Sobota 10. července 1993

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych k zákonu, který projednáváme, sdělil po konzultaci s pracovníky z regionu následující. Tento zákon bude po novelizaci odpovídat potřebám praxe i nárokům na řádnou správu daně, čímž bude garantovat i naplňování státního rozpočtu. Řádné uplatnění daně z přidané hodnoty v podnikatelské sféře znamená i vytváření rovných podmínek pro podnikatele. Proto je nutno přijmout taková opatření, aby co nejméně docházelo k daňovým únikům. U daně z přidané hodnoty a spotřební daně mohou mít a mají daňové úniky daleko horší dopad, nejen na krácení příjmů státního rozpočtu, ale také na konkurenční schopnost podnikatelů.

Pokud například podnikatel "podvodník" propašuje cigarety a alkohol ze zahraničí bez vyměření spotřební daně, cla a daně z přidané hodnoty, toto zboží rozprodá pod cenou. Příjemce zboží si na základě falešného daňového dokladu odečte nikdy neuhrazenou daň z přidané hodnoty. Pokud by se mu toto zboží podařilo vyvézt, stát mu navíc ještě vrátí spotřební daň.

U daně z obratu výnos z daně mohl státu pouze unikat, ale v systému daně z přidané hodnoty a spotřební daně státu výnos nejen uniká, ale může dojít k dotování obchodu státem v případě fingování daňových dokladů, které i řádní podnikatelé přijímají v dobré víře. Česká legislativa dosud neřeší dobře problém dokladů vystavených neznámou osobou jménem fingovaných firem a téměř vždy spojených s platbou v hotovosti. Tyto nedostatky je potřebné odstranit, aby nepoctivost nebyla vykládána jako podnikatelský fenomén.

Proto předkládám k návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty, tisk č. 404 ve znění společné zprávy, tisk č. 437, tyto pozměňovací návrhy:

1. Navrhuji v § 2, odst. 2, písm. d) za slova "nebo o daň z obratu" doplnit text: středník "pro potřeby zjištění vzniku registrační povinnosti se obrat o daň nesnižuje".

2. Navrhuji v odstavci 2 doplnit za písm. d) písm. e) ve znění "manka na zboží do normy ztrát".

3. Navrhuji v § 9, odst. 1, písm. g) v souvislosti se zdanitelným plněním u mank doplnit za slova "dnem zaplacení" text za čárku "případně zjištění".

4. § 9, odst. 4 - nový odstavec doplnit pro případy, kdy se dodávka zboží, jako jsou např. plyn, voda, energie a jiné, zjišťuje odečtem z měřičů následujícím textem: "Zdanitelná plnění uskutečňovaná prostřednictvím technických zařízení se považují za uskutečněná dnem, kdy plátce zjistí výši zdanitelného obratu, nejméně však lx ročně."

5. § 11 odst. 4: doplnění nového odstavce pro zamezení daňových úniků, které spočívají v uplatnění odpočtů daně z přidané hodnoty, spotřební daně při vývozu na základě falešných daňových dokladů dodaných ke kradenému nebo pašovanému zboží, jež je téměř vždy placeno v hotovosti anonymním dodavatelem v následujícím znění: "Plátce vede průkaznou evidenci fyzických osob, od kterých přijal daňový doklad při úhradě zdanitelného plnění v hotovosti, nebo kterým předal peněžní hotovost větší než 10 000 Kč."

6. § 12 odst. 1: prodloužit lhůtu pro vystavení daňových dokladů na 25 dnů, aby bylo možné zpracovat daňové doklady u plnění, jako např. doprava a dodání zboží, u kterých jsou nutné odečty. Např. voda a plyn. Lhůta pak bude odpovídat době předložení daňového přiznání.

7. § 12 odst. 4: za slova "daňový doklad" doplnit text "a zjednodušený daňový doklad".

8. § 12 doplnit odstavec 11 v následujícím znění: "Daňový doklad za přijatá zdanitelná plnění v hotovosti použije plátce pro odpočet daně jen v případě, že prokáže pravost údajů obsažených na daňovém dokladu." I zde pro zamezení úniků z titulu falešných daňových dokladů.

9. § 14 odst. 4: zde doporučuji ponechat původní odstavec v prvotním znění. Problém místních poplatků patří do jiné právní normy, změnou citace se problém neřeší, pouze vzniknou spory o základ daně v tržbách od restaurací a hotelů.

10. § 14 odst. 14: poslední větu upravit následujícím způsobem: "V případě, že plátce nakoupí služby osvobozené od daňové povinnosti podle § 25 a služby poskytované v zahraničí a požaduje za tyto služby úhradu od jiných osob, je oprávněn uplatnit za tyto služby daň pouze tehdy, jestliže použije cenu pořizovací, ustanovení § 20 odst. 1 je platné i pro tohoto plátce."

11. § 14 odst. 17. za slovy "najaté věci" přeformulovat takto: "..., považuje se tato smlouva od 1. 1. roku, ve kterém došlo ke zrušení smlouvy o finančním pronájmu...", a pokračuje se "za smlouvy o pronájmu..." pak následuje další text. Odstavec totiž neřeší problém režimu zrušeného finančního leasingu v minulých letech, kdy je roční propočet daně z přidané hodnoty již vypořádán.

12. § 19 odst. 3: přeformulovat za slovy "odpočet daně, pokud nedoloží oprávněnost tohoto nároku hodnověrným daňovým dokladem". A text pokračuje dále.

13. V § 49 odst. 2 doplnit na konci začátku text: "... a u něhož nebyl uplatněn odpočet podle § 51 odst. 1..." Šlo by totiž o odstranění kolize v uplatnění daně z obratu podle § 49 a 51. V praxi se vyskytují snahy leasingových firem o uplatnění odpočtu daně z obratu na osobní automobil, a pak podle § 49 i v roce 1993 nezatěžovat daní z přidané hodnoty.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kuchařovi a prosím pana poslance Páva, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Janeček.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové!

Přednesu jen jeden pozměňovací návrh a pokusím se ho poté krátce zdůvodnit.

Pozměňovací návrh se týká přílohy 1, ale na rozdíl od toho, co se odehrávalo na schůzích výboru, nebudu doporučovat něco přidat, ale naopak vypustit.

Navrhuji tedy vypustit položku 8415 Klimatizační stroje a přístroje skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze strojů a přístrojů pro řízení teploty a vlhkosti, včetně strojů a přístrojů, ve kterých nemůže být vlhkost regulována odděleně.

Přiznám se, že považuji za poněkud nesystémově opatření zařazení celého balíku zdravotnického zařízení do přílohy 1. Chceme-li podpořit naše zdravotnictví, můžeme to udělat daleko schůdnější cestou, tím, že upravíme příslušnou kapitolu státního rozpočtu a nebudeme zanášet nepořádek do daňových zákonů. Přesto, už se tak víceméně stalo a všechny výbory s tím souhlasily. Proti bodu 8415 mám však zásadní námitky, neboť i když se částečně dotýká zdravotnictví, protože tato zařízení jsou ve zdravotnictví využívána, je to pouze část poměrně rozsáhlého průmyslového odvětví, které svoje výrobky uplatňuje i na jiných trzích, než je zdravotnictví.

Pokud by tento bod zůstal v příloze 1, tak bychom vlastně prováděli selektivní podporu jednoho určitého výrobního odvětví a nikoli pomáhali zdravotnictví.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pávovi. Prosím pana poslance Janečka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Macháček.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, budu mít pár technických připomínek k položkám, které byly přijaty jako pozměňující návrhy v našem výboru.

Jedná se o bod 75, kde se jedná o položku 292429, kde by měl správný název být Ostatní sloučeniny s karboxyaminovou funkcí - aspartame.

Položka 8469, kde by správný text měl znít Psací stroje a stroje na zpracování textů (slovní procesory) pouze upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami s amputovanými nebo ochrnutými horními končetinami.

Položka 85171000 by správně měla znít Psací telefony pro neslyšící.

U položky Pichtův braillský psací stroj pro nevidomé by mělo být správně číslo 84693100.

Samozřejmě souhlasím i s pozměňovacím návrhem, který pan kolega podal, aby byl vypuštěn bod 83 společné zprávy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Janečkovi a prosím pana poslance Macháčka, aby se ujal slova. Připraví se paní kolegyně Mazalová.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jeden z mých návrhů tady padl, vyjádřím se pouze k jednomu, k jedné záležitosti a bude to velmi krátký pozměňovací návrh.

V době, kdy jsme schvalovali zákon o dani z přidané hodnoty loni koncem roku, jsme ho dělali ve velmi chaotické době a de facto se jednalo o přepis zákona 222 federálního. Některé záležitosti ale z toho vypadly.

Chtěl bych se zmínit o jedné záležitosti, a to je v hlavě 7 osvobození od DPH, kde z původního výčtu ve federálním zákoně vypadla i taková věc, jako je dodání vratných obalů. Dovolil bych si proto podat pozměňovací návrh v tom smyslu, aby se tam původní text, jak byl ve federálním zákoně, vrátil, poněvadž spousta podniků, ať jsou to pivovary, sodovkárny atd., musí de facto obcházet zákon tím, že vede jinou evidenci, že jsou přepravky jakoby zapůjčovány atd.

Pravděpodobně to ze zákona tehdy vypadlo omylem nebo nevím proč. Dovolím si přednést návrh, aby za § 35 byl vložen nový § ve znění: "Dodání vratných obalů - od daňové povinnosti je osvobozeno dodání vratných obalů s výjimkou dodání jejich výrobcem prvnímu kupujícímu." To částečně řeší problém, který tady už byl zmiňován, ohledně uskladněných lahví atd. Pokud tento návrh bude přijat, musí se i do § 25 (jestli se nemýlím) doplnit další písmeno, to je písm. h), že se jedná o dodání vratných obalů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Macháčkovi. Slovo má paní poslankyně Mazalová. Připraví se pan poslanec Skočovský.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že například ještě v prosinci minulého roku, 31. 12. 1992, se na mluvicí kalkulátory pro nevidomé platila obratová daň 0%, bylo by uvalení daně z přidané hodnoty ve výši 23% nepatřičné a myslím, že i nehumánní. Žádám tedy o nápravu, přičemž by se nemělo zapomenout též na jiné kompenzační pomůcky pro nevidomé, například mluvicí posuvná měřítka, mluvicí mikrometry apod. Toto vše, a též jiné kompenzační pomůcky pro nevidomé, by bylo možno zahrnout do konstatování, že snížená pětiprocentní sazba daně z přidané hodnoty by se měla týkat všech kompenzačních pomůcek pro nevidomé, protože tyto pomůcky obvykle kompenzují chybějící zrak syntetickou lidskou řečí nebo hmatovým výstupem, například reliéfovým nebo braillovým písmem. Obecná formulace postihne i kompenzační pomůcky, které jsou až dosud ve vývoji, například mluvicí kalkulátor, užívaný v hojném počtu na našich školách pro nevidomé, nebo posuvné mluvicí měřítko, které v budoucnu umožní nové pracovní podmínky pro nevidomé. Jedná se například o mluvicí posuvná měřítka, která nejsou zahrnuta v pětiprocentní sazbě a která měří s rozlišovací schopností setiny milimetru a mikrometry a třídotekové dutinometry, které měří s rozlišovací schopností tisíciny milimetru. Tak například délku 23,34 milimetru hlásí posuvné měřítko slovy "23 čárka 34 setin ". A podobně při užití mikrometru hlásí mluvicí modul výsledek měření v tisícinách.

Nevidomí mohou s těmito přístroji pracovat v továrnách a jiných podnicích se strojní výrobou, v odděleních technické kontroly, resp. v odděleních řízení jakosti, metrologických střediscích apod., kde mohou přeměřovat parametry vyráběných součástí a třídit je na výrobky, které vyhovují zadaným normám, nebo neopravitelné zmetky, nebo výrobky, které sice zadaným normám nevyhovují, avšak jsou opravitelné. První zkoušky nasazení nevidomých pro tuto novou pracovní činnost se provádějí v Technometře v Praze 10 - Hostivaři, a to s velkým úspěchem.

Proto si dovoluji podat pozměňovací návrh do přílohy 1 pod číslem kódu 90173010, název Posuvná měřítka a mikrometry pro adaptované a nevidomé. Věřím, že tento můj návrh, který je tak důležitý, podpoříte.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní kolegyni Mazalové. Slovo má pan kolega Skočovský.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh se týká § 29. Navrhuji následující úpravu. Celý text paragrafu nahradit tímto textem: "§ 29, pojišťovací činnosti - pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) pojištění včetně jeho sjednávání, zprostředkování a správy, včetně výběru pojistného, likvidace pojistných událostí a výplaty pojistných plnění,

b) zajištění pojišťovacích rizik,

c) sociální připojištění včetně penzijního připojištění zaměstnanců."

V souvislosti se změnou názvu doporučuji změnit v § 25 odst. 1 písm. d) znění "pojišťovací činnosti" místo "stávajícího pojištění".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Skočovskému. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vládo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Nemohu se zbavit dojmu, že tady tvoříme zejména svými pozměňovacími návrhy velice nesystémovou záležitost.

U zdravotních pomůcek budu do jisté míry hovořit z vlastní zkušenosti, protože můj otec je slepý a znám tedy problematiku těchto lidí. Já se domnívám, že nerozlišujeme některé věci. To, že člověk nevidí nebo je jinak zdravotně postižen, je jeho osobní tragédií, osobním problémem. Nemusí to však znamenat (i když ve velké většině případů to opravdu znamená) doklad o tom, jak je majetkově schopný. Já bych viděl daleko systémovější řešení. Nepředložím pozměňovací návrh, protože se domnívám, že to, co řeknu, už v této době není možno do této normy zahrnout. Budiž nám to připomenutím pro dny další. Myslím, že by bylo rozumné nechat na všechny tyto věci jednu sazbu. První bych ale zvedl ruku pro to, aby ti postižení, kteří se díky svému postižení dostali do takové sociální situace, že je to zatěžuje, dostali tuto částku zpět. Nechť je jim vrácen třeba dvojnásobek této částky, nechť je jim to poskytnuto zdarma nebo vráceno všechno. Toto bych chápal jako sociální, toto bych chápal jako systémové. Nezlobte se na mne, pánové, to, co zde tvoříme, jsou berličky velice špatné a málo účinné. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Ullmannovi. Prosím poslance Wagnera, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem již inzeroval v původní zpravodajské zprávě, doporučuji, aby o bodu 83 bylo samostatně hlasováno a navrhuji tento bod ze společné zprávy vypustit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Wagnerovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám.

Dámy a pánové, mám informaci od zástupce navrhovatele a od společného zpravodaje, že potřebují asi 20 až 30 minut ke zpracování pozměňovacích návrhů. Já se domnívám, že mezitím bychom mohli pokračovat projednáváním dalšího bodu. Navrhuji vám tedy, abychom vyhověli a přerušili projednávání tohoto bodu než přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a pokračovali projednáváním bodu označeného v programu jako bod 40.

Není-li námitek, přistoupíme k projednávání bodu

XXXX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

Odůvodněním předloženého vládního návrhu, který jste obdrželi jako tisk 429, pověřila vláda místopředsedu vlády Jana Kalvodu, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, pane místopředsedo, dámy a pánové, vládní návrh novely zákonného opatření FS ČSFR č. 366 z roku 1992 Sb., je nezbytný z několika důvodů. Těmi důvody je nezbytnost, aby Česká republika dostála svým mezinárodním závazkům. K tomuto důvodu se vrátím ještě jednou ve svém stručném úvodu.

Zákonné opatření FS, které jsem zmínil, bylo právním aktem, jímž zákonodárný sbor ČSFR inkorporoval do čs. právního řádu některá usnesení Rady bezpečnosti tak, aby i v té době ČSFR dostála svým mezinárodním závazkům. Od doby účinnosti tohoto zákonného opatření byly vydány ještě dvě významné rezoluce Rady bezpečnosti OSN 787 a 820, které znamenají některá další opatření mezinárodního společenství vůči témuž subjektu.

Ještě připomenu, že ani ono zákonné opatření nevyčerpalo veškerá omezení a veškerá ustanovení do té doby přijatých usnesení rezolucí Rady bezpečnosti, a to z toho důvodu, že zákonné opatření FS respektovalo rozdělení zákonodárné působnosti federace a republik tehdejší ČSFR.

Zbývá ještě odpovědět na otázku, proč se navrhuje novelizovat toto zákonné opatření, proč se nenavrhuje přijmout zvláštní zákon. Důvody jsou v podstatě velmi jednoduché a přehledné. Je to proto, aby tím, že se naváže na zákonné opatření FS, se mezinárodnímu společenství deklarovala kontinuita právního řádu, ale i postoje České republiky vůči mezinárodnímu společenství v otázce Jugoslávie. Dovolte mi tuto zkratku.

Podotknu ještě, že při tvorbě novely zákonného opatření vyvstaly některé problémy, víceméně legislativní. Bylo tomu tak proto, že i zmíněné zákonné opatření v podstatě operuje legislativními pojmy v podstatě převzatými ze zmíněných rezolucí Rady bezpečnosti.

Protože však jde o požadavek inkorporace do českého právního řádu, bylo třeba nejprve vyřešit otázku, jestli nemají být ony pojmy těchto pramenů mezinárodního práva přizpůsobeny a transformovány do pojmů používaných v českém právním řádu. Výsledkem je jistý kompromis, k němuž bylo přikročeno z toho důvodu, že expostní pojmy, kterými operuje jednou přijaté zákonné opatření FS, by nepochybně znamenalo i jisté znejistění. Byla by to formulační změna již platného právního předpisu a koneckonců by to mohlo znamenat jistý signál nesrozumitelnosti právě vůči mezinárodnímu společenství.

Není tedy zde jiný významný problém, než se rozhodnout, zda Česká republika má setrvat v kontinuitě svého postoje vůči této velice palčivé mezinárodní skutečnosti, kterou je konflikt v bývalé Jugoslávii.

Dodám ještě, že inkorporace do českého právního řádu zmíněných ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti je nezbytná především proto, že jen tímto způsobem mohou ústavní orgány České republiky dostát svým mezinárodním závazkům, neboť mají-li vstoupit v účinnost jistá omezení vůči právnickým i fyzickým osobám, která realizuje exekutiva, vláda či resorty, potom proto musí mít zákonnou oporu. Jinak by si počínala svévolně a protiústavně.

Pokud dovolíte, pane místopředsedo, omezím se na toto úvodní slovo a na další budu případně reagovat po rozběhnutí případné rozpravy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. To jistě velmi přivítáme. Prosím zpravodaje Vychodila, aby se ujal slova.

Jenom upozornění pro poslance. Společnou zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 450.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, jak bylo řečeno, jako sněmovní tisk č. 450 jste dostali společnou zprávu, která se dotýká předkládaného návrhu zákona. Je to společná zpráva zahraničního výboru a ústavně právního výboru, které se zabývaly na svých schůzích minulý týden dotyčným návrhem.

Jak zde bylo řečeno, jedná se v podstatě o velmi důležitou věc, kterou je nutné deklarovat naši příslušnost v podstatě do jakési obce kulturních států sdružených v OSN.

Jak tady pan místopředseda naznačil, jakési nepřijetí nebo jakýsi náznak diskontinuity mezi dotyčným opatřením FS a zákonem, který hodláme přijmout a doufám, že přijmeme, by bylo velmi nešťastným signálem do světa, a proto osobně velice hodnotím kompromis, který zde byl zmíněn, že dikce usnesení Rady bezpečnosti, která je formulována samozřejmě v trochu jiné rovině, byla podle mého názoru velmi dobře a zdařile zakomponována do tohoto návrhu.

Co se týká věcné stránky, nebudu ji zde rozebírat. Předpokládám, že jste všichni obdrželi dotyčný návrh zákona jako sněmovní tisk č. 429.

Pokud se týká navržených úprav, jedinou měl ústavněprávní výbor, a tak je z mého hlediska logická. Máte ji ve společné zprávě. Je to v podstatě technická úprava, která v žádném případě nemění samotný smysl dotyčného návrhu.

Za svoji osobu bych k tomu ještě řekl několik věcí. Doufám, že vás tím příliš nebudu nudit.

Kolikrát je zarážející, že náš parlament v procedurální smršti zapomíná na to, že 500 km od nás vzdušnou čarou umírají lidé, že těch 500 km je na dolet rakety SS 22, kterou, pokud to nevíte, snad vlastní dotyční šílenci, kteří momentálně ovládají dění v dotyčné oblasti a že by se mohlo lehce stát, že naše opravdu někdy malicherné starosti se promění ve starosti naprosto zásadního druhu, pokud by dotyční šílenci dokázali - a oni toho schopni jsou - využít svých hrozeb a pomstít se nám podobným způsobem jako se mstil Sadam Husajn v Izraeli z naprosto iracionálních důvodů.

Byl bych rád, kdyby si to tento parlament uvědomil a méně se zabýval malichernostmi a více věcmi zásadními.

Ještě jednou doporučuji, aby vládní návrh zákona byl přijat v té formě, jak je předložen, s úpravou, která je uvedena ve společné zprávě. To je vše. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji výborů poslanci Vychodilovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu pořadu.

Vzhledem k tomu, že se hlásí pan poslanec Kozák, a písemnou přihlášku nemám, předávám mu slovo.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, pane předsedající, páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si navrhnout procedurální návrh, který by zněl v tomto duchu:

Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu a v tomto projednávání bude pokračovat na příští schůzi z těchto důvodů.

Každá válka je hrozná věc. V Jugoslávii je to skutečně bratrovražedná válka hodná jakéhokoliv odsouzení, ale je komplikovaná tím, že velice těžko se zde hledá viník, hledá se velmi těžko agresor. I Rada bezpečnosti nedošla k jednoznačnému závěru, kdo je viníkem a kdo je poškozeným.

Vzhledem k tomu, že se v poslední době poměrně velice dobře rozběhla jednání o mírovém ujednání konfliktu v Jugoslávii, domnívám se, že během měsíce by mohla být úspěšně skončena. Viděl bych velice rozumné, abychom se k tomuto problému, zejména s odkazem na znění nového § 2 a, vrátili v okamžiku, kdy Rada bezpečnosti zaujme k problému Jugoslávie svým způsobem definitivní stanovisko. Děkuji vám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP