Pátek 9. července 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil přerušené projednávání bodu "Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydáni zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu".

Jako první do odpolední rozpravy se přihlásil Marek Benda, připraví se kolega Gjurič.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych se vyjádřit jménem klubu KDS k předloženému návrhu zákona. Pokusím se být v obecném vyjádření velmi stručný, protože toho tady již dnes zaznělo hodně. My jsme svůj postoj k zákonu vyjádřili

již tehdy, když jsme pracovali na jeho definitivním znění, ale i tím, že jsou všichni naši poslanci pod ním podepsáni. Plně podporujeme znění, které bylo předloženo a dopracováno ve výborech. Myslím, že potřebnost takovéhoto zákona vyjadřuje i průběh dnešní rozpravy a zejména některé věci, které zazněly od představitelů Levého bloku, dokazují, že je potřeba pojmenovat období totalitního režimu skutečně způsobem, jaký si zaslouží.

Dovolím si podat dva drobné pozměňovací návrhy a pak se vyjádřit k některým návrhům, které už padly.

Mé pozměňovací návrhy se týkají § 3, kde navrhuji doplnit v prvním řádku za slova "odpor občanů proti tomuto režimu, který..." slova "ať již jednotlivě či ve skupině". Jedná se o požadavek, aby bylo zcela zřejmé, že zde existovaly organizované skupiny, které se nějakým způsobem vzepřely a bránily proti komunistickému režimu.

Druhá připomínka se týká posledního řádku tohoto § 3, kde za slova "byl legitimní, spravedlivý" navrhuji doplnit slova "morálně oprávněný a vhodný úcty". Morálně oprávněný vychází z Listiny práv a svobod a z příslušného článku, který stanovuje možnost vzepřít se proti režimu, pokud není možné uplatňovat svá práva běžnými cestami v právním státě. Pokládám za dobré, aby to v tomto zákonu bylo explicitně řečeno.

Chtěl bych se vyjádřit k různým pozměňovacím návrhům na vypuštění § 5 a § 7.

První poznámka je taková. Navrhovatelé velmi dlouho zvažovali, aby zákon obsahoval deklaratorní část, která je nám vyčítána, tak potřebu vyrovnat se s minulostí po morální stránce, ale aby v tomto směru obsahoval i určité konkrétní paragrafy, které budou řešit konkrétní problémy.

§ 5 vychází téměř doslova z dikce přijaté ve Spolkové republice Německo, kde to bylo přijato také obyčejným zákonem a celou argumentaci směřující k tomu, že je to v rozporu s Listinou práv a svobod, pokládám za chybnou. I legislativní rada vlády České republiky, jindy legislativně velmi precizní orgán, k jeho převedení na ústavní zákon věcně nic nenamítala.

Druhá poznámka se týká § 7 a případných návrhů, které vzešly k mé velké lítosti od předsedy poslaneckého klubu ODS, kde většina poslanců byla pod celým návrhem včetně tohoto paragrafu podepsána. Navrhuji, aby se o tomto paragrafu hlasovalo po jeho odstavcích. Pokud bude hlasováno o návrhu kolegy Honajzra, dávám návrh, aby se hlasovalo zvlášť o vypuštění odst. 1 a o vypuštění odst. 2.

Ve stanovisku vlády, které jsme dostali k § 7, jsou v podstatě tři podstatné výhrady. První se týká přímosti či nepřímosti novely. Tu pokládám za důležitou. Myslím, že jsme se to pokusili na ústavně právním výboru dořešit tak, že i když se jedná o nepřímou novelu, je zcela zřejmé, co § 1 chce, a nevyvolat žádné interpretační spory.

Druhá výhrada se týkala té části zákona, která obsahovala prohlášení cen vyplacených podle tehdy platných cenových předpisů za nápadně nevýhodné podmínky. Tuto výhradu vlády ústavně právní výbor akceptoval a ze zákona již vypustil.

Třetí výhrada se týká námitky, že aplikace tohoto ustanovení by mohla způsobit zmatek již v existujících právních vztazích, takže by mohlo dojít k tomu, že věci, které již byly privatizovány nebo jiným způsobem převáděny na jiné osoby, než které byly původně povinné, by mohly být zpochybněny.

Tvrdím, že pokud odhlasujeme vypuštění odst. 2, a tím pádem neodhlasujeme vypuštění odst. 1, dochází k sice jinému typu než spravedlnosti vůči těm, kteří své soudy prohráli, ale neohrožujeme tím nijak vlastnické vztahy, protože pokud bude vypuštěn odst. 2, je pouze odst. 1 interpretační novelou, která u případů, které již jsou u soudu a kde probíhají již řízení, přenáší v tomto směru zřejmě důkazní břemeno z osoby oprávněné, které s tím mají nesmírné problémy. Znám desítky případů velké problematičnosti dokazování, tísní a rozhodování soudu, řekl bych, velmi rigorózního, kdy se přenáší toto důkazní břemeno na osoby povinné. Z tohoto důvodu si myslím, že přihlédneme-li i k připomínkám vlády, ponechání odst. 1 v § 7 není v rozporu se stanoviskem vlády a může v zákoně zůstat. Pro důvěryhodnost této sněmovny a navrhovatelů pokládám za nesmírně podstatné, aby tento paragraf v zákoně byl, nebo alespoň v této okleštěné podobě, protože spousta občanů na to čeká. Děkuj i vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Gjuriče, připraví se kolega Pavela.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mohl bych - a měl bych k tomu samozřejmě i chuť - se pustit do složité politicko filozofické debaty například s kolegou Řezáčem o Platonovi, o křesťanství, o Jasprisovi atd., tím spíše, že jsem se tím právě v kontextu, ve kterém dnes sedíme, dva a tři čtvrtě roku zabýval. Mohl bych se pustit do polemiky o statutu Norimberského soudního dvora a o tom, jak vlastně všechny mezinárodní deklarace a úmluvy na něj tím nebo oním způsobem navazují, mohl bych mluvit z hlediska psychologického o potřebě rozlišování mezi dobrem a zlem, katarzí atd. Všeho toho se vzdám, protože si myslím, že budete daleko radši ne z toho, že něco vím, ale že vás nebudu dlouho zdržovat.

Přikročím rovnou k tomu, proč jsem sem přišel, a to je ke dvěma pozměňovacím návrhům.

První je podstatnější, takže mi dovolte, abych ho uvedl. Jestliže bude tento zákon přijat, v což doufám, ať v té nebo v oné podobě, pak konečně nazveme věci pravými jmény a pošleme jasný signál přítomnosti i budoucnosti. Konečně poskytneme i zadostiučinění těm, kteří bojovali a kteří trpěli. A také se nám - doufejme - podaří postihnout i evidentní zločiny a evidentní zločince. Obáváme se však a tady bych si dovolil informaci, že tento návrh podávám zejména za kolegu Ivana Bečváře a za sebe - že pomine tento zákon velice podstatnou, velice zásadní skupinu.

Kauzální řetězec zločinnosti je totiž složitější, než se jeví. Nejde, nebo nemělo by jít jen o ty, kteří někoho ubili, umučili, zastřelili, týrali, okradli, zničili. Nad každým takovým člověkem, nebo nad každou takovou skupinou jsou jedinci, kteří přímo či nepřímo, příkazem, pokynem, explicitně nebo implicitně, celou tuto věc, všechny tyto činy nějak indukovali, nějak podnítili. V další, ještě vyšší sféře, ve vyšší etáži nad nimi jsou pak ti, kdo hlásili ideologii o třídním boji, o třídní nenávisti, o nutnosti vyhubit tu či onu skupinu jako třídu, o diktatuře proletariátu atd.

Protože bychom nebyli rádi, aby skončilo toto pouze na té nejnižší etáži, dovoluji si podat tento návrh k § 1.

Dovoluji si doplnit § 1 o odst. 2 tohoto znění: "Za spáchané zločiny a další skutečnosti uvedené v odst. 1 jsou plně zodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti." To je první pozměňovací návrh.

Další pozměňovací návrh se týká téhož paragrafu, odst. 1. Jde o drobnější úpravy. V odst. 1, § 1, navrhuji u písm. d) za slova "popravoval" doplnit "a vraždil je", a pak pokračovat původním textem. Domnívám se totiž, že poprava je něco výrazně jiného než ubití, umučení, zastřelení na útěku atd. Nemusím to tady dále vysvětlovat.

Ve stejném písm. d) za dikci "vycestovat do zahraničí" doplnit "či vrátit se svobodně zpět", protože i navrátit se do své původní vlasti je základním lidským právem.

To jsou všechno moje pozměňovací návrhy.

Když už stojím u mikrofonu, dovolte mi vás zdržet, ještě alespoň minutu. Oč nám jde? Myslím, že nám jde o to, oč šlo všem, kteří se snažili napravit právo po druhé světové válce, kdy byli prvně postaveni před existenci celostátního gangsterského státu, který zločiny považoval za normy.

Jde nám o to, aby právo a soudnictví nekapitulovaly před zločinem jen proto, že byl organizován státní mocí suverenního státu. V Norimberku toto odsouzení bylo explicitně vyřčeno, lhostejno, že s ním zločinci nikdy nesouhlasili a souhlasit nebudou. Fanatici ho nikdy nepochopili. Také ho nikdy nepochopí.

Dovoluji si dokonce tvrdit, že právě to, že nacistická ideologie, NSDAP byly souzeny, umožnilo Německu, aby přijalo odpovědnost a vinu a uvědomilo si pravý stav věcí. Jinak by bývalo mělo jen pocit, že prohrálo. Takový pocit vede k nenávisti k vítězi a k těm, kdo byli postiženi a k potřebě revanše. Vzpomeňme si jen na situaci téhož Německa po první světové válce. Takový pocit - bohužel, pocit mají komunisté dodnes.

Teď dovolte citaci jednoho z našich právníků z doby norimberského procesu, z jeho knihy mezinárodním právu trestním: Právo ztratilo smysl, kdyby nebylo schopno vytvořit v kritických dobách normy a aparát k záchraně lidských hodnot.

Tím končím. Jsou-li nahoře na galerii dnes přítomni členové Konfederace politických vězňů, vyslovuji jim svou úctu a uznání už zde, teď od tohoto mikrofonu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Pavelu. Připraví se kolega Špaček.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, nejsem právník, a proto se omlouvám, že nebudu mluvit právnicky a tak erudovaně, jako někteří, zvláště odpůrci tohoto zákona. Kdo mě však blíže zná, ví, že i já vím, o čem chci hovořit, a že mám alespoň trochu právo takto hovořit.

Je s podivem, jaký pokřik vyvolal návrh projednávaného zákona, vlastně už v jeho přípravné fázi. Že tento zákon je skutečně potřebný, o tom svědčí desítky nebo stovky obcí a měst, které ve svých působnostech už podobná stanoviska přijaly. Na druhé straně je hodně hlasů, aby se už o minulosti přestalo hovořit, aby se za ní udělala jakási tlustá čára a začalo se znovu. Myslím, že nic jiného si většina slušných lidí nepřeje. Přejí si to také současní i mnozí bývalí komunisté. Jenže důvody, proč si to přejí, jsou u obou skupin naprosto rozdílné.

Není přece možné zapomenout na systém, režim a jeho ideologii, které zapříčinily jen v našich zemích smrt několika tisíc lidí, který přivedl do vězení občany, řádově snad na miliony let, který donutil k emigraci statisíce občanů, který zdevastoval nejen naši ekonomiku, školství, kulturu, ekologii, vztahy mezi lidmi, a všechno co se zdevastovat dalo, který naprosto převrátil hodnoty, jimiž by se měli jednotlivci i společenství řídit.

Pokud někdy někdo uplatňoval pravidlo, že účel světí prostředky, o kterém tady už rovněž bylo hovořeno, pak to bylo právě v období let 1948 - 1989 a uplatňovala ho právě tzv. avantgarda dělnické třídy. Patolízalství, udavačství a další podobné negativní jevy slavily své triumfy.

Za nehorázné a cynické považuji tvrzení, že za existenci onoho totalitního režimu řízeného komunistickou stranou mohou všichni občané, protože ve své obrovské většině se nepostavili na odpor. Copak jsme už zapomněli, jak strana ve spolupráci s StB připravovala likvidaci svých odpůrců už před únorem 1948? Jak v době svého panování likvidovala své odpůrce, ideologické, v celých prvních dvaceti letech své hrůzovlády? Jak jinými formami provozovala totéž v období normalizace, až do r. 1989? Jak zneužívala děti, lásky a péče rodičů k nim, právě k nátlaku na rodiče, a tím je vydírala? Ti pak, tzv. dobrovolně se vzdávali majetku, vstupovali do KSČ, aby zajistili jejich budoucnost.

Jestli to zapomněli soudruzi, tak většina občanů věřím - to dosud nezapomněla. Sám jsem byl ve vězení v letech 1960 - 1961 a dovedu si velice dobře představit, co prožívali mnohaletí političtí vězni zvláště v prvních dvaceti letech komunistické diktatury a co prožívaly také jejich rodiny.

Byla zde také řeč o vině jiných politických stran a organizací Národní fronty. Jistě, ve vedení těchto organizací byli lidé oddaní režimu. Ale copak je možné zazlívat prostým lidem, že se uchýlili k zahrádkářům, filatelistům apod., aby unikli stálým řečem o budování socialismu a lásce k Sovětskému svazu apod.?

A pokud se týká dvou tehdy existujících politických stran: To, co jsem chtěl říci, řekl už v podstatě pan dr. Vyvadil. Jen bych chtěl ještě dodat, že je známo, že ve vedení těchto stran byli lidé, kteří do nich šli právě na příkaz KSČ, aby tam prováděli její politiku. Ale členové dole chápali tyto strany převážně jako útočiště právě proti KSČ.

O protikomunistickém působení těchto stran na úrovni obcí, měst a okresů by se daly napsat knihy. Kolik členů těchto stran bylo popraveno, vězněno nebo jinak perzekuováno? Zatímco Československá sociální demokracie tzv. dobrovolně splynula s KSČ, lidová strana si po celou dobu uchovala nekomunistickou křesťanskou ideologii. Je nehorázné a cynické, že se komunisté odvolávají na existenci těchto stran a na projevy těch představitelů, které tam sami nadirigovali a kteří byli jejich agenty. Je nehorázné a cynické, že z těch, jimž fyzickým i psychickým násilím lámali a křivili charaktery, tedy z jejich vlastních obětí teď chtějí udělat spoluviníky svých zločinů.

V souvislosti s tímto zákonem se hodně mluví o právu. Ano, právo je třeba ctít, je nutno dbát, aby i tento zákon byl v souladu s jinými normami. Ale tento zákon je velmi nutný a k jeho přijetí je nejvyšší čas, když už nebyl přijat dříve. Je nutný proto, aby zlo bylo jasně pojmenováno, aby byli pojmenováni skuteční strůjci tohoto zla a aby je bylo možno potrestat po zásluze za jejich zločiny. A také aby se tohoto zla už nikdy nemohli dopouštět.

Je skutečně dojemné, jak právě komunisté rádi mluví o právu. V minulosti si ovšem právo vysvětlovali jinak. Tehdy bylo právo na jejich straně, protože měli moc. Dnes se práva dovolávají, protože ji nemají. Přijetí tohoto zákona, popř. s určitými změnami, považuji za nutné s ohledem na budoucnost demokracie v naší zemi. V žádném případě v něm není možno vidět akt msty a zášti, ale pouhý akt spravedlnosti. Hodnocení výdobytků socialismu, které jsme zde mohli slyšet v jednom nebo i více projevech dopoledne, mi připadá, asi jako když podprůměrný závodník - běžec na stadionu - se cítí velice dobře, když zjistí, že všichni ostatní závodníci běží za ním. Ale tak nějak mu uteklo, že ostatní uběhli už nejméně o jedno kolo víc.

Pánové úplně vpravo i úplně vlevo, neplivejte po současné demokracii, protože právě ona vám umožňuje, abyste zde pronášeli to, co pronášíte. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Špačka. Připraví se kolega Řezníček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejprve chci velmi vysoce ocenit práci, kterou odvedla skupina poslanců, kteří strávili sestavováním a sepisováním tohoto zákona desítky hodin a diskusí. Myslím si, že každý, kdo se alespoň trochu přiblížil k pokusu o uchopení této materie do zákonné formy, ví, jak velmi je to obtížný úkol. Myslím, že můžeme konstatovat, že skupina poslanců, která sestavila tento zákon, odvedla velmi dobré dílo.

Dále se domnívám, že je nutno, aby zde nahlas zazněla alespoň jedna poznámka k projevu, který zde pronesl pan kolega Vik dopoledne. Pan poslanec Vik obvinil tento zákon, že je deklaratorní, že není konkrétní, že nic neřeší. Musím konstatovat, že drtivá většina jeho pozměňovacích návrhů - kromě, tuším, dvou - je naprosto a výhradně deklaratorní, vůbec není závazná, protože text, který se hemží slovíčky "nechť" apod., má ke konkrétnosti velmi daleko.

Nyní již přejdu velmi rychle k pozměňujícím návrhům, které chci přednést. Oba se týkají § 5, kde navrhuji vypustit text "v souladu s výslovnou nebo domnělou vůlí státních nebo stranických orgánů a funkcionářů komunistického režimu v Československu". Zároveň navrhuji přesunout sloveso "nedošlo" z jeho současné pozice za slova "demokratického státu", aby věta byla formulačně schopná.

Domnívám se, že by soudy měly velmi obtížnou situaci, kdyby měly prokazovat výslovnou, neřku-li domnělou vůli státních a stranických orgánů. Navíc je zde logická konjunkce, kdy by musely prokazovat vůli jak stranických orgánů, tak ještě funkcionářů komunistického režimu, což už je zcela nemožné. Pokud tam zůstane toto ustanovení, bude § 5 podle mne velmi bezzubý.

Za druhé - navrhuji v témže paragrafu na konci před slova "zproštění obžaloby" doplnit text "z týchž důvodů došlo ke" To znamená, že by tato část věty zněla: "Pokud z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo z týchž důvodů došlo ke zproštění obžaloby." Myslím si, že pokud došlo z ideologických důvodů ke zproštění obžaloby, je nutné se i s těmito věcmi vyrovnat, a to by umožnil právě mnou předkládaný návrh.

Nicméně si uvědomuji, že oba návrhy nejsou tak úplně jednoznačné, jak jsem se doposud tvářil. V případě, že bude po jednoznačné analýze navrženo je nepřijmout, jsem případně připraven je stáhnout. Nicméně se domnívám, že tato analýza ještě musí proběhnout. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Řezníčka, připraví se paní kolegyně Kolářová.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové odpůrci tohoto návrhu zákona operují mimo jiné i s legitimitou bývalého režimu. Chci připomenout, že Norimberský proces stál před podobným dilematem. Rozhodl ovšem v zájmu základních lidských práv. Jako příklad uvedu, že přesto, že obhájci nacismu argumentovali, že šlo o legitimní dodržování zákonů třetí říše, např. dodržování norimberských protižidovských zákonů, norimberský soud v zájmu lidskosti toto neuznal a také nemohl uznat. K argumentaci, že nebyl veden útok přímo na NSDAP, ale na zločiny, připomínám, že konečným důsledkem Norimberku byla mj. i totální denacifikace. K dekomunizaci bohužel u nás zatím nedošlo.

Osobně zvednu pro tento návrh zákona ruku. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím paní kolegyni Kolářovou, připraví se pan kolega Stodůlka.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesla pouze tři drobné pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona, který - jak myslím, je nám všem jasné - by měl, respektive musí být přijat.

Můj první malý pozměňovací návrh je k § 2 tohoto zákona, kde navrhuji na konec věty před slova "zavrženíhodný" vložit slovo "je".

V § 3 navrhuji obdobně před koncem věty před slova "a hodný úcty" vložit také slovo "je".

Jedná se sice o formulační změny, nicméně pokud se na tyto paragrafy podíváte, v § 2 i v § 3, jako by termín "zavrženíhodný" se vázal spíše k minulosti. Domnívám se, že tento režim je zavrženíhodný i dnes, a proto by tam slůvko "je" mělo zůstat.

Stejně tak v § 3 končí věta slovy "byl legitimní, spravedlivý a hodný úcty". I zde mám pocit, že se jedná spíše o čas minulý, a proto se domnívám, a myslím že shodně s vámi, že tento odpor občanů proti režimu je hodný úcty i dnes.

Poslední návrh podávám pouze v případě, pokud bude přijat návrh pana poslance Gjuriče k § 1 vložením odstavce 2.

Domnívám se, že zde padly pozměňovací návrhy, které odkazují na § 1, což je v pořádku, nicméně odkazuji na § 1 v jeho současné podobě, t. j. odstavec 1. V případě, že by byl přijat návrh pana poslance Gjuriče, navrhuji, aby všude tam, kde se hovoří o § 1, znamená to odst. 1 § 1.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále prosím kolegu Stodůlku, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Trojan.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Předkládám jedno formulační upřesnění týkající se dvou ustanovení, a to preambule, kde za slova "vědomé porušování lidských práv" doporučuji doplnit "a občanských svobod".

Totéž u § 6. Opět za slova "ochraně základních lidských a občanských práv" doporučuji doplnit "a svobod". Občanská práva jsou totiž poněkud něčím jiným než občanské svobody, jedná se např. o svobodu víry. Víme, že v minulém režimu právě svoboda víry byla potlačována a na základě uplatňování této svobody byli lidé trestáni.

Dále jednu úvahu, se kterou nebudu už déle zdržovat. Týká se § 5. Mám za to, že bychom se měli vyrovnat i s legitimností amnestií prezidentů v době od 25. února 1948 do roku 1989, aby nedocházelo k situacím, že místo soudních rehabilitací jsou zde lidé, kteří byli odsouzeni za politické skutky, kterým je dnes ponechávána vina a kterým není trest uložen pouze kvůli amnestii prezidenta republiky z roku 1960. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím dále kolegu Trojana, aby se ujal slova. Připraví se paní kolegyně Orgoníková.

Poslanec Václav Trojan: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu zde dnes hovořit o tom, jak komunismus přivedl na buben každou zemi, kde zvítězili, ani o milionech mrtvých, které má na svědomí. To zde již učinili jiní. Chci se jenom krátce dotknout současnosti.

Chci připomenout, jak dojemné a zároveň drzé jsou argumenty dnešních komunistů, kteří prý nemají se zločiny padesátých let nic společného, protože tehdy ještě byli malí.

Je to stejné, jako kdyby dnešní němečtí neofašisté říkali: "O zvěrstvech fašismu nám nic nevykládejte, protože když vládl Hitler, tak jsme ještě nebyli na světě."

Dnešní komunisté ovšem tvrdí, že se vzdali komunistické ideologie a marxismu-leninismu. Je-li tomu tak, pak by ovšem bylo logické, aby zločiny komunismu sami odsoudili a zákon o protikomunistickém odporu sami iniciovali. Že pro něj budou hlasovat, to v těchto logických souvislostech považuji za naprosto přirozené. Pokud tomu bude jinak, v opačném případě, pokud pro něj hlasovat nebudou, potom samozřejmě veškerá věrohodnost proklamací o tom, že opustili ideologii marxismu-leninismu, vezme za své.

A z průběhu dnešní rozpravy se obávám, že spíše tato druhá alternativa je pravděpodobnější, protože když jsem dopoledne slyšel pana kolegu Řezáče, kterak sáhodlouhou argumentací pleduje pro to, aby zločiny a svinstva padesátých let zůstaly promlčeny, tak se mi udělalo špatně. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby se slova ujala paní kolegyně Orgoníková, připraví se pan kolega Vačkář.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, k projednávanému zákonu jen krátce.

Byla jsem přítomna mnoha jednání Konfederace politických vězňů na úrovni okresů a musím říci, že tito lidé, perzekuovaní minulým režimem v padesátých letech, mají obavy, že zákon opět nebude přijat.

Obracím se proto na vás, kolegyně a kolegové, abyste zákon podpořili a navrhuji, aby o zákonu jako celku bylo hlasováno po jménech. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o procedurální návrh, který je zaznamenán.

Prosím, aby se slova ujal kolega Vačkář, připraví se kolega Řezáč.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, přihlásil jsem se pouze s poznámkou. Mám vážné obavy, aby tento zákon dopadl na hlavy těch, kteří si to právem zaslouží. Z minulosti totiž víme, že ne vždy byli postiženi ti, kteří veškeré skutečnosti, které zde projednáváme, zavinili.

Mé obavy stupňuje to, že mezi autory tohoto zákona je podepsán jeden pan kolega, který ještě v prosinci 1989 byl aktivním členem KSČ. To vyvolává určité mé obavy a myslím si, že pochopitelně předkládající tyto skutečnosti měli zvážit. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP