Sobota 10. července 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, ptám se, zda je to dotaz či interpelace.

Poslanec Václav Exner: Dotaz.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? - Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a konstatuji, že jsme projednali další bod našeho pořadu.

Schválili jsme svým hlasováním zařazení dalšího bodu - požádal bych pana kolegu Budinského, aby se ujal slova. Budeme projednávat bod

XXXXVIII.

Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Poslanec Vladimír Budinský: Pro volbu členů dozorčí rady je nezbytné znovu schválit a pozměnit volební řád pro tajnou volbu členů dozorčí rady. Protože původní návrh ve svém 18. bodu říká, že nová volba proběhne nejdříve na další schůzi podle tohoto volebního řádu, čili tuto větu 18. bodu navrhuji vypustit, a protože soucítím s vámi, navrhuji, aby volba členů dozorčí rady proběhla pouze dvoukolově a tímto způsobem, aby se volební řád upravil, tzn., aby v bodu 3 bylo uvedeno, že volba se uskuteční maximálně ve dvou kolech, a aby byl vypuštěn bod 17, který mluví o třetím kole.

V dřívějším 18. bodě, dnes nově 17. bodě - tam, kde se mluví o třetím kole - se bude nadále hovořit o druhém kole.

Jinak je volební řád úplně stejný. Před číslem kandidáta bude pořadové číslo, které se při volbě bude kroužkovat. Při nevolbě dotyčného se číslo před jeho jménem přeškrtne. Nezapomeňte přeškrtnout nebo zakroužkovat Z v případě zdržení se hlasování. Aby volba mohla být maximálně zjednodušena, je připravována kandidátka v celém znění, jak jsme přistupovali k minulé volbě, ke druhému a třetímu kolu, to znamená, že jsou tam všichni kandidáti mimo již zvoleného poslance Šafaříka.

Na dotaz z pléna upozorňuji, že bohužel musí být tajná volba, protože je to v zákoně 171. Volíme maximálně 4.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Budinskému za přednesený návrh. Otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Jestliže nikdo, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu volebního řádu, jak jej přednesl kolega Budinský, tedy ve smyslu modifikace toho volebního řádu, který jsme použili při minulé volbě.

Kdo je pro přijetí tohoto volebního řádu, ať zvedne ruku. 88.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že tento volební řád byl schválen.

Organizační informace - volby budou moci být zahájeny nejdříve za 8 minut, tedy ve 21.40, a potrvají 15 minut. Prosím, abyste setrvali na svých místech, neboť se hodláme pustit do posledního bodu našeho programu, kterým jsou

XXXXIX.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Zástupce vlády je přítomen a já bych se v tomto okamžiku chtěl ve smyslu jednání politického grémia Poslanecké sněmovny dotázat, zda poslanci, které budu jmenovat, trvají na projednání interpelací na schůzi Poslanecké sněmovny.

Ptám se, zda je přítomen kolega Pavel Hirš - není, poslanec Miroslav Raška - není, poslanec Jaroslav Vlček není. Pane poslanče Seifere, trváte na projednání?

Poslanec Pavel Seifer: Jde o to, o kterou interpelaci jde. Měl jsem tři.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zabýváme se nyní seznamem interpelací, které byly přesunuty z 8. schůze. Z vaší reakce soudím, že na projednávání některé z interpelací budete trvat.

Poslanec Pavel Seifer: Na projednání interpelace z 8. schůze trvat nebudu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Snažím se ověřit skutečnosti, které se týkají odpovědí, které se váží k 8. schůzi. V tomto okamžiku tedy poslanec Seifer na projednání netrvá.

S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi poznamenat pouze toto. Nechápu, co je tady k smíchu. Mám dojem, že tímto způsobem jednání je zcela znevažován systém interpelací. Je to jediná možnost, kde se mohou opoziční poslanci ozvat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji vám, vážená kolegyně. Myslím, že už mnohokrát bylo předmětem jednání politického grémia a následně politických klubů to, zda nepojímáme trochu jinak než je hodno závažnosti institutu parlamentní demokracie interpelace jako takové. Já nečiním nic jiného, než že respektuji minulá rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která se vždy rozhodla přesunout tyto interpelace na další schůzi. Vy jste právě tou poslankyní, která je na řadě, co se týče vyjádření, zda trváte na tom, aby byla odpověď na vaši interpelaci projednávána na této schůzi. Prosím vás o vyjádření.

Poslankyně Eva Fischerová: Ano, trvám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Stodůlka. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedající, víte, že už na minulých schůzích byl vznesen požadavek, aby bod "Odpovědi na interpelace poslanců" byl projednáván za přítomnosti příslušných ministrů, kterých se interpelace týkají. Mám za to, že tak to sněmovna schválila. Dnes dochází k situaci, že se tento bod projednává opět za přítomnosti jediného člena vlády. Z odpovědných ministrů tu nevidím ani jednoho.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolíte-li mi stručnou a vůbec ne konfrontační reakci, ze zákona o jednacím řádu vyplývá určitá povinnost odpovědět. Chápu, že by bylo vznešenější, abychom otevírali rozpravu k jednotlivým odpovědím na interpelace za přítomnosti celé vlády. Z vašeho příspěvku nevyšel žádný procedurální návrh, alespoň jsem to tak pochopil. Bylo to pouze konstatování skutečnosti.

Pan poslanec Jegla se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Jegla: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem byl účasten jednání grémia, kde se řeklo jednoznačně, aby kluby řekly svým členům, aby ti, kteří chtějí vyjádření ke svým interpelacím, to prostě řekli jestliže ne, proběhne to jednoduchým způsobem. Zjednodušit jsme to všichni chtěli. Jestliže někdo chce své vyjádření, měl to říci předem. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Jeglovi. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Stodůlka, má slovo.

Poslanec Zbyšek Stodůlka. Dovolím si oponovat kolegovi Jeglovi jako členovi politického grémia, že taková povinnost poslance není v jednacím řádu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zvažte, prosím, svá vystoupení. Rád bych se dotazoval ve smyslu dohody na politickém grémiu dalších kolegů, které mám v seznamu před sebou.

Pan místopředseda Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, to, co zde zmiňoval pan kolega Jegla, vycházelo z mého doporučení, které bych si dovolil formulovat i teď.

Navrhuji, abychom v tuto chvíli projednávali interpelaci těch poslanců, kteří se v tuto chvíli domnívají, že by odpovědi na jejich interpelaci měly být projednávány. Dávám návrh, aby se přihlásili ti, kteří se domnívají, že odpovědi na jejich interpelace by měly být teď projednávány. Berte to jako proceduru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Domnívám se, že váš procedurální návrh, pane kolego, není v rozporu s tím, co se pokouším činit.

Chci se zeptat, zda je námitka proti postupu, který navrhuje pan místopředseda Kasal. Jestliže není námitek, žádám kolegyně a kolegy, kromě paní kolegyně Fischerové, která se již vyjádřila, aby se přihlásili ti, kteří trvají na projednávání odpovědí na jejich interpelaci právě teď, při projednávání tohoto bodu na 11. schůzi.

Pan kolega Seifer se přihlásil jako první, dále Matulka, Exner, Grulich a Vorlíček. Prosím pana kolegu Seifera, aby se vyjádřil.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, vážení kolegové, nechci vás zdržovat, hodina je pokročilá a sám cítím, že není vůle projednávat podrobně otázky, které souvisejí s interpelacemi a vůbec jakékoliv otázky.

Mám rest tří odpovědí na interpelace, na které nebylo odpovězeno. Jedna se vztahovala k Temelínu. Tam bych souhlasil s odpovědí, ovšem s tím, že nesouhlasím s filozofií vlády v otázce jaderné energetiky. O tom nechci hovořit.

Druhá se týkala předsedy Českého statistického úřadu. Tam bych požádal o stažení, protože otázka je vyřešena. Odpověď, jakým způsobem bude jmenován, jsem nedostal. Třikrát jsem to zkoušel. Mezitím byl jmenován. Je to škoda. Je to problém, že jsme znevážili svým rozhodnutím odložit odpovědi na interpelace možnost aktivně zasáhnout a aktivně se rozhodnout.

Třetí je závažná věc. Je to otázka mé interpelace na pana ministra Skalického v otázce kamenolomu Dobkovičky. Ministerstvo trvá na veřejné soutěži, i když - a bylo to i ve smyslu odpovědi pana ministra na moji interpelaci - jde o specifickou otázku, i když jde o kamenolom v chráněné oblasti, kde přímá soutěž bude mít logicky následek, že v ní vyhraje pochopitelně ten nejsilnější, což je zahraniční společnost, která samozřejmě bude chtít velice rychle zúročit svůj vklad a bude drancovat naše přírodní bohatství, ale hlavně poškodí dopravou kamene okolní krajinu, protože to nepůjde dnešním způsobem. Je tam kapacita, že se může zvýšit roční těžba o polovinu, to znamená na přibližně 100 mil. tun kamene. Pro krajinu je to neúnosné.

Druhou alternativou je přímý prodej, který znamená zachování pravidel hry, zachování dnešního limitu těžby, ušetření krajiny v rámci možností.

Já jsem tuto odpověď pana ministra nepřijal, navíc jsem ho požádal, aby s rozhodnutím počkal do rozhodnutí sněmovny. Pokud schválí jeho odpověď, v tom případě jsem už dále bezmocný, pouze mohu kontrolovat, jak se nakládá s tímto kamenolomem dál. Proto žádám sněmovnu, aby tuto odpověď nepřijala.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Seiferovi za jeho vystoupení. Dále bych měl dát příležitost k vyjádření kolegům a kolegyním, kteří a které se hlásili o slovo. Pamatuji se na kolegu Exnera, pana kolegu Matulku.

Pan kolega Exner se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Exner: Vyjádření pana kolegy Seifera obsahovalo určitý návrh, a podle všech zvyklostí, které jsou až dosud respektovány při projednávání interpelací, na základě vyjádření bývá určitý bod uzavřen usnesením. Domnívám se, že je jedině takto možné postupovat, neboť kdybychom se měli k těmto usnesením vracet po přednesení celé řady dalších názorů, pravděpodobně bychom ztratili přehled o tom, o co se vlastně jedná a nakonec i o stanovisku jednotlivých poslanců.

Doporučuji, aby se postupovalo tak, jak je ve sněmovně zvykem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane kolego, souhlasím s vámi, nicméně jsem byl možná příliš tolerantní a neodejmul slovo panu kolegovi Seiferovi ve chvíli, kdy se přihlásil. My jsme ho vlastně žádali pouze o vyjádření, zda trvá na projednání své třetí interpelace a on začal v podstatě s projednáváním této interpelace.

Jsem teď ve složité situaci.

Pan kolega Kasal navrhl procedurální návrh, který zní v podstatě tak, aby se ti, kteří trvají na projednání, přihlásili. Tento návrh není možno chápat jinak, než že se oni přihlásí, já si je zaškrtnu v seznamu těch, kteří interpelace předložili a pak v pořadí přistoupíme k projednávání konkrétních interpelací. Možná, že jsem byl příliš tolerantní a měl jsem vstoupit do "ukočírování" procedury trochu dříve.

Nicméně pan kolega Seifer zcela evidentně dal najevo, že trvá na projednání třetí z odpovědí na své interpelace. Tak jsem tomu rozuměl. Samozřejmě, že souhlasím s tím, co říkal pan kolega Exner. Není možné rozpoutat rozpravu ke všem interpelacím a pak se vracet k návrhům usnesení.

Pan kolega Grulich se hlásí s faktickou poznámkou. Rád bych se přimluvil za to, abychom akceptovali, že zároveň byly připraveny volby a my bychom měli k tomuto aktu přistoupit a pak se vrátit k projednávání tohoto bodu. Tím samozřejmě nechci, pane kolego, omezit vaše vystoupení. Prosím, ujměte se slova.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, bude velice krátké. Dovolte mi, abych vás upozornil, že v tuto chvíli není sněmovna schopna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí jakékoliv odpovědi člena vlády, protože není podle svého počtu usnášeníschopná.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji vám za toto upozornění.

Dámy a pánové, dovolil bych si do 21.55 hodin přerušit projednávání tohoto bodu tak, abychom mohli provést volby. Pak se vrátíme k projednávání tohoto bodu a pokusíme se nalézt dohodu o způsobu projednávání odpovědí na interpelace. Děkuji vám za pochopení a přerušuji na 8 minut naše jednání.

(Schůze přerušena ve 21.49 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 22.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zahajuji přerušené jednání. Ptám se, zda pan poslanec Jiří Hájek trvá na projednání odpovědi na interpelaci. Není přítomen.

Paní kolegyně Eva Matoušková - není přítomna.

Pan poslanec Josef Křížek - není přítomen.

Pan poslanec Rudolf Opatřil - není přítomen.

Pan poslanec Jan Vik - není přítomen.

Pan poslanec Karel Hrdý - netrvá.

Pan poslanec Miloš Skočovský - není přítomen.

Pan poslanec Jozef Wagner - netrvá.

Pan poslanec Václav Grulich - trvá na projednání odpovědi.

Paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Nemohu trvat na projednání odpovědi, protože zde není nikdo, kdo by mi odpověděl na to, že s odpovědí nejsem spokojena.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, paní kolegyně tedy netrvá na projednání.

Pan poslanec Petr Kavan - trvá na projednání.

Pan poslanec Jiří Bílý - trvá na projednání.

Pan poslanec Jaroslav Novák - není přítomen.

Paní poslankyně Hana Orgoníková - není přítomna.

Pan poslanec Pavel Seifer - to je druhá odpověď, o které se vyjádřil, že netrvá na jejím projednání.

Pan poslanec Jan Bláha - netrvá.

Pan poslanec Jiří Vyvadil - není přítomen.

Dále se budeme zabývat odpověďmi, které se již netýkají 8. schůze.

Pan poslanec Zdeněk Vorlíček - trvá na projednání.

Pan poslanec Jaroslav Štrait - trvá na projednání.

Pan poslanec Pavel Hirš - není přítomen.

Pan poslanec Karel Hrdý - netrvá na projednání.

Pan poslanec Jiří Vyvadil - není přítomen.

Pan poslanec Jozef Wagner - netrvá na žádné z odpovědí.

Pan poslanec Václav Grulich - trvá na projednání.

Pan poslanec Zdeněk Vlček - není přítomen.

Pan poslanec Jaroslav Broulík - netrvá.

Pan poslanec Václav Grulich - netrvá.

Pan poslanec Pavel Hirš - není přítomen.

Paní poslankyně Gerta Mazalová - netrvá.

Pan poslanec Antonín Hrazdíra - netrvá.

Pan poslanec Karel Hrdý - netrvá.

Paní poslankyně Gerta Mazalová - netrvá.

Pan poslanec Jaroslav Novák - není přítomen.

Pan poslanec Rudolf Opatřil - není přítomen.

Pan poslanec Miroslav Řezníček - netrvá.

Pan poslanec Pavel Seifer - zeptám se v obou případech, které se týkají dalších schůzí.

Pan poslanec Jiří Šoler - není přítomen.

Pan poslanec Oldřich Vrcha - není přítomen.

Pan poslanec Milan Loukota - není přítomen.

Pan poslanec Tomáš Štěrba - není přítomen.

Pan poslanec Ladislav Rymeš - není přítomen.

Pan poslanec Dalibor Matulka - trvá.

Pan poslanec Jiří Šoler a Jaroslav Štrait - ano, děkuji.

Pan poslanec Václav Exner - trvá.

Pan poslanec Vojtěch Čechák - netrvá.

Pan poslanec Jaroslav Štrait - netrvá.

Pan poslanec Václav Exner - netrvá.

Pan poslanec Oldřich Vrcha - není přítomen.

Pan poslanec Jaroslav Novák - není přítomen.

Paní poslankyně Hana Orgoníková - netrvá.

Pan poslanec Jan Vik - není přítomen.

Pan poslanec Miloš Skočovský - není přítomen.

Paní poslankyně Eva Fišerová - trvá.

Paní poslankyně Hana Orgoníková - netrvá.

Pan poslanec Eduard Zeman - není přítomen.

Pan poslanec Jaroslav Sýkora - netrvá.

Pan poslanec Stanislav Kozák - netrvá.

Pan poslanec Jan Kryčer - není přítomen.

Pan poslanec Dalibor Matulka - netrvá.

Paní poslankyně Gerta Mazalová - netrvá.

Pan poslanec Petr Kavan a Jiří Bílý - vaše společná interpelace - zeptám se ve chvíli, kdy budu mít tisk v ruce.

Pan poslanec Jan Navrátil - není přítomen.

Pan poslanec Dalibor Matulka - netrvá.

Pan poslanec Miroslav Raška - není přítomen.

Pan poslanec Václav Čundrle - čas to vyřešil.

Pan poslanec Oldřich Vrcha - není přítomen.

Paní poslankyně Hana Orgoníková - netrvá.

Pan poslanec Miroslav Řezníček - souhlasí s odložením na září.

Pan poslanec Jiří Vyvadil - není přítomen.

Pan poslanec Pavel Hirš - není přítomen.

Pan poslanec Petr Kavan - až budeme projednávat konkrétní tisk.

Pan poslanec Jiří Bílý - zřejmě totéž.

Pan poslanec Jozef Wagner - netrvá.

Pan poslanec Josef Valenta - není přítomen.

Pan poslanec Jiří Vačkář - netrvá.

Pan poslanec Karel Hrdý - netrvá.

Pan poslanec Václav Grulich - netrvá.

Pan poslanec Jiří Šoler, Eduard Zeman, Jaroslav Unger, Oldřich Vrcha, Jiří Vyvadil, Jaroslav Novák, Jiří Drápela, Hana Orgoníková, Tomáš Sojka, Jan Vik, Jiří Šoler, Jaroslav Novák.

Dámy a pánové, pokusím se nalézt první odpověď na interpelaci paní kolegyně Evy Fischerové.

Jedná se o tisk 105 A. Interpelace směřovala k ministrovi práce a sociálních věcí ministru Vodičkovi.

Poslankyně Eva Fischerová: Souhlasím s odložením této interpelace na září.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji vám. Dále pan kolega Václav Grulich. Jedná se o tisk 195 A, interpelaci na předsedu vlády Václava Klause ve věci porušení zákona ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP