Sobota 10. července 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

10. července 1993 v 9.05 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 170 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostávám zprávu, že je nás podepsáno tolik, že sněmovna je schopna usnášení a že můžeme začít jednat.

Přestože jsme se na politickém grémiu včera shodli na určitém pořadí, které budeme dodržovat, mám k vám nyní návrh spojený s určitou prosbou.

Vyvinula se tu určitá aktuální situace kolem dokumentů a archivu Komise 17. listopadu. Domnívám se, že o této situaci by měla být sněmovna informována. Přihlásil se předseda výboru branného a bezpečnostního ing. Vladimír Šuman, aby vám informaci podal.

Obracím se ke sněmovně s návrhem, abychom program doplnili o bod, který bych nazval "Informace předsedy branného a bezpečnostního výboru Vladimíra Šumana", doporučuji tento bod zařadit ihned. Jde o krátkou informaci, která by se neměla odkládat.

Ptám se sněmovny. Kdo podporuje zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Domnívám se, že není potřeba počítat hlasy, protože tu prakticky není nikoho, kdo by hlasoval proti nebo se zdržel hlasování.

Udílím slovo předsedovi branného a bezpečnostního výboru poslanci Šumanovi a prosím ho, aby podal krátkou informaci.

XXXIV.

Informace předsedy branného a bezpečnostního výboru Vladimíra Šumana

Poslanec Vladimír Šuman: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, v minulém týdnu, protože končil bývalý vedoucí Kanceláře FS svou práci, chtěl předat klíče. Došlo tudíž k pokusu o předání těchto klíčů, přitom byl zjišťován stav dokumentace a byly zjištěny určité nesrovnalosti. Následně jsem se sešel s panem dr. Zavázalem a poté, když jsem zvážil zjištěné skutečnosti, dospěl jsem k závěru, že je účelné, abych podal podnět generálnímu prokurátorovi, aby v této záležitosti vyvinul takové šetření, které uzná za vhodné. To se také stalo.

Protože se však domnívám, že tato záležitost může mít i souvislosti jiného charakteru než eventuálně kriminálního, jsem povinen přečíst usnesení výboru branného a bezpečnostního.

Tento výbor se především rozhodl iniciovat zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu, která by vyšetřila určité nesrovnalosti, které byly zjištěny u dokumentace Komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu, zřízené bývalým FS, a ve druhém bodu mě pověřil, abych s touto skutečností seznámil sněmovnu. Musím vám říci, že usnesení nebylo přijato jednomyslně: 8 členů výboru bylo pro, jeden byl proti a 5 členů výboru se hlasování zdrželo.

Včera došlo k tomu, že celý archiv byl komisionálně za účasti generálního prokurátora, policejního prezidenta, zástupce komise, která pečetila tyto materiály, a zástupce naší sněmovny, převezen do Poslanecké sněmovny.

To, co jsem vám nyní řekl, je pouze iniciací dalšího postupu, protože jsem-li správně informován o jednacím řádu, návrh na zřízení vyšetřovací komise nemůže podat jen výbor, ale musí to být 40 poslanců této sněmovny. Proto v průběhu tohoto dopoledne bude u prezence listina, na které se budete moci podepsat vy, kteří se připojíte k návrhu, který zde byl přednesen.

Doporučoval bych ještě, abyste tuto záležitost prodiskutovali v klubech z hlediska možných kandidátů. Moje představa, musím říci moje, protože výbor o tom nejednal, je taková, že by to měla být velice úzká skupina, např. pětičlenná, složená ze tří členů koalice a dvou členů opozice, a že by to měli být lidé, kteří kromě 14 dnů, na kterých se dohodnou, budou ochotni i v průběhu prázdnin na této záležitosti pilně pracovat.

Proto také navrhuji, aby tato skupina byla tak úzká, jak jsem uváděl. Navrhuji, aby vaše rozhodnutí bylo podřízeno do jisté míry tomu, zda najdete vhodné kandidáty, kteří budou na klubech dohodnuti, a kteří budou ochotni se této záležitosti věnovat.

Opakuji, že bych velice přivítal, aby to byli lidé aktivní, kteří budou mít o tuto práci zájem, a nikoliv, aby to byla jenom vyšetřovací komise, která by se horko těžko scházela.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vladimíru Šumanovi. Má někdo nějaký dotaz k této informaci, připomínku, přeje si k této informaci někdo vystoupit? (Nikdo.)

Domnívám se, že mohu tento bod ukončit. Prosím, aby všechny poslanecké kluby vzaly ohled na to, k čemu vyzval předseda branného a bezpečnostního výboru ing. Šuman.

Nyní přistupujeme k projednávání bodu původně zařazenému jako 27. Je to

XXXV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Odůvodněním předloženého vládního návrhu zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 191, pověřila vláda ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Petra Piťhu. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, velmi stručná novela zákona, kterou budeme projednávat, má tři zásadní body. První bod spočívá v tom, že je umožněna cesta k větší mobilitě pedagogických a vědeckých pracovníků na našich vysokých školách. Je to věc velké důležitosti, protože jedním z problémů, kterými trpí naše vysoké školství, je právě to, že učitelské sbory fakult a univerzit zůstávají celá desetiletí beze změn. Zde se dostáváme tímto krokem k pravidelnému stavu univerzitního života v jiných zemích.

Chtěl bych upozornit, že změna pracovních poměrů na dobu neurčitou na pracovní poměry na dobu určitou se nebude týkat všech vysokoškolských pracovníků, protože řada vysokoškolských pracovníků již nyní má poměr na dobu určitou. Univerzity spontánně přikračují k tomuto typu pracovních poměrů a chtěl bych také upozornit na to, že v oblasti akademie věd je podobná praxe zcela běžná.

Toto ustanovení je o to důležitější v této době, že musíme počítat s tím, že v oblasti vědeckých ústavů se mobilita podstatně zvýší, že řada ústavů např. akademických se bude zmenšovat a zde je dána možnost, abychom onen nepříjemný řez nevedli vertikálně, ale mohli ho vést horizontálně, tj. že budou odcházet lidé skutečně slabší a na jejich místa nastoupí lidé významnější.

Dále je v této novele řešena právní vakance, která vznikla v době rozdělení státu a která se týká jmenování univerzitních profesorů a jmenování či potvrzování rektorů. Tato věc způsobuje, že v tuto chvíli existuje řada vysokoškolských pedagogů, kteří jsou zcela právoplatně svými univerzitami a vědeckými radami jmenováni profesory, jsou navrženi, ale není formulována cesta, jak toto jmenování provést. Tolik v úvodu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru školství, mládeže a tělovýchovy Piťhovi a uděluji slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Hiršovi, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 378.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych úvodem pronesl několik slov k nutnosti přijmutí malé novely vysokoškolského zákona, tak jak zhruba řekl pan ministr. Já jsem vždycky zastával názor, že každý zásah do školství musí být dobře promyšlen, protože to je zásah velmi odpovědný. My se nemůžeme dopustit nějakých ukvapených závěrů nebo návrhů. Myslím, že tato novela prošla velkou diskusí a konečně jsme dospěli k nějakému závěru, který můžeme předložit sněmovně.

Já očekávám od této novely celkem tři zásadní věci. Především očekávám, že zvýšíme mobilitu pracovníků na vysokých školách a nejen na vysokých školách tím, že umožníme děkanům zasahovat do určité míry do pracovních poměrů tím, že zrušíme pracovní poměry na dobu neurčitou a převedeme je na dobu určitou. Má to několik výhod. Hlavní výhodu vidím v tom, a dovolte, abych jako pracovník akademie věd, který čtvrt století dělal v akademii, řekl, že nám se tato praxe osvědčila zejména v poslední době, kdy se pracovní poměry převedly z doby neurčité na dobu určitou tím, že stimulovaly pracovníky k vyššímu pracovnímu výkonu, protože si nebyli jisti délkou svého pracovního poměru a byli přijímáni v některých případech na konkrétní vědeckovýzkumné úkoly. Já to pokládám za velmi významný faktor a myslím, že tímto postupem zkvalitníme přístup lidí k problémům jak na vysokých školách, tak na akademii věd.

Další bod, který bulo nutno řešit a který se ukázal během diskuse, byla nutnost prověřit zásady jmenování rektorů a profesorů vysokých škol, protože původně to bylo upraveno v ústavě, dnes to v ústavě nemáme, a proto je třeba to vtělit do novely.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se podrobně touto novelou zabýval a protože jsme měli k dispozici původní text a v podstatě jsme se obávali, že by tak, jak byl navržen, měl jedinou velkou nevýhodu, že by byl v podstatě zakonzervován stav na vysokých školách, tím že jsme dali možnost vytvářet ze stávajících pracovníků konkursní komise a měli jsme obavy, že tyto konkursní komise nesplní to, co jsme od novely očekávali, proto výbor navrhl, aby sněmovna neprojednávala předložený návrh a naopak požádala vládu ČR, aby připravila návrh nového zákona o vysokých školách. Na společné schůzi zpravodajů výborů pak poměrem hlasování 3: 1 jsme se dohodli na následujícím usnesení:

"Zpravodajové výborů doporučí Poslanecké sněmovně, aby návrh neprojednávala a požádala vládu ČR, aby připravila návrh nového zákona o vysokých školách.

"Jediný, kdo podal kompletní návrh byl ústavně právní výbor. Máte v tisku 388, v nezařazených připomínkách. Pouze o této verzi bychom mohli jednat v rozpravě.

Já se domnívám, že jsem zásadně řekl všechno, co jsem považoval za nutné. Myslím si, že bychom mohli, pane předsedo, přikročit k rozpravě. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji za výklad a odůvodnění předložené závěrečné zprávy. Otevírám rozpravu. Než pozvu prvního přihlášeného řečníka, rád bych vyzval všechny poslankyně a poslance, kteří se chystají promluvit v rozpravě a podat pozměňovací návrh, a přitom by rádi použili práva přednosti promluvit, jak to umožňuje jednací řád, aby vyznačili na písemné přihlášce, že se takový pozměňovací návrh chystají podat.

Jako první se s pozměňovacím návrhem hlásí pan poslanec Výborný. Zvu ho k řečništi. Připraví se pan poslanec Marek Benda - rovněž s pozměňovacím návrhem.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, na počátku této schůze, když jsme rokovali a hlasovali o návrhu pořadu, byl vznesen požadavek, aby projednávání tisku 191388 bylo vzhledem k obsahu společné zprávy, vzhledem k tomu, že výbory doporučily neprojednávat návrh, z pořadu schůze vypuštěno. Tehdy jsem vystoupil a velmi stručně uvedl, že s tím nesouhlasím. Mám za to, že je správné, abych nejen ve vztahu ke sněmovně, ale i ve vztahu k paní poslankyni Stiborové právě v tuto chvíli, kdy je možno po tehdejším návrhu vést i rozpravu, zdůvodnil, proč jsem trval na tom, aby tisk 191 byl projednáván.

Společná zpráva skutečně, podle mého mínění, není výstižná. Naznačil to už pan společný zpravodaj, který uvedl, že text společné zprávy je výsledkem hlasování zpravodajů výborů hlasováním v poměru 3 : 1. Jsem-li dobře informován, zpravodaj ústavně právního výboru nesouhlasí s tím zněním, které je společné zprávě uvedeno. To je obtížná situace, neboť pak já musím dospět k závěru, jako kdyby tady společná zpráva vůbec neexistovala, neboť společná zpráva má být výsledkem shody všech zpravodajů.

Nedojde-li ke shodě, musí být požádán ústavně právní výbor, aby sjednocoval stanoviska výborů. Nicméně, vycházím z toho, že vám je rozdán tisk 388, že v tomto tisku v rozporu se stanoviskem ústavně právního výboru, se stanoviskem mým osobním i se stanoviskem poslance Miroslava Novotného, zpravodaje ústavně právního výboru, jest uvedeno nevýstižně, že náš výbor nedoporučuje tento tisk projednávat. A v důsledku toho mně nezbývá nic jiného, než přednést jistý pozměňovací návrh, který je návrhem komplexním.

Doporučil bych, aby tento pozměňovací návrh, který přednesu, byl eventuálně brán i jako podkladový text pro jednání sněmovny, neboť nevylučuji, že k němu budou ještě podávány další pozměňovací návrhy.

Navrhuji tedy, aby k tisku 191 byly přijaty tyto pozměňovací návrhy: Název zákona by zůstal stejný, uvozovací věta rovněž. Uvozovací věta článku I by zůstala rovněž stejná jako v tisku 191. Zněla by tedy: "Zákon č. 172/1990 Sb. o vysokých školách se mění a doplňuje takto".

Po této uvozovací větě článku I navrhuji pět bodů arabsky číslovaných, z nichž prvý zní: V § 10, odst. 1, písm. c) bude věta za středníkem znít: "Návrh na jmenování a odvolání rektora předkládá akademický senát vysoké školy prezidentu republiky."

Za druhé navrhuji v § 13, odst. 1 na konci připojit slova "školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen ministr)".

Za třetí v § 15, odst. 2 bude toto nové znění: "Ministr na návrh vysokých škol předkládá návrhy na jmenování profesorů prezidentovi republiky."

Za čtvrté navrhuji za § 15 vložit nový paragraf 15 a), který včetně nadpisu zní: "Paragraf 15 a) - Jmenování profesorů a rektorů vysokých škol. Prezident republiky na základě návrhu předloženého ministrem jmenuje profesory a na základě návrhů předložených akademickými senáty vysokých škol jmenuje a odvolává rektory vysokých škol."

Za páté se v § 27 za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: "Odstavec 6 - Pracovní poměr učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol se sjednává na dobu určitou v trvání dvou až pěti let. Na kratší dobu jej lze sjednat, jestliže o to pracovník písemně požádá."

Dosavadní šestý odstavec se označuje jako odstavec 7.

Dále navrhuji nový článek II tohoto znění: "Učitelům a vědeckým pracovníkům vysokých škol, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mají sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, se mění pracovní poměr na dobu určitou do 30. září 1994."

A konečně, v článku III navrhuji znění: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. září 1993."

Připomínám, že jsem téměř odcitoval usnesení ústavně právního výboru. Jedna úprava je opravením chyby v tisku, druhá se týká účinnosti zákona. Ústavně právní výbor navrhoval účinnost 15. srpna, já ji navrhuji dnem 28. září letošního roku. Tato druhá úprava byla mnou konzultována s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud jde o ostatní návrhy, vycházím z toho, co pan ministr přednesl ve své úvodní řeči, totiž, že tento text, jak jej navrhl náš výbor, dnes tento návrh předkládám, odpovídá představám ministerstva na tuto novelu zákona o vysokých školách, tuto krátkou novelu, ke které pravděpodobně přistoupí později hlubší novela nebo nový zákon o vysokých školách. Dnes však je třeba a je nezbytné alespoň tyto věci vyřešit. Děkuji za pozornost a znovu opakuji, že bude zřejmě nezbytné jakýmsi způsobem rozhodnout, zda můj návrh je komplexním pozměňovacím návrhem nebo zda sněmovna souhlasí s tím, aby nadále byl projednáván tisk 191 ve znění tohoto mého návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Zvu k řečništi pana poslance Marka Bendu, aby mohl přednést svůj pozměňovací návrh. Připraví se pan poslanec František Kozel se svým pozměňovacím návrhem. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že bychom asi nejprve měli rozhodnout o tom, co tady navrhoval pan dr. Výborný, tedy o tom, zda tento tisk budeme projednávat ve znění sporné společné zprávy či ve znění zprávy jediného výboru, který doporučil, a to zprávy ústavně právního výboru. Myslím, že to je možné v souladu s jednacím řádem rozhodnout hlasováním. Je možné rozhodnout, že budeme projednávat ve znění zprávy ústavně právního výboru. Samozřejmě, že ne s tou změnou data, ale ve znění zprávy ústavně právního výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Jestli rozumím správně situaci, je třeba dát hlasovat, a to v tom pořadí, že se nejdříve zeptám sněmovny, kdo podporuje projednávání tohoto návrhu zákona ve znění - jak řekl pan poslanec Marek Benda - ve sporném znění společné zprávy. To bude první otázka nebo ne?

Poslanec Marek Benda: Myslím, že se můžeme rovnou zeptat. Já se domnívám, že to není pozměňovací návrh. Společná zpráva je podle mého názoru vypracována v rozporu s jednacím řádem, sněmovna tedy může v této situaci upravit své vnitřní poměry a rozhodnout, že bude projednávat tento tisk ve znění zprávy ústavně právního výboru. Já to pokládám za naprosto korektní. Takto to běžně děláme. Ostatní výbory návrh zákona neschválily.

Předseda PSP Milan Uhde: Faktická poznámka - pan poslanec Vyvadil. Dávám jí příležitost dříve, než budeme hlasovat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, ústavně právní výbor není ani výborem garančním, není ničím jiným než jakýmsi dodržovatelem práva. Já nevím, jaké má zvláštní postavení. Tři výbory se určitým způsobem ve společné zprávě vyjádřily. Mně se tedy zdá zcela nekorektní. Kolega Benda je velký znalec jednacího řádu, ale já se domnívám, že tři výbory jsou víc, než jakýsi jeden ústavně právní výbor. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, dávám slovo poslankyni Buzkové.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedo, dámy a pánové, ráda bych se zeptala pana poslance Bendy, v čem konkrétně je připravená a předložená společná zpráva v rozporu s jednacím řádem.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, dotaz zněl na pana poslance Bendu. Je připraven odpovědět?

Poslanec Marek Benda: Ano, pane předsedo, je připraven odpovědět - domnívám se, že společná zpráva způsobem, jakým byla připravena, neodpovídá jednacímu řádu této sněmovny. Nedošlo ke shodě mezi výbory.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Buzková s replikou.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že na moji otázku nebylo odpovězeno. Tady bylo řečeno, že společná zpráva je v rozporu s jednacím řádem, protože nebyla připravena v souladu s jednacím řádem - nebo tak nějak podobně to pan poslanec Benda řekl. To ale nepovažuji za konkrétní a faktickou odpověď, v čem skutečně ten rozpor je.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám za to, že jsem celou tuto diskusi začal, v zájmu urychlení práce veškeré své procedurální návrhy stahuji. Jestli to paní kolegyni Buzkové stačí, nebo mám ještě pokračovat v odpovídání?

Předseda PSP Milan Uhde: Protože teoretická výměna názorů podle mne nevede a nemůže vést k výsledku, nevidím jinou cestu než dát hlasovat. - Nikoli, pan poslanec Benda svůj návrh stáhl.

Budeme tedy pokračovat jeho pozměňovacími návrhy. Promiňte.

Poslanec Marek Benda: Já tedy podám pozměňovací návrhy k tisku zřejmě původního znění zákona, respektive k tomuto textu. Pokud budou přijaty návrhy pana dr. Výborného - jeden návrh pana dr. Výborného - navrhuji přijetí dalších změn a budu se nyní řídit již textem pana dr. Výborného. (Projevy nesouhlasu opozičních poslanců.)

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, doporučuji zanechat hlasitých protestů. Domnívám se, že poslanec má právo podat pozměňovací návrh, jehož přijetí je podmíněno přijetím předchozího pozměňovacího návrhu. Není důvod k protestům.

Poslanec Marek Benda: Děkuji vám, pane předsedo, a můj návrh by zněl, aby do článku I pozměňovacího návrhu pana dr. Výborného byl doplněn nový bod 2, který by zněl takto: V názvu § 13 se za slovo "proděkan" doplňují slova "a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť".

Dále by pokračoval bod 2 návrhu pana dr. Výborného a vkládal by se nový bod 3, který by zněl takto: V § 13 se doplňuje nový odst. 8, který zní: "Odst. 8: Vedoucí pedagogického nebo vědeckého pracoviště řídí jeho činnost a odpovídá za ni děkanovi, pokud je pedagogické nebo vědecké pracoviště zřízeno přímo na vysoké škole nebo plní úkoly pro více vysokých škol, odpovídá rektorovi vysoké školy, ve které je organizačně začleněno." - Konec odst. 8.

Předseda PSP Milan Uhde: Promiňte prosím, pane poslanče, cítím odpovědnost za to, aby atmosféra v sále byla pracovní. Prosím vás, kolegyně a kolegové, zdržte se hlasitých projevů, byť jde zřejmě o diskusi k projednávanému návrhu. Není možno sledovat práci a ani poslanci, který přednáší svůj návrh, to neprospívá. Prosím vás proto o kázeň.

Poslanec Marek Benda: Další návrh by zněl takto: Vkládá se před bod 3 - nyní by to byl už bod 4 a bod 3 by se přečísloval na bod 5, toto přečíslování by muselo pokračovat - čili nový bod 4, který by zněl: V § 15 odst. 1 za písm. f) zařadit nové písmeno g), které zní: "Písm. g): Na návrh akreditační komise jmenuje konkursní komise pro obsazení míst vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť." - Tolik bod 4.

A poslední bod, který navrhuji, před současný bod 5 návrhu dr. Výborného - nyní by to byl již bod 9 - by se vkládal bod 9 a bod 5 by se přečísloval. Bod 9 by tedy zněl: V § 27 se za odst. 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, ostatní odstavce se přečíslují. Odstavce 3 a 4 zní:

"Odst. 3: Konkursy na obsazení míst vedoucích pedagogických a vědeckých pracovišť uskutečňují konkurzní komise jmenovaně ministerstvem na návrh akreditační komise.

Odst. 4: Členy konkursních komisí na obsazení míst ostatních učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol jsou vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť, jmenovaní podle odst. 3, a členové konkursních komisí podle odst. 3."

Tolik celý můj pozměňovací návrh. Pokusím se nyní o jeho stručné odůvodnění.

Hlavní výhrady, které směřovaly k novele zákona, byly v její nebezpečnosti zakonzervovat stávající nedobré vztahy na vysokých školách. Proto se navrhuje, aby se rekonkursace na vysokých školách, tedy to nové přijímání do pracovních poměrů na dobu určitou, uskutečnilo ve dvou vlnách, kde první vlnu - vedoucí vědeckých a pedagogických pracovišť - by uskutečňovaly konkursní komise jmenované ministerstvem, protože musí být nějaký formální orgán, který jmenuje na návrh akreditační komise jako nejvyššího orgánu v této zemi odpovědného za fungování vysokých škol, které by provedly konkursy na obsazení míst vedoucích pedagogických a vědeckých pracovišť, a teprve až by tato místa byla obsazena kvalitními lidmi, provedlo by se další kolo konkursů na obsazení ostatních pracovníků, ve kterých by seděli právě tito vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť.

Ostatní úpravy jsou spíše technického rázu. Já vám děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Benda ukončil svůj příspěvek, slovo má pan poslanec František Kozel. - Ten však rezignuje na svou přihlášku, dám proto příležitost panu poslanci Souralovi, který se přihlásil se stanoviskem klubu Levého bloku k malé novele zákona o vysokých školách. Prosím, pane poslanče.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP