Středa 7. července 1993

Poslanec Václav Trojan: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové a kolegyně, argument, že poslanec by měl být na hranicích postaven na roveň jakémukoli jinému občanovi, je velmi líbivý, to v každém případě. Nicméně je, mírně řečeno, poněkud nesystémový. Nesystémový je proto, že jeho přijetím bychom se dostali do situace, kdy poslanecká imunita někdy platí, někdy neplatí. Institut poslanecké imunity chápu jako pojistku proti možnosti šikanování státními represívními orgány. Jaké možnosti má v tomto směru celník, je nabíledni. V jeho pravomoci by bylo třeba i několik hodin rozebírat auto poslance až do šroubku, vybalovat zavazadla, případně pro lepší efekt poslance svléci a nechat ho stát hodinu nahého na vachcimře. Nepochybuji o tom, že by se našli tací, kteří by to s chutí udělali. Podle dojmu části veřejnosti podporovaného často některými sdělovacími prostředky mohou totiž poslanci prakticky za vše, co v tomto státě funguje špatně.

Nesouhlasím samozřejmě s tím, aby poslanci dováželi bezcelně mercedesy nebo pontiaky, nesouhlasím však ani s tím, aby zcela nelogicky existovala státní represivní složka, před kterou by poslance imunita nechránila. Myslím, že tento Parlament může získat kredit především svou prací a nikoliv flagelantskými a populistickými gesty. Pokud bychom na každé lživé obvinění v tisku reagovali přijetím mnoha obžalovaných, může se zanedlouho stát, že některá tiskovina napíše např., že se poslanci vyvyšují nad pracující lid a my se hbitě a kajícně usneseme na tom, že do práce budeme chodit v modrákách, radiovce a s bandaskou melty. (Potlesk.)

Odpověď na otázku, proč by poslanec na hranicích měl být posuzován v jiném režimu než jiní občané, je naprosto stejná jako odpověď na otázku o smyslu poslanecké imunity v případě všech ostatních represivních orgánů. Řešení tedy vidím v takové formulaci zákona, která nebude poslance osvobozovat od celních povinností, zároveň mu však bude zaručovat ochranu jeho osoby a zavazadel ve smyslu poslanecké imunity.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Václav Trojan ukončil svůj příspěvek. Rozprava pokračuje. Kdo se do ní hlásí? Nevidím žádnou přihlášku, ale přece jen. Já v tom světle vidím velmi špatně, prosím, pan poslanec Štěrba. Bohužel proti tomu reflektoru vidím pouze obrysy. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já se musím připojit k tomu, co tady řekl pan kolega Kraus a připojím se k případné žalobě na pana Budinského, protože můj případ s dovezeným autem Mercedes-Benz 2,3 turbo byl v té době, kdy to bylo oznámeno, v celním řízení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Koháček, potom pan poslanec Výborný.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jen chtěl připomenout nám všem, kteří zasedáme v této sněmovně, že občané, kteří nás zvolili, mají právo o nás vědět všechno, to znamená i to, jaký si třeba kupujeme jogurt. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Stodůlka. Prosím vážené kolegyně a kolegy o klid.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, doufám, že se nadále budeme věnovat tomu bodu pořadu, který projednáváme. Domnívám se, že pan poslanec Kraus i pan poslanec Štěrba poněkud vybočili z tématu. Sám bych řekl, že by bylo dobré si uvědomit, že ať už bude zákon přijat v jakémkoli znění, vždy zlepší tu situaci, která dnes existuje. Sám podporuji pozměňovací návrh poslance Budinského a považuji za nutně říci, že i kdyby tento návrh nebyl přijat, situace bude jiná, vhodněji upravená než tak, jak je upravená dnes, to je neupravená.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Slovo má poslanec Stodůlka. Jen si dovolím opakovat upozornění pana poslance Výborného, že je třeba se držet tématu, i když leckoho leccos svrbí na jazyku. Projednáváme celní zákon. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dlouho jsem uvažoval, jestli mám vystoupit. Netýká se mě to, mám starou škodovku, nedovezl jsem ani auto, ani žádné předměty ze zahraničí. Jsem jedním z těch, kteří bydlí v celním pohraničním pásmu. Mám to na hranici 7 kilometrů a dovedu si živě představit, jak z jistých důvodů - necháme stranou jakých se octnu v podezření, že mám doma např. nějaké předměty, které byly propašovány a z toho důvodu u mě Celní stráž provede prohlídku.

Máme zkušenosti, nebo někteří mají zkušenosti, jak orgány Státní bezpečnosti chodily pod krycími průkazy inspekce požární ochrany, dobrovolných hasičů. Pan kolega Budinský kroutí hlavou, že ne. Pane kolego, doporučuji vám přečíst si zákon o FBIS o vydávání krycích dokladů apod., což je skutečnost, na kterou ještě nikdo neupozornil.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi a ptám se po dalších hlasech do rozpravy. Ne, že bych je vyvolával, domnívám se, že v rozpravě bylo řečeno vše, co řečeno být mělo a mohlo. Je tu poslanec Řezáč, má slovo.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že nebylo ještě řečeno vše, co mělo být řečeno, protože to, proč se projednává tato novela po přerušení z předposlední schůze, nasvědčuje, že se řeší problém, který tady nastal a který byl výrazně publikován v masových médiích. Ale já jsem velice překvapen tím, jak postupoval hospodářský výbor Poslanecké sněmovny za několik dní poté, co zde předstoupil předseda Poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde a informoval sněmovnu o tom, jaké provedl šetření v jednotlivých případech s tím, že zodpovídá pouze za případy těch poslanců, se kterými hovořil, a nikoli za případy poslanců bývalého FS, event. jednoho našeho kolegy, který v té době byl nemocen.

Udivuje mě tedy, že hospodářský výbor se nechal unést tiskem nebo event. Celní správou, protože celý problém vytvořila Celní správa. Podle celního zákona ještě před novelou, ať bude nebo nebude přijata v jakékoli podobě, samozřejmě všechny orgány Celní správy mají pravomoc rozhodovat o tom, kdo zaplatí nebo nezaplatí clo, a bylo povinností orgánů Celní správy rozhodnout, že tento poslanec zaplatí clo, pokud si orgán Celní správy zákon takto vyloží, a nebo rozhodnout o tom, že tento poslanec nezaplatí clo, protože je osvobozen od celní prohlídky a proto od cla. Ale protože se orgány Celní správy v čele s panem ředitelem Hronovským bály rozhodnout, poslaly černého Petra do sněmovny, jak je to v této republice zvykem, jako dnes prokuratura posílá nedůvodné obžaloby soudu, aby toho černého Petra vzal soud do ruky a rozhodl, a to i v případě naprosto nedůvodného podání obžaloby. A tento zvyk posílat práci někomu jinému se tady šíří.

Domnívám se, že kolega Kraus je naprosto oprávněně rozhořčen, protože bych mohl jmenovat jiného člena, poslance této sněmovny, který šel s penězi na celnici, aby zaplatil clo, které si sám podle celního zákona spočítal, zaplacení cla bylo odmítnuto a bylo mu vydáno potvrzení, že je od cla osvobozen a byl samozřejmě rovněž publikován.

Bylo to podle mne velmi laciné a ubohé a šlo o porušení čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a stejně tak § 11 občanského zákoníku. Je smutné, že to dělá hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, jehož poslanci se zavázali poslaneckým slibem dodržovat ústavu a všechny zákony této země. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Musím však konstatovat, že ani on se nedržel tématu. Pane poslanče, mohl bych o tom rozprávět velmi dlouho a pevně věřím, že příležitost k tomu bude. Tady bych však doporučoval držet se projednávání celního zákona. Myslím, že drtivá většina poslanců svým způsobem hlasování dá odpověď daleko pádnější, než je schopna vyjádřit kratšími nebo delšími slovními projevy. To je moje mínění. Proto jsem se také domníval, že bylo v rozpravě řečeno všechno pro to, aby každý mohl zodpovědně hlasovat. Tím nechci překážet rozpravě a samozřejmě ani nemohu. Hlásí se pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení novináři, vystupuji, protože jsem jat určitou obavou. Řeknu proč. Zdánlivě věc nesouvisí, přesto však trochu souvisí. Asi před 10 dny se mi podařilo drobnou řidičskou nepozorností, kterou by asi každý pochopil, zde před budovou zlehka škrábnout vozidlo svého profesního kolegy pana režiséra Jireše. Dohodli jsme se velmi přátelsky, v pohodě, a já jsem se hned ohlásil tady autoprovozu a pak jsem zavolal na Policii ve Vlašské ul., abych věc dojednal a vyřídil, neboť uznávám, že vina byla na mé straně. Dozvěděl jsem se, že vzhledem k tomu, že mám imunitu, Vlašská to řešit nebude a předává to někam dále a výše, kde se to nějak bude řešit. Já jsem proti tomu protestoval, že chci věc vyřešit normálně jako každý občan, bohužel to nejde, věc již byla předána někam do Kongresové ul. apod., kde asi ke mně bude přistupováno nějak jinak, aniž bych si to přál.

Já mám jen obavu, kdy se to někdo dozví a napadne mě za to, že nějakým způsobem zneužívám své imunity. Raději to říkám předem. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Protože nevidím žádné přihlášky do rozpravy, rozpravu uzavírám a prosím zástupce navrhovatele, aby pronesl závěrečné slovo, pokud na toto své právo reflektuje. Vidím znamení, že ne. Táži se proto společného zpravodaje výborů pana poslance Viktora Dobala, zda chce pronést pár slov na závěr a zda je schopen předložit jednotlivé pozměňovací návrhy sněmovně k hlasování.

Poslanec Viktor Dobal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Chci pouze zrekapitulovat rozpravu, která je velmi jednoduchá, byť byla dlouhá, protože z ní vzešel pouze jediný komplexní pozměňovací návrh pana poslance Budinského. Já bych tento návrh ještě jednou připomněl. Zdůrazňuji předem, že tento návrh je komplexní, takže nemá smysl hlasovat o jednotlivých bodech.

Návrh zní, že ve společné zprávě, tzn. sněmovním tisku č. 400, se vypustí bod 1, tzn. že se vlastně vypustí celá společná zpráva i pozměňovací návrhy a v tisku 383 se vypustí body 2 a 3. Toto je komplexní pozměňovací návrh, o kterém můžeme bezprostředně hlasovat jako o celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Je sněmovně jasné, o čem budeme hlasovat? Jde o pozměňovací návrh pana poslance Budinského. Vysvětlil to společný zpravodaj výborů kolega Viktor Dobal.

Ptám se, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Budinského, ať to dá najevo zvednutím ruky. 43.

Kdo je proti tomuto návrhu? 56.

Tento pozměňovací návrh zcela zjevně nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Poslanec Viktor Dobal: Doporučuji hlasovat o návrhu poslanců Výborného, Röschové a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/93 Sb., celní zákon, ve znění společné zprávy, tisky 383400.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Musím výzvu podle zvyklostí zopakovat.

Vyzývám poslankyně a poslance: kdo souhlasí s návrhem pana poslance Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 13/93 Sb., celní zákon, podle sněmovního tisku 383, ve znění společné zprávy výborů podle tisku 400, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? 17.

Tento návrh zákona byl přijat.

Děkuji zástupcům navrhovatelů a společnému zpravodaji za odvedenou práci. Skončili jsme bod 5.

Kandidáti na funkci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu byli soustředěni na jeden seznam a každý poslanec a poslankyně má v tuto chvíli seznam v rukou. Připomenu sněmovně způsob hlasování poslanců podle jmen. Pan místopředseda Vlach má k tomu ještě poznámku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Upozorňuji na to, že zde padl procedurální návrh. Pokud není brán v úvahu, já bych jej zopakoval. Šlo o žádost o 15minutovou přestávku pro jednání klubů.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, že z věcných důvodů bude lepší principy volby i funkci ověřovatelů připomenout až po 15minutové pauze. Vyhovuji žádosti představitele Levého bloku a vyhlašuji 15minutovou přestávku. Budeme pokračovat v 15.35 hodin.

(Přerušená schůze opět zahájena v 15.40 hodin.)

IV.

Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v předchozí části zasedání jsme schválili procedurální návrh o tom, že budeme hlasovat podle jmen.

Poslanecká sněmovna má 10 ověřovatelů. Jsou jimi poslankyně Marta Hubová a Eva Matoušková a poslanci Josef Effenberger, Alfred Frommer, Jiří Karas, Robert Kolář, Ladislav Rymeš, Tomáš Svoboda, Oldřich Vrcha a Eduard Zeman.

Doporučuji postupovat podle systému kontroly výsledků hlasování, který byl zaveden a odzkoušen. To znamená, že spolu se mnou kontrolují výsledky hlasování dva ověřovatelé Poslanecké sněmovny u stolku zpravodajů. Doporučuji, abychom zůstali u osvědčené zkušenosti, že jeden z ověřovatelů je z koaličních kruhů a jeden z kruhů opozičních. Mohli by to být např. poslanec Jiří Karas a poslanec Ladislav Rymeš. Ale může tomu být i jinak, pokud se ověřovatelé mezi sebou dohodnou. Prosím však, aby takovou dohodu uzavřeli operativně, abychom mohli pokročit dál. - Budou to tedy páni poslanci Ladislav Rymeš a Jiří Karas, kteří zaujmou místo u stolku ověřovatelů nebo navrhovatelů a zpravodajů, ostatní budou kontrolovat z místa.

Prosím, aby si přítomní ověřovatelé na svých místech značili počty hlasů pro, proti, kdo se zdržel hlasování atd.

Nyní budu číst poslance podle jmen a podle klubů, přičemž každý poslanec oznámí, zda hlasuje pro jednoho ze tří kandidátů na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a to tak, že svého kandidáta, pro něhož hlasuje, označí plným jménem. Další možnost je oznámit, že se zdržuje hlasování.

K faktické poznámce se hlásí pan poslanec Matulka, prosím.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, ve volebním řádu, který jsme schválili, je stanoveno, že se hlasuje po jménech, není tam nic o tom, že by se hlasovalo současně po klubech. Doporučuji tedy, aby se zvolil ten postup, který bývá zvykem - mimo jiné, jestli se nepietu, i o ústavě se čtou poslanci podle abecedního pořádku.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučujete tedy abecední pořadí bez ohledu na příslušnost klubovou. Pan místopředseda Vlach se hlásí k faktické poznámce, prosím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já jsem považoval za už zaběhnutě, že hlasujeme po klubech. Bude-li tedy námět pana kolegy Matulky pojímán jako procedurální návrh, dávám alternativní návrh hlasovat po poslaneckých klubech.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Matulka to mínil jako procedurální návrh?

Poslanec Dalibor Matulka: Jako připomínku a odkázání na volební řád.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nepochybuji o tom, že by se tu našlo dost právníků, kteří by nám dokázali vyložit, že "po jménech" znamená také začít od "Z", přeskočit na "K" atd., ale vyjmenovat všechna jména.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP