Čtvrtek 8. července 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Mazalové a prosím paní poslankyni Röschovou, aby zaujmula místo u řečniště a sdělila nám některé doplňující informace.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych u jednotlivých jmen řekla několik informací ohledně těchto osob a samozřejmě tím pádem dojdu také na otázky pana poslance Trnky.

Dr. Brožová je soudkyní krajského soudu v Brně. To znamená, že žije v Brně, bydli v Brně celou tu dobu. Je to občanskoprávní soudkyně. Pracovala po dobu trvání federálního Ústavního soudu jako poradce či asistent doc. dr. Malenovského, který byl ústavním soudcem. Nyní je naším zástupcem, tuším, v Radě Evropy.

Doc. dr. Vojtěch Cepl. Myslím, že zde bylo řečeno velice mnoho o doc. Ceplovi. Je to osoba, kterou asi nemusím představovat. Je proděkanem právnické fakulty University Karlovy v Praze, kde je šéfem katedry občanského práva. Co se týče politické příslušnosti po roce 1989, je členem Občanské demokratické aliance.

Omlouvám se, dr. Brožová nebyla a není členkou žádné politické strany.

Doc. dr. Vladimír Čermák bydli rovněž v Brně, jak je možno vyčíst z životopisu. Nebyl a není členem žádné politické strany.

Dr. Vojen Güttler pracoval jako federální ústavní soudce. Podotýkám, že podle zákona o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky v tomto zákoně nebylo podmínkou, aby ústavní soudce nebyl členem žádné politické strany - nemohl pouze vykonávat žádné politické funkce tak, jako soudce obecného soudu podle zákona o soudech a soudcích. Nicméně plénum Ústavního soudu federálního svým usnesením odhlasovalo, že kdokoliv byl v politické straně či hnutí, musel vystoupit, takže dr. Vojen Güttler není členem žádné politické strany a hnutí. Předtím, než se stal ústavním soudcem federálního soudu, byl členem KANu.

Dr. Miloš Holeček je soudcem, je místopředseda krajského soudu v Brně, který se věnuje civilnímu právu. Není a nebyl členem žádné politické strany.

Doc. dr. Pavel Holländer je docent ústavního práva. Pracoval na Universitě v Bratislavě. Nyní pracuje na katedře ústavního práva University v Olomouci. Bydlí v Olomouci. Je Slovák, jak jistě všichni víte. Také zde o něm bylo už mnoho řečeno. Do listopadu 1989 byl členem Komunistické strany. Myslím si, že to, jakým způsobem se ústavně právní výbor věnoval jeho členství, zde poměrně příhodně popsal kolega Vyvadil.

Dr. Vladimír Jurka je soudcem okresního soudu v Kroměříži. Je to soudce, který se zabývá trestním právem. Nebyl a není členem žádné politické strany.

Dr. Zdeněk Kessler byl soudcem Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky. Nyní pracuje jako poradce předsedy Nejvyššího soudu. Byl od roku 1991 do té doby, než se stal ústavním soudcem federace, členem Občanské demokratické strany.

Prof. dr. Vladimír Klokočka je evropsky uznávaným odborníkem ústavního práva. Myslím si, že rovněž jej zde nemusím představovat.

Byl do roku 1969 členem Komunistické strany.

Doc. dr. Pavel Mates pracuje na právnické fakultě, přednáší na právnické fakultě v Brně, co se týče politické příslušnosti, nebyl a není členem žádné politické strany.

Dr. Vladimír Paul je komerční právník, který se věnuje mezinárodnímu právu soukromému, pracuje také jako mezinárodní rozhodce. Je pražák, bydlí v Praze, co se týče politické příslušnosti, nebyl a není v žádné politické straně.

Dr. Antonín Procházka byl soudcem federálního Ústavního soudu, nyní pracuje jako advokát, protože předtím byl jako advokát. Než se stal federálním ústavním soudcem, byl členem Křesťansko- demokratické strany.

Dr. Vlastimil Ševčík byl bývalým federálním ústavním soudcem, nyní pracuje jako poradce předsedy Nejvyššího soudu. Nebyl členem žádné politické strany a byl členem Klubu poslanců OH.

Myslím, že jsem přiblížila soudce, k jejichž jmenování prezidentem republiky máme v této sněmovně dávat souhlas - nic více a nic méně - a odpověděla jsem zároveň na první otázku pana poslance Trnky.

Nyní bych ráda odpověděla na druhou otázku pana poslance Trnky, tj. zda někteří z navržených soudců kandidovali ve volbách v roce 1990 a 1992 a za jakou politickou stranu. Omlouvám se - bylo mi správně připomenuto panem poslancem Grulichem, že jsem vynechala doc. Dr. Irenu Pelikánovou, která přednáší na právnické fakultě v Praze a je vedoucí katedry obchodního práva. Doc. Pelikánová je po roce 1989 členkou ODA, předtím nebyla členkou žádné politické strany. - Ještě jednou se omlouvám. A nyní bych odpověděla na druhou otázku, kterou už jsem uvedla.

Dr. Brožová nekandidovala ve volbách ani nebyla zvolena, protože funkce soudce je neslučitelná s funkcí poslance.

Doc. Cepl kandidoval v roce 1992 do Federálního shromáždění za ODA.

Doc. Vladimír Čermák nekandidoval za žádnou politickou stranu ani v roce 1990, ani v roce 1992.

Dr. Güttler nekandidoval za žádnou politickou stranu ani hnutí.

Dr. Holeček je rovněž povoláním soudce, tzn., že nekandidoval za žádnou politickou stranu.

Přiznám se, že u doc. Pavla Holländera nevím, zda nekandidoval v roce 1990 např. do Slovenské národní rady. V roce 1992 však mohu říci, že nekandidoval.

Dr. Vladimír Jurka rovněž jako soudce nekandidoval za žádnou politickou stranu ani hnutí ani v roce 1990, ani v roce 1992.

Prof. Klokočka rovněž ne.

Dr. Zdeněk Kessler kandidoval v roce 1990 za Občanské fórum do Federálního shromáždění, stal se poslancem a byl navrhován na ústavního soudce právě poslanci FS. Jakmile byl jmenován prezidentem republiky, přestal být poslancem.

Dr. Paul nekandidoval ani v roce 1990, ani v roce 1992.

Doc. Pelikánová rovněž nekandidovala.

Dr. Antonín Procházka kandidoval v roce 1990 do České národní rady, byl zvolen, byl poslancem ČNR, byl Českou národní radou navrhován na jmenování soudcem Ústavního soudu. Jakmile byl jmenován prezidentem republiky, přestal být poslancem České národní rady.

Dr. Vlastimil Ševčík kandidoval za Občanské fórum v roce 1990 do Federálního shromáždění, rovněž byl navrhován poslanci Federálního shromáždění na funkci ústavního soudce federálního Ústavního soudu. Jakmile byl jmenován, přestal být poslancem.

Takže jsem odpověděla - doufám - na druhou i třetí otázku pana poslance Trnky.

Vzhledem k tomu, že není skončená rozprava, samozřejmě jsem ochotna odpovědět na jakoukoli otázku, která zde padne. Možná, že jsem na něco zapomněla nebo něco neřekla přesně, snažila jsem se však sněmovně sdělit, kde tito kandidáti pracují a kde bydlí. Domnívám se, že si z toho můžete udělat ten dojem, že většina z nich bydlí a žije na Moravě, dokonce se většina z nich na Moravě narodila. Je to vcelku logické, protože Ústavní soud je v Brně.

Ještě snad bych, kdybyste pane místopředsedo dovolil, reagovala na vystoupení pana poslance Čapka, který zde řekl, že kluby nebyly prostřednictvím předsedy ústavně právního výboru informovány.

Vzhledem k tomu, že na jednání ústavně právního výboru se z 20 sešlo 19 poslanců, myslím, že toto konstatování pana poslance Čapka bylo zbytečné, neboť každý klub má v ústavně právním výboru své zastoupení, myslím kromě Republikánské strany v současné době.

Myslím, že ta informovanost mohla být, a domnívám se, že tak důležitou věc, jako udělení souhlasu se jmenováním prezidentem republiky, včera či dneska ráno projednal snad každý klub. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové.

Nyní se chystám požádat o vystoupení pana ministra Rumla, který se dostavil na naše zasedání.

Na začátku bych mu však rád položil otázku, zda ve svém sdělení hodlá sdělit některé skutečnosti, které by vyžadovaly to, aby naše zasedání bylo prohlášeno za neveřejné. Prosím, pane ministře.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, archívní svazek pana Dr. Cepla netvoří předmět státního tajemství, podléhá pouze ochraně podle zákona na ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že jsem nyní získal svolení pana Cepla, že mohu číst údaje o jeho osobě - pan Cepl tento svazek zná, neboť se s ním seznámil, když byl prověřován nezávislou parlamentní komisí, vzhledem k tomu, že tedy mám toto svolení, nepovažuji za nutné, aby bylo toto zasedání neveřejné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tuto základní informaci.

Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych jako poslanec přednesl procedurální návrh, abychom revokovali své usnesení o neveřejnosti této části rozpravy a de facto tím rozhodli o tom, že dál bude pokračovat rozprava po vystoupení pana Rumla, resp. vystoupení pana ministra a případně další část rozpravy veřejným způsobem.

Prosím, je nám jasné, o čem budeme hlasovat.

Kdo je tedy pro přijetí mého návrhu na revokaci, ať zvedne ruku Jestli dovolíte, ušetřím několik vteřin, je to takřka sto procent poslanců.

Revokovali jsme tedy své usnesení a já prosím pana ministra Rumla, aby se ujal slova. Zasedání bude dál veřejné a po vystoupení pana ministra Rumla budeme pokračovat v rozpravě.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, mám před sebou svazek archívního čísla 649 574, vedený k osobě Vojtěcha Cepla. Dovolím si z tohoto svazku citovat. Jen bych chtěl říci, že budu citovat vše podstatné, co se týká pana Cepla, nebudu číst údaje o jiných osobách, pouze budu číst jména jiných osob, pokud to bude nutné, protože nemám svolení těchto osob zveřejnit údaje, které o nich vedla StB. Chtěl bych odpovědně prohlásit, že nezamlčím žádnou podstatnou skutečnost, která by mohla být relevantní pro práci sněmovny.

"29. 11. 1971, Krajská správa SNB, správa StB Praha, 1. odbor, 5. oddělení. Já, strážmistr Vyšata, referent 5. oddělení 1. odboru KS SNB správy StB Praha, předkládám návrh na vejití do styku s kandidátem agenta. "Tehdy, jen pro upřesnění, se ještě používal místo kandidáta tajné spolupráce kandidát agenta, až od r. 1974 se používalo označení KTS. "... ve styk s kandidátem agenta Ceplem Vojtěchem, nar. 16. 2. 1938, Praha, československé státní příslušnosti, české národnosti, ženatého, bez politické příslušnosti, zaměstnaného jako odborný asistent na katedře občanského práva právnické fakulty UK. Ve styk s kandidátem agenta hodlám vejít z toho důvodu, že se mi jeví reálná možnost jeho zpravodajského využití. Cepl se pohybuje v kruzích, v nichž se vyskytují objekty našeho zájmu, je důvěrným přítelem spisovatele Ivana Klímy. Cepl se též spolu s manželkou občas zúčastňuje schůzek organizovaných pravidelně Klímou. Těchto schůzek se střídavě zúčastňuje podle agenturních zpráv např. Brabec, Vaculík, Kliment, Kohout, Havel, Šotola, Sidon, Holub, Pithart a jiní. Agenturními zprávami bylo potvrzeno, že Cepl se zúčastňoval těchto schůzek i v případech, kdy byli přítomni i USA státní příslušníci. Klíma spolu s manželkou je rozpracován v akci Přítel na zdejším oddělení. Důvěrným přítelem Cepla je dále Pithart. Pithart je zdejším oddělením blokován, jsou k němu soustřeďovány materiály. Cepl dále udržuje styky s J. Dienstbierem, kterému jako právník pomáhal. Dienstbier je rozpracován druhou správou FMV v akci Drina. V letech 1967 - 69 studoval Cepl v Oxfordu, doma se nezkompromitoval a tedy si udržel své postavení. Agenturní cestou bylo zjištěno, že aktivně pomáhal svým přátelům, kteří byli vyloučeni z KSČ, přičemž se Cepl netají svými pravicovými názory. Jinak mimo okruh svých známých vystupuje velmi opatrně. Svými přáteli je považován za spolehlivého a vzhledem ke svému postoji a postavení je často žádán svými známými o radu, případně o pomoc. V průběhu styku s kandidátem agenta bude věnována pozornost zjištění okruhu jeho styků v plném rozsahu z řad osob našeho zájmu."To tedy bylo 29. 11. 1971.

14. 4. 1972 předkládá strážmistr Vyšata návrh na ukončení styku s kandidátem agenta a je zde uvedeno: "S Ceplem jsem vešel ve styk z toho důvodu, že jsem předpokládal možnost jeho zpravodajského využití zejména v akci Přítel, ve které na zdejším oddělení je rozpracován spisovatel Ivan Klíma a jeho manželka Helena Klímová. Dále byl Cepl kontaktován z toho důvodu, že se pohybuje v kruzích, kde se vyskytují další osoby našeho zájmu, např. Petr Pithart nebo Adolf Hoffmeister. Během styku s Ceplem bylo zjištěno, že odmítá jakékoli neoficiální kontakty s orgány ministerstva vnitra. Snažil se dokazovat svoji nevhodnost, trpí prý neurastenickými obtížemi, zveličoval své potíže v rodině a na pracovišti. Dokazoval, že jako právník ví, co je jeho povinnost, a co na něm orgánové mohou požadovat. Hnusí se mu prý pomlouvat své přátele. Několikrát upozornil orgány na to, že vzhledem k jejich zájmu o jeho osobu, a protože je učitelem na právnické fakultě, bude se distancovat od těch svých bývalých přátel, kteří byli označeni za pravičáky. Toto jeho tvrzení není prověřeno, ale vzhledem k tomu, že téměř všechny své styky má mezi pravičáky, a vzhledem k tomu, jak je s nimi spjat, nelze jej považovat za pravdivé. Např. svoji pomoc Petru Pithartovi, pomáhal mu zprostředkovat zaměstnání na ČSAV od 1. 1. 1972, a různé právnické služby pro další jasně antisocialisticky zaměřené osoby, např. Jiřího Dienstbiera, zdůvodňoval tím, že je to jeho lidská povinnost a že je prý ochoten se za to zodpovídat. Tyto a další poznatky svědčí o tom, že Cepl je jednoznačně pravicově orientován, je velmi opatrný, přičemž zdůrazňuje, že jako právník ví, za co může být postižen. Celé jeho jednání a vystupování svědčilo o tom, že se nechce kompromitovat s orgány MV. Jeho krédem je soustřeďování se na vědeckou práci, upevňování si pozic po odborné linii. Osobně je přesvědčen o tom, že pří soustavném sbližování obou společenských systémů bude radikálně klesat role politiky a poroste význam odborníků, a to i v oblasti práva. V těchto i jiných souvislostech argumentoval často teorií konvergence. V osobě Vojtěcha Cepla se jedná o pravičáka, jehož poměr k socialistickému zřízení je záporný. V letech 1968 - 69 se nekompromitoval veřejně jen proto, že v té době byl na stipendijním pobytu v Oxfordu. Vzhledem k tomu bude na základě rozkazu ministra vnitra č. 44/70 zaevidován jako nepřátelská osoba kategorie II a jeho materiály uloženy do archivu Krajské správy SNB."

Pak je zde ze 14. 4. 1972, tj. vlastně totéž datum, návrh na evidenci pana Cepla jako nepřátelské osoby a zde je uvedeno: "S Ceplem byl navázán styk orgány MV jako s kandidátem agenta. V průběhu styku bylo zjištěno, že je silně antisocialisticky a prosionisticky orientován, jakoukoli spolupráci rozhodně odmítá."

Pak je zde záznam z r. 1976, kdy 10. správa MV (to je jiná složka StB než Krajská správa SNB Praha), příslušník jménem Ritter Jan si zde vyžádal spis dr. Cepla z archívu a tento spis, který byl veden na kandidáta agenta v archívu, tak si ho vyžádal, protože chtěl vejít ve styk s panem Ceplem, jak tady píše: "Předkládám návrh na provedení styku s KTS, pravým jménem JUDr. Cepl Vojtěch. Styk, objekt, a akce Hrabě."Zde je uvedeno: "V současné době je KTS evidován ve druhé kategorii nepřátelské osoby (je tady č. svazku). Z rozpracované akce Hrabě vyplývá, že Cepl přesto, že pracovníkům StB slíbil, že zruší veškeré styky s pravicově orientovanými osobami, svůj slib nedodržel. Je prokázáno, že se nadále stýká s JUDr. Petrem Pithartem, výtvarníkem Vladimírem Jiránkem a spisovatelem Ivanem Klímou. Pramen TA 133 v akci Hrabě (to je telefonní odposlech) uvádí, že nepřetržitě dochází ke schůzkám mezi manžely Ceplovými, Pithartovými, Jiránkovými a Klímovými. Jejich styky jsou důvěrné. Cepl těmto osobám pomáhá jako právník."

Dále podporučík Ritter navrhuje, aby bylo na Cepla nasazeno sledování k prověření, zda o rozhovoru nebude informovat osoby, které jsou v zájmu StB. Pak už je zde záznam z onoho rozhovoru, který se uskutečnil v místnosti Správy StB Praha v Bartolomějské ulici. Podle legendy bylo Ceplovi sděleno, že kriminální služba prověřuje okolnosti styku studentů právnické fakulty s cizinci.

Byl dotazován, zda se v uvedených termínech nacházel v hotelu Olympik Praha ve společnosti studentek právnické fakulty UK. Cepl zdůvodnil, že v hotelu Olympik nebyl. Pak byl Cepl dotazován ke svým současným stykům, zejména na osoby, které musely pro svoji zápornou protispolečenskou činnost odejít z právnické fakulty nebo z jiných míst. Cepl popřel styky s takovými osobami, volil vždy vyhýbavé odpovědi, např.: "s takovými osobami se nestýkám a když už přece, pak jde o setkání náhodné". Jakmile se začalo hovořit o těchto osobách, Cepl sám ze své vlastní iniciativy začal vysvětlovat, že v případě, kdybychom chtěli po něm požadovat spolupráci, tak s tím on zásadně nemůže souhlasit. Myslí si, že se najde dost jiných i u nich na fakultě, kteří by nám mohli vyjít vstříc, ale on takový být nechce, příčí se to jeho morálním zásadám.

Vzhledem ke zcela odmítavému stanovisku JUDr. Cepla k jakémukoli dobrovolnému styku s pracovníky ministerstva vnitra navrhuji ukončit styk s KTS a dále svazek vést v evidenci tak jak je veden a uložit do archivu. To je konec tohoto svazku. Jiné materiály k JUDr. Vojtěchu Ceplovi na ministerstvu nejsou, nebo alespoň já o nich nevím.

Chtěl bych jen ještě konstatovat nález nezávislé komise FMV. Nezávislá komise při FMV v řízení ve věci návrhu pana doc. JUDr. Vojtěcha Cepla, nar. 16. 2. 1938, vydala pod číslem jednacím NK 668/S92 nález, ve kterém rozhodla, že nebyl vědomým spolupracovníkem Státní bezpečnosti, tedy osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 451/1991 Sb. Z těchto důvodů vás žádáme, abyste tuto skutečnost ve smyslu § 13 odst. 5 výše citovaného zákona vyznačili ve všech evidencích a podkladech s tím, že s těmito evidencemi a podklady nelze ve vztahu k občanovi nadále nakládat. Předseda nezávislé komise při FMV Jaroslav Bašta. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rumlovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a prosím paní poslankyni Röschovou, aby přistoupila k řečništi. Budeme hlasovat o jednotlivých kandidátech.

Chci se zeptat sněmovny, zda vážení kolegové a kolegyně trvají na tom, aby nám byla znovu čtena všechna usnesení. Jestliže tomu tak není, prosím paní kolegyni Röschovou, aby se ujala slova. Promiňte, paní kolegyně, s poznámkou se ještě hlásí pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si požádat o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Zazněla tu žádost o desetiminutovou přestávku. Dovolím si využít svého práva předsedajícího a nedat o tom hlasovat. Vyhlašuji přestávku do 11,05 hodin.

(Jednání bylo přerušeno v 10,55 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach. Budeme pokračovat v projednání přerušeného bodu 9, kterým je "Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu"

Rozhodli jsme o způsobu hlasování a ukončili jsme rozpravu.

Pan kolega Bílý se hlásí s faktickou poznámkou, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Bílý: Rád bych sněmovnu upozornil na to, že v rozpravě bylo operováno s neplatným předpisem. Ústavní zákon č. 144/68 je neplatný, neboť rozvíjel čl. 25 Ústavy a podle ustanovení všechny zákony, které rozvíjely Ústavu nebo derogovaly jednotlivá ustanovení Ústavy, jsou neplatné. V otázkách národa a národností platí pouze Listina lidských práv a svobod.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jsem dnes tolerance sama. Nechal jsem vás domluvit i s vaší faktickou poznámkou i hluboko po uzavření rozpravy.

Dámy a pánové, chystám se požádat paní poslankyni Röschovou, aby se opět ujala slova a chci se vám omluvit za drobnou nepřesnost. Ve snaze zrychlit zasedání jsem před vyhlášením krátké přestávky pledoval pro to, abychom před jednotlivými jmény nečetli celý text usnesení. Zdá se, že to však bude z procedurálních a právních důvodů nezbytné.

Prosím paní kolegyni Röschovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Děkuji. Dovolte, abych přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 8. 7. 1993:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí, podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky se jmenováním dr. lvy Brožové soudkyní Ústavního soudu."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slyšeli jsme návrh usnesení. Budeme hlasovat. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, nechť zvedne ruku. 126.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato.

Prosím další návrh.

Poslankyně Anna Röschová: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 8. 7. 1993:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí, podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se jmenováním doc. dr. Vladimíra Čermáka soudcem Ústavního soudu."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. 112.

Kdo je proti? 6.

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato a sněmovna vyslovila souhlas se jmenováním kandidáta za soudce Ústavního soudu.

Prosím další návrh.

Poslankyně Anna Röschová: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 8. 7. 1993:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí, podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se jmenováním dr. Antonína Procházky soudcem Ústavního soudu."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. 122.

Kdo je proti? 8.

Usnesení bylo přijato a Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas se jmenováním dr. Antonína Procházky soudcem Ústavního soudu.

Prosím další návrh usnesení.

Poslankyně Anna Röschová: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 8. 7. 1993.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí, podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se jmenováním dr. Vlastimila Ševčíka soudcem Ústavního soudu. "

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? 14.

Kdo se zdržel hlasování? 63.

Usnesení bylo schváleno a sněmovna vyslovila souhlas se jmenováním dr. Vlastimila Ševčíka soudcem Ústavního soudu.

Prosím další návrh usneseni.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP