Středa 7. července 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi. Slovo má pan poslanec Radim Špaček, připraví se paní poslankyně Hana Orgoníková.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů. Tuším, že jich bude šest.

Vzhledem k vyčerpávajícím zprávám pana předkladatele i předřečníka se omezím na velmi stručné zdůvodnění.

První pozměňovací návrh je v podstatě gramatická úprava. Navrhuji, aby v § 1 v poslední části věty byla slova "jejichž účelem je" nahrazena slovy "s cílem". Důvodem tohoto návrhu je, že vztažné zájmeno "jejichž", které je použito ve společné zprávě, se až při třetím čtení dá dešifrovat, ke kterému podnětu nebo předmětu se vlastně vztahuje. Domnívám se, že touto náhradou se věta gramaticky poněkud zprůhlední.

Další návrh se týká § 2 odst. 3. Jedná se o určité zpřesnění. Navrhuji, aby za slovo "jímány" byl doplněn text ", aniž by došlo k jejich úniku do ovzduší,". Přesto, že by se toto mělo rozumět samo sebou, domnívám se, že nebude na škodu, pokud bude tento text doplněn.

Dále navrhuji § 3 přejmenovat na "Dovoz a vývoz" a v tomto smyslu také v obou odstavcích slovo "dovoz" nahradit slovy "dovoz a vývoz". Zdůvodnění je velmi stručné. Tímto zákonem bychom se měli v podstatě přihlásit k mezinárodním konvencím a dohodám, o nichž mluvil pan předkladatel a z tohoto důvodu bychom se neměli obracet pouze dovnitř, ale měli bychom se přihlásit i k tomu, že nechceme své problémy řešit na úkor třetích zemí.

Další návrh mám velmi pečlivě připraven a formulován, ale v tuto chvíli si nejsem jist, jak je kompatibilní s návrhem pana kolegy Effenbergera, přesto ho přečtu tak, jak ho mám připraven.

Navrhuji v § 4 doplnit nový odst. 4 s tím, že stávající odst. 4 bude přeznačen jako odst. 5 a nový odstavec by zněl takto: "Až do data konečného zákazu výroby, dovozu a užívání látek ničících ozónovou sféru, uvedených v seznamu přiloženém k tomuto zákonu, se stanovuje poplatek ve výši 150 Kč za každý kg vyrobené nebo dovezené látky ničící ozónovou sféru, popř. této látky obsažené v dovezeném výrobku. Podrobnosti týkající se výpočtu a placení poplatků stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Poplatek bude příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky."

Cílem samozřejmě je - i kdyby byl zákaz odsunut, jak už bylo navrženo - aby ještě v této přechodné době byly použity ekonomické nástroje k tomu, aby byli výrobci, případně uživatelé nuceni k tomu, aby používali jiné látky a aby se začali velmi rychle přeorientovávat.

Obdobný cíl sleduje i další pozměňovací návrh, který se týká § 5 odst. 1, kde by text "od 2 500 do 15 000 Kč" byl nahrazen textem "od 15 000 Kč do 50 000 Kč". V následujícím odst. 2 text "od 5 000 do 50 000 Kč" byl nahrazen textem "od 25 000 Kč do 500 000 Kč". Týká se to pokut za nedodržování ustanovení tohoto zákona.

Na závěr navrhuji, aby celá kapitola, která se jmenuje "Pokuty", byla přejmenována na kapitolu "Pokuty a kontrola" a aby do ní byl doplněn nový § 8 s tím, že dosavadní § 8 a 9 by se přečíslovaly a § 8 by měl tři odstavce.

"Odst. 1: Od 1. 4. 1994 mohou na území České republiky s látkami ničícími ozónovou sféru nakládat právnické a fyzické osoby pouze za účelem jejich jímání, přepravy, recyklace a likvidace, a to jen na základě úředního povolení (dále jen "licence").

Odst. 2: Licenci k jímání, přepravě a recyklaci látek ničících ozónovou sféru podle seznamu, který je v příloze tohoto zákona, vydává ministerstvo životního prostředí na základě žádosti právnických nebo fyzických osob. Aby mohla být licence vydána, musí žadatel prokázat, že je schopen zajistit, aby nedošlo k úniku látek ničících

ozónovou sféru do ovzduší. Bližší podmínky pro vydání licence včetně náležitostí k žádosti stanoví ministerstvo životního prostředí.

Odst. 3. Za nedodrženi podmínek stanovených pro nakládáni s látkami ničícími ozónovou sféru může státní orgán ochrany ovzduší uložit pokutu ve výši od 250 000 Kč do 2 000 000 Kč."

Toto ustanovení by mělo smysl v přechodné době, kdy by nové freony už nemohly být vyráběny a dováženy, nicméně by bylo možné je používat na opravy stávajících zařízení. Nicméně i v této době by bylo dobře, aby se nakládáním s nimi nemohl zabývat zcela libovolně kdokoliv, ale aby prokázal, že je pro tuto činnost náležitě vybaven. K tomu by sloužil právě navrhovaný institut licencí.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Slovo má poslankyně Hana Orgoníková. Další v pořadí přihlášených, pan poslanec Drápela, rezignoval na svoji přihlášku, protože zjistil, že pozměňovací návrhy, které se chystal vznést, byly právě předneseny. Připraví se proto pan poslanec Jaroslav Vlček.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedo, dámy a pánové, v podstatě řeknu totéž, co řekl kolega Drápela, poněvadž pan kolega Špaček přednesl pozměňovací návrhy v tom smyslu, v jakém jsem je měla připraveny i já. Vzdávám se tedy možnosti přednést své pozměňovací návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Táži se poslance Jaroslava Vlčka, zda má nějaké pozměňovací návrhy. V tom případě se může ujmout slova. Připraví se pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mám krátký pozměňující resp. doplňující návrh. V návrhu, v příloze C, by měly být doplněny látky perchlorethylen a methylbromid. Obě tyto látky jsou, podle informací, bez problémů nahraditelné jinými látkami. Tak, jak zatím říkají odhady, methylbromid se na poklesu ozónové vrstvy podílí zhruba 10%. Prosil bych, aby tyto dvě látky byly ještě doplněny. Děkuji. To je všechno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Vlčkovi. Slovo má poslanec Josef Holub, který je poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, návrh zákona, o němž budete za chvíli hlasováním rozhodovat, doznal ve své konečné fázi značných změn. Závěrečná zpráva je zcela odlišným dokumentem od původního tisku 179. K takto radikální změně došlo díky pozměňovacím návrhům navrhovatele při projednávání ve výborech.

Říkám to proto, že návrh zákona se snaží řešit velmi složitou problematiku, která se dotýká mnoha sfér veřejného života a dopracovává některé mezinárodní dohody s tím, že jde dokonce nad jejich rámec.

Věřím, že nemusím této sněmovně připomínat, jaké problémy jsou často spojeny s návrhy, které jsou sněmovně a výborům předloženy na poslední chvíli. Z toho, co jsem již řekl, vyplývá, že tento návrh je právě klasickým příkladem uspěchaného rozhodnutí.

Pokusím se vysvětlit, v čem vidím na první pohled návrh jako nedomyšlený a ve svých důsledcích neekologický. V letech 1976 - 1991, tedy 15 let, jsem byl vývojovým pracovníkem v oboru nízkoteplotního dělení vzduchu. V uvedeném oboru jsem autorem či spoluautorem sedmi vynálezů a čtyř přihlášek vynálezů, které jsou dosud v řízení. Mám tedy v této oblasti určité zkušenosti.

V chladicích cyklech zařízení na dělení vzduchu, kde teplota dosahuje až mínus 200 stupňů Celsia, se někdy používá jako mezistupeň chlazení ozón ničících látek, avšak v těsných uzavřených okruzích, ze kterých mohou tyto látky ohrozit ozón pouze při haváriích. Mezistupeň chlazení, o němž hovořím, je v chladicím cyklu zařazen na výpočtem stanovenou optimální teplotní úroveň. Pro tyto hodnoty je potom optimalizován, co do velikosti a energetické spotřeby, také celý technologický proces. I celá investovaná jednotka.

Pokud z mezistupně chlazení vyřadíme ozón ničící látku a nahradíme ji jinou, ozón neničící, posuneme vzhledem k nutně jiným fyzikálně chemickým vlastnostem této látky celý cyklus do oblasti, kde nebude pracovat optimálně z hlediska spotřeby energie.

Co tedy schválením tohoto návrhu zákona minimálně v tomto popsaném případě docílíme? Vyřadíme z cyklu ozón ničící látku, která, pokud nedojde k havárii, nemůže ozón nikdy ohrozit, nahradíme ji jinou, což znamená značné investice, a tím zvýšíme energetickou spotřebu cyklu se známými negativními ekologickými důsledky. Exhalace při výrobě energie tady nemusím, myslím, popisovat.

Mezinárodní dohoda o ozón ničících látkách, jejímiž jsme signatáři, umožňuje smluvním zemím s určitými jasně stanovenými omezeními vyrábět tyto látky a obchodovat s nimi, avšak pouze mezi sebou. Prodej nesignatářským zemím je zakázán.

Česká republika se schválením předloženého, na poslední chvíli přepracovaného zákona dostane v podstatě mimo tuto smlouvu s nejasnými důsledky z mezinárodního hlediska.

Z uvedených důvodů nebudu návrh tohoto zákona podporovat. O totéž prosím i vás. Nepodlehněte, prosím, hlasováním populistickému tlaku představujícím vám určité chemické látky jako obrovské zlo a nebezpečí pro celou naši planetu. Ne všechno vyrobené množství ozón ničících látek se dostává, anebo má možnost se dostat do styku s ozónem, protože obíhají ve vzduchotěsných cyklech. Nebuďme proto, že na nás někdo křičí "papežštější než papež", a snažme se posuzovat věci uvážlivě s chladnou hlavou, protože neuvážené rozhodnutí může přinést této zemi více škody než užitku. Rozhodovat v takto složité záležitosti o poslaneckém návrhu, ke kterému je navíc množství zásadních pozměňovacích návrhů a negativní stanovisko vlády, jejíž odborníci připravili vlastní návrh, takto pozitivně rozhodovat, považuji za krajně nezodpovědné.

Na závěr si dovolím přece jenom návrh. Navrhuji odložit projednávání tohoto bodu na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Holubovi. Jeho návrh je možno pokládat za procedurální návrh. Nicméně se táži, kdo z poslanců chce ještě vystoupit v rozpravě, protože o tomto procedurálním návrhu bych dal hlasovat až po skončení rozpravy. Hlásí se pan poslanec Kozák. Má slovo.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, úvodem musím prohlásit, že nemám žádný patent ani zlepšovací návrh na používání ozón ničících látek, a tudíž nemůže jít u mě o konflikt zájmů. To jen na okraj.

Druhá věc je rovněž procedurální návrh. Navrhuji, abychom o celku tohoto zákona hlasovali veřejným hlasováním po jménech. Koneckonců, dnes už jsme čtyřikrát tuto proceduru absolvovali, proč bychom ji nemohli absolvovat ještě jednou. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozákovi. Zaznamenal jsem jeho procedurální návrh. Táži se, zda jsou ještě nějaké další hlasy do rozpravy? Pan poslanec Radim Špaček. Ještě chce pan poslanec Holub technickou. Dáme přednost technické poznámce.

Poslanec Josef Holub: Pochopitelně, kdyby se u mě jednalo o střet zájmů, tak bych to podle zákona přiznal.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Dovolím si krátce reagovat na vystoupení pana poslance Holuba. Domnívám se, že ten velmi speciální případ, který zde byl popsán, je ošetřen v § 4 v odst. 4 stávající společné zprávy. Kromě toho, je to opravdu speciální případ.

V úvodu vystoupení pana poslance Holuba zazněla kritika, že to, co projednáváme, je velice odlišné od původního návrhu, předkládaného panem Seiferem a dalšími kolegy. Není to tak úplně pravda. Tady je třeba konstatovat, že to, co bylo úplně původní návrh, byly, jak jsem ve výboru označil, návrhy zásad zákona, které byly posléze na doporučení výboru dopracovány a v podstatě legislativně technicky upraveny, aniž by došlo ke změně smyslu celého návrhu. Domnívám se, že to samozřejmě bylo ku prospěchu celé věci.

Nemění se původní význam ani náplň tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Radimu Špačkovi. Slovo má pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Mám pouze poznámku. Staré české přísloví říká: potrefená husa se vždycky ozve.

Předseda PSP Milan Uhde: O slovo se hlásí pan poslanec Kužílek, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, chtěl bych znovu navázat na to, co již říkal kolega Špaček, a chtěl bych také zdůraznit, že společná zpráva k tomuto návrhu zákona byla rozdána dnes, a tudíž je v rozporu s jednacím řádem podle § 63, aby se to dnes projednávalo. Prosím, aby byl dodržován zákon a aby jednání bylo přerušeno a odloženo.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče Kužílku, stejně se chystám jednání přerušit, a to v tuto chvíli, kdy nejsou přihlášky do rozpravy. Rozpravu uzavírám a žádám pana poslance Rudolfa Opatřila, aby připravil k projednání všechny pozměňovací návrhy tak, abychom zítra ihned po projednání kandidatur na členy Nejvyššího soudu mohli přistoupit k hlasování.

To je představa, kterou předkládám sněmovně. Domnívám se, že je rozumné v tuto chvíli stejně - bez ohledu na námitku pana poslance Kužílka - projednávání přerušit. O slovo se však hlásí společný zpravodaj.

Poslanec Rudolf Opatřil: Kolega Holub předložil procedurální návrh a myslím, že by o něm mělo být hlasováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. V případě, že přijmete tuto představu, budeme ještě hlasovat o procedurálních návrzích.

Rozprava je zakončena a v tuto chvíli budeme hlasovat o obou procedurálních návrzích, které byly vzneseny.

Jako první vznesl pan poslanec Holub návrh, aby projednávání tohoto zákona bylo odloženo do příští schůze z důvodů, které uvedl a které nemíním opakovat. Jsou tuším v čerstvé paměti všech, kteří poslouchali.

Kdo je pro přijetí procedurálního návrhu pana poslance Holuba, ať zvedne ruku. 42.

Kdo je proti? 73.

Návrh pana poslance Holuba nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Stanislav Kozák, aby sněmovna o přijetí tohoto zákona hlasovala po jménech.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 34.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Návrh pana poslance Stanislava Kozáka byl přijat.

Budeme proto zítra hlasovat o tomto zákoně v duchu schváleného procedurálního návrhu.

Opakuji, že naše schůze je přerušena do zítřka. Začneme v 9.00 hodin projednáním kandidatur na soudce Ústavního soudu a poté budeme probírat pozměňovací návrhy a hlasovat o zákoně, jehož projednávání jsme v tuto chvíli přerušili.

Přeji vám dobrý večer a dobrou noc.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP