Úterý 23. února 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

23. února 1993 v 13.05 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Kasal, P. Tollner a 183 poslanců.

Za vládu České republiky: prezident republiky V. Havel, předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, zahajuji 6. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Zvlášť srdečně mezi námi vítám prezidenta republiky, pana Václava Havla. (Potlesk v levé části sálu.) Vítám také vládu České republiky v čele s jejím předsedou panem Václavem Klausem. (Potlesk v pravé části sálu.)

Přistoupíme k projednání pořadu 6. schůze. Návrh pořadu vám byl rozeslán na pozvánce. Nyní vás chci informovat o některých změnách proti původnímu návrhu. Vezměte si tedy k ruce pozvánku na dnešní schůzi.

Organizační výbor z návrhu vyřazuje dva body. Škrtněme si tedy čtvrtý bod - Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a dvanáctý bod - Návrh poslance Leopolda Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/73 Sb., o vodách.

Dále organizační výbor do návrhu pořadu zařazuje tyto nové body:

Návrh na zrušení usnesení rady města Pardubic č. 369/16 - 8/92 ze dne 26. srpna 1992 - tento bod zařazujeme po vládním návrhu zákona o sociální potřebnosti.

Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře - tento bod zařazujeme před volbu členů této Rady.

Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna - tento bod zařadíme za návrh poslance Ježka na vydání zákona o cenných papírech.

Takový je tedy návrh pořadu této schůze, předložený organizačním výborem.

K tomu bych nyní ještě doporučil provést tyto přesuny v pořadí některých bodů. Prosím, poznačte si to. Vzhledem k tomu, že by se pan prezident rád zúčastnil projednávání vládního návrhu dalšího postupu ve věci soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros (to je šestý bod na pozvánce) a dále by se rád zúčastnil projednání informace vlády o stavu jednání ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo (jde o 13. bod na pozvánce), doporučuji tyto body v návrhu pořadu přemístit na prvá dvě místa. A konečně na žádost ministra hospodářství navrhuji, aby bod původně označený jako třetí, to je vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, byl projednán ve čtvrtek jako první bod tohoto jednacího dne, pracovně bychom tento bod umístili před interpelace. Důvodem žádosti je zahraniční služební cesta pana ministra Dyby.

Než vám dám slovo k tomu, abyste přednesli případné další návrhy, k nimž jsou již písemné přihlášky, chci vám sdělit, že schválený pořad schůze vám bude v písemné podobě rozdán. Do rozpravy o změnách nebo o doplnění pořadu této schůze se přihlásili tito páni poslanci a paní poslankyně: pan poslanec Kužílek, paní poslankyně Bumbová, pan poslanec Žižka, pan poslanec Seifer, pan poslanec Recman, paní poslankyně Buzková, pan poslanec Trnka, pan poslanec Vačkář, pan poslanec Šoler. V tomto pořadí budou písemně přihlášení poslanci a poslankyně voláni k mikrofonu. Jako první promluví pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout této schůzi Poslanecké sněmovny na základě jednání koaličních partnerů další bod a k němu vzápětí navrhnout i způsob projednání v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Jde o bod, který bych si dovolil nazvat Informace vlády o stavu životního prostředí v některých oblastech České republiky. Vzhledem k tomu, že tento bod svou komplexností přesahuje možnosti běžného projednání na schůzi sněmovny, předkládám dále jako součást svého návrhu a v souladu s § 13 a § 26 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny způsob projednání tohoto bodu. Navrhuji tedy tento způsob projednání: 1. aby tento bod byl zařazen na jednání této schůze ve čtvrtek v 9.00 hod., to znamená jako první bod jednání tohoto dne, 2. aby nejprve členové vlády přednesli informace k uvedené problematice, 3. aby po těchto informacích bylo projednávání bodu přerušeno do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. V této souvislosti chci upozornit, že 9. března na návrh vlády uspořádá Poslanecká sněmovna seminář pro poslance k této a podobné problematice. Dále k mému návrhu na postup projednání: 4. navrhuji v projednávání bodu pokračovat rozpravou na příští řádné schůzi sněmovny 23. - 25. března. K hlasování o případných závažných návrzích na usnesení doporučuji přikročit až poté, co se k nim vyjádří vláda. Bude-li to vyžadovat další přerušení projednávání, považoval bych za vhodné. Tolik tento návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Umístění bodu, který navrhl, předpokládám před projednání vládního návrhu zákona o působnosti správy státních hmotných rezerv, který souvisí právě s vystoupením pana ministra Dyby. Jako další se přihlásila s návrhem paní poslankyně Bumbová.

Poslankyně Stanislava Bumbová: Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážená vládo, dámy a pánové, podávám návrh jménem klubu Levého bloku na rozšíření programu této schůze o bod "Informace vlády o problematice dostavby jaderné elektrárny Temelín", pokud to bude přijato, navrhuji zařadit tento bod před bod "Interpelace".

Zdůvodnění: Poslanecká sněmovna by měla dostat včas informace o krocích vlády v této velmi významné záležitosti. Pokud vláda uvažuje o uspořádání semináře na toto téma, pak musím podotknout, že to není ústavní forma řešení problému. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Bumbové. Dále se s návrhem přihlásil pan poslanec Žižka.

Poslanec Jaroslav Žižka: Pane předsedo, pane prezidente, členové vlády, dovolte mi, než přednesu svůj návrh, abych s potěšením konstatoval, že přes nepřijetí v organizačním výboru se našel další klub, který cítí problémy životního prostředí jako stěžejní a navrhuje tento bod zařadit do programu. Jménem klubu Levého bloku navrhuji s odvoláním na § 4 odst. d) a f) jednacího řádu rozšíření programu 6. schůze Poslanecké sněmovny o nový bod, který by nesl název "Informace vlády České republiky o stavu životního prostředí v Severočeském kraji a způsob jeho řešení". Navrhuji sněmovně, aby tento bod byl zařazen před bod upraveného programu 16, čili "Interpelace".

Vážení kolegové, dovolím si vám připomenout, že v § 4 odst. d) se mimo jiné hovoří o rozvoji jednotlivých územních oblastí a investičních záměrech se závažnými důsledky na hospodářský a sociální rozvoj a v odst. f) o kontrolní činnosti Parlamentu vůči vládě.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále se přihlásil s návrhem pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, pane premiére, vládo, kolegyně a kolegové, jsem velmi potěšen, že se zde objevilo tolik návrhů v podstatě souhlasných. Já bych navrhoval podstatné rozšíření tohoto bodu, takže podávám návrh na rozšíření programu této schůze sněmovny o bod "Situace v ohrožených oblastech" ... tedy nejen na severu Čech, ale všude, Čechy, Morava, Praha atd. "a způsoby řešení". V tomto bodě by tedy měla informovat vláda o situaci a způsobech řešení, které navrhuje. Vláda by rovněž měla informovat poslaneckou sněmovnu o svém, energetickém programu, který s tím souvisí a v této souvislosti odůvodnit i dostavbu jaderné elektrárny Temelín.

Chci připomenout, že příští schůze Poslanecké sněmovny bude již po 10. březnu, tedy po termínu, kdy má vláda rozhodnout o dostavbě jaderné elektrárny Temelín.

V tomto bodě by měla zaznít kromě informace vlády také informace starostů měst postižených oblastí prostřednictvím zástupce nebo mluvčího starosty. Pokud bude tento bod přijat, požádal bych organizační odbor, aby vyzval starosty, aby zástupce vystoupil před Poslaneckou sněmovnou a informoval ji o situaci, která tam vznikla. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen na začátek čtvrtečního jednání, tj. před "Interpelace".

Předseda PSP Milan Uhde: Dále se přihlásil pan poslanec Svatomír Recman.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, pane prezidente, vážená vládo, vážená Poslanecká sněmovno, jménem klubu Levého bloku podávám návrh na rozšíření programu 6. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna na své 3. schůzi 28. ledna přijala usnesení k návrhu statutu Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, ve kterém přerušuje projednávání tohoto bodu do únorové schůze sněmovny a zároveň žádá ústavně právní výbor o předložení stanoviska k návrhu statutu.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny na svém zasedání 11. února 1993 nedoporučil však tento bod zařadit na program dnešní schůze Poslanecké sněmovny, čímž došlo k porušení jednacího řádu Parlamentu.

Navrhuji proto jménem klubu Levého bloku zařazení tohoto přerušeného bodu na pořad jednání dnešní 6. únorové schůze Poslanecké sněmovny, a to za bod č. 8.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále se přihlásila s návrhem paní poslankyně Petra Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jako již velká část mých předřečníků, chtěla jsem i já Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky navrhnout, aby se svým usnesením zabývala situací v bývalém Severočeském kraji a v sokolovském hnědouhelném revíru. Vzhledem k tomu, že tento návrh byl již předložen několikrát, nebudu další návrh předkládat, ale tímto se ztotožňuji s návrhy, které zde již dříve padly.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále se přihlásil s návrhem pan poslanec Trnka.

Poslanec František Trnka: Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážená vládo, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrh k předloženému programu 6. schůze sněmovny, týkající se informace vlády o koncepci průmyslové, zemědělské a ekologické politiky.

Důvodem k předložení tohoto návrhu je skutečnost, že přes velmi palčivou situaci v klíčových ekonomických oblastech nepředložila vláda dosud podrobněji rozpracovanou koncepci dalšího rozvoje.

Navrhuji tedy, aby program této schůze byl rozšířen o další bod zařazený za bod č. 15, ve kterém by vláda informovala o dalším předpokládaném vývoji v oblastech zemědělské, průmyslové a ekonomické politiky a k tomu předložila příslušné písemné materiály. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Trnkovi a jako dalšího zvu k mikrofonu pana poslance Vačkáře s jeho návrhem.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že to, co jsem chtěl předložit, předložil pan kolega Recman a obdobně zaznělo, svůj návrh stahuji a nepředkládám další návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vačkářovi, přihlásil se pan poslanec Šoler se svým návrhem, má slovo.

Poslanec Jiří Šoler: Pane předsedo, pane prezidente, vážená vládo, vážení poslanci, také poslanci SPR-RSČ jsou znepokojeni nepříznivým vývojem životního prostředí v některých regionech České republiky. Jedná se zejména o severní Čechy, ale i o situaci v jižních Čechách, na jižní Moravě, svázané s provozem jaderných elektráren. Proto i já se připojuji k návrhu ostatních poslanců, aby informace vlády o neuspokojivém stavu životního prostředí v těchto regionech a otázka dostavby jaderné elektrárny Temelín byla zahrnuta do programu tohoto dnešního plenárního zasedání. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále zvu k mikrofonu pana poslance Jana Vika, aby přednesl svůj návrh.

Poslanec Jan Vik: Dámy a pánové, pane předsedo, navrhuji jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ, aby jako bod jedna dnešního pořadu byl zařazen bod přeřazení poslanců ve výborech Poslanecké sněmovny. Dovoluji si upozornit sněmovnu, že již po několik dlouhých měsíců nemá náš klub zastoupení ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ve výboru ústavně právním jsme zastoupeni pouze jedním poslancem a paradoxně pětičlenný klub pana Vyvadila dvěma. Sám tradičně konstruktivní poslanec Vyvadil navrhoval, že souhlasí s tím, aby v ústavně právním výboru měli jednoho zástupce.

I přesto, že politické grémium z důvodu nesouhlasu Občanské demokratické strany a dalších koaličních stran se nedohodlo na řešení této problematiky, předkládám svůj návrh sněmovně.

Dále navrhuji, aby byl z programu schůze stažen bod původně jako číslo 7, a to volba členů Rady České tiskové kanceláře. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi, další návrh má pan poslanec Jaroslav Vlček. Zvu ho k řečništi.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, milí členové vlády, kolegyně a kolegové, dovoluji si podat návrh na ustanovení pracovní komise, která bude paralelně pracovat s komisí ustavenou ministrem Dybou na výběr firmy pro využití bývalých vojenských prostorů Ralsko a Mladá - Milovice. Navrhuji tento bod zařadit za bod č. 14, tj. Interpelace na členy vlády.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaznamenal jsem si návrh pana poslance Vlčka. Jako předposlední pan poslanec Budinský přednese svůj návrh.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážená vládo, vážená Poslanecká sněmovno, nechci navrhovat žádný bod. Naopak chci varovat před tím, abychom takto za magického světla televizních kamer zařazovali na program našeho jednání body, které nebyly předjednány a navrhuji...

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, lituji, musím vás přerušit. To je rozprava jenom o navrhování bodů. Vaše poznámka nepřináší žádný bod, nemohu dopustit její pokračování.

Poslanec Vladimír Budinský: Dobře. Pak chci tedy vyzvat, abyste nehlasovali pro body, které byly navrženy, aniž byly doporučeny organizačním výborem. Přimlouvám se v otázce Temelína za zorganizování semináře, protože bez tohoto semináře - (nesouhlasný šum ve sněmovně).

Předseda PSP Milan Uhde: Není možné, pane poslanče, abyste pokračoval. Poslední se přihlásil poslanec Opatřil. Má slovo.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážená vládo, kolegyně a kolegové, asi zklamu předřečníka, neboť i já bych chtěl doplnit návrh pořadu, a to o bod Informace vlády o stavu ve školství a o celkové školské koncepci. Technicky zařadit za bod č. 15. Myslím si, že stav ve školství nějaké další zdůvodnění nepotřebuje. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Opatřilovi. Faktická poznámka paní poslankyně Kolářové.

Poslankyně Milena Kolářová: Dámy a pánové, mám pouze faktický dotaz, nerada bych byla napomenuta. Tady zazněl komplexní návrh pana poslance Kužílka k řešení jednání o stavu životního prostředí, jako koaliční návrh. Není mi dost dobře jasné, zda se další návrhy v tomto smyslu vylučují nebo ne, protože se domnívám, že první návrh, který zde zazněl, v podstatě řeší celou problematiku dalších návrhů, které zazněly již předtím.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Kolářové. Hlásí se pan poslanec Kužílek s faktickou poznámkou. Rezignuje na ni. O slovo se přihlásil předseda vlády pan Václav Klaus. Uděluji mu slovo.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych se vyjádřit ke dvěma návrhům, které od vlády požadují něco nového, něco doplňkového, a požadují to za 36 nebo ještě méně hodin. Myslím si, že je naprosto nemožné podat vyčerpávající souhrnnou zprávu o stavu životního prostředí v České republice nebo dokonce životního prostředí v severních Čechách ve čtvrtek v 9 hodin ráno. Pokud nás k tomu donutíte, nepochybně souhrně zpracujeme řadu existujících materiálů, ale v žádném případě to nebude dokument předložitelný seriozně na toto jednání. V tomto smyslu si myslím, že to není realistický úkol. Všichni dobře víme, že jde o farizejské návrhy v situaci, kdy životní prostředí je dlouhodobým problémem této země, a snahu vytěžit jistý politický kapitál z toho, že teď jsou právě - při mém vystoupení nikoliv, ale předtím ano - zapojeny televizní kamery, to se mi zdá klasickou ukázkou nezodpovědného přístupu.

Navrhl bych sněmovně něco jiného. Navrhl bych sněmovně předložit zprávu o tom, co vláda České republiky, případně i federální vláda, udělaly za poslední tři roky v oblasti životního prostředí v severních Čechách, jaké na to byly vyčleněny finanční prostředky, jaké konkrétní ekologické akce byly zahájeny, a případně k tomu dodat, co je připravováno pro rok 1993. To se mi zdá realistický úkol, který si vláda může - ač má zítra celodenní zasedání - vzít za své a je možné, aby vám potom vláda předložila v tomto směru informaci. Zdá se mi, že informaci o stavu životního prostředí v České republice - nedovedu si představit, jak by vláda mohla do čtvrtka do 9 hodin ráno tuto informaci seriozním způsobem vypracovat.

Druhá věc - požadavky na informaci o problematice dostavby jaderné elektrárny Temelín. Vláda se zodpovědně touto problematikou zabývá. Vláda mým dopisem nabídla předsedovi Poslanecké sněmovny minulý týden uspořádání výkladového semináře o této problematice, ale domnívám se, že je zbytečné na vládě chtít, aby ve čtvrtek přednášela informaci o problematice dostavby jaderné elektrárny Temelín. Zodpovědně prohlašuji, že se příslušní členové vlády již dva měsíce velmi intenzívně touto otázkou zabývají. Postupně se dopracovávají a připravují materiály do takové podoby, aby vláda o nich prvně mohla jednat a aby o nich mohla seriozně rozhodnout.

Tyto materiály budou připraveny zhruba během příštího týdne tak, aby se jimi vláda zabývala. Čili všechny ostatní informace, které můžeme v tuto chvíli předložit Poslanecké sněmovně, nebudou informace vlády, budou to maximálně průběžné informace o desítkách projednávaných podkladových materiálů a podkladových studií.

V tomto případě doporučuji, aby skutečná informace o tomto všem byla podána formou vládou navrhovaného semináře. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu předsedovi vlády, ještě se hlásí o slovo pan poslanec Vik, předpokládám, že s návrhem. Technická poznámka.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl jenom uklidnit pana premiéra Klause, když hovořil, tak byl v záběru kamery, protože vždycky to může snímat jenom jedna kamera. To jenom pro vaše uklidnění, pane premiére.

Předseda PSP Milan Uhde: Může tuto poznámku hodnotit jako vtipnou ten, komu se vtipná zdá. (Potlesk, smích v sále.)

Hlásí se paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem před krátkou dobou nevznesla svůj vlastní návrh, který jsem chtěla této sněmovně přednést. Vzhledem k tomu, že se ukázalo v projevu pana premiéra, že pro něj návrh předložený poslanci vládní koalice není přijatelný, rozhodla jsem se přece jenom svůj vlastní návrh přednést a doufám, že jako takový bude vyhovovat představitelům české vlády, aby mohli tedy souhlasit s takovýmto návrhem.

Navrhuji proto, aby byl na pořad této schůze zařazen bod "Návrh usnesení Parlamentu České republiky k dopadům ekologické situace na občany bývalého Severočeského kraje a Sokolovské hnědouhelné pánve".

Tímto svým návrhem v žádném případě nechci vládu nutit, aby připravila konkrétní analýzu situace v tak krátké době jako je tento čtvrtek, ale chci, aby Parlament zaujal k tomu konkrétní stanovisko a vyvodil z toho konkrétní důsledky, které z toho svým usnesením vyvodit může.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako jeden z prvních bodů tohoto pořadu, protože myslím, že asi tři body budou přeřazeny, a to z toho důvodu, že se pan prezident chce zúčastnit jejich projednávání a já se domnívám, že i tento bod by pana prezidenta určitě zajímal.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Buzkové, ještě se hlásí pan poslanec Žižka, uděluji mu slovo.

Poslanec Jaroslav Žižka: Dámy a pánové, já na rozdíl od své předřečnice nepochybuji, že vláda po téměř osmi měsících své činnosti nemá informace o stavu životního prostředí v Severočeském kraji. Chci jenom říci, v čem byl ten můj návrh jiný. Já, na rozdíl od kolegy Kužílka, jsem navrhoval i návrhy na řešení jako součást té informace. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Vzhledem k tomu, že nevidím žádné další přihlášky - ještě pan místopředseda Vlach se hlásí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, dámy a pánové, dovolte mi, abych poté, co navrhovatel prvního komplexního velice rozumného návrhu se nerozhodl modifikovat název toho bodu, abych tak učinil já a požádal o zařazení bodu, který by se jmenoval "Informace vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí zejména v severních Čechách v posledních třech letech, a o těch opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období".

Dále, abych nezdržoval, bych přijal zbytek toho komplexního návrhu, včetně způsobu projednání tak, jak to jako první udělal pan kolega Kužílek.

Ještě snad, když jsem u mikrofonu, jenom pro vysvětlení té situace, samozřejmě, mnoho návrhů, které zde padly, se týkají stejné problematiky. Tak jako i v jiných záležitostech, pokud bude jeden z těchto návrhů přijat, potom hlasování o všech ostatních se tím vylučuje.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP