Čtvrtek 8. července 1993

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane předsedo, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, v důvodové zprávě se uvádějí údaje o snížení příjmů jednotlivých skupin domácností, kterých se týká jednorázový příspěvek, který je v materiálu navrhován. Konstatuje se 12procentní zvýšení životních nákladů ke konci roku 1993 proti prosinci roku 1992, což je předpokladem, z kterého vychází návrh. Zároveň se konstatuje, že reálný měsíční příjem na domácnost poklesne měsíčně u neúplných rodin o částky, které představují přibližně 340 až 1080 Kč pro různé druhy rodin. Můžeme tedy předpokládat např., že v průměru půjde o 500 Kč. V tomto případě u takovéto rodiny s jedním dítětem, ať už neúplné nebo úplné, půjde o roční pokles přibližně ve výši 6000 Kč jako průměrná částka. Naproti tomu se navrhuje jednorázový příspěvek v průměrné výši jak konstatuje důvodová zpráva - ve výši 1222 Kč s diferenciací od 1040 do 1470 Kč.

Současně jsme byli informováni - zatím z tisku, ale nepochybně budeme tuto informaci projednávat i ve sněmovně - o výsledcích hospodaření našeho státu za první pololetí a o výsledcích rozpočtu, které byly velmi příznivé a podle známých předběžných výsledků dosáhlo se v rozpočtu přebytku přibližně 5 miliard Kč. Náklady, které jsou plánovány na zvýšení formou jednorázového příspěvku uvedeným rodinám, činí podle důvodové zprávy necelou 1 miliardu Kč, konkrétně 949 mil. Kč. Vzhledem k těmto uvedeným číslům a příznivému vývoji státního rozpočtu navrhuji, aby sněmovna uvážila zvýšení uvedených částek v § 4 odst. 1 na dvojnásobek. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se zástupce navrhovatele pana ministra Vodičky, zda si přeje přednést závěrečné slovo. (Ano.) Prosím, pane ministře.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Krátce zareaguji na návrh pana poslance Exnera. Finanční částka ve výši téměř 1 miliardy Kč, která je použita na toto jednorázové opatření pro děti z nízkopříjmových rodin, je výsledkem úspory, která vznikla tím, že státní vyrovnávací příspěvek v tomto roce je vyplácen adresně.

Není vyplácen do všech rodin, zhruba do 20 % rodin není vyplácen, protože těchto 20% rodin se nachází na hranici dvojnásobku, jejich čistý příjem se nachází na hranici dvojnásobku životního minima.

Proto návrh, který přednesl pan poslanec Exner, by znamenal nárok na státní rozpočet. Tento návrh, který nyní projednáváte, s částkami ve výši, které jsou navrženy, nejsou dodatečným nárokem na státní rozpočet.

Kromě toho bych chtěl ještě uvést, že v letošním roce došlo k dalším opatřením ve prospěch rodin s dětmi. Předně byly zvýšeny částky příspěvku při péči o dítě z 1.200 na 1.360 Kč. Bylo zvýšeno porodné z 3.000 na 4.000 Kč, což v úhrnu představuje zhruba 2,5 mld. Kč. Jsou to značné finanční částky, které jsou v úhrnu vynakládány na rodiny s malými dětmi. Dnes porada ministrů projednala i záměr vlády přijmout opatření v přídavcích na děti v základním systému přídavků na děti, kdy navrhneme zvýšení těchto přídavků a změnu systému při výplatě těchto přídavků (od listopadu letošního roku, toto opatření bude stát v tomto roce zhruba půl druhé miliardy korun). Čili jsou to značné částky, které se blíží té částce, kterou navrhuje pan poslanec Exner. Operujeme s čísly, s finančními prostředky pro všechny nízkopříjmové rodiny. Opatření učiněná v tomto roce vládou ku prospěchu těchto rodin vyčerpávají částku, kterou pan poslanec Exner navrhoval pouze pro toto jednorázové opatření.

Abych zakončil toto krátké expozé, nedoporučoval bych, aby pozměňovací návrh poslance Exnera byl v této podobě přijat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji vám, pane ministře, za vaše závěrečné slovo. Prosím o totéž pana společného zpravodaje s tím, aby se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana poslance Václava Exnera. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Zahradníček: V rozpravě vystoupil jediný poslanec, pan poslanec Exner, který požadoval, aby v § 4, odst. 1 byly dávky odstupňované podle věku dítěte zvýšeny na dvojnásobek.

Chtěl bych jen upozornit, že v důvodové zprávě (ekonomický dopad) na zadní straně je věta: Celkové náklady na příspěvek činí 949 mil. Kč a jsou zajištěny ve schváleném rozpočtu kapitoly 313 (Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 1993)." Znamená to, že kapitola je schválena.

Já bych tento pozměňovací návrh nedoporučoval. Pane předsedající, můžete nechat hlasovat.

.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Václava Exnera. Ptám se sněmovny, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 49.

Kdo je proti? 45.

Jsem povinen se zeptat, kdo se zdržel hlasování. 29.

Konstatuji, že pozměňovací návrh pana poslance Exnera nebyl přijat.

Poslanec Jan Zahradníček: Pane místopředsedo, to jsou všechny pozměňovací návrhy, které byly vzneseny. Prosím, abyste nechal hlasovat o znění zákona podle společné zprávy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji vám, pane poslanče. Budeme hlasovat o celém předloženém návrhu.

Ptám se tedy, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti, podle sněmovního tisku 416, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 438, ať zvedne ruku. 131.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Tímto jsme dokončili bod 30. Děkuji panu společnému zpravodaji a panu ministrovi Vodičkovi. Protože jsem dostal zprávu, že jsou přichystány volby, třetí kolo voleb, tj. volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku, volba členů Rady Fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a volba členů prezídia Fondu národního majetku, napřed vyslechneme výsledky. Prosím, pane poslanče.

XXII.

Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Ladislav Rymeš: Dámy a pánové, dovolím si přečíst výsledky tajného hlasování při volbě členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, první volba, první kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 159 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 143 platných lístků, 9 neplatných lístků. Počet neodevzdaných lístků 7.

Pro pana Petra Čepka bylo odevzdáno 87 platných hlasů. Pan Čepek byl zvolen. Pro pana Lubora Dohnala bylo odevzdáno 83 platných hlasů. Pan Dohnal byl zvolen. Pro pana Richarda Drexlera bylo odevzdáno 77 platných hlasů. Nebyl zvolen. Pro paní lvu Fialovou bylo odevzdáno 87 platných hlasů. Byla zvolena. Pro paní Janu Klusákovou bylo odevzdáno 78 platných hlasů. Nebyla zvolena. Pro pana Jiřího Krejčíka bylo odevzdáno 18 platných hlasů. Nebyl zvolen. Pro pana Stanislava Milotu bylo odevzdáno 79 platných hlasů. Nebyl zvolen. Pro paní Miroslavu Spáčilovou bylo odevzdáno 99 platných hlasů. Byla zvolena. Pro pana Andreje Stankoviče bylo odevzdáno 76 platných hlasů. Nebyl zvolen. Pro pana Pavla Tausiga bylo odevzdáno 99 platných hlasů. Byl zvolen. Všichni nezvolení postupují do druhého kola.

XIX.

Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Výsledek tajného hlasování při volbě členů prezídia Fondu národního majetku České republiky, první volba, druhé kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Vydáno 159 hlasovacích lístků. Odevzdáno 149 platných hlasů, 8 neplatných, 2 neodevzdány.

Pro pana Vladimíra Budinského odevzdáno 55 platných hlasů. Nebyl zvolen. Pro pana Miroslava Téru bylo odevzdáno 78 platných hlasů. Nebyl zvolen. Oba postupují do třetího kola. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dámy a pánové, ve 21 hodin budou připraveny hlasovací lístky k dalšímu kolu voleb. Lístky budou vydávány do 21.20 hodin, ve 21.20 ukončím dnešní zasedání. Sejdeme se zítra v 9 hodin ráno. Pan poslanec Hrdý se hlásí o slovo.

Poslanec Karel Hrdý: Pane místopředsedo, vážení kolegové, dovoluji si požádat sněmovnu, abychom přerušili zasedání, zejména abychom dnes nekonali volby, protože jak se zdá - volby nevedou k žádnému cíli a je nezbytné jednání klubů i meziklubová jednání. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde procedurální návrh, abychom ihned přerušili zasedání, abychom již nevolili ve třetím kole. Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 99.

Konstatuji, že tento procedurální návrh byl přijat. Končím tedy dnešní zasedáni a přeji vám dobrou noc. Připomínám, že ráno se sejdeme v 9.00 h.

(Jednání přerušeno ve 20.52 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP