům pro výkon jejich funkce. Práva jsem se nedovolal, jenom mě pan ministr Skalický dopisem konejšil, abych si to tak nebral.

Nehodlám, vážené kolegyně a kolegové, pokračovat v neplodných tahanicích, ale případ předám nově vzniklému NKÚ jako test jeho nezávislosti. Z hlediska odpovědi, pane předsedající, protože by mi to stejně nebylo nic platné, nechte klidně odhlasovat odpověď jako uspokojivou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Konstatuji, že budeme hlasovat ve vazbě na odpověď označenou jako tisk 300 A.

Kdo je pro přijetí souhlasného usnesení, ať zvedne ruku! 45. Děkuji.

Kdo je proti? 19.

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato.

Dámy a pánové, dále se budeme zabývat odpovědí na interpelaci Jaroslava Štraita ve věci předložení pověřovací listiny na 80. zasedání Mezinárodní konference práce, odpověď předložená jako tisk 300 B.

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane místopředsedo, dámy a pánové, omezím to jen na nejnutnější míru. Od března 1990 tady existuje mimo té Českomoravské odborové komory ještě řada dalších odborových subjektů. Hovořím o tzv. odborové pluralitě. Domnívám se, že nastala doba - a to bylo předmětem mé interpelace - že i v mezinárodních a jiných aktivitách tyto odborové instituce se ucházejí o své místo na slunci. Vysvětlil mi to pan premiér Klaus dopisem a já s jeho odpovědí nesouhlasím. I nadále se vláda nemůže zbavit povinnosti, aby při jmenování mezinárodní delegace nebrala v úvahu ty další odborové subjekty. Tedy s odpovědí pana premiéra nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Štraitovi. Kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Dám hlasovat o nesouhlasném usnesení k této odpovědi.

Kdo je pro přijetí takového usnesení, ať zvedne ruku! 22.

Kdo je proti? 40. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Navrhuji usnesení opačné, tedy souhlasné.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku! 39. Děkuji.

Kdo je proti? 17. Děkuji.

Toto usnesení bylo přijato.

Dámy a pánové, navrhl bych vám v tomto okamžiku, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a dali šanci ověřovatelům, aby nás seznámili s výsledky prvního kola volby.

XXXXVIII.

Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Poslanec Vladimír Budinský: Zástupce ověřovatelů vystoupí ve chvíli, kdy budou k dispozici hlasovací lístky, aby potom mohla následovat volba, a ty lístky ještě nejsou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu programu. Pro vaši informaci, pan kolega Karas se právě ujímá slova. Prosím, aby nás seznámil s výsledky prvního kola volby.

Poslanec Jiří Karas: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě dozorčí rady Fondu národního majetku ČR. K volbě ověřovatelé převzali 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 119 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 119 platných lístků.

Pro pana Františka Brožíka bylo odevzdáno 40 platných hlasů, pro pana Jana Klaka bylo odevzdáno 63 platných hlasů, pro pana Věnceslava Lukáše bylo odevzdáno 75 platných hlasů, pro pana Václava Petříčka bylo odevzdáno 43 platných hlasů, pro pana Miloše Skočovského bylo odevzdáno 12 platných hlasů, pro pana Tomáše Sojku bylo odevzdáno 29 platných hlasů, pro pana Františka Trnku bylo odevzdáno 29 platných hlasů, pro pana Jiřího Weigla bylo odevzdáno 76 platných hlasů.

Dámy a pánové, do funkce členů dozorčí rady Fondu národního majetku ČR byli zvoleni pánové Jan Klak, Věnceslav Lukáš a Jiří Weigl. Srdečně blahopřeji jménem skupiny ověřovatelů.

Do druhého kola postupují pánové Brožík a Petříček. Pane místopředsedo, volby jsou připraveny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, děkuji panu kolegovi Karasovi za podanou informaci. Přerušuji projednávání tohoto bodu na 15 minut a prosím, abyste se zúčastnili druhého kola volby.

(Přerušená schůze opět zahájena ve 22.51 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil přerušené jednání a abychom pokračovali v programu naší schůze. Pan kolega Karas jako zástupce ověřovatelů se hlásí s výsledky voleb.

Poslanec Jiří Karas: Dámy a pánové, zápis o výsledku tajného hlasování při volbě členů dozorčí rady Fondu národního majetku ČR - 2. kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 92 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 90 platných lístků, 2 neplatné lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro Františka Brožíka 32 platných hlasů, pro pana Václava Petříčka bylo odevzdáno 41 platných hlasů.

Do dozorčí rady Fondu národního majetku nebyl v tomto kole nikdo zvolen. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Karasovi. Domnívám se, že jsme projednali tento bod programu. Pan kolega Budinský se hlásí o slovo.

Poslanec Vladimír Budinský: Jen bych chtěl k tomuto bodu poprosit předsedu Parlamentu, aby všem členům orgánu fondu, kteří ukončili na minulé nebo na této schůzi svoji práci, zaslal jménem nás všech poděkování za práce, kterou tito lidé vykonali v čele privatizačního procesu v této republice. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Budinskému.

Dámy a pánové, v tomto okamžiku bychom se měli vrátit k projednávání odpovědí na interpelace. S faktickou poznámkou se hlásí několik poslanců najednou. Prosím poslance Čundrleho.

Poslanec Václav Čundrle: Je to návrh, pane Budinský, anebo to bylo jenom vaše přání?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To bylo sdělení směrem k předsedovi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych konstatoval, že jsme projednali 46. bod této schůze. S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedající, dovoluji si přednést návrh na rozšíření našeho programu o ještě jeden bod, a to o usnesení Poslanecké sněmovny, které odůvodním později. Toto usnesení by se mělo týkat dříve projednávaného bodu reklamy tabákových výrobků.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Stodůlky, ať zvedne ruku. 20.

Kdo je proti? 36.

Tento návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, dále bychom se měli zabývat, respektive vrátit k projednávání bodů, nemýlím-li se, 49 našeho programu, to jsou

XXXXIX.

Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dával bych procedurální návrh, abychom přerušili bod tohoto jednání do příští schůze.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku. 50.

Kdo je proti? 21.

Tento návrh byl přijat.

Kolega Seifer se hlásí o slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, žádal jsem pana ministra Skalického, aby odložil rozhodnutí o věci privatizace kamenolomu do rozhodnutí této Sněmovny. Nyní jste rozhodli, že to bude až do září odloženo. Myslím, že to nebylo rozumné řešení, je mi to hrozně líto, ale nevím, jak to chcete vyřešit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vážený pane kolego, předsedající schůze se dostává do další složité situace, protože vzhledem k výsledkům právě ukončeného hlasování nemůže vykonat nic jiného než nechat zaznít obsah vašeho příspěvku a požádat kolegyně a kolegy, aby zvážili jeho obsah.

Rozhodli jsme o tom, že přerušíme až do příští schůze projednávání posledního bodu naší dnešní schůze. O slovo se přihlásila paní poslankyně Kolářová.

Poslankyně Milena Kolářová: Dámy a pánové, vím, že jsme nyní odhlasovali skončení schůze. Tentokrát hovořím i jako lékařka. Když se podívám na sněmovnu, myslím si, že jsme za tuto schůzi udělali dost práce. Bylo by skoro škoda, abychom schůzi končili tím, že se budeme vzájemně rozcházet. Já se skutečně nedomnívám, že ať poslanci koalice nebo opozice, jsou v tuto chvíli schopni zodpovědně rozhodovat o tak složité otázce, kterou tu nastínil pan poslanec Seifer.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kolářové. O slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové, přátelé, chci jen z tohoto místa poděkovat všem poslankyním a poslancům za práci, kterou vykonali do této chvíle. Zejména chci poděkovat těm, kteří až do této chvíle ukázněně vytrvali, ať patří k táboru koalice nebo opozice.

Chci vám všem popřát pěkné léto a chci pamatovat také na všechny pracovníky Kanceláře, na paní skrutátorky, na všechny, kteří s námi vydrželi až do tohoto okamžiku. Domnívám se, že bilance naší práce je kladná. Přeji vám všem tolik odpočinku, kolik si zasloužíte, a doufám, že se v dobrém zase shledáme po prázdninách, které si zasloužíme. Děkuji vám ještě jednou, loučím se s vámi. Dobrou noc. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, daleko lépe bylo vyjádřeno to, co jsme se chystal říci já. Já vám též přeji vše dobré v těch několika týdnech, kdy se nesejde Poslanecká sněmovna k plenárnímu zasedání, a tuto schůzi končím.

(Schůze ukončena ve 23.03 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP