Úterý 23. února 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi, nevidím žádné další návrhy, končím tedy rozpravu o pořadu dnešní schůze. Budeme hlasovat o zařazení jednotlivých návrhů v takovém pořadí, v jakém byly podány.

Jako první navrhl pan poslanec Kužílek, aby byl program naší schůze rozšířen o bod, který nazval "Informace vlády o stavu životního prostředí v některých oblastech České republiky". K tomuto návrhu připojil doplněk pan mpř. Vlach. Táži se pana poslance Kužílka, zda si přeje, aby o jeho návrhu bylo hlasováno zvlášť, nebo zda si představuje, že spojíme jeho návrh s dodatkem pana mpř. Vlacha.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, já se domnívám, že návrh, tak jak jsem ho zformuloval, a časový rytmus, který jsem navrhl, nenutí nikoho k ničemu, co by se nedalo postupně vysvětlit, objasnit a správně pojmenovat. Proto neshledávám důvod k tomu, aby na tomto návrhu bylo něco korigováno. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za vysvětlení, budeme hlasovat.

Kdo je pro to, aby byl do programu naší schůze nově zařazen bod, který navrhl pan poslanec Kužílek a připojil k němu návrh na časové začlenění na čtvrteční ráno, ať prosím zvedne ruku. 46.

Kdo je proti zařazení tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 7.

Je zcela zjevné, že tento návrh nezískal nadpoloviční podporu členů Poslanecké sněmovny.

Další návrh podala paní poslankyně Bumbová, navrhuje, aby byl program obohacen o bod "Informace vlády o problematice dostavby jaderné elektrárny Temelín", a aby tento bod byl zařazen před interpelace. Táži se především paní poslankyně Bumbové, zda jsem správně vystihl název a smysl jejího návrhu, protože jsem to zapisoval narychlo, nejsem si proto žádnou formulací jist. Všechny ostatní navrhovatele také žádám, aby kontrolovali, zda jsem nezkreslil jejich návrh.

Budeme tedy hlasovat o návrhu paní poslankyně Bumbové. Kdo je pro zařazení tohoto návrhu do programu, ať zvedne ruku. 86.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 36.

Ptám se, aby bylo dokončeno hlasování, kdo se zdržel hlasování? 55 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování.

Ani tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Jako třetí navrhl pan poslanec Žižka rozšířit program dnešní schůze o bod, který se nazývá "Informace vlády České republiky o stavu životního prostředí v bývalém Severočeském kraji".

Je to principiálně tak, pane poslanče? (A jeho řešení.)

Kdo je pro, aby tento bod byl dodatečně zařazen na program, ať zvedne ruku! 70.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 21.

Je zcela zjevné, že tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Dále navrhl pan poslanec Faifr obohatit program schůze o tento bod: "Situace v ohrožených oblastech a způsoby jejího řešení." Je to tak, pane poslanče? (Je.)

Kdo je pro doplnění pořadu o tento bod, ať zvedne ruku! 77.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 12.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Další návrh vznesl pan poslanec Recman. Navrhuje, aby byl do našeho dnešního programu doplněn bod "Projednání statutu Nejvyššího kontrolního úřadu" a aby byl zařazen za dosavadní bod 8. Je tomu tak, pane poslanče? Kdo je pro přijetí tohoto doplňujícího návrhu, ať zvedne ruku! 76.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 56.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Dále navrhl pan poslanec František Trnka, aby byl zařazen bod (je tu faktická poznámka pana poslance Recmana, prosím).

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že nebyl přijat můj návrh, mám technickou poznámku. Chtěl bych zařadit bod, a to revokaci usnesení Poslanecké sněmovny ze 3. schůze z 28. ledna 1993 k návrhu statutu Nejvyššího kontrolního úřadu, tj. zařadit bod " Usnesení Poslanecké sněmovny".

Předseda PSP Milan Uhde: Je mi líto, pane poslanče, ale já vám nemohu vyhovět, protože rozprava o programu byla skončena a vy navrhujete doplnění programu.

Pan poslanec Kužílek se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, já se nesmírně omlouvám, nicméně jednací řád v této věci stanovuje jinak. Každý poslanec může kdykoli navrhnout změnu nebo doplnění jednacího řádu. Rozpravu k návrhu programu jednací řád prostě nezná. Omlouvám se, je to spíše tak, jak navrhoval pan poslanec Recman. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Dobrá, beru tedy na vědomí, že pan poslanec Recman navrhl revokaci usnesení Poslanecké sněmovny z minulé schůze. Dám o jeho návrhu hlasovat v tom pořadí, v jakém byl podán, to je na konci.

Pan poslanec Trnka navrhl, aby za bod 15 dosavadního návrhu byl zahrnut bod "Vládní informace o situaci a vývoji zemědělské politiky" a aby k tomu byly předloženy písemné materiály. Je to tak, anebo si, pane poslanče, přejete upřesnění?

Poslanec František Trnka: "Zemědělské, průmyslové, ekologické politiky".

Předseda PSP Milan Uhde: Zemědělské, průmyslové a ekologické politiky. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 79.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 73.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku! 23.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Dále se přihlásil pan poslanec Vačkář. Přidal se k dosavadním předneseným návrhům, ale sám vlastní návrh nepřednesl. Rovněž pan poslanec Šoler se přidal k návrhům, které byly předneseny předtím. Další návrh přednesl pan poslanec Vik, navrhl, abychom se zabývali přeřazením některých poslanců Poslanecké sněmovny do jiných výborů.

Kdo je pro to, abychom svůj program doplnili o tento bod, ať zvedne ruku! 75.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 42.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Další návrh, který podal pan poslanec Vik, zní: stáhnout z našeho návrhu programu bod č.7, jímž je volba členů Rady České tiskové kanceláře.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 19.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 64.

Tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Jaroslav Vlček navrhl rozšířit program schůze o bod, který nazval "Návrh na ustavení pracovní komise pro výběr firem ". Pane poslanče, prosím, zpřesněte, o které firmy šlo, já jsem nezapsal celé znění vašeho návrhu.

Poslanec Jaroslav Vlček: Jde o výběr firmy, která bude spravovat území bývalých vojenských prostorů Ralsko a Mladá. Vláda má rozhodnout v tomto směru do 15. března.

Předseda PSP Milan Uhde: Zachytili všichni poslanci znění, nebo mám zopakovat návrh ještě jednou? Jde o výběr firmy, která bude spravovat území bývalých vojenských prostorů Ralsko a Mladá, přičemž termín zní 15. března. Do tohoto termínu má být věc vyřešena.

Kdo je pro návrh pana poslance Vlčka, ať zvedne ruku. 78.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 45

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 50.

Tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Opatřil navrhl, abychom rozšířili program dnešní schůze o bod, který jsem já nepřesně zachytil jako školská koncepce. Pane poslanče, prosím, myslím, že by bylo dobré, kdybyste zpřesnil název, abychom přesně věděli, o čem budeme hlasovat.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, jedná se o školskou politiku a o stav ve školství. O tento bod bych prosil program rozšířit. Jde o informace.

Předseda PSP Milan Uhde: Znění navrhovaného bodu zní: "Informace o školské politice a stavu ve školství". Po tomto zpřesnění se ptám sněmovny, kdo je pro návrh pana poslance Opatřila, ať zvedne ruku. 79.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 57.

Tento návrh nezískal zcela zjevně nadpoloviční podporu.

Přicházíme k návrhu pana místopředsedy Vlacha, který modifikoval návrh pana poslance Kužílka. Přečtu znění tak, jak jsem jej zachytil. Pan místopředseda mě laskavě bude sledovat. Jde o informaci vlády o opatřeních, která byla učiněna v posledních třech letech v souvislosti s životním prostředím v některých oblastech ČR, a dále informaci o tom, co hodlá vláda v tomto směru dále učinit. Smysl je vystižen.

Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 157

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento návrh byl přijat a pan místopředseda požádal o příležitost k malému zpřesnění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi mluvit odsud z místa. Rozumí se samo sebou včetně navrhovaného způsobu projednání. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále vznesla návrh paní poslankyně Buzková, dodatečně. Její návrh jsem zachytil jako návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k vlivům situace v severních Čechách.

Paní poslankyně, je to v návrhu vystiženo, nebo si přejete zpřesnění?

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedo, byl to "Návrh na usnesení Parlamentu ČR k dopadu ekologické situace na zdraví občanů bývalého Severočeského kraje a hnědouhelné pánve na Sokolovsku".

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Děkuji. Zkreslil jsem to proto, že se mi strašně nelíbilo slovo dopad, takže jsem potom už všechno ostatní pozměnil. Omlouvám se.

Budeme hlasovat o návrhu v tom smyslu, jak jej paní poslankyně Buzková zpřesnila.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 79.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 24.

Tento návrh zcela zjevně nezískal nadpoloviční podporu.

A konečně je tu návrh pana poslance Recmana, jemuž se dodatečně omlouvám za nekorektní snahu, jíž jsem ho málem připravil o možnost tento návrh podat. Naštěstí pan poslanec Kužílek situaci zachránil. Pane poslanče Recmane, vy jste navrhl revokovat usnesení předchozí schůze Poslanecké sněmovny, které se týkalo statutu Nezávislého kontrolního úřadu, a doporučoval projednávat tento bod na dnešní schůzi.

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Recmana, ať zvedne ruku.

Budete zpřesňovat? Prosím.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, já jsem navrhl bod revokace toho usnesení.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím, budeme tedy hlasovat o zařazení bodu "Revokace usnesení předchozí schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR". Toto usnesení se týkalo statutu Nezávislého kontrolního úřadu.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 45.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 55.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Vyčerpali jsme všechny doplňující a pozměňující návrhy týkající se dnešního pořadu schůze. Budeme hlasovat o celkovém návrhu pořadu, jak vyplynul z rozpravy o pozměňujících návrzích. Tento odhlasovaný návrh dostanete na stůl, jakmile bude technicky vyhotoven.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 121.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 16.

Návrh dnešní schůze, doplněný o vaše další návrhy, byl přijat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dříve než přistoupíme k vlastnímu projednávání schváleného pořadu dnešní schůze, sděluji vám, že prezident republiky pan Václav Havel využil svého ústavního práva, požádal o slovo a já mu toto slovo nyní uděluji.

I.

Projev prezidenta republiky

Prezident České republiky Václav Havel: Pane předsedo, paní poslankyně a páni poslanci, vážená vládo, vážení přítomní, předstupuji-li dnes jako první prezident samostatné České republiky poprvé před vás, její první parlament, činím tak s plným vědomím zvláštní vážnosti této chvíle a zvláštní odpovědnosti, kterou mám k vám, kteří jste mne zvolili, i ke všem občanům naší republiky. Využiji této příležitosti k úvaze o naší nové státní existenci a o jejích vyhlídkách.

To se mi však těžko může podařit, nerozhlédnu-li se nejprve po prostoru, v němž se ocitáme a v němž svůj stát budujeme.

Od chvíle, kdy přetekl pohár občanské trpělivosti, veřejnost se vzbouřila proti totalitnímu režimu a tento režim se zhroutil, uplynuly 3 roky. Tři roky plné dramatických změn.

Dráty, jimiž jsme byli obklíčeni, jsme zrušili a naše země se otevřela demokratickému světu. Byla obnovena plná svoboda slova. Rozbili jsme všechny základní nástroje totalitní moci, od všemocné státní policie přes centrální řízení hospodářství až po všechny druhy manipulace společenského života. Zrodila se naše nová parlamentní demokracie. Z protoplasmy velkých antitotalitních hnutí se záhy vynořily obrysy nových politických stran, zatímco strany, které už existovaly, se začaly osvobozovat a transformovat, Po celé zemi rozkvetl svobodný spolkový život. Církve byly zbaveny státního dozoru. Lidská práva byla kodifikována jako trvalý základ demokratického právního státu. Byť pomalu a polovičatě začaly být napravovány i křivdy minulosti, byly například přijaty hlavní rehabilitační i restituční zákony, dík čemuž se ukradený majetek počal vracet svým původním vlastníkům. Byla zahájena velká přestavba celého právního řádu. Přijali jsme koncepci bezprecedentní ekonomické reformy, směřující k obnově soukromého vlastnictví a trhu, a tuto reformu úspěšně uskutečňujeme. Vznikly tisíce soukromých podniků a milióny občanů vstoupily do velkorysého procesu privatizace. Byla zahájena transformace celého zemědělství. Iniciativní zahraniční politikou jsme dosáhli rychlého odchodu okupačních vojsk a významnou měrou jsme se zasloužili o zrušení Varšavské smlouvy i RVHP. Uzavřeli jsme asociační dohodu s Evropským společenstvím, záhy se stali členy Rady Evropy a obnovili či navázali přátelské vztahy s mnoha zeměmi světa. Založili jsme dobré kooperativní vztahy i s našimi bezprostředními sousedy, což přispělo k tomu, že se ve střední Evropě - na rozdíl od jiných částí postkomunistického světa - udržela i v nových podmínkách politická stabilita. Velmi brzy jsme se stali z bezvýznamného sovětského satelitu nezávislou, důvěryhodnou a obecně respektovanou zemí.

I když dnes pochopitelně víme, co všechno jsme mohli udělat jinak a lépe, nemáme důvod mluvit o předchozí éře odmítavě. Položila základ všech systémových změn, které dnes uvádíme v život. Česká republika má rozhodně nač navázat.

Jako občané jsme se vždycky ztotožňovali se státností československou. Československo jsme pociťovali jako svůj přirozený domov a sama myšlenka na jeho rozdělení byla tvrdým útokem na tuto naši identifikaci. Proto mnozí z nás vložili nemálo sil do pokusu přebudovat dosavadní formální federaci na federaci skutečnou a demokratickou, v níž by se všichni cítili dobře. Toto úsilí nevedlo k úspěchu. Historikové s odstupem času posoudí, zda bylo neúspěšné proto, že bylo nekoncepční, nedůsledné nebo v samých svých východiscích tak či onak vadné, anebo proto, že tváří v tvář slovenským tužbám úspěšné prostě být nemohlo. Ať tak či onak, po posledních parlamentních volbách už bylo zřejmé, že se náš dosavadní stát rozdělí. České politické reprezentaci patří uznání za to, že tak náročnou operaci, jakou je rozdělení státu, se jí podařilo v trvalé a trpělivé součinnosti se slovenskou stranou provést pokojným, právním a spořádaným způsobem.
Zakládá to důvěryhodnost obou nástupnických států i perspektivu jejich dobrých vzájemných vztahů.

Rozdělení Československa bylo nepochybně pro mnohé z nás bolestivé. Přesto nebylo provázeno z české strany pocitem křivdy, bolestínstvím, výčitkami či dokonce odporem ke Slovensku a ke Slovákům. Pochopili jsme, že Slováci mají právo na samostatnost. I tato okolnost je nesmírně důležitá: kdyby náš rozchod byl provázen trpkostí, zatížilo by to nadlouho naše vztahy, což by se posléze obrátilo proti všem.

Rozdělení Československa nás postavilo před úkol rychle položit některé základní kameny samostatné České republiky. Myslím, že i to se podařilo. Významně jste se o to zasloužili vy, poslanci bývalé České národní rady a dnešní Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky nejen tím, že jste přijali příslušné zákony a schválili příslušné smlouvy, ale především tím, že jste přijali zákon nejdůležitější, totiž Ústavu České republiky. Je to dobrá ústava. Doufejme, že bude dobrým začátkem naší samostatné státní existence.

Jak patrno, prostor, v němž začínáme nový český stát budovat, je slibný. Aspoň pokud jde o jeho exaktně zjistitelné ukazatele a doložitelná politická fakta, která ho vymezují.

Jenže jak je tomu s tou jeho složkou, u níž se dá stěží něco exaktně měřit a prokazovat, ale která je neméně důležitá, protože teprve v ní se vlastně rozhoduje o tom, zda se cítíme ve své zemi dobře? Mám tím na mysli to, co by se dalo nazvat duší společnosti. V jakém je naše společnost vlastně duševním rozpoložení? Jinými slovy: jaké je v onom prostoru, o němž tu mluvím, ovzduší?

Na tuto otázku pochopitelně neexistuje jednoznačná odpověď. Zřejmé jsou však dvě věci. Za prvé fakt, že velká většina našich spoluobčanů pochopila smysl a nutnost všech společenských změn, které uskutečňujeme, a dala jim svůj souhlas, naposled v nedávných volbách. Je obdivuhodné, jak statečně, věcně a rozumně se lidé vyrovnávají s nejrůznějšími obtížemi, které vyplývají jak z rozdělení státu a jeho měny, tak z nového daňového systému, z úsporné rozpočtové politiky a vůbec ze všeho, co provází naši radikální ekonomickou reformu. Je obdivuhodné, jak rychle se ve společnosti probudil k životu potenciál podnikatelské tvořivosti a vůbec smysl pro tržní poměry.

Zároveň je ale zřejmé, že ovzduší, v němž žijeme, příliš zdravé není. Komunistický režim po dlouhá léta systematicky budoval určitou sobě vlastní strukturu životních hodnot a jistot. Byla veskrze pochybná, zotročující, odcizující a nelidská, společnost však přesto byla donucena tak říkajíc v rozporu se svým lepším já si na ni zvyknout a osvojit si ji. Tato struktura se zhroutila. Struktura jiná a lepší však dosud neexistuje a ani existovat nemůže. Z pochopitelných důvodů: takové hodnoty, jako je občanské vědomí a sebevědomí, občanská odpovědnost, důvěra ve vlastní síly a plné vědomí ceny svobody i všech jejích důsledků, nelze prostě vyhlásit či zavést. Rodí se dlouho a obtížně, každý je musí sám v sobě složitě hledat a objevovat, jsou výsledkem dlouhodobého existenciálního a sociálního procesu, odnaučujícího lidi zvolna jejich starým návykům. a životním orientacím a pěstujícího návyky a orientace úplně jiné. Ztráta starého a nepřítomnost nového probouzí ovšem v mnoha lidech pocit vzduchoprázdna, nezakotvenosti, prázdnoty a frustrace. Někteří těmto podvědomým stavům čelí tím, že volají po návratu vlády pevné ruky, která by zjednala zase pořádek. Jiní berou pořádek rovnou do vlastní ruky. U mnoha lidí vyvolává toto vnitřní vakuum dojem, že je všechno dovoleno, a že tudíž mohou dát volný průchod všem svým špatným vlastnostem. A mnozí se pokoušejí najít nějakého snadno rozeznatelného viníka své vlastní frustrace, aby si pak své otřesené sebevědomí léčili jeho pronásledováním.

Velký vzrůst kriminality a organizovaného zločinu, kolektivní násilí, nesnášenlivost, rasismus, antisemitismus, xenofobie a lhostejnost k nim, šířící se korupce, zlatokopecká horečka a názor, že život je džungle a člověk člověku musí být vlkem - to jsou zřejmě jen nejznámější projevy onoho zvláštního stavu, do něhož se dostává společnost v situaci, kdy se zhroutil hodnotový svět totalitního státu a ještě nevyzrál hodnotový svět občanské společnosti. Tento stav má však i jiné projevy, jemnější, nenápadnější, ale možná o to nebezpečnější: rozmáhající se obecnou předrážděnost, atmosféru nedůvěry, podezírání a nekončícího obviňování či skandalizování, malodušnou nevraživost a zatuchlé zápecnictví, křiklounství, určené jen k přehlušení vlastních komplexů, prohlubující se cynismus, demagogii, zkratkovité myšlení, vulgaritu a občas až jakousi zbahnělost veřejného života. Právě tyto jevy se v poslední době, obávám se, povážlivě rozšířily. Není vyloučeno, že to je i daň, kterou platíme za spořádané rozdělení státu. Určité trauma to přece jen bylo a je možné, že tu jde o jeho nepřímý projev. Nebylo by to v naší novodobé historii poprvé, kdy zmenšení naší vlasti vyvolalo podobné duchy.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP